انهار
انهار
مطالب خواندنی

نام ها و القاب آقا امام زمان (علیه السلام)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «آ - ا» شروع مي شود:
1 - آمر: فرمانده2 - ابوالقاسم: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام3 - ابوصالح: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام، كه در هنگام فرياد خواهي بكار مي رود4 - ابوعبدالله: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام5 - احسان: نيكي6 - احمد: ستوده تر7 - اصل: بنيان8 - امرالله: فرمان خداوند9 - اميرالامره: فرمانرواي فرمانروايان10 - امين: امانتدار11 - ايدي: دستها، كنايه از نعمت و قدرت الهي12 - ايزد شناش: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ب» شروع مي شود:
1 - باب الله: در [رحمت] الهي2 - باسط: گسترنده3 - باطن: نهان4 - بدرالتمام: ماه شب چهارده5 - برهان الله: راهنماي الهي6 - بقيه الاخيار: يادگار خوبان7- بقيه الانبياء: يادگار پيامبران8 - بقيه الله: يادگار خدا9 - بلدالامين: سرزمين امن10 - بوار [الكافرين]: نابوده كننده كافران11 - بهرام: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، نام سياره اي است.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «پ» شروع مي شود:
1 - پرويز: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ت» شروع مي شود:
1 - تالي [كتاب الله]: همتاي كتاب خدا2 - تاييد: نيرو بخشيدن3 - تقوي: پرهيزگاري4 - تقي: پرهيزگار، پرواپيشه5 - تلادالنعم: نعمتهاي ديرين و كهن6 - تمام: بي كاستي، تمام كننده خلافت الهي در زمين.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ث» شروع مي شود:
1 - ثابت: پايدار2 - ثائر: كينه خواه [از دشمنان].

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ج» شروع مي شود:
1 - جابر: ترميم كننده2 - جامع الكلم: گردآورنده اديان [بر يك دين]3 - جعفر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام4 - جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزي كه در آن ظهور امام زمان عليه السلام را انتظار مي بريم5 - جواد [الكنس]: ستاره هايي كه در برابر شعاع آفتاب پنهان مي شوند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ح» شروع مي شود:
1 - حاشر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، اين نام در صحف حضرت ابراهيم عليه السلام آمده است2 - حاصد [فروع الغي]: دروگر [شاخه هاي گمراهي]3 - حاضر: موجود4 - حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها5 - حامد: سپاسگزار6 - حجاب: پوشش7 - حجاج: سو، جانب، [ناحيه مقدسه]8 - حجه: دليل9 - حجه الله: دليل خدا10 - حجه المعبود: دليل خداي مورد پرستش11 - حق: راستي12 - حق الجديد: راستي نوين13 - حليم: بردبار14 - حمد: سپاس:

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «خ» شروع مي شود:
1 - خائف: ترسان [از دشمنان دين]2 - خاتم الائمه: پايان بخش پيشوايان3 - خاتم الاوصياء: پايان بخش جانشينان4 - حازن: گنجينه دار5 - خسرو: فرمانروا6 - خلف: جانشين7 - خلف السلف: جانشين پيشينيان8 - خليفه الله: جانشين خدا9 - خليل: دوست، خالص10 - خنس: سياراتي كه پس از گردش باز مي گردند11 - خير: نيكوكار12 - خير [من تقمص]: [فردي كه جامه پوشيده است]13 - خيره الله: برگزيده الهي.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «د» شروع مي شود:
1 - داعي [الله]: دعوت كننده [ بسوي خدا]2 - دليل: راهنما3 - ديان: داور دين.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ذ» شروع مي شود:
1 - ذات انتقام الله: انتقام گيرنده الهي2 - ذوالبر: دارنده نيكيها3 - ذوالحلم: شكيبا4 - ذوالسيف: دارنده شمشير5 - ذوالفقار: دارنده شمشير دو دمنام ها و القاب حضرت مهدي كه ابتداي آن با حرف «ر» شروع مي شود 1 - الرحمه الواسعه: رحمت گسترده2 - رب الارض: مالك گيتي3 - رباني: دانشور [الهي]4 - رجاء الامه: اميد امت5 - رشيد: كمال يافته6 - رضي: بسيار خشنود.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ز» شروع مي شود:
1 - زكي – پيراسته.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «س» شروع مي شود:
1 - سابق: سبقت گيرنده2 - ساعه: قيامت3 - السبب المتصل: واسطه پيوسته4 - سبيل: راه [راه الهي]5 - سترالله: پوشش الهي6 - سدره المنتهي: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام7 - سديد: استوار8 - سراج: چراغ فروزان9 - سرالله: راز الهي10 - سروش ايزد: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در كتاب زرتشت، نواي غيبي الهي11 - سفينه النجاه: كشتي نجات12 - سناء: بلند مرتبه13 - سيد: سرور14 - سيدالامه: سرور امت15- سيدالخلق: سروار آفريدگان16 - سيف الله: شمشير خدا17- السيف الشاهر: شمشير از نيام كشيده.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ش» شروع مي شود:
1 - شافع: شفاعت كننده2 - شاهد: گواه3 - شريد: رانده شده بي پياه4 - شكور: بسيار سپاسگزار5 - الشمس الطالعه: خورشيد فروزان6 - شمس الظلام: خورشيد تاريكيها.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ص» شروع مي شود:
1 - صابر: شكيبا2 - صاحب: دارنده3 - صاحب الدار: لقبي خاص براي حضرت مهدي عليه السلام4 - صاحب الدين: اختيار دار آيين5 - صاحب الرجعه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام6 - صاحب الزمان: اختيار دار زمان7 - صاحب الشرف: آبرومند8 - صاحب الصمصمام: دارنده شمشير تيز9 - صاحب العصر: اختيار دار دوران10 - صاحب الغيبه: دارنده نهان زيستي11 - صاحب الناحيه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام12 - صاحب يوم الفتح: اختيار دار روز پيروزي13 - صالح: شايسته14 - صدرالخلائق: برترين آفريدگان15 - صدق: راستي16- صراط: راه17 - صمصام الاكبر: بزرگترين شمشير بران.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ض» شروع مي شود:
1 - ضحي: ميانه روز [نهايت روشني خورشيد]2 - ضرغامه: دلاور3 - ضياء: روشني.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ط» شروع مي شود:
1 - طالب: جوينده [ي خون شهيد كربلا]2 - طالب التراث: ميراث خواه3 - طاوس اهل الجنه: طاووس بهشتيان4 - طاهر: پاك5 - طريد: رانده شده6 - طيب: پاكيزه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ظ» شروع مي شود:
1 - ظاهر: روشنگر، آشكار2 - ظفر: پيروزي3 - ظهر: پشتوانه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ع» شروع مي شود:
1 - عابد: پرستشگر2 - عاقبه الدار: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام3 - عالم: دانا4 - عائذ: پناهنده5 - عبدالله: بنده خدا6 - عدل: دادگري7 - عزالموحدين: سربلندي يكتا پرستان8 - عزه: آبرو9 - عصر: زمان10 - عصمه الدين: حافظ آيين [از لغزشها]11 - عصمه العباد: بازدارنده بندگان [از لغزشها]12 - عقيد العز [عقيد عز لا يسامي]: وابسته به عزتي كه هم طرازي ندارد، لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام13 - العلم المنصوب: درفش بر پا شده14 - العلم النور: درفش نور15- علم الهدي: درفش هدايت16 - عماد: ستون17 - عين: چشم [خدا]18 - عين الحيوه: سرچشمه زندگاني.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ف» شروع مي شود:
1 - فاتح: پيروز2 - فاتق: گشايشگر3 - فاضل: دانشمند4 - فتح: پيروزي5 - فجر: سپيده صبح6 - الفرج الاعظم: گشايش برتر7 - فرج المومنين: گشايش ايمان داران8 - فردوس الاكبر: بزرگترين بهشت9 - فريد: بي همتا10 - فطره الانام: آميخته باسرشت مردمان11 - فقيد: از دست رفته12 - فيذموا: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات13 - فيروز: پيروزمند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ق» شروع مي شود:
1 - قائم: ايستاده2 - قائم الزمان: قيام كننده دوران3 - قابض: گيرنده4 - قاصم: شكننده5 - قاطع: بران6 - قرآن: خواندني7 - قسط: دادگري8 - قصر مشيد: كاخ بر افرشته9 - قطب: محور10 - القمر الزاهر: ماه درخشان11 - قوام: استواري12 - قوه: توان، نيرو13 - قيم الزمان: سرپرست زمان.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ك» شروع مي شود:
1 - كاشف الغطاء: برطرف كننده پوشش2 - كتاب مستور: نوشته پوشيده3 - كريم: بخشنده4 - كلمه الله: كلمه الهي5 - كلمه المحمود: كلمه ستوده [ي الهي]6 - كمال: فرزانه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ل» شروع مي شود:
1 - لسان الله: زبان خدا2 - لسان الصدق: زبان راستي3 - لواء اعظم: درفش شكوهمند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «م» شروع مي شود:
1- ماشع: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات عبري2 - مامور: فرمان يافته3 - مامول: آروز شده4 - مامون: ايمن يافته5 - مبدءالايات: آغازگر نشانه ها6 - مبطل: باطل كننده7 - مجاهد: تلاشگر8 - مجتهد: كوشا9 - مجدد: تجديد كننده10 - مجلي الظلمه: روشني بخش11 - مجهول: ناشناس12 - محسن: نيكوكار13 - محفوظ: ايمن14 - محقق: تحقق بحش15 - محمد: بسيار پسنديده16- محيط: فراگير17 - محيي: زندگي بخش18 - مخبر: خبر دهنده19 - مخزون: نهان شده20 - مدارالدهر: چرخ گيتي21 - مدبر: تدبير كننده22 - مدخر: ذخيره شده23 - مدرك: يابنده24 - مذكر: يادآور25 - مذل: خوار كننده26 - مرابط: مرزبان27 - مرتجي: مركز اميد28 - مرتقب: مراقب29 - مرشد: به رشد رساننده30 - مرضي: خشنود31 - مستتر: پنهان ساز32 - مستنصر: ياري خواه33 - مستودع الحكمه: جايگاه حكمت34 - مستور: پنهان35 - مشتهر: مشهور36 - مشهود: آشكار37 - مشيد: استوار كننده38- مصباح الدجي: چراغ فروزان در تاريكي39 - مصدرالامور: سرآغاز كارها40 - مضطر: درمانده41 - مطاع: پيروي شده42 - مطهر: پاكيزه43 - مظهر الفضائح: آشكارگر رسوايي ها [اي دشمنان]44 - معاذ: پناهگاه45 - معبر: تعبير كننده46 - معد: مهيا47 - معدن العلوم: گنجينه دانشها48 - معز: عزت بخش49 - معلن: آشكارگر50 - مفرج الكرب: گشاينده غمها51 - مفزع: پناه52 - مفضل: بخشنده53 - مقتصر: قانع54 - مقدره: توانايي55 - مقدم: جلودار56 - مقيم: اقامت يافته57 - ملاذ: پناه58 - منبه: هشدار دهنده59 - منتصر: ياور60- منتظر: انتظار برده شده61 - منتقم: انتقام گيرنده62 - منصور: ياري شده63 - منعم: نعمت بخش64 - منقذالامه: نجات بخش امت65 - منيرالحق: روشنگر راستي66 - موتور: ستمديده67 - موجود: حاضر68 - موعود: وعده داده شده69 - موفق: توفيق يافته70 - مهتدي: هدايت يافته71 - مهدي الامم: هدايت يافته امتها72- مهدي: هدايت يافته73 - مهذب: پاكيزه74 - ميزان الحق: ترازوي راستي75 - موتمر: گردآورنده76 - موتمن: امانتدار77 - مولف الشمل [شمل الصلاح... [: گرد آورنده جامه شايستگی]78 - مومل: آرزو شده79 - مويد: توان بخش.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ن» شروع مي شود:
1 - نازخ: دور افتاده2 - ناشر: پخش كننده3 - ناصح: خير خواه4 - ناصر: ياور5 - ناطق: گويا6 - ناظر: بيننده7 - نجم: ستاره8 - نضره الايام: خرمي روزگاران9 - نظام الدين: سامان بخش آيين10 - النعمه الباطنه: نعمت پنهان11 - نفس: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام12 - نقي: خالص13 - نور ابصار الوري: روشني ديدگان مردمان14 - نورالاتقياء: روشني پرواپيشگان15 - نورالارض: روشني زمين16- نورالاصفياء: روشني برگزيدگان17 - نورالانوار: روشني روشناييها18 - نورالباهر: روشني خيره كننده19 - نورالله: روشني الهي20 - نورالهدي: روشني هدايت21 - نور: روشني22 - نهار: روز23 - نيه الصابرين: نيت بردباران.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «و» شروع مي شود:
1 - وارث: ميراث بر2 - وارث الانبياء: ميراث بر پيامبران3 - وتر: يكتا4 - وجه الله: رخ الهي5 - وحيد: بي همتا6 - وصي الاوصياء: جانشين جانشينان7 - وعدالله: وعده الهي8 - وقايه الله: سپر الهي9 - ولي: اختياردار10 - ولي الامر: زمامدار11 - ولي الله: اختيار دار الهي12 - وهاج: بسيار تابنده.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ي» شروع مي شود:
1 - يمين: قسم.

منبع: كتابخانه تخصصی حضرت مهدی موعود (علیه السلام). یاحقّ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -