انهار
انهار
مطالب خواندنی

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

بزرگ نمایی کوچک نمایی
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت[1]
مسأله 316- برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:
 اول: برای نمازهای واجب غیر از نماز میت1.
دوم: برای سجده و تشهّد فراموش شده2، اگر بین آنها و نماز3 ، حدثی از او سرزده مثلاً بول کرده باشد4.
سوم: برای طواف واجب خانه کعبه5.
چهارم اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضوبگیرد6.
پنجم: اگر نذر کرده باشد كه جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند7.
ششم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن8، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند، ولی چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو، بی احترامی به قرآن باشد9 باید بدون اینکه وضو بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن10 بیرون آورد ، یا اگر نجس شده آب بکشد11 و تا ممکن است از دست گذاشتن به خط قرآن خودداری کند .
1- خوئی، تبریزی، صافی، سیستانی، زنجانی، وحید: و در نمازهای مستحب، وضو شرط صحت است...
2- مکارم: [پایان مورد دوم]
3- زنجانی: نماز واجب...
4- خوئی، تبریزی، سیستانی، نوری: ولی برای سجده سهو واجب نیست وضو بگیرد...
گلپایگانی، صافی، بهجت: و احتیاط واجب (زنجانی: و احتیاط) آن است که برای سجده سهو هم وضو بگیرد...
وحید: دوم: برای سجده و تشهّد فراموش شده و دو سجده سهوی که برای تشهّد فراموش شده بجا می آورد. و اگر بین آنها و نماز، حدثی از او سر زده – مثلاً بول کرده باشد- بنابراحتیاط واجب نمازرا اعاده کند، ولی برای سجده سهو در غیر موردی که ذکر شد واجب نیست وضو بگیرد...
5- سیستانی: که جزء حج يا عمره باشد...
وحید: سوم: برای طواف واجب در حج یا عمره...
مکارم: سوم: طواف واجب (باید توجه داشت طوافهایی که جزء حج یا عمره است طواف واجب حساب می شود، هر چند اصل حج و عمره مستحب باشد)...
زنجانی: سوم: برای طواف واجب خانه خدا، خواه در عمره باشد یا حج، عمره یا حجّ واجب باشد یا مستحبّ...
6- زنجانی: یا به جهت اجاره یا شرط یا دستوری که اطاعت آن لازم است، وضو واجب شده باشد...
مکارم: و با طهارت باشد...
7- مکارم: در صورتی که این نذر شرعاً رجحان داشته باشد، مثل این که می خواهد از روی احترام خطّ قرآن را ببوسد...
وحید: در صورتی که آن نذر صحیح باشد، مانند بوسیدن قرآن ...
سیستانی: پنجم: اگر نذر کرده باشد که قرآن را مثلاً ببوسد...
زنجانی: پنجم: اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن و مانند آن که مسّ آنها بدون وضو جایز نیست، یا به جهت اجاره یا شرط یا دستوری که اطاعت آن لازم است رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن و مانند آن بر او لازم شده باشد...
8- گلپایگانی، صافی: از محلّی که بودن قرآن در آنجا اهانت به قرآن باشد...
وحید: از محلی که بودن قرآن در آن محلّ موجب هتک است...
زنجانی: از مزبله و مانند آن...
مکارم: ششم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن از محلّ آلوده، هرگاه مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند. [پایان مسأله]
9- زنجانی: باید تیمّم کند. و اگر معطل شدن به مقدار تیمّم هم بی احترامی به قرآن باشد، باید بدون تیمّم قرآن را از مزبله و مانند آن بیرون آورد ، یا اگر نجس شده آب بکشد. [پایان مسأله]
10- گلپایگانی، وحید، صافی: قرآن را از آنجا...
سبحانی: از جای آلوده...
11-  خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی، سیستانی، وحید: [پایان مسأله].
بهجت: و در صورت پنجم و ششم بنابراحتیاط واجب اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلّم و أئمه طاهرین علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام هم مثل قرآن است. [پایان مسأله]
مسأله 317- مس نمودن خط قرآن1، یعنی رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن برای کسی که وضو ندارد، حرام است2. ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگر ترجمه کنند مسّ آن اشکال ندارد3.
1- سبحانی:دست زدن به خطّ قرآن...
2- گلپایگانی، صافی: و احتیاط مستحبّ آن است که موی خود را هم به خطّ قرآن نرساند...
وحید: و رساندن موی بدن به قرآن مانعی ندارد درصورتی که از توابع بشره شمرده نشود...
بهجت: ولی تماسّ موی انسان با خطّ قرآن بنابر اظهر مانعی ندارد، حتّی اگر کوتاه باشد ...
3- وحید: در غیر اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال اشکال ندارد.
مسأله 318-جلوگیریِ بچه و دیوانه از مسّ خطّ قرآن 1 واجب نیست، ولی اگر مسّ نمودن آنان بی احترامی به قرآن2 باشد، باید از آنان جلوگیری کنند.
1و 2- زنجانی: قرآن و مانند آن.
*****
مکارم: مسأله- هرگاه دیوانه یا بچه ای بدون وضو دست به خطّ قرآن می زند جلوگیری او واجب نیست، اما اگر کاری کنند که بی احترامی به قرآن باشد، باید از آنها جلوگیری کرد.
سبحانی: مسأله- جلوگیری بچه یا دیوانه از دست زدن به خطّ قرآن واجب نیست، ولی اگر دست زدن آنان بی احترامی به قرآن باشد، باید جلوگیری کنند.
مسأله 319- کسی که وضو ندارد ، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مسّ نماید1. و همچنین است بنابر احتیاط واجب مسّ اسم مبارک پیغمبر صلی الله و علیه و آله و سلّم و امام علیه السلام و حضرت زهرا  علیها السلام 2.
1- مکارم: لمس نماید(بنابر احتیاط واجب). و لمس اسم مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم و أئمه هدی علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام نیز اگر هتک حرمت و بی احترامی باشد حرام است.
سبحانی: و مسّ اسم مبارک پیغمبر و امامان و حضرت زهرا علیهم السلام هم اگر هتک حرمت و بی احترامی باشد حرام است.
2- اراکی: مسّ اسم مبارک پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام اگر بی احترامی به آنان باشد حرام است، و گرنه احتیاط مستحبّ آن است که مسّ نکند.
نوری: مسّ اسم مبارک پیغمبر و امام و حضرت زهرا علیهما السلام هم اگر هتک و بی احترامی باشد ، حرام است. و بنابر احتیاط مستحب چنانچه بی احترامی هم نباشد، مسّ ننماید.
*****
خوئی، سیستانی: مسأله -  کسی که وضو ندارد بنابراحتیاط واجب حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصّه او را به هر زبانی نوشته شده باشد مسّ نماید. و بهتر آن است که اسم مبارک پیغمبرصلّی الله علیه و آله و سلّم و امام علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام را هم مسّ ننماید.
. تبریزی: بنا براحتیاط حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مسّ نماید...
وحید: مسأله-  کسی که وضو ندارد، بنابراحتیاط واجب نباید اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مس نماید. و احتیاط مستحب آن است که اسماء مبارکه چهارده معصوم علیهم السلام را هم بدون وضو مس ننماید.
زنجانی: مسأله -  کسی که وضو ندارد، بنابراحتیاط حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصّه او را به هر زبانی که نوشته شده است مسّ نماید، مگر پولی که برآن نام خدانوشته شده باشد که دست زدن به آن اشکال ندارد. و بلکه بنابر احتیاط مستحبّ نامهای مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و أئمّه معصومین علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام را هم مسّ ننماید.
مظاهری: مسأله – کسی که وضوندارد، حرام است اسم خداوند متعال و اسم مبارک پیامبر اکرم و ائمه طاهرین و حضرت زهرا را به هر زبانی که نوشته شده اگر هتک و بی احترامی باشد مسّ نماید.
فاضل: مسأله- کسی که وضو ندارد، خوب است اسم خداوند متعال را به هر زبانی که نوشته شده باشد مسّ ننماید .
مسأله 320- اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند صحیح است1، و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیّا بودن برای نماز وضو بگیرد اشکال ندارد 2.
1- فاضل: و نیز اگر به قصد قربت وضو بگیرد کافی است.
بهجت، نوری، سبحانی: [پایان مسأله].
2- تبریزی: ولکن نیّت واجب نکند.
وحید: بلکه مستحبّ است.
*****
زنجانی: مسأله- انسان می تواند قبل از وقت نماز، به قصد نماز یا به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند. تحصیل طهارت به خودی خود مستحبّ است و انسان میتواند در هر وقت به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند.
سیستانی: مسأله- وضو هر وقت بگیرد؛ چه قبل از وقت نماز، نزدیک به آن یا با فاصله و چه بعد از دخول وقت، اگر به قصد قربت باشد صحیح است و نیت وجوب و استحباب لازم نیست،بلکه اگر اشتباهاً نیت وجوب کند و بعد معلوم شود واجب نبوده، وضو صحیح است.
مکارم: مسأله- مستحبّ است انسان برای اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد، خواه نزدیک وقت نماز باشد یا نه؛ و با آن وضو، می تواند نماز بخواند.
مظاهری: مسأله- وضو گرفتن مانند غسل، خود به خود مستحبّ است و لازم نیست برای کاری باشد؛ پس اگر پیش از وقت نماز وضو بگیرد یا غسل کند صحیح است.
مسأله 321-کسی که یقین دارد وقت داخل شده، اگر نیّت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوی او صحیح است1.
این مسأله در رساله آیات عظام فاضل و مظاهری نیست.
1- سبحانی: در صورتی که اگر وقت هم داخل نشده بود وضو می گرفت، وضوی او صحیح است.
*****
وحید: مسأله- کسی که یقین یا حجّت شرعیه دارد که وقت داخل شده، اگر نیت وضوی واجب کند و قصدش مقیّد به وجوب نباشد و بعد ازوضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوی او صحیح است.
مسأله 322 - مستحبّ است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام1 وضو بگیرد و همچنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و نیز برای مسّ حاشیه قرآن و برای خوابیدن، وضو گرفتن مستحب است و نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد و اگر برای یکی از این کارها وضو بگیرد هرکاری را که باید با وضو انجام داد می تواند بجا آورد، مثلاً می تواند با آن وضو نمار بخواند.
1- زنجانی: حرم معصومین علیهم السلام...
*****
مکارم: مسأله- وضو گرفتن در چند جا مستحبّ است: برای خواندن قرآن، برای نماز میّت، و برای دعا و مانند آن. و نیز مستحبّ است کسی که وضو دارد برای خواندن نماز، تجدید وضو کند. و هرگاه به قصد یکی از این کارها وضو بگیرد، تمام کارهایی را که مشروط به وضو است می تواند انجام دهد.
سیستانی: مسأله- مستحبّ است کسی که وضو دارد برای هر نماز دوباره وضو بگیرد. و بعضی از فقها فرموده اند مستحبّ است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و مسّ حاشیه قرآن و برای خوابیدن وضو بگیرد، ولی مستحبّ بودن وضو در این موارد ثابت نیست؛ بلی اگر به احتمال مستحبّ بودنش وضو بگیرد وضویش صحیح است. و هر کاری که باید با وضو انجام داد می تواند به جا آورد، مثلاً می تواند با آن وضو نماز بخواند.
وحید: مسأله- مستحبّ است انسان برای اموری -که وضو هرچند صحّت آنها نیست ولی در کمال آنها معتبر است-  وضو بگیرد؛ مانند مناسک حجّ، به غیر از طواف واجب و نماز طواف – که وضو در آن دو شرط صحّت است- و همچنین برای نماز میّت و ادخال میّت در قبر و رفتن به مسجد و برای خواندن قرآن و نوشتن آن و برای خوابیدن، و نیز مستحبّ است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد. و هرگاه برای یکی از این کارها وضو بگیرد می تواند هرکاری را که باید با وضو انجام داد به جا آورد ؛مثلاً می تواند با آن وضو نمازبخواند یا طواف واجب انجام دهد.

مظاهری: مسأله- مستحبّ است انسان برای این امور وضو بگیرد: 1- نماز میّت. 2- زیارت اهل قبور. 3- رفتن به مسجد.4- رفتن به حرم امامان علیهم السلام. 5- همراه داشتن قرآن . 6- خواندن ونوشتن قرآن. 7- مسّ حاشیه قرآن. 8- خوابیدن. همچنین مستحبّ است انسان همیشه با وضو باشد؛ بلکه مستحبّ است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد. و اگر برای یکی از جهاتی که گفته شد وضو بگیرد هرکاری را که باید با وضو انجام داد می تواند به جا آورد؛ مثلاً می تواند با آن وضو نماز بخواند

___________________
 1- وحید: چیزهایی که باید برای آن طهارت از حدث داشت

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -