انهار
انهار
مطالب خواندنی

9- برطرف شدن عین نجاست

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسأله 216) اگر بدن حیوان1 به عین نجس مثل خون، یا متنجس مثل آب نجس، آلوده شود، چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن حیوان پاک می شود. و همچنین است باطن بدن انسان مثل توی دهان و بینی. مثلاً اگر خونی از لای دندان بیرون آید و در آب  دهان از بین برود، آب کشیدن توی دهان لازم نیست4. ولی اگر دندان عاریه در دهان نجس شود باید آن را آب بکشند به احتیاط واجب5.

1- بهجت: و یا منقار مرغی...

 4- فاضل: [پایان مسأله].

5-  اراکی: و همچنین اگر غذای متنجس بخورد و آن را ببلعد دهان او پاک می شود و آب کشیدن توی دهان لازم نیست.

گلپایگانی، صافی،:بنابراحتیاط باید آن را آب بکشند.

خویی، بهجت: اگر دندان عاریه در دهان نجس شود باید آن را آب بکشند.

تبریزی: اگر دندان عاریه در دهان باشد و خون به آن برسد، بنابر احتیاط باید آن را آب بکشند.

وحید: اگر دندان مصنوعی در دهان با خون دهان ملاقات کند بنابراحتیاط باید آن را آب کشید.

سبحانی: اگر دندان مصنوعی در دهان نجس شود –  اگر نجاست از خارج دهان به آن رسیده باشد – باید آن را آب بکشند.

سیستانی: باطن بدن انسان که مثل توی دهان و بینی و گوش باشد با ملاقات نجاست خارجی نجس می شود و با از میان رفتن آن پاک می گردد و امّا نجاست داخلی مانند خونی که از لای دندان بیرون می آید موجب نجس شدن باطن بدن نمی شود و همچنین ملاقات چیز خارجی در باطن بدن با نجاست داخلی آن چیز را نجس نمی کند؛ بنابراین اگر دندان عاریه در دهان با خونی که از لای دیگر دندانها بیرون آمده ملاقات کند آب کشیدن آن لازم نیست، ولی اگر با غذای نجس ملاقات کند آب کشیدن آن لازم است.

مظاهری: اگر دندان عاریه در دهان نجس شود، آب کشیدن آن لازم نیست.

*****

زنجانی: مسأله - اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنجس مثل آب نجس، آلوده شود، اگر بگوئیم بدن حیوان نجس می شود چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن حیوان پاک می شود و همچنین است باطن بدن انسان مثل داخل دهان و بینی اگر نجس شده باشد مثلاً اگر خونی از لای دندان بیرون آید و در آب  دهان از بین برود، آب کشیدن داخل دهان لازم نیست.
اعضائی که در باطن بدن انسان پیوند زده می شود و مانند سایر اعضای بدن از فعالیت های حیاتی برخوردار است، مانند سایر اعضای باطنی با برطرف شدن عین نجاست پاک می شوند، و اشیائی چون دندان مصنوعی در صورتی که متحرّک نباشند و نتوان از دهان خارج کرد با برطرف شدن عین نجاست پاک می شوند ولی اگر متحرک باشند و بتوان از دهان خارج کرد بنابراحتیاط با برطرف شدن عین نجاست پاک نمی شوند و باید آنها را آب کشید.

مکارم: مسأله- هرگاه بدن حیوان نجس شود همین که عین نجاست برطرف شود، پاک می گردد، مثلاً اگر منقار پرنده خون آلود باشد یا حیوانی روی چیزهای آلوده بنشیند همین که که خون و آلودگی برطرف شد بدن حیوان پاک است.

باطن بدن انسان (مانند داخل دهان و بینی) اگر نجس شود همین که نجاست از بین برود پاک می شود، مثلاً اگر از لثه ها خون بیرون آید و در آب دهان از بین برود یا خون را بیرون بریزد آب کشیدن داخل دهان لازم نیست، ولی اگر دندان مصنوعی در دهان باشد، احتیاط مستحب آن است که آن را آب بکشد.

(مسأله 217) اگر غذا لای دندان مانده باشد1 و داخل دهان خون بیاید2، چنانچه انسان نداند که خون به غذا رسیده آن غذا پاک است. و اگر خون به آن برسد بنابراحتیاط واجب نجس می شود3.

1- زنجانی: اگر غذا در دهان باشد یا لای دندان مانده باشد...

2- فاضل: آن غذا پاک است و دندان مصنوعی هم همین حکم را دارد.[پایان مسأله]

سیستانی: غذا به ملاقات با خون نجس نمی شود.[پایان مسأله]

3- خوئی، بهجت: اگر خون به آن برسد (بهجت: ظاهر آن) نجس می شود.

گلپایگانی، تبریزی، صافی: بنابر احتیاط نجس می شود.

سبحانی: بنابراحتیاط لازم نجس می شود.

وحید: اگر خون به آن برسد بنابراحتیاط محکوم به نجاست است.

زنجانی: اگر بداند خون به آن رسیده بنابراحتیاط نجس می باشد.

مظاهری: چه انسان بداند خون به غذا رسیده یا نداند، آن غذا پاک است.

*****

مکارم: مسأله- هرگاه غذا در دهان یا لای دندانها باقی مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، چنانچه انسان نداند خون به غذا سرایت کرده، خوردن آن غذا اشکال ندارد ولی اگر می داند که خون به آن رسیده، نجس نیست ولی خوردن آن غذا حرام است مگر این که خون در آن غذا مستهلک شود.

(مسأله 218) جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر نجس شود لازم نیست آب بکشد اگر چه آب کشیدن احوط است1.

این مسأله دررساله آیت الله بهجت نیست.

1- اراکی، سبحانی :اگر نجس شود باید (سبحانی: بنابراحتیاط واجب)آب بکشد.

مظاهری: اگر نجس شود لازم نیست آب بکشد.

*****

گلپایگانی، خویی، تبریزی، صافی، زنجانی: مسأله- مقداری از لب ها و پلک چشم که موقع بستن، روی هم می آید و نیز جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر نجس شود باید (گلپایگانی، صافی: بنابراحتیاط واجب) آب بکشد.

وحید: مسأله- مقداری از لب ها و پلک چشم که موقع بستن، روی هم می آید و نیز جایی را که انسان نمی داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر ملاقات با نجاست کند بنابراحتیاط باید آب بکشد.

سیستانی: مسأله- مقداری از لبها و پلک چشم که موقع بستن، روی هم می آید حکم باطن را دارد، پس چنانچه با نجاست خارجی ملاقات کند آب کشیدن آن لازم نیست، ولی جایی را که انسان نمی داند ازظاهر بدن است یا باطن آن، اگر با نجاست خارجی ملاقات کند لازم است آن را آب بکشد.

مکارم: مسأله- جایی از لب و مانند آن که انسان نداند جزء ظاهر بدن است یا باطن، اگر نجس شود باید آن را آب بکشد.

مسأله اختصاصی

زنجانی: مسأله 225- چشم انسان جزء اعضای باطنی به شمار آمده و با برطرف شدن عین نجاست پاک می شود.

(مسأله 219) اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش1 و مانند اینها بنشیند، چنانچه هر دو خشک باشند نجس نمی شود2 و اگر گرد و خاک يا لباس و مانند اینها تر باشد باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشند.

این مسأله در رساله آیات عظام بهجت و زنجاني نیست.

1- سیستانی، وحید: فرش خشک...

2- گلپایگانی، صافی، مظاهری، نوری: چنانچه طوری آنها را تکان دهند که گرد و خاک نجس از آنها بریزد، پاک می شود. (مظاهری: واگر چيزي با رطوبت با آنها ملاقات كند، نجس نمي شود.).[پايان مسأله]

خو.ئی، تبریزی، وحید: چنانچه طوري آنها را تكان دهند كه گرد و خاك نجس از آنها بريزد و چيزي با رطوبت با آنها ملاقات كند، نجس نمي شود.[پايان مسأله]

سیستانی: چنانچه طوری آنها را تکان دهند که مقدار متیقن از گرد و خاک نجس که در آن بوده، بریزد، آن لباس و فرش پاک  است و شستن لازم نیست.

سبحانی: و کافی است که تکان داده شوند و اگر آنها تر باشند باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشد.

*****

مکارم: مسأله - هرگاه گرد و غبار نجس روی بدن یا لباس و فرش و مانند آن بنشیند و هر دو خشک باشد نجس نمی شود و  کافی است آن را تکان دهند، همچنین اگر رطوبت غیر مسری داشته باشد؛ امّا اگر یکی از آنها مرطوب باشد، نجس می شود. و اگر در نجاست گرد و غبار یا رطوبت محلّ شکّ داشته باشد آن هم پاک است.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -