انهار
انهار
مطالب خواندنی

ارتباط با نامحرم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:آیا عاشق دختر شدن حرام است؟

پاسخ:امر غیر اختیارى حکم ندارد گرچه مقدمات آن اختیارى است. اگر حرام باشد نباید آن را مرتکب شد ولى هرگونه رفتار شهوت آمیز قبل از عقد شرعى حرام است.

سؤال:آیا هر گونه رابطه ( دوستى ) دختر و پسر با یکدیگر از نظر شرعى و اسلامى اشکال دارد ؟ یعنى حتى اگر دو طرف ، تمام کارهایى را که اسلام انسان را از انجام آنها منع کرده رعایت کنند و انجام ندهند و رابطه ( دوستى ) آنها از روى هوس نباشد ، دوستى آنها اشکال دارد ؟ در چه صورت مشکلى وجود ندارد ؟ و اگر در همه حال ایراد و مسئله دارد ، دلیل آن چیست ؟

پاسخ:اگر ترس آن باشد که انسان به گناه بیفتد جایز نیست .

سؤال:عاشق دخترى شده ام که به هیچ عنوان نمى توانم دست از او بکشم ولى او سنى است در صورتى که از ازدواج با سنى بدم میاید چه کنم ؟

پاسخ:ازدواج با وى مانعى ندارد و انشاءالله بعد از ازدواج هدایت مى شود .

سؤال:دوستى با دختر ( در صورتیکه انسان از تنهایى دیگر تحمل نداشته باشد و امکان ازدواج برایش فراهم نباشد ) بدون هیچ قصد و اطمینان از خود چه حکمى دارد ؟

پاسخ:جایز نیست و باید سعى در فراهم ساختن وسایل ازدواج داشته باشد .

سؤال:اسلام براى دوستى با دختران چه محدودیتى براى پسران قرار داده است ؟

پاسخ:چون خوف وقوع در حرام موجود است جایز نیست .

سؤال:آیا دوست شدن دختر و پسر نامحرم بدون لمس گناه است ؟

پاسخ:ارتباط دو نامحرم بدون عقد ازدواج منجر به ارتکاب گناه مى شود و جائز نیست.

سؤال:اگر در چت ترس وقوع در حرام وجود نداشته باشد اشکال دارد ؟

پاسخ:اگر کلماتی که ردّ وبدل می شود مهیج باشد یا احتمال وقوع در حرام باشد جایز نیست .

سؤال:گفتن و خندیدن با دختران نامحرم در دانشگاه چگونه می باشد ؟

پاسخ:جایز نیست .

سؤال:روابطی که هم اکنون قبل از ازدواج بین دختران و پسران می باشد اگر قبل از ازدواج به روابط نامشروع نینجامد چگونه می باشد ؟

پاسخ:جایز نیست چون خوف منجر شدن به حرام است .

سؤال:آیا دوستی سالم یعنی حرف زدن و درد دل کردن با دختر اشکال دارد؟

پاسخ:جایز نیست .

سؤال:آیا صحبت کردن با خواستگارم اشکال شرعی ندارد ؟ آیا صحبت کردن من و ابراز محبت از طریق زبان با او، از نظر اسلام جایز است ؟

پاسخ:قبل از اجراى عقد شرعى سخنى که تحریک آمیز باشد جایز نیست.

سؤال:وقتى فردى را بدون خواندن هیچ گونه صیغه دائم یا موقت به نامزدى خود مى پذیریم تا چه حد مى توان با او ارتباط داشت ؟(صحبت کردن ، نامه نوشتن )

پاسخ:اگر صحبت در خلوت نباشد و خوف کشیده شدن به گناه نباشد وسخن تحریک آمیز نباشد اشکال ندارد.

سؤال:شنیدن صداى زن اگر محرک نباشد چه حکمى دارد؟

پاسخ:اگر عادتاً براى شنونده مهیج نباشد مانعى ندارد.

سؤال:نظر حضرتعالى در رابطه با صحبت کردن با نامحرم در محیط کار چیست؟

پاسخ:اگر ترس کشیده شدن به گناه نباشد مانعى ندارد.

سؤال:آیا دست دادن با زنان خارجى اگر با شهوت همراه نباشد اشکال دارد؟

پاسخ:بدون دستکش حرام است.

سؤال:اگر در ماه رمضان با یک دختر نامحرم همراه باشیم و رابطه فقط در حد صحبت کردن باشد روزه باطل مى شود یا نه؟

پاسخ:اگر ترس حرام باشد حرام است، ولى روزه صحیح است.

سؤال:اگر یک دختر قرآن وشعر یا سرود را با صوت در جلوى مرد نامحرم بخواند آیا گناه دارد یا نه ؟

پاسخ:اگر موجب تهیج شهوت باشد جایز نیست .

سؤال:آیا رفتن مرد به دکتر زن و یا مراجعه مرد به آمپول زن خانم اشکال شرعى دارد یا نه این سوال را یکبار در صورتى در نظر بگیرید که دکتر و آمپول زن مرد در دسترس نباشد و یکبار در دسترس باشد ؟

پاسخ:اگر دکتر مرد در دسترس نباشد مانعى ندارد و همچنین اگر با مراجعه به خانم حدود شرعیه مراعات شود .

سؤال:آیا گوش کردن به صداى زن حرام است ؟

پاسخ:اگر موجب تهییج یا اینکه لحنی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است .

سؤال:آیا تماس بدون لذت با نامحرم جایز است ؟

پاسخ:اگر حائلی دربین نباشد جایزنیست .

سؤال:دخترم برای رشته پزشکی مجبور به دست دادن به مرد نا محرم است ایا ایرادی دارد ؟

پاسخ:جایز نیست مگر به حد ضرورت برسد.

سؤال:ایا زن میتواند موهای مصنوعی خود را ( چه پوستیک و چه چسبیده) به نا محرم نشان دهد؟

پاسخ:اگرزینت باشد باید پوشانده شود.

سؤال:ایا نشستن یک دختر در کنار یک پسر در یک کلاس دانشگاه چه حکمی دارد؟

پاسخ:با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد.

سؤال:برای نگهداری از پیرمرد بیمار ناتوانی که تقریبا هیچ کسی را نمی شناسد وقادر به انجام کارهای شخصی خود نیست . پرستار زنی را استخدام کرده ایم دست زدن ، شستشو، استحمام ، مرد از طریق پرستار چه حکمی دارد ؟

پاسخ:با امکان استفاده از پرستار مرد استخدام زن جایز نیست .

سؤال:آیا دوچرخه سواری برای دختران درمکانی مانند پارک مانعی دارد اسکیت چطور؟

پاسخ:اگر در معرض دید نامحرم باشد ووضع اوتحریک کننده باشد جایز نسیت.

سؤال:با توجه به اینکه پوشانیدن روی پا از نامحرم برای خانمها واجب است آیا در نماز نیز باید حتی از مچ پا به پائین (روی پا) را پوشاندن؟

پاسخ:پوشاندن آن در نماز – در جائی که نا محرم نیست – لازم نمی باشد.

سؤال:گاهى پزشک معالج، لازم مى بیند که بخشى از بدن زن نامحرم را باز کند و احیاناً ممکن است آنجا، از جاهاى حساس باشد جز آلت تناسلى آیا باز کردن بدن نامحرم به هنگام معاینه و یامعالجه جایز است؟

اولاً: با وجود پزشک زن هر چند با پرداخت ویزیت گران؟

ثانیاً: بیمارى چندان مهم نیست ولى به هرحال او مریض شده و به پزشک مراجعه کرده است.

ثالثاً: اگر پزشک بخواهد به آلت تناسلى نگاه کند حکم آن چیست؟

پاسخ:1ـ با وجود پزشک زن، مراجعه به پزشک مرد جایز نیست مگر آنکه حق ویزیت آنقدر زیاد باشد که او از عهده پرداخت آن نتواند بیرون آید.

2ـ و اگر در آن صورت ترک معالجه به ضرر و زیان افتد و یا به رنجى گرفتار شود که تحمل پذیر نیست، جایز است.

3ـ به هر تقدیر باید به اندازه ضرورت و ناچارى اکتفا شود و اگر معالجه بدون نگاه مستقیم میسر باشد مانند نگاه در صفحه تلوزیون و یا در آینه،احتیاط ترک نشود.

سؤال:آْیا نگاه کردن به موی جداشده از سر زن نامحرم بدون لمس آن برای مرد گناه محسوب می شود ؟

پاسخ:اگر نداند موی کیست اشکال ندارد .

سؤال:شغل اینجانب پرستارى است و در بیمارستان کار مىکنم آیا معاینه و لمس بدن نامحرم اشکال شرعى دارد؟

پاسخ:فقط در صورتى جایز است که بیمار مضطر به معالجه باشد و معالجه بر لمس متوقف باشد و هم پرستار هم جنس نباشد.

سؤال:در مورد زنی که پزشک است و مجبور به معاینه مردان و لمس انها میشود و با نام اینکه پزشک است مجبور به صحبت با پزشکان دیگر مرد مى باشد آیا اشکال دارد ؟

پاسخ:اگر ضرورت باشد اشکال ندارد

سؤال:با توجه به اینکه اغلب پزشکان مرد حاذق تر از پزشکان زن مىباشند بطور کلى استفاده مرد از پزشک زن و استفاده زن از پزشک مرد حتى براى بیماریهاى تناسلى چه حکمى دارد؟

پاسخ:جایز نیست مگر در حال اضطرار به معالجه و پزشک مرد ـ مثلاً ـ حاذق تر باشد

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -