انهار
انهار
مطالب خواندنی

چیزهایی که سجده رآن صحیح است

بزرگ نمایی کوچک نمایی

چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

(مسأله 1076) باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی1 صحیح نیست و نیز سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه باطل است2 اما سجده کردن بر سنگ های معدنی مانند سنگ مرمر و سنگ های سیاه اشکال ندارد.

1- گلپایگانی، صافی: و معدنی مانند عقیق صحیح نیست.[پایان مسأله]

2- اراکی: [پایان مسأله]

*****

خوئی: مسأله- باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می روید  و مانند چوب و پنبه و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی مانند گندم و جو و پنبه . و انچه که از اجزاء زمین شمرده نشود*مانند طلا و نقره و قیروزفت0 و امثال اینها صحیح نیست.

. وحید: مسأله- باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می روید -مانند چوب و برگ درخت  - باشد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی  و گندم و جو و پنبه، و چیزهایی که از زمین و  روییدنی از زمین بر آنها صدق نمی کند ، مانند طلا و نقره و حقیر و زفت، و امثال این ها صحیح نیست و هم چنین است بنابراحتیاط واجب ، سجده بر سنگ های گرانبها  مانند زمرد و فیروزه.

* سیستانی: مانند طلا و نقره و امثال اینها صحیح نیست، ولی قیروزفت –که نوع پستی از قیر است- در موقع ناچاری ، بر چیزهای دیگری که سجود بر آنها صحیح نیست مقدم می باشند.

0تبریزی: قیر و نفت...

مکارم: مسأله- هنگام سجده باید پیشانی بر زمین یا چیزهایی که از زمین می روید، مانند چوب و برگ درختان باشد، ولی سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی –هرچند از زمین بروید- جایز نیست و همچنین سجده کردن بر فلزات مانند طلا و نقره باطل است، اما سجده بر سنگ های معدنی مانند سنگ مرمر و سنگ های سفید و سیاه و حتی عقیق اشکال ندارد.

زنجانی: مسأله- باید بر زمین یا روییدنی هایی که خوراکی و پوشاکی نیست، مانند چوب و برگ درخت، سجده کرد و سجده بر چیزهای دیگر مانند:  روییدنی های خوراکی یا پوشاکی(گندم، جو، پنبه) و آنچه از اجزاء زمین شمرده نمی شود و روییدنی هم نیست مانند طلا و نقره و قیروزفت، صحیح نیست.

بهجت: مسأله- باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین می روید سجده کرد و سجده بر چیزهایی خوراکی و پوشاکی صحیح نیست، و منظور از خوراکی چیزهایی است که خام یا پخته آن، عادتاً خورده می شود؛ پس سجده بر گندم و جو و نخاله آنها که در ضمن خورده می شود، صحیح نیست ولی سجده سجده بر پوست برنج و خربزه و هندوانه و انار –حتی در حال اتصال- مانعی ندارد؛ و همچنین سجده بر گیاهان دارویی- که اختصاص به مریض دارد و به هیچ وجه از آن در حال سلامت استفاده نمی شود- جایز است؛ و سجده بر تنباکو و مانند آن –که خوراکی نیست-  جایز است به خلاف مثل قهوه و چای، و منظور از پوشاکی چیزی است که عادتا پوشیده می شود  ولو بعد از رسیدن وبافتن ، مثل پنبه و کتان و کنف؛ ولی سجده بر برگ درختان و چوب ها و آنچه که از چوب ساخته می شود حصیر و بادبزن و امثال آن، جایز است [و]  سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه و مرمر اصیل باطل است، اما سجده کردن بر سنگ های  معدنی مانند سنگ مرمر معمولی و سنگهای معمولی و سنگ های سیاه بنابراظهر اشکال ندارد.

مظاهری: مسأله- باید بر زمین یا چیزهایی که مربوط به زمین است مانند سنگ، چوب و علف سجده کرد ولی سجده بر چیزهای خوراکی مانند گندم، و پوشیدنی مانند پنبه، و معدنی مانند طلا و نقره صحیح نیست اما سجده کردن بر سنگ های معدتی مانند سنگ مرمر و سنگ های سیاه اشکال ندارد.

(مسأله 1077) احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو، اگر تازه باشد سجده نکنند1.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- اراکی: و چنانچه خشک شده باشد مانع ندارد.

خوئی، تبریزی: قبل از خشک شدنش سجده نکنند.[پایان مسأله]

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 1078

*****

گلپایگانی، صافی، زنجانی: مسأله-  احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو  سجده نکنند.

فاضل: مسأله- سجده کردن بر برگ درخت انگور، اگر تازه باشد جایز نیست ولی پس از خشک شدن می توان بر ان سجده کرد.

سیستانی: مسأله- سجده کردن بر برگ درخت انگور در زمانی که لطیف است و خوردن آن معمول می باشد جایز نیست و در غیر این صورت سجده کردن بر ان اشکال ندارد.

مکارم:  مسأله-  احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو که بعضی آن را در غذا مصرف می کنند سجده نکنند.

وحید: مسأله- سجده بر برگ مو تا  وقتی که خوردنی است جایز نیست.

 (مسأله1078) سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و خوراک حیوان است مثل علف و کاه صحیح است.1

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- مظاهری: بلکه بر مثل درخت مو و داروهای خوراکی و بر گیاهی که خوردن ان  در بعضی از شهرها معمول است و بر میوه نارس نیز صحیح  است.

*****

زنجانی:مسأله- سجده بر روییدنی هایی که پوشاک و خوراک انسان نیست ولی خوراک حیوان است؛ مانند علف و کاه، صحیح است.

مکارم: مسأله- سجده بر علف و کاه و مانند این ها که از زمین می روید و خوراک حیوان است اشکال ندارد و هم چنین سجده بر گل هایی که خوراکی انسان نیستند، اما گل ها و گیاهانی که از قبیل داروی خوراکی هستند مانند گل بنفشه، و گل گاو زبان، بنابراحتیاط، سجده بر آنها صحیح نیست، همچنین سجده بر گیاهانی که در بعضی از شهرها خوراکی است و در بعضی  از شهرها خوراکی نیست.

(مسأله 1079) سجده بر گل هایی که خوراکی نیستند صحیح است1 ولی2 سجده بر دواهای خوراکی که از زمین می روید3، مانند گل بنفشه و گل گاو زبان صحیح نیست4.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- زنجانی: هر چند مانند گل بنفشه برای مداوا خورده شوند.[پایان مسأله]

2- خوئی، تبریزی، سیستانی: بلکه...

3- سیستانی: و آن را دم کرده یا می جوشانند و آبش را می نوشند...

وحید: چنانچه خود آنها خوردنی باشد سجده بر آنها صحیح نیست. و بنابراحتیاط مستحب بر دواهایی که می جوشانند یا دم می کنند و از آب آنها استفاده می کنند سجده نکنند.

4- خوئی، سیستانی، تبریزی: صحیح است.

مکارم، مظاهری:  رجوع کنید به ذیل مسأله 1078

(مسأله 1080) سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهر ها معمول است1 و در شهرهای دیگر معمول نیست2 و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست3.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- بهجت: در آن شهر ها جایز نیست و بنابراحتیاط در شهر های دیگر نیز که خورده نمی شود، سجده نکنند و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست.

2- سیستانی: در صورتی که در آنجاها هم خوردنی محسوب شود، صحیح نیست...

3- گلپایگانی، صافی: اگر چه مأکول نباشد.

سیستانی: بنابراحتیاط صحیح نیست.

فاضل، نوری: ولی سجده بر توتون جایز است.

مکارم، مظاهری:  رجوع کنید به ذیل مسأله 1078

*****

زنجانی: مسأله- سجده بر میوه نارس صحیح نیست و سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی مناطق معمول است و در منطقه های دیگر معمول نیست صحیح نمی باشد؛ بلی اگر چیزی درنوع مناطق خوردنی نباشد کسی که در آن مناطق است می تواند بر آن سجده کند.

(مسأله 1081) سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است1 بلکه به  گچ و اهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن هم می شود سجده کرد2.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- مکارم: چه قبل از پخته شدن و چه بعد از آن صحیح است، همچنین بر آجر و سفال و سیمان نیز جایز است.[پایان مسأله]

بهجت: بنابرأظهر...

2- گلپایگانی، اراکی: جایز نیست که در حال اختیار به گچ و اهک پخته وآجر و کوزه گلی (گلپایگانی: و مانند آن)سجده کنند.

خوئی، تبریزی، وحید: احتیاط مستحب آن است که در حال اختیار به گچ و آهک پخته و اجر و کوزه گلی و مانند اینها سجده نکنند.

صافی: جواز سجده در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن مورد تأمل است.

سیستانی: سجده بر گچ و اهک پخته و آجر و کوزه گلی نیز اشکال ندارد.

*****

زنجانی: مسأله- سجده برانواع سنگ های معدنی که از اجزا زمین است مانند سنگ مرمر و سنگ اهک و سنگ گچ صحیح است. و احتیاط آن است که در حال اختیار به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آنها سجده نکنند.

مظاهری: مسأله- سجده بر گچ، آهک و آجر ، سیمان، موزاییک و ظروف سفالی و مانند این ها جایز است.

(مسأله 1082) اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلا از کاه1 ساخته باشند، می شود بر آن سجده کرد2 و سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده اشکال ندارد3.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- فاضل: یا چوب...

2- بهجت: و جواز سجده بر کاغذی که احتمال دارد از چیزهایی درست شده باشد که سجده بر آن جایز نیست مورد تأمل است لذا احتیاطا سجده ننمایند.

وحید: ولی سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده باشند محل اشکال است.

3- گلپایگانی، صافی: اشکال دارد؛ و نیز سجده کردن بر کاغذی که انسان نمی داند از چیزی که سجده بر آن صحیح است ساخته شده یا از چیزی که از سجده بر آن صحیح نیست اشکال دارد.

فاضل: سجده بر کاغذی که از پنبه تهیه می شود اشکال ندارد.

*****

خوئی، تبریزی، زنجانی، نوری: مسأله- سجده بر کاغذ(خوئی، زنجانی، تبریزی: اگر چه از پنبه و مانند ان ساخته شده باشد) صحیح است.

سیستانی: مسأله- اگر کاغذ نوشتن را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مانند – چوب و کاه- ساخته باشند می شود برآن سجده کرد و همچنین اگر از پنبه یا کتان ساخته باشند . ولی اگر از حریر یا ابریشم و مانند این ها ساخته باشند، سجده بر آن صحیح نیست و اما دستمال کاغذی فقط در صورتی  می توان بر آن سجده کرد که معلوم باشد از چیزی ساخته شده است که سجده بر آن صحیح است.

مکارم: مسأله- سجده بر کاغذ جایز است مگر آنکه یقین داشته باشیم از پنبه یا چیزهایی ساخته شده که سجده بر آنها شرعا جایز نیست.  و از آنجا که غالب کاغذها را در  حال حاضر از چوب می سازند و یا حداقل شک داریم از چه می سازند  سجده بر انها جایز است.

مظاهری: مسأله- سجده بر انواع کاغذها نظیر دستمال کاغذی و کاغذ دیواری و کاغذی که روی آن نوشته شده است صحیح است.

(مسأله 1083) برای سجده بهتر از هر چیز ، تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام می باشد بعد از آن خاک1، بعد از خاک سنگ و بعد از سنگ گیاه است.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1-زنجانی: خاک های دیگر...

*****

بهجت: مسأله-  برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام می باشد، بعد از آن خاک است.

 مکارم: مسأله- بهتر از هز چیز برای سجده خاک، مخصوصا تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که یادآور خونهای شهیدان می باشد.[پایان مسأله]

مظاهری: مسأله- برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام می باشد که موجب قبولی نماز است. و روایت شده که حجاب ها را پاره می کند و در محضر ربوبی می رسد یعنی چیزهایی که مانع از قبولی نماز است به واسطه سجده کردن بر تربت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رفع می شود، بعد از آن خاک و بعد از خاک سنگ و بعد از سنگ، گیاه است.

 (مسأله 1084) اگر چیزی که سجده بر ان صحیح  است  ندارد یا اگر دارد بواسطه سرما یا گرمای زیاد1 و مانند اینها نمی تواند بر آن سجده کند2، باید به لباسش اگر از کتان یا پنبه است؛ سجده کند3 و اگر چیز دیگر است بر همان چیز سجده کند و اگر آن هم نیست باید بر پشت دست4 و چنانچه آن هم ممکن نباشد به چیز معدنی5 و مانند انگشتر عقیق سجده نماید6.

1- فاضل: یا تقیه...

2-  خوئی، تبریزی: باید به لباسش سجده کند و اگر فراهم نباشد باید بر پشت دست یا چیز دیگر که درحال اختیار سجده بر او جایز نیست سجده نماید ولی احتیاط مستحب آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است بر آن چیز سجده نکند.

گلپایگانی: چنانچه لباس او از کتان یا پنبه است باید به لباسش سجده کند و اگر از چیز دیگر است، باید بر پشت دست یا چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید ولی احتیاط لازم آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است بر چیز معدنی سجده نکند.

صافی: باید به لباسش سجده کند و اگر بر آن هم نشود باید بر پشت دست یا چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید. ولی احتیاط لازم آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است بر چیز معدنی سجده نکند.

سیستانی: سجده بر قیر و زفت مقدم بر سجده بر غیر آنهاست ولی اگر سجده بر آنها ممکن نباشد باید بر لباسش یا هر چیز دیگر که در حال اختیار سجده بر او جایز نیست سجده نماید ولی احتیاط مستحب ان است که تا سجده بر لباسش ممکن است بر چیز دیگر سجده نکند.

وحید: باید به لباسش سجده کند به شرط آنکه از حریر وابریشم نباشد و احوط این است که  لباسی که از پنبه  و کتان است بر غیر آن مانند لباسی که از پشم و کرک است مقدم بدارد و اگر لباس میسر نشد  -بنابراحتیاط واجب- بر فیروزه و عقیق و امثال این ها و بر کاغذی که از پنبه ساخته اند سجده کند، و اگر آن هم فراهم نشد بر کاغذی که از ابریشم و حریر ساخته اند سجده کند و اگر آن هم میسر نشد بر هر چیز دیگری که در حال اختیار سجده برآن جایز نیست، سجده نماید ولی احتیاط مستحب آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است، بر غیر آن از چیزهایی که سجده بر انها جایز نیست سجده نکند. و اگر پشت دست هم میسر نشد تا پنبه و کتان و قیر و زفت فراهم نشود بر چیز دیگر سجده نکند.

3- مکارم: و اگر از چیز دیگر است (مثلا از پشم است) بر همان یا بر فرش سجده نماید و اگر آن هم ممکن نیست بر فلزات و اشیاء معدنی سجده کند و اگر مطلقا چیزی پیدا نمی کند که بتوان بر آن سجده کرد، بر پشت دست خود سجده می کند بنابراین پشت دست آخرین چیزی است که می توان بر آن سجده کرد.

سبحانی: و اگر از چیز دیگر است (مثلا از پشم است) بر همان چیز یا فرش سجده کند و اگر آن هم نیست بر اشیاء معدنی مانند عقیق و فیروزه سجده کند و اگر آن هم نیست باید بر پشت دست سجده کند.

مظاهری: بر هر چیزی که می تواند باید سجده کند[پایان مسأله]

4- اراکی، نوری: باید به لباسش اگر از کتان یا پنبه است سجده کند و اگر آن هم نیست (نوری: اگر از چیز دیگر است) باید بر پشت دست  ...

5- فاضل: بنابراحتیاط به چیز معدنی...

6- بهجت: بنابراظهر و اگر آن هم نشد، تا نزدیک زمین خم می شود و یا اینکه با اشاره سر، سجده می نماید.

*****

زنجانی: مسأله- اگر در تمام وقت چیزی که سجده بر ان صحیح است ندارد یا اگر دارد به جهتی مانند سرما یا گرمای زیاد نمی تواند بر آن سجده کند، چنانچه جنسی که از پنبه و کتان است در اختیار دارد باید بر آن سجده کند و اگر ندارد باید بر پشت دست سجده کند.

(مسأله 1085) سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد1 اگر بعد از آن که مقداری فرو رفت آرام بگیرد اشکال ندارد.

این مسأله در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیست.

1- اراکی، خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی، وحید: باطل است.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 1073.

(مسأله 1086) اگر در سجده اول، مهر به پیشانی بچسبد1 و بدون این که مهر را بردارد دوباره به سجده رود اشکال دارد2. بلکه نماز باطل است و باید اعاده کند.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی، مکارم، وحید: باید برای سجده دوم مهر را بردارد (مکارم: و اگر به همان حال به سجده دوم رود اشکال دارد).

2- نوری: [پایان مسأله]

گلپایگانی، صافی: بلکه باید مهر را از پیشانی برداردو بعد به سجده رود.

فاضل: اشکال ندارد و دو سجده حساب می شود ولی بهتر است مهر را از پیشانی جدا کند.

بهجت، مظاهری: اشکال ندارد (بهجت: اگر چه خلاف احتیاط است).

(مسأْله 1087) اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد1 چنانچه وقت  وسعت دارد2 باید نماز را بشکند و اگر وقت تنگ است3، باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر از چیز دیگری است4 بر همان چیز و اگر آن هم ممکن نیست بر پشت دست5، و اگر آن هم نمی شود به چیز معدنی 6 مانند انگشتر عقیق سجده نماید.

1- سیستانی: می تواند به ترتیبی که در مسأله [1084] گفته شد عمل نماید خواه وقت تنگ باشد یا ان که وسعت داشته باشد که نماز را بشکند و ان را دوباره بخواند.[پایان مسأله]

2- فاضل: و در جای دیگر، چیزی که سجده بر آن صحیح است وجود داشته باشد...

زنجانی، صافی: باید نماز را رها کند (زنجانی: و بعد از تهیه مهر دوباره نماز بخواند) و اگر وقت تنگ است باید به ترتیبی که در مسأله [1084] گفته شد عمل نماید.[پایان مسأله]

سبحانی: باید نماز را تمام کند ودوباره بخواند و اگر وقت تنگ است باید به ترتیبی که اکنون [در مسأله 1084] گفته شد عمل کند.

3- فاضل: یا چیزی که سجده بر آن صحیح است وجود نداشته باشد...

خوئی، تبریزی، وحید: باید به ترتیبی که در مسأله [1084] گفته شد عمل نماید.[پایان مسأله]

مظاهری: باید به هر چیزی که می تواند سجده کند[پایان مسأله]

4- گلپایگانی: بر پشت دست یا چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید و احتیاط لازم آن است که تا سجده بر پشت دست ممکن است به چیز معدنی سجده نکند.

5- اراکی، نوری: باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر آن هم ممکن نیست(نوری: اگر از چیز دیگری است) بر پشت دست...

6- فاضل: بنابراحتیاط به چیز معدنی ...

*****

مکارم: مسأله- هر گاه در اثناء نماز چیزی را که سجده بر آن صحیح است از دست بدهند مثلا بچه ای آن را  بردارد چنانچه وقت نماز باقی است نماز را تمام کرده و بنابراحتیاط دوباره می خواند و اگر وقت تنگ است قضا ندارد؛ در هر دو صورت به ترتیبی که در دو مسأله قبل [1084و 1086]گفته شد عمل نماید.

(مسأله 1088) هر گاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است1 اگر ممکن باشد باید پیشانی را از روی آن به روی چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد2 و اگر وقت تنگ است به دستوری که در مسأله پیش گفته شد عمل کند.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- مکارم: اگر ممکن است و منافات با صورت نمازگزار  ندارد پیشانی را به روی چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و اگر دسترسی ندارد و وقت تنگ است به دستور مسأله  پیش[1087] عمل کند.

2- اراکی: و اگر ممکن نباشد ولی وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند...

گلپایگانی: و اگر ممکن نباشد چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید نماز را رها کند و اگر وقت تنگ است در صورتی که لباسش از پنبه یا کتان است باید پیشانی را از روی آن به روی لباسش بکشد و اگر از چیز دیگر است پیشانی را از روی آن به پشت دست یا چیز معدنی بکشد با مراعات احتیاطی که در مسأله پیش گفته شد.

صافی: و اگر ممکن نباشد چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید نماز را رها کند و اگر وقت تنگ است به ترتیبی که در مسأله [1084] گفته شد عمل نماید.

مظاهری:  و اگر ممکن نیست چنانچه وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند، و اگر وقت تنگ است نماز را تمام کند. و نماز او صحیح است.

*****

 خوئی: مسأله-  هر گاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است  باید پیشانی را از روی آن برداشته و بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده نماید . و اگر ممکن نباشد چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید نماز را بشکند و اگر وقت تنگ است به ترتیبی که در مسأله[1084] گفته شد عمل نماید.*

. تبریزی: باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد ...

. زنجانی: باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و اگر نداشته باشد بچنانچه وقت وسعت داشته باشد باید نماز را رها کند و بعد از تهیه مهر دوباره نماز بخواند...

*زنجانی: و در هر صورت اگر ممکن نباشد، بنابراحتیاط واجب سر رابه روی این ها بکشد و اگر ممکن نباشند سر را بردارد و بدون نشستن، در حال خمیده روی این ها بگذارد. و بنابراحتیاط مستحب در تمام صورت ها نماز را دوباره بخواند.

وحید: مسأله- هر گاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است چنانچه وقت نماز وسعت دارد و ممکن است بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده نماید  پیشانی را از روی آن برداشته وبر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده نماید و بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو بجا اورد، و اگر ممکن نیست نماز را از سر بگیرد و چنانچه وقت تنگ است به ترتیبی  که در مسأله[ 1084] گذشت عمل نماید.

سیستانی: - هر گاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است چنانچه پس از بجا آوردن ذکر واجب ملتفت شود می تواند سر از سجده بردارد و نمازش را ادامه دهد و اگر قبل از بجا آوردن ذکر واجب ملتفت شود  باید پیشانی خود را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و ذکر واجب را انجام دهد ولی اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد می تواند ذکر واجب را در همان حال بجا آورد و نمازش در هر دو صورت صحیح است.

(مسأله 1089)  اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است اشکال ندارد1.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- خوئی: باید بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده نماید و بنابراحتیاط  مستحب نماز را از سر بجا آورد و اگر این کار بر دو سجده از یک رکعت اتفاق افتاد، یک سجده را تدارک نماید و احتیاط واجب ان است که نماز را دوباره بخواند.

وحید: باید بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده نماید و بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو بجا آورد و اگر این کار در دو سجده از یک رکعت اتفاق افتاد ف نمازش باطل است.

زنجانی: باید بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده نماید و اگر نداشته باشد چنانچه وقت وسعت داشته باشد باید نماز را رها کند و بعد از تهیه مهر دوباره نماز بخواند. و اگر وقت تنگ است باید به ترتیبی که در مسأله [14084] گفته شد عمل نماید و در این مسأله فرقی نیست که این کار در یک سجده رخ داده باشد ، یا در دو سجده از یک رکعت.

تبریزی: عیبی ندارد و بنابراحتیاط مستحب نماز را دباره بجا آورد و همچنین است اگر در دو سجده از یک رکعت اتفاق افتاد.

*****

مکارم: مسأله- هر گاه بعد از نماز یا بعد از سجده متوجه شود بر چیزی سجده کرده که سجده بر آن جایز نبوده نمازش صحیح است.

(مسأله 1090) سجده کردن برای غیر خداوند کتعال حرام می باشد و بعضی از مردم عوام1 که مقابل قبر امامان علیهم السلام پیشانی را بر زمین می گذارند اگر برای شکر خداوند متعال باشد اشکال ندارد و گرنه حرام است2.

این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل ،بهجت و سبحانی نیست.

1- گلپایگانی، صافی، زنجانی، نوری، وحید: بعضی از مردم....

2- سیستانی: اشکال ندارد و گرنه مشکل است.

مکارم: اگر به قصد سجده ای برای امام علیهم السلام باشد فعل حرام است، و اگر برای شکر خدا باشد اشکال ندارد، ولی اگر در نظر بینندگان چنین نشان دهد که سجده بر امام علیه السلام است یا بهانه به دست دشمنان دهد اشکال دارد.

*****

مظاهری: مسأله-  سجده کردن برای غیر خداوند متعال به قصد عبادت حرام است و بعضی از مردم که مقابل قبر امامان علیه السلام پیشانی را  بر زمین می گذارند ف چون برای تعظیم است نه عبادت اشکال ندارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -