انهار
انهار
مطالب خواندنی

جاهایی که قضا و کفاره واجب است

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسأله 1658- اگر در روزه رمضان عمداً قي كند يا در شب جنب شود و به تفصيلي كه در مسأله 1630 گفته شد سه مرتبه بيدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود فقط بايد قضاي آن روز را بگيرد و چنانچه عمداً اماله كند يا سر زير آب ببرد بنابر احتياط واجب بايد كفّاره هم بدهد1 ولي اگر كاري ديگري كه روزه را باطل مي كند عمداً انجام دهد در صورتي كه مي دانسته آن كار روزه را باطل مي كند قضا و كفّاره بر او واجب مي شود.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- نوري: و اگر كار ديگري كه روزه را باطل مي كند عمداً انجام دهد، قضا و كفّاره بر او واجب مي شود.

*****

اراكي: مسأله 1691- اگر در روزه رمضان عمداً قي كند يا به خدا يا پيامبر نسبت دروغ دهد و يا غبار به حلق برساند يا سر زير آب ببرد بنابراحتياط واجب بايد كفّاره هم بدهد و اگر كار ديگري كه روزه را باطل مي كند عمداً انجام دهد قضاو كفّاره بر او واجب مي شود.

خوئي، گلپایگانی، صافی، تبريزي: 1667، وحید: 1666 مسأله- اگر در روزه ماه رمضان در شب جنب شود و به تفصيلي كه در مسأله [1630]. گفته شد بيدار شود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود. فقط بايد قضاي آن روز را بگيرد*، ولي اگر كار ديگري كه روزه را باطل مي كند عمداً انجام دهد، در صورتي كه مي دانسته آن كار روز را باطل مي كند، قضا و كفّاره بر او واجب مي شود*.

.وحید:در مساله[1628]...

. گلپايگاني، صافي: و يا بيدار بشود و براي مرتبه سوم بخوابد و بيدار نشود...

* صافي: و بنابراحتياط مستحب براي مرتبه سوم كفّاره نيز بدهد...

* گلپايگاني، صافي: و اين حكم در ارتماس بنابراحتياط واجب است.

*وحید:وهمچنین در صوتی که می دانسته آن کار در حرام است، اگرچه نمی دانسته که روزه را باطل می کند ،مانند دروغ نسبت دادن به خدا به پیغمبر صلی الله علیه وآله و ائمّه معصومین علیه السلام .

بهجت: مسأله 1329- كسي كه روزه ماه مبارك رمضان بر او واجب است اگر به عمد يا شبه عمد روزه خود را باطل كند بايد علاوه بر قضاي آن كفّاره بدهد مگر در مواردي كه بعداً گفته خواهد شد.

فاضل: مسأله 1706- اگر در روزه رمضان عمداً قي كند فقط قضاي آن روز را بايد بگيرد و چنانچه درشب جنب شود و به تفصيلي كه در مسأله [1630] گفته شد سه مرتبه بيدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود يا عمداً اماله كند يا سر زير آب ببرد يا دروغي را به خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم نسبت بدهد، بنابراحتياط واجب كفّاره هم بايد بدهد، ولي اگر غير از اينها كار ديگري كه روزه را باطل مي كند عمداً انجام دهد، در صورتي كه مي دانسته آن كارروزه را باطل مي كند قضا و كفّاره بر او واجب است.

زنجانی: مسأله 1667- اگر روزه‌دار در روزۀ ماه رمضان عمداً و بدون حرج یا اضطرار و اکراه یا رعایت واجب مهم‌تر یا مساوی مرتکب خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا بقاء بر جنابت شود، در صورتی که می‌دانسته که آن کار حرام است یا در حرام بودن یا حلال بودن آن تردید داشته، قضا و کفاره بر او واجب می‌شود، ولی در پاره‌ای موارد که در مسألۀ {1688} گفته خواهد شد تنها قضا واجب می‌باشد همچنین پرداخت کفّاره در انجام کارهای دیگری که روزه را باطل می کند بنابر احتیاط استحبابی است.

سيستاني: مسأله 1628- اگر كسي روزه ماه رمضان را به خوردن و يا آشاميدن يا نزدیکی يا استمناء يا باقي ماندن بر جنابت باطل كند در صورتي كه از روي عمد و اختيار باشد و از روي ناچاري و جبر نباشد، اضافه بر قضا كفّاره هم بر او واجب مي شود، و احتياط مستحب آن است كه كسي كه روزه را به غير آنچه گفته شد باطل كند اضافه بر قضا كفّاره هم بدهد.

مكارم: مسأله 1396- كارهايي كه روزه را باطل مي كند اگر عمداً و با علم و اطلاع انجام دهد علاوه بر اينكه روزه او باطل مي شود و قضا دارد، كفّاره نيز دارد، ولي اگر به خاطر ندانستن مسأله باشد كفّاره ندارد، ولی قضای آن واجب است.

مظاهری: مساله 1288- کفّاره برای روزه، منحصر است به این که انسان یکی از مبطلات سه گانه (خوردن وآشامیدن-جماع-باقی ماندن بر جنابت ،یا حیض یانفاس تا اذان صبح) را انجام دهد وهرعملی غیر از این سه مفطر بجا بیاورد ،قضا دارد،اما کفاره ندارد.

جوادی آملی: مسأله 1766- در روزهٔ ماه رمضان، انجام دادن عمدی و اختیاری کاری که روزه را باطل میکند، موجب قضا و كفّاره است؛ مثلاً اگر دروغ بستن به خدا و پیامبر  ، فرو بردن تمام سر در آب و قی كردن، با علم و عمد و اختیار انجام گیرد، قضا و كفّاره دارد؛ ولی جُنُب در شب ماه رمضان، اگر از خواب دوم به بعد تا صبح خواب بماند، روزهٔ او قضا دارد؛ اما كفّاره ندارد، چون ملاک کفّاره، افطار عمدی و اختیاری است و در اینجا افطاری نیست.

امام خامنه ای: مسأله ۸۷۹- هرگاه در ماه مبارک رمضان کارهایی که روزه را باطل می کند(*) از روی عمد و اختیار و بدون عذر شرعی انجام شود، علاوه بر اینکه روزه باطل می شود و قضا دارد، کفارة عمد نیز بر انسان واجب می شود، چه بداند کفاره دارد و چه نداند.

(*) غیر از خواب جنب بدون انجام غسل که مسائل آن بیان شد.

مسائل اختصاصی

امام خامنه ای: مسأله ۸۸۱- اگر کاری را که می داند حرام است ولی نمی داند روزه را باطل می کند انجام دهد، علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.

مظاهری: مسئله 1289- پرداخت کفّارۀ غیرعمدی کلّیۀ افراد نفقه‌خور مانند زن، دختر و پسر در خانه، بر عهدۀ کسی است که باید نفقۀ آنها را بدهد؛ امّا پرداخت کفّارۀ عمدی، بر عهدۀ او نیست.
مظاهری: مسئله 1290- کفّاره را نمی‌توان به واجب‌النّفقه مثل پدر، مادر، زن و فرزند پرداخت کرد.
مظاهری: مسئله 1291- غیر سیّد می‌تواند کفّارۀ خود را به سیّد بدهد و نیز پرداخت کفّارۀ سیّد به غیر سیّد، اشکال ندارد.
مظاهری: مسئله 1292- برای فقیر مصرف کفّاره در غیر طعام، اشکال ندارد، چنان‌که کفّاره‌دهنده نیز به جای طعام، می‌تواند هرچیزی که علاج فقیر است، نظیر پول و مانند آن بدهد.

مسأله 1659- اگر بواسطه ندانستن مسأله كاري انجام دهد كه روزه را باطل مي كند1، چنانچه مي توانسته مسأله را ياد بگيرد، بنابراحتياط واجب كفّاره بر او ثابت مي شود2 و اگر نمي توانسته مسأله را ياد بگيرد يا اصلاً ملتفت مسأله نبوده3 يا يقين داشته كه فلان چيز روزه را باطل نمي كند، كفّاره بر او واجب نيست.

اين مسأله در رساله آيات عظام بهجت،سبحانی ومظاهری نيست

1- خوئي، تبريزي: ظاهر اين است كه كفّاره براي او واجب نيست (تبريزي: و بايد آن روز را امساك كرده و بعد قضا نمايد) ولي اگر عمداً به خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم به دروغ نسبتي بدهد و بداند كه حرام است كفّاره نيز واجب است اگر چه نداند اين عمل روزه را باطل مي كند.

2- نوري: بنابراحتياط كفّاره بر او واجب مي شود...

گلپايگاني، صافي: چنانچه در يادگرفتن مسأله تقصير كرده و در وقت بجا آوردن آن كار احتمال مفطر بودن آن را مي داده كفّاره بر او واجب مي شود . و اگر در وقت بجا آوردن آن غفلت داشته كفّاره بر او واجب نيست اگر چه أحوط است و همچنين اگر در يادگرفتن مسأله تقصير نكرده باشد كفّاره واجب نيست.

. صافي: و اگر در وقت بجا آوردن آن غفلت داشته ، بنابراحتياط كفّاره لازم است ولي اگر در يادگرفتن مسأله تقصير نكرده باشد كفّاره واجب نيست.

فاضل: چنانچه جاهل مقصّر بوده بنابراحتياط كفّاره بر او واجب مي شود و اگر جاهل قاصر بوده يعني در ندانستن خود معذور بوده است مانند اين كه يقين داشته كه فلان چيز روزه را باطل نمي كند كفّاره بر او واجب نيست.

3- اراكي: كفّاره بر او واجب نيست.

*****

سيستاني: مسأله 1629- اگر كسي چيزي از آنچه را كه گذشت انجام دهد در حالي كه عقيده قطعي داشته كه روزه را باطل نمي كند كفّاره بر او واجب نيست و همچنين است كسي كه نمي دانسته روزه بر او واجب است مانند كودكان در اوائل بلوغ.

امام خامنه ای: مسأله ۸۸۰- اگر به دلیل بی اطلاعی از حکم شرعی، کاری را انجام دهد که روزه را باطل می کند مانند اینکه نداند خوردن دارو نیز مثل سایر خوردنیها روزه را باطل می کند و در روز ماه رمضان دارو بخورد روزه اش باطل می شود و باید آن را قضا کند ولی کفاره واجب نیست.

وحید: مسأله 1667- اگر بواسطه ندانستن مساله کاری که روزه را باطل می کند وبه اعتقاد اینکه باطل نمی کند انجام دهد کفّاره بر او نیست.

مكارم: مسأله 1400- هرگاه بواسطه بي اطّلاعي و ندانستن مسأله كاري را انجام دهد كه مي داند حرام است ولي نمي دانسته روزه را باطل مي كند قضا دارد ولي كفّاره ندارد.

زنجاني: مسأله 1668- اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد ولی به جهت غفلت یا به واسطه ندانستن مسأله خیال می کرده که این کار حلال است فقط قضا بر او واجب است هر چند می توانسته مسأله را یاد بگیرد و در یاد گرفتن ان کوتاهی کرده که در این صورت اگر چه گناهکار است ولی کفاره لازم نیست.

جوادی آملی: مسأله 1767- اگر روزه‌دار با ندانستن مسأله، کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، بنا بر اقوا كفّاره بر او واجب نیست، پس اگر روزه‌دار به خیال اینكه جماع كردن با همسر در حال روزه حلال است، با او آمیزش کند، كفّاره بر او واجب نیست.

مسائل اختصاصی

جوادی آملی: مسأله 1769 - كسی كه به قصد روزهٔ واجب غیر ماه رمضان، مانند روزهٔ نذری یا استیجاری، سحری خورده، درحالیكه صبح بوده، روزهٔ او باطل است.

جوادی آملی: مسأله 1770 - روزه‌های واجبی که باطل كردن آن‌ها كفّاره دارد، چنین‌اند: 1. روزهٔ ماه رمضان. 2. روزهٔ قضای ماه رمضان. 3. روزهٔ نذر روز معیّن. 4. روزهٔ اعتكاف.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -