انهار
انهار
مطالب خواندنی

توضیح المسائل مراجع

بزرگ نمایی کوچک نمایی
زندگینامه مراجع عظام تقلید
راهنمای استفاده از توضیح المسائل مراجع
تقليد:
احکام تقلید
استفتائات تقلید (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
طهارت:
آبها:
آب مطلق و مضاف
1- آب كر
2ـ آب قليل
3ـ آب جارى
4ـ آب باران
5ـ آب چاه
احكام آبها
استفتائات طهارت و احکام آبها (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
تخلّى:
بول و غائط کردن
استبراء
مستحبّات و مكروهات تخلّى
استفتائات احکام تخلی (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نجاسات:
1 و 2ـ بول و غائط
3ـ منى
4ـ مردار
5ـ خون
6 و 7ـ سگ و خوك
8ـ كافر
9ـ شراب
10ـ فقّاع (آبجو)
11ـ عرق شتر نجاستخوار
عرق جُنُب از حرام
راه ثابت شدن نجاست
راه نجس شدن چیزهای پاک
احكام نجاسات
نجاسات (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله):
نجاسات
مسکرات
وسوسه و درمان
کافر
مُطهِّرات:
1ـ آب
2ـ زمين
3ـ آفتاب
4ـ استحاله
انقلاب
5- کم شدن دو سوم آب انگور (ثلثان شدن)
6ـ انتقال
7ـ اسلام
8-  تَبَعيّت
9-ـ بر طرف شدن عين نجاست
10ـ استبراء حيوان نجاستخوار
11ـ غايب شدن مسلمان
راه ثابت شدن طهارت
رفتن خون متعارف
احكام ظرفها
وضو:
وضوی ارتماسی
دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است
شرایط وضو
احكام وضو
چیزهایی كه بايد براى آنها وضو گرفت
چیزهایی كه وضو را باطل مى كند
احكام وضوى جبيره
استفتائات وضو (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
غسل:
غسل های مستحب
غسل هاى واجب
احكام جنابت
چیزهایی كه بر جُنُب حرام است
چیزهایی كه بر جُنُب مكروه است
احكام غسل جنابت
غسل ترتیبی
غسل ارتماسی
احکام غسل کردن
استفتائات غسل  (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
استحاضه:
احكام مستحاضه
حیض:
شناخت خون حیض
احكام حائض
اقسام زنان حائض:
1ـ صاحب عادت وقتيّه و عدديّه
2ـ صاحب عادت وقتيّه
3ـ صاحب عادت عدديّه
4ـ مضطربه
5ـ مبتدئه
6ـ ناسيه
مسائل متفرّقه حيض
نفاس:
احکام نفاس
استفتائات احکام بانوان (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
احکام اموات:
غسل مسّ ميّت
احکام محتضر
احکام بعد از مرگ
احکام غسل و کفن و نماز و دفن میّت
غسل ميّت
کفن ميّت
حنُوط
نماز ميّت
دستور نماز میّت
مستحبّات نماز ميّت
دفن
مستحبّات دفن
نماز وحشت
نبش قبر
احكام شهيد
استفتائات احکام اموات (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
تيمّم:
موارد تیمّم:
اول از موارد تیمم: (پیدا نکردن آب)
دوم از موارد تیمم: (مشقّت بیش از حدّ)
سوم از موارد تیمم: (ترس از ضرر)
چهارم از موارد تیمم:(نیاز به آب برای حفظ جان)
پنجم از موارد تیمم: (نیاز به آب برای تطهیر بدن یا لباس)
ششم از موارد تیمم: (نداشتن آب مباح)
هفتم از موارد تیمم: (نداشتن فرصت برای وضو یا غسل)
چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است
دستور تیمّم
احكام تيمّم
استفتائات احکام تیمّم (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نماز:
اهمیت نماز
فضیلت نماز
محافظت بر نمازها
هرگز نباید نماز را سبک شمرد
عواقب ترک نماز
عادت دادن کودکان به نماز
موانع قبول شدن نماز
نمازهاى واجب يوميّه
اوقات نماز:
وقت نماز ظهر و عصر
وقت نماز مغرب و عشا
وقت نماز صبح
احکام وقت نماز
ترتیب در نماز:
نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود
نمازهای مستحب:
تعدادی از نمازهای مستحب
فضیلت سحرخیزی و نماز شب
کیفیت نماز شب
فضیلت نماز جعفر طیار
وقت نافله های یومیه
نماز غفیله
قبله:
احكام قبله
استفتائات احکام نماز (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
پوشانیدن بدن در نماز:
احکام پوشانيدن بدن در نماز
لباس نمازگزار:
شرايط لباس نمازگزار:
شرط اول: (پاک باشد)
شرط دوم: (مباح باشد)
شرط سوم: (از اجزاء مردار نباشد)
شرط چهارم: (از حیوان حرام گوشت نباشد)
شرط پنجم: (برای مرد، طلا باف نباشد)
شرط ششم:( برای مرد، از ابریشم خالص نباشد)
احکام لباس نمازگزار
مواردى كه لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است
چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است
استفتائات لباس نمازگزار (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
مكان نمازگزار:
شرایط مکان نمازگزار:
شرط اول: (مباح باشد)
شرط دوم: (بی حرکت باشد)
شرط سوم: (سقف محل نماز کوتاه نباشد)
شرط چهارم: (رطوبت سرایت کننده به بدن و لباس نداشته باشد)
شرط پنجم: (جای پیشانی از جای زانوها بیش از اندازه بلندتر نباشد)
جاهایی كه نماز خواندن در آنجا مستحب است
جاهایی که نماز خواندن در آنجا مکروه است
احكام مسجد
استفتائات  مکان نمازگزار (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
اذان و اقامه:
ترجمه اذان و اقامه
استفتائات اذان و اقامه (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
واجبات نماز:
1- نيّت
2- تكبيرة الاحرام
3- قيام (ایستادن)
4- قرائت
5- ركوع  
6- سجود:
احکام سجود
چيزهایی كه سجده بر آن ها صحيح است
مستحبّات و مکروهات سجده
سجده واجب قرآن
7- ذکر
8- تشهّد
9- سلام
10- ترتيب
11- موالات
قنوت
ترجمه نماز
تعقيبات نماز
صلوات بر پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم)
استفتائات احکام نماز، قرائت و احکام آن (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
مبطلات نماز:
احکام مبطلات نماز
استفتائات مبطلات نماز (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
چیزهایی كه در نماز مكروه است
مواردی که می شود نماز واجب را شکست
شکیّات:
اقسام شک در نماز
1-  شكهاى باطل
2- شكهايى كه نباید به آنها اعتنا کرد:
* شک در چیزی که محل ان گذشته است
* شک بعد از سلام
* شک بعد از وقت
* شک کثیرالشّک (کسی که زیاد شک می کند)
* شک امام و مأموم
* شک در نماز مستحبی
3-  شكهاى صحيح
استفتائات شکیّات نماز (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نماز احتیاط:
احکام نماز احتیاط
سجده سهو:
احکام سجده سهو
دستور سجده سهو
قضاى سجده و تشهّد فراموش شده
کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز
نماز مسافر:
شرایط شکسته خواندن نماز مسافر
چيزهايى كه سفر را قطع مى كند (مقاطع سفر):
1- رسیدن به وطن
2- قصد اقامت ده روز
3- ماندن یک ماه بدون قصد
مسائل متفرّقه نماز مسافر
استفتائات نماز مسافر (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نماز قضا:
احکام نماز قضا
استفتائات نماز قضا (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نماز قضای پدر و مادر:
نماز قضاى پدر [و مادر] که بر پسر بزرگتر واجب است
مواردی که نماز قضای پدر [و مادر] بر پسر بزرگتر واجب نیست
استفتائات نماز قضای پدر و مادر (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نماز جماعت:
اهمیّت نماز جماعت
شرايط نماز جماعت:
1- بین امام و مأموم حائل نباشد
2- جای امام از مأموم بلندتر نباشد
3- بین امام و ماموم فاصله نباشد
4- ماموم نیّت جماعت داشته باشد
5- مأموم قبل از تمام شدن رکوع امام به جماعت برسد
6- مأموم جلوتر از امام نایستد
شرايط امام جماعت
احكام جماعت
چیزهائی  كه در نماز جماعت مستحبّ است
چیزهائی  كه در نماز جماعت مكروه است
استفتائات نماز جماعت (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نماز آيات:
احکام نماز آيات
دستورنماز آيات
استفتائات نماز آیات (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نماز عيد فطر و قربان:
احکام نماز عید فطر و قربان
استفتائات نماز عید فطر و قربان (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
اجیر گرفتن برای نماز (نماز استیجاری):
احکام نماز استیجاری
استفتائات نماز استیجاری (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
نماز جمعه:
فتاوای آیات عظام: امام، فاضل ، تبریزی، نوری، مکارم
فتاوای آیات عظام: خویی و سیستانی
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
فتاوای آیت الله العظمی بهجت
فتاوای آیت الله العظمی شبیری زنجانی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
فتاوای آیت الله العظمی سبحانی
استفتائات نماز جمعه (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
روزه:
فضیلت روزه
نیّت روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند:
1- خوردن و آشامیدن
2- جماع (آمیزش)
3- استمناء
4- دروغ بستن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم)
5- رساندن غبار غلیظ به حلق
6- فرو بردن سر در آب
7- باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح
8- اماله کردن (تنقیه)
9- قی کردن (استفراغ)
احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند
آنچه برای روزه دار مکروه است
جاهایی که قضا و کفاره واجب است
کفاره روزه
جاهایی که فقط قضای روزه واجب است
جاهایی که قضای روزه  واجب نیست
احکام روزه قضا
احکام روزه مسافر
کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
راه ثابت شدن اول ماه
روزه های حرام و مکروه
روزه های مستحب
مواردی که مستحب است انسان از مبطلات روزه خودداری کند
استفتائات احکام روزه (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
اعتکاف:
فتاوای آیت الله العظمی وحید خراسانی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
فتاوای آیت الله العظمی سبحانی
خمس:
فضیلت خمس
موارد خمس:
1ـ منفعت کسب (منافع کسب و کار)
2ـ معدن
3ـ گنج
4ـ مال حلال مخلوط به حرام
5ـ جواهراتى كه با غوّاصى (فرو رفتن در دریا) به دست مى آيد
6ـ غنیمت (غنائم جنگى)
7ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
مصرف خمس
استفتائات خمس (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
زكات:
فضیلت زکات
نیت زکات
شرايط واجب شدن زكات
موارد زکات:
غلاّت (گندم، جو، خرما و کشمش)
طلا
نقره
حيوانات (شتر، گاو و گوسفند)
شتر
گاو
گوسفند
مال تجارت
مصرف زکات (مستحقّین زکات)
شرایط کسانی که مستحق زکاتند
مسائل متفرّقه زكات
زكات فطره
مصرف زكات فطره
مسائل متفرّقه زكات فطره
حج:
فضیلت حج
شرایط وجوب حج واحکام استطاعت
خريد و فروش:
اقتصاد و معاملات
چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است
معاملات مكروه
معاملات حرام و باطل
شرايط فروشنده و خریدار
شرايط جنس و عوض آن
صيغه خرید و فروش
خرید و فروش میوه ها
نقد و نسیه
معامله سلف
شرایط معامله سلف
احكام معامله سلف
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مواردى كه مى توان معامله را بهم زد (فسخ معامله)
مسائل متفرّقه خريد و فروش
قِمار
استفتائات خرید و فروش (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
شركت:

احكام شركت

استفتائات شرکت (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
مضاربه:
مطابق با فتاوای امام خمینی (قدس سره) از ترجمه تحریرالوسیلة
فتاوای آیت الله العظمی بهجت (قدس سره)
فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)
فتاوای آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله)
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)
فتاوای آیت الله العظمی سبحانی (مدظله)
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری (مدظله)
استفتائات مضاربه (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
صلح:
احكام صلح
استفتائات صلح (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
اجاره:
احكام اجاره
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
مسائل متفرّقه اجاره
استفتائات اجاره (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
شفعه:

فتاوای آیت الله العظمی مظاهری (مدظله)

استفتائات شفعه (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)

جعاله:
احکام جعاله
مزارعه:
احکام مزارعه
مساقات:
احکام مساقات
کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند (محجورين):
احکام محجورین
استفتائات محجورین (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
وكالت:
احکام وکالت
استفتائات وکالت (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
قرض:
احکام قرض
استفتائات قرض (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
حواله دادن:
احكام حواله دادن
استفتائات حواله دادن(آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
رهن:
احكام رهن
استفتائات رهن (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
ضمانت:
احكام ضمانت
استفتائات ضمانت (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
كفالت:
احکام کفالت
وديعه و امانت:
احکام ودیعه و امانت
عاريه:
احکام عاریه
استفتائات عاریه و ودیعه (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
هبه:
فتاوای آیت الله العظمی وحید خراسانی مدظله

فتاوای آیت الله العظمی مظاهری مدظله

استفتائات هبه (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)

نکاح و ازدواج و زناشوئى:
اهمیت ازدواج در اسلام
احکام عقد
اقسام عقد نکاح
دستور خواندن عقد دائم
دستور خواندن عقد موقت
شرايط عقد ازدواج
عیب هایی که بواسطه آنها می شود عقد  را بهم زد (عيوب فسخ نكاح)
زنانى كه ازدواج با آنان حرام است
احكام عقد دائم
احكام عقد موقّت (متعه یا صیغه)
احكام نگاه كردن
مسائل متفرّقه  زناشویی
مهریه (فتاوای آیت الله العظمی مظاهری مدظله)
شير دادن (رضاع):
احكام شير دادن
شرايط شير دادنى كه سبب محرم شدن است
آداب شير دادن
مسائل متفرّقه شير دادن
احکام اولاد، حضانت و نفقه (فتاوای آیات عظام: بهجت و مظاهری)
طلاق:
احکام طلاق
عدّه طلاق
عدّه وفات (عدّه زنی که شوهرش مرده)
طلاق بائن و طلاق رجعى
احكام رجوع
طلاق خُلْع
طلاق مبارات
احكام متفرّقه طلاق
غصب:
احكام غصب
استفتائات غصب (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
مال پیدا شده (لقطه):
احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند (لُقطه)
سربریدن و شکار حیوانات:
احكام سربریدن و شكار حيوانات
دستور سربریدن حيوانات
شرايط سربریدن حيوانات
دستور كشتن شتر (نحر)
مستحبّات سربریدن حیوانات
مکروهات سربریدن حیوانات
احكام شكار با اسلحه
احكام شكار با سگ شكارى
صيد ماهى
صید ملخ
خوردنى ها و آشاميدنى ها:
احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها
مستحبات غذا خوردن
مکروهات غذا خوردن
مستحبات آب خوردن
مکروهات آب خوردن
نذر:
احكام نذر
عهد:
احکام عهد
قسم خوردن:
احکام قسم خوردن
وقف:
اهمیت وقف در اسلام و احکام آن
استفتائات وقف (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
وصيّت:
اهمیت وصیت در اسلام و احکام آن
استفتائات وصیّت (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
ارث:
توضیحات اختصاصی ارث از آیت الله شبیری زنجانی
كسانى كه ارث مى برند:
1- پدر، مادر و اولاد
2- جد و جدّه (پدربزرگ و مادربزرگ) و برادر و خواهر
3- عمو، عمه ، دایی و خاله
ارث زن و شوهر
مسائل متفرّقه ارث
ملحقات رساله ها:
امر به معروف و نهى از منكر:
اهمیت، معنا و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
احکام امر به معروف و نهی از منکر:
فتاوای آیات عظام: امام، فاضل ، نوری
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
فتاوای آیات عظام: خویی، تبریزی و سیستانی: (از منهاج الصالحین)
فتاوای آیت الله العظمی بهجت
فتاوای آیت الله العظمی وحید خراسانی
فتاوای آیت الله العظمی سیستانی
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
استفتائات امر به معروف و نهی از منکر (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
دفاع:
فتاوای آیات عظام: امام، فاضل ، نوری
فتاوای آیات عظام: خویی و تبریزی: (از منهاج الصالحین)
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
سفته:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
فتاوای آیات عظام: خویی، تبریزی و نوری
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
استفتائات چک و سفته (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
سرقفلى:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
فتاوای آیات عظام: خویی و تبریزی
فتاوای آیات عظام: خویی و وحید خراسانی
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
فتاوای آیت الله العظمی سیستانی
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
استفتائات سرقفلی  (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
بيمه:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
فتاوای آیات عظام: خویی و تبریزی
فتاوای آیات عظام: خویی ، وحید و سیستانی
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
استفتائات بیمه ( آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
مسائل بانکی:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
فتاوای آیات عظام: خویی و  وحید خراسانی:
فتاوای آیت الله العظمی بهجت
فتاوای آیت الله العظمی سیستانی:
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
استفتائات مسائل بانکی (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
بخت آزمایی:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
فتاوای آیت الله العظمی سیستانی
استفتائات بخت آزمایی (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
تلقیح:
فتاوای آیات عظام: امام ، نوری و مظاهری
فتاوای آیات عظام: خویی و  وحید خراسانی
فتاوای آیت الله العظمی سیستانی
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
استفتائات تلقیح (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
تشریح و پیوند:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
فتاوای آیات عظام: خویی و  وحید خراسانی
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
فتاوای آیت الله العظمی سیستانی
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
استفتائات تشریح و پیوند (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)
احکام خون:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
احکام کنترل جمعیت:
فتاوای آیت الله العظمی سیستانی
احکام قاعده الزام (و مقاصه نوعی):
فتاوای آیات عظام: خویی و  وحید خراسانی
فتاوای آیت الله العظمی سیستانی
احکام خیابانهایی که دولت می کشد:
فتاوای آیات عظام: خویی ، وحید خراسانی و سیستانی
احکام حدود:
فتاوای آیات عظام: خویی ، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، صافی، نوری
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
احکام دیه:
فتاوای آیات عظام: خویی ، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، زنجانی، صافی، نوری
فتاوای آیت الله العظمی بهجت
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
مسائل متفرقه:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
فتاوای آیات عظام: خویی ، اراکی، گلپایگانی، تبریزی، صافی، نوری
فتاوای آیات عظام: خویی ، سیستانی و وحید خراسانی
فتاوای آیات عظام: گلپایگانی و صافی
فتاوای آیت الله العظمی بهجت
فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
فتاوای آیت الله العظمی مظاهری
استفتائات:
فتاوای آیات عظام: امام و نوری
استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای مدظله:

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -