انهار
انهار
مطالب خواندنی

ارتباط با نامحرم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:آیا عاشق دختر شدن حرام است؟

پاسخ:امر غیر اختیارى حکم ندارد گرچه مقدمات آن اختیارى است. اگر حرام باشد نباید آن را مرتکب شد ولى هرگونه رفتار شهوت آمیز قبل از عقد شرعى حرام است.

سؤال:آیا هر گونه رابطه ( دوستى ) دختر و پسر با یکدیگر از نظر شرعى و اسلامى اشکال دارد ؟ یعنى حتى اگر دو طرف ، تمام کارهایى را که اسلام انسان را از انجام آنها منع کرده رعایت کنند و انجام ندهند و رابطه ( دوستى ) آنها از روى هوس نباشد ، دوستى آنها اشکال دارد ؟ در چه صورت مشکلى وجود ندارد ؟ و اگر در همه حال ایراد و مسئله دارد ، دلیل آن چیست ؟

پاسخ:اگر ترس آن باشد که انسان به گناه بیفتد جایز نیست .

سؤال:عاشق دخترى شده ام که به هیچ عنوان نمى توانم دست از او بکشم ولى او سنى است در صورتى که از ازدواج با سنى بدم میاید چه کنم ؟

پاسخ:ازدواج با وى مانعى ندارد و انشاءالله بعد از ازدواج هدایت مى شود .

سؤال:دوستى با دختر ( در صورتیکه انسان از تنهایى دیگر تحمل نداشته باشد و امکان ازدواج برایش فراهم نباشد ) بدون هیچ قصد و اطمینان از خود چه حکمى دارد ؟

پاسخ:جایز نیست و باید سعى در فراهم ساختن وسایل ازدواج داشته باشد .

سؤال:اسلام براى دوستى با دختران چه محدودیتى براى پسران قرار داده است ؟

پاسخ:چون خوف وقوع در حرام موجود است جایز نیست .

سؤال:آیا دوست شدن دختر و پسر نامحرم بدون لمس گناه است ؟

پاسخ:ارتباط دو نامحرم بدون عقد ازدواج منجر به ارتکاب گناه مى شود و جائز نیست.

سؤال:اگر در چت ترس وقوع در حرام وجود نداشته باشد اشکال دارد ؟

پاسخ:اگر کلماتی که ردّ وبدل می شود مهیج باشد یا احتمال وقوع در حرام باشد جایز نیست .

سؤال:گفتن و خندیدن با دختران نامحرم در دانشگاه چگونه می باشد ؟

پاسخ:جایز نیست .

سؤال:روابطی که هم اکنون قبل از ازدواج بین دختران و پسران می باشد اگر قبل از ازدواج به روابط نامشروع نینجامد چگونه می باشد ؟

پاسخ:جایز نیست چون خوف منجر شدن به حرام است .

سؤال:آیا دوستی سالم یعنی حرف زدن و درد دل کردن با دختر اشکال دارد؟

پاسخ:جایز نیست .

سؤال:آیا صحبت کردن با خواستگارم اشکال شرعی ندارد ؟ آیا صحبت کردن من و ابراز محبت از طریق زبان با او، از نظر اسلام جایز است ؟

پاسخ:قبل از اجراى عقد شرعى سخنى که تحریک آمیز باشد جایز نیست.

سؤال:وقتى فردى را بدون خواندن هیچ گونه صیغه دائم یا موقت به نامزدى خود مى پذیریم تا چه حد مى توان با او ارتباط داشت ؟(صحبت کردن ، نامه نوشتن )

پاسخ:اگر صحبت در خلوت نباشد و خوف کشیده شدن به گناه نباشد وسخن تحریک آمیز نباشد اشکال ندارد.

سؤال:شنیدن صداى زن اگر محرک نباشد چه حکمى دارد؟

پاسخ:اگر عادتاً براى شنونده مهیج نباشد مانعى ندارد.

سؤال:نظر حضرتعالى در رابطه با صحبت کردن با نامحرم در محیط کار چیست؟

پاسخ:اگر ترس کشیده شدن به گناه نباشد مانعى ندارد.

سؤال:آیا دست دادن با زنان خارجى اگر با شهوت همراه نباشد اشکال دارد؟

پاسخ:بدون دستکش حرام است.

سؤال:اگر در ماه رمضان با یک دختر نامحرم همراه باشیم و رابطه فقط در حد صحبت کردن باشد روزه باطل مى شود یا نه؟

پاسخ:اگر ترس حرام باشد حرام است، ولى روزه صحیح است.

سؤال:اگر یک دختر قرآن وشعر یا سرود را با صوت در جلوى مرد نامحرم بخواند آیا گناه دارد یا نه ؟

پاسخ:اگر موجب تهیج شهوت باشد جایز نیست .

سؤال:آیا رفتن مرد به دکتر زن و یا مراجعه مرد به آمپول زن خانم اشکال شرعى دارد یا نه این سوال را یکبار در صورتى در نظر بگیرید که دکتر و آمپول زن مرد در دسترس نباشد و یکبار در دسترس باشد ؟

پاسخ:اگر دکتر مرد در دسترس نباشد مانعى ندارد و همچنین اگر با مراجعه به خانم حدود شرعیه مراعات شود .

سؤال:آیا گوش کردن به صداى زن حرام است ؟

پاسخ:اگر موجب تهییج یا اینکه لحنی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است .

سؤال:آیا تماس بدون لذت با نامحرم جایز است ؟

پاسخ:اگر حائلی دربین نباشد جایزنیست .

سؤال:دخترم برای رشته پزشکی مجبور به دست دادن به مرد نا محرم است ایا ایرادی دارد ؟

پاسخ:جایز نیست مگر به حد ضرورت برسد.

سؤال:ایا زن میتواند موهای مصنوعی خود را ( چه پوستیک و چه چسبیده) به نا محرم نشان دهد؟

پاسخ:اگرزینت باشد باید پوشانده شود.

سؤال:ایا نشستن یک دختر در کنار یک پسر در یک کلاس دانشگاه چه حکمی دارد؟

پاسخ:با رعایت حدود شرعی اشکال ندارد.

سؤال:برای نگهداری از پیرمرد بیمار ناتوانی که تقریبا هیچ کسی را نمی شناسد وقادر به انجام کارهای شخصی خود نیست . پرستار زنی را استخدام کرده ایم دست زدن ، شستشو، استحمام ، مرد از طریق پرستار چه حکمی دارد ؟

پاسخ:با امکان استفاده از پرستار مرد استخدام زن جایز نیست .

سؤال:آیا دوچرخه سواری برای دختران درمکانی مانند پارک مانعی دارد اسکیت چطور؟

پاسخ:اگر در معرض دید نامحرم باشد ووضع اوتحریک کننده باشد جایز نسیت.

سؤال:با توجه به اینکه پوشانیدن روی پا از نامحرم برای خانمها واجب است آیا در نماز نیز باید حتی از مچ پا به پائین (روی پا) را پوشاندن؟

پاسخ:پوشاندن آن در نماز – در جائی که نا محرم نیست – لازم نمی باشد.

سؤال:گاهى پزشک معالج، لازم مى بیند که بخشى از بدن زن نامحرم را باز کند و احیاناً ممکن است آنجا، از جاهاى حساس باشد جز آلت تناسلى آیا باز کردن بدن نامحرم به هنگام معاینه و یامعالجه جایز است؟

اولاً: با وجود پزشک زن هر چند با پرداخت ویزیت گران؟

ثانیاً: بیمارى چندان مهم نیست ولى به هرحال او مریض شده و به پزشک مراجعه کرده است.

ثالثاً: اگر پزشک بخواهد به آلت تناسلى نگاه کند حکم آن چیست؟

پاسخ:1ـ با وجود پزشک زن، مراجعه به پزشک مرد جایز نیست مگر آنکه حق ویزیت آنقدر زیاد باشد که او از عهده پرداخت آن نتواند بیرون آید.

2ـ و اگر در آن صورت ترک معالجه به ضرر و زیان افتد و یا به رنجى گرفتار شود که تحمل پذیر نیست، جایز است.

3ـ به هر تقدیر باید به اندازه ضرورت و ناچارى اکتفا شود و اگر معالجه بدون نگاه مستقیم میسر باشد مانند نگاه در صفحه تلوزیون و یا در آینه،احتیاط ترک نشود.

سؤال:آْیا نگاه کردن به موی جداشده از سر زن نامحرم بدون لمس آن برای مرد گناه محسوب می شود ؟

پاسخ:اگر نداند موی کیست اشکال ندارد .

سؤال:شغل اینجانب پرستارى است و در بیمارستان کار مىکنم آیا معاینه و لمس بدن نامحرم اشکال شرعى دارد؟

پاسخ:فقط در صورتى جایز است که بیمار مضطر به معالجه باشد و معالجه بر لمس متوقف باشد و هم پرستار هم جنس نباشد.

سؤال:در مورد زنی که پزشک است و مجبور به معاینه مردان و لمس انها میشود و با نام اینکه پزشک است مجبور به صحبت با پزشکان دیگر مرد مى باشد آیا اشکال دارد ؟

پاسخ:اگر ضرورت باشد اشکال ندارد

سؤال:با توجه به اینکه اغلب پزشکان مرد حاذق تر از پزشکان زن مىباشند بطور کلى استفاده مرد از پزشک زن و استفاده زن از پزشک مرد حتى براى بیماریهاى تناسلى چه حکمى دارد؟

پاسخ:جایز نیست مگر در حال اضطرار به معالجه و پزشک مرد ـ مثلاً ـ حاذق تر باشد

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -