انهار
انهار
مطالب خواندنی

محرمیّت و راه هاى آن

بزرگ نمایی کوچک نمایی
نحوه ى محرمیّت فرزند خوانده با زن و مرد
سؤال 393. چگونگى محرمیّت زن و مرد با بچه اى که به فرزندى قبول کرده اند را بیان فرمایید؟ حکم محرمیت فرزند خوانده با سایر بچه هاى این زن و مرد چه مى باشد؟
پاسخ: اگر بچه شیرخوار باشد، با شیردادن ـ با شرایط محرمیّت ـ امکان پذیر است و هم چنین از راه عقدکردن ولىّ شرعى او به کسى که سبب محرمیّت در اقرباى او باشد.
سؤال394. گاهى افردى که صاحب فرزند نمى شوند، دخترى یا پسرى از پرورشگاه مى گیرند. آیا راهى براى محرم شدن او بر پدر و مادرخوانده وجود دارد؟
پاسخ: بله، با شیر دادن یا عقد نکاح محرم مى شود و موارد آن مختلف مى شود.
سؤال395. آیا دختر خوانده به پدر، دایى، عمو، برادر محرم است و یا شوهر دختر خوانده به مادر خانم محرم مى شود؟
پاسخ: خیر، اگر یکى از اسباب شرعیه محرمیت محقّق نشده باشد، محرم نمى شوند.
چگونگى برخورد فرزند خوانده با خواهر و مادر خوانده
سؤال396. شانزده سال پیش بچه ایى را به فرزندى قبول کردیم، اکنون او به بلوغ رسیده است، خواهر و مادر خوانده از نظر پوشش چه کنند؟ با توجه به این که از نظر روحى به او ضربه وارد نشود.
پاسخ: باید مثل نامحرم هاى دیگر خود را از او بپوشانند، مگر به طریقى او را محرم کنند.
سؤال397. دخترى را از پرورشگاه گرفته و او را بزرگ کرده ام. حال حدود 7، 8 ساله است. آیا براى محرم شدن مى توانم براى پسرم عقد کنم یا نه؟
پاسخ: بله، عقد او توسط ولىّ شرعى او جایز است.
نحوه محرمیت با همسر برادر
سؤال398. همسر برادر شامل محارم انسان نمى شود، اگر شخص بخواهد در برخوردهایى که با او دارد مشکلى نداشته باشد، آیا راهى براى محرمیت بین آن دو وجود دارد؟
پاسخ: آن فرد ابتدا، دخترى را به عقد موقت خود درآورده و سپس آن دختر را از شیر زن برادرش ـ به مقدارى که در رساله ذکر شد ـ شیر دهند، که در این صورت همسر برادر به عنوان مادر رضایى همسر او با وى محرم مى شود.
محرمیّت پسران شوهر به نامادرى
سؤال399. آیا فرزندان پسر به زن پدر محرم هستند؟
پاسخ: محرم هستند.
صیغه برادرى در اسلام
سؤال400. صیغه برادرى در اسلام آیا مانعى در ازدواج خواهر با طرف مقابل ایجاد مى کند و سبب محرمیت مى گردد؟
پاسخ: خیر، سبب محرمیّت نمى شود.
ناپدرى مادر
سؤال401. آیا ناپدرى مادرم بر من و مادرم محرم است؟
پاسخ: اگر آن ناپدرى با مادر مادر شما عقد و نزدیکى کرده باشد، بر مادر و شما و فرزندان شما، هر چه پایین آیند، چه در وقت عقد باشند، یا بعدا به دنیا بیایند به او محرم مى شوند.
محرمیت عموهاى ناتنى با برادر زاده خود
سؤال402. آیا عموهاى ناتنى که مادرشان مادربزرگ من است و شوهر دوم مادربزرگ ام و فرزند شوهر دوم او، بر ما محرم هستند؟
پاسخ: تمام موارد ذکر شده محرم هستند، غیر از مورد آخر، یعنى فرزند شوهر دوم، که از مادربزرگ شما نیست.
محرمیت فرزندان به نامادرى خود
سؤال403. آیا فرزندان شوهر به زن فعلیش محرم هستند؟
پاسخ: بله، محرم هستند (به مسأله ى 1910 رساله رجوع شود)
محرمیت نامادرى و خانواده اش با فرزندان شوهر
سؤال404. آیا زن پدر و بستگان نسبى او با من محرم هستند؟
پاسخ: فقط زن پدر محرم است.
محرم شدن مادر دختر
سؤال405. پدرى دختر بالغ خود را به عقد موقت مردى به صورت فضولى درآورده و پس از انقضاىِ مدّت، دختر عقد را اجازه مى کند.
یا براى حصول محرمیّت مادر دختر، همین مقدار کافى است؟
پاسخ: احتیاط در تجدید عقد صحیح است.
محرمیّت زن و شوهر پس از مرگ شوهر
سؤال406. آیا مردى که مى میرد همسرش به او نامحرم مى شود؟
پاسخ: فى الجمله آثار محرمیت باقى است.
صیغه ى برادرى و خواهرى بین زن و مرد نامحرم
سؤال407. آیا مى شود بین دختر و پسر نامحرم صیغه خواهر و برادرى خواند؟
پاسخ: چنین صیغه اى مشروعیت ندارد.
رابطه ى نامشروع با خواهر زن
سؤال408. زنى که همسرش فوت کرده است، با همسر خواهرش به صورت پنهانى براى مدتى روابط نامشروع داشته اند، آیا این عمل موجب حرمت ابدى همسر این مرد بر او مى شود یا موجب حرمت ابدى خواهر بر این مرد مى شود؟
پاسخ: در هیچ کدام موجب حرمت ابدى نیست.
ازدواج پدر داماد با محارم داماد
سؤال409. آیا ازدواج پدر داماد با کسانى که به سبب ازدواج با داماد محرم مى شوند، جایز مى باشد؟
پاسخ: بله، جایز است.
ازدواج با فرزندان همسر
سؤال410. مردى از همسرش جدا شده و همسر او بعد از گذشت عدّه ازدواج کرده و صاحب اولاد گشته است، آیا این مرد مى تواند دختر همسر سابقش را براى خود یا پسرش بگیرد؟ در صورت برعکس شدن مسأله، آیا زن مى تواند با پسر او در فرض شوهر نداشتن، ازدواج کند؟
پاسخ: در صورت اوّل آن مرد خودش نمى تواند با دختر همسرش ازدواج کند؛ بلکه پسرش که از زن دیگر است، مى تواند با آن دختر ازدواج کند و در صورت دوم آن زن نمى تواند با پسر شوهرش ازدواج کند.
بقاى محرمیّت پس از جدایى زوجین
سؤال411. آیا بعد از جدایى زوجین، رابطه ى آن ها با کسانى که به سبب ازدواج با آن ها محرم شده بودند، باقى مى ماند؟ در صورتى که مادر زن یا پدر شوهر دوباره ازدواج کنند، محرمیت باقى است یا خیر؟
پاسخ: بله، باقى است.
انواع محرمیّت در عقد موقت
سؤال412. زن و مردى که با داشتن اولاد، با یکدیگر ازدواج مى کنند آیا دخترها و پسرهایى که از همسر اوّل خویش دارند، بر دیگرى محرم هستند؟ اگر مرد، همسر اولش در نکاح او باشد، پسران او بر همسر دوم مرد محرمند یا خیر؟ دامادهایى که هر کدام دارند آیا بر دیگرى محرمند یا خیر؟
پاسخ: در فرض اوّل، آن دخترها و پسرها به همدیگر محرم نمى شوند و در فرض دوم پسران آن مرد به همسر دوم محرم اند؛ ولى دامادهاى هر کدام به دیگرى محرم نیستند.
همسر نوه
سؤال413. آیا زوجه ى پسر دختر شخص با او محرم است؟
پاسخ: بلى، محرم است.
خاله ى یک طرفه
سؤال414. خاله هاى بنده فقط از طرف پدرشان با مادرم خواهر هستند، ولى از طرف مادر یکى نیستند. آیا آن خاله ها براى من محرم هستند؟ و هم چنین خانمى که با مادرم صیغه ى خواهرى خوانده است، براى من محرم است یا خیر؟
پاسخ: خاله ى شما مى باشند ـ هر چند از طرف پدرى ـ پس محرم هستند و خواهر خوانده ى مادر شما، خاله ى شما نمى باشد و محرم نیست.

مادر زن دوّم
سؤال415. آیا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل مرد ـ که از همین شوهر فعلى مى باشد ـ ، محرم است یا نه؟ و در صورتى که زن اوّل از شوهر اوّلى خود [غیر از شوهر فعلى] پسر داشته باشد، تکلیف آن پسر با زن دوّم این مرد و مادر زن دوّم شوهر فعلى چیست؟
پاسخ: در فرض اوّل، مادر زن دوّم به پسر شوهر، از زن دیگر محرم نیست.
و در فرض دوّم نیز پسر زن اوّل از شوهر دیگر با زن دوّم و مادر زن دوّم، محرم نیستند.
حکم محرمیّت دامادهاى مختلف
سؤال416. مردى داراى دو زن است و از هر زنى چند دختر دارد و تمام دخترها را شوهر داده است. آیا شوهر آن دخترهاى زن اوّلى به زن دوّمى مرد، و یا شوهر آن دخترهاى زن دوّمى به زن اوّلى مرد محرم هستند؟ و آیا نوه هاى زن اوّلى بر زن دوّمى مرد و هم چنین نوه هاى زن دوّمى بر زن اوّلى مرد محرم مى باشند؟
پاسخ: در فرض اوّل شوهر دختر، با زن دیگر پدر دختر محرم نیست.
و در فرض دوّم، نوه هاى مرد از یک زن با زن دیگر مرد مذکور، محرم هستند.
زنا در عده عقد موقت
سؤال417. زناى در عدّه عقد موقّت چه حکمى دارد؟ آیا موجب حرمت ابدى مى شود؟
پاسخ: نمى شود.
محرم نبودن مادر زن دوّم به پسر زن اوّل
سؤال418. آیا مادر زن دوّم به پسر زن اوّل محرم است؟
پاسخ: محرم نیست.
محرم نبودن ربیبه بر پدر شوهر
سؤال419. آیا ربیبه که بر شوهر زن محرم است، بر پدر شوهر هم محرم است؟
پاسخ: محرم نیست.
پدر رضاعى شوهر
سؤال420. آیا پدر رضاعى شوهر بر زن محرم است و مانند پدر شوهر نسبى است؟
پاسخ: بله، محرم است.
محرمیت داماد زن اوّل به زن دوم
سؤال421. مردى داراى دو عیال مى باشد و از یک عیال دخترى دارد، آیا شوهر این دختر به عیال دوّم محرم است؟
پاسخ: محرم نیست.
دختر شوهر قبلى
سؤال422. هر گاه مردى با زنى ازدواج کند و او از شوهر قبلى داراى دخترى باشد و به حدّ بلوغ برسد، آیا بر این مرد محرم است؟
پاسخ: در صورت نزدیکى با آن زن، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پایین آیند، چه در وقت عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند، به آن مرد محرم مى شوند، و در صورت عدم نزدیکى تا وقتى که آن زن در عقد او است، نمى تواند با دختر ازدواج کند.
صحّت عقد دختر زن اوّل براى برادر
سؤال423. مردى دو زن دارد، دختر زن اوّل خودرا که دختر خودش نیز هست، به عقد برادر زن دوّم خود درمى آورد. آیا صحیح است؟
پاسخ: صحیح است.
زن پدر
سؤال424. آیا زن پدر محرم انسان است، در صورتى که زن جوان هم باشد؟ مادرزن پدر چه طور؟
پاسخ: زن پدر محرم است و مادرزن پدر محرم نیست.
شرط بندى بین زن و شوهر
سؤال425. شرط بندى بین زن و شوهر چه حکمى دارد؟
پاسخ: در حکم، مثل سایر موارد است

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -