انهار
انهار
مطالب خواندنی

احکام مقاربت

بزرگ نمایی کوچک نمایی
نزدیکى در ایام استحاضه
سؤال 228. آیا استحاضه نیز از نظر روابط زناشویى حکم حیض دارد؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب ـ لو لم یکن الاقوى ـ براى نزدیکى کردن، قبل از آن غسل کند، بلکه احتیاطا وضو هم بگیرد و حکم حیض را ندارد و در وقت نماز غسلى که براى نماز کرده و خوانده کافى است.
نزدیکى قبل از غسل حیض
سؤال 229. نزدیکى قبل از انجام دادن غسل حیض و بعد از پاک شدن چه حکمى دارد؟
پاسخ: کراهت دارد و احوط ترک است؛ مگر بعد از شستن فرج.
اهمیت نزدیکى در هر شرایطى
سؤال 230. چرا نزدیکى با همسر این قدر مهم است که حتى موقعى که آب براى غسل نیست، مى شود نزدیکى کرد و سپس تیمم نمود؟
پاسخ: چون ممکن است ترک آن به حرام منجر شود و ترک حرام لازم است، اما غسل بدل دارد.
دیدن فیلم هاى محرّک جهت جماع
سؤال231. استفاده از وسایل محرک قواى شهوانى در روابط زناشویى و نیز دیدن عکس یا فیلم هاى غیر اخلاقى توسط زوجین در هنگام نزدیکى چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر اصالتا دیدن عکس یا فیلم کذایى حرام است، اوقات مختلف، تفاوتى در حکم ندارد و در محرکات، عمل به مأثورات، برگزیده شود.
سخن هاى شهوت انگیز هنگام نزدیکى
سؤال232. سخن هاى تحریک کننده مثل جوک هاى شهوت انگیز یا سخن درباره زن و مرد غریبه و یا به کار بردن الفاظ رکیک در چنین اوقاتى چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر استعمال این الفاظ اصالتا و به خودى خود حرام است، در چنین اوقاتى نیز حکم آن تغییر نمى کند و در روایت است که با شهوت دیگرى سراغ زوجه خود نروید.
نزدیکى و دخول از پشت
سؤال233. آیا دخول از پشت (دبر) همسر از نظر شرعى جایز است؟
پاسخ: کراهت شدیده دارد.
جماع رو به قبله
سؤال234. جماع کردن رو به قبله یا پشت به قبله و همین طور صحبت کردن در جماع چه حکمى دارد؟
پاسخ: ظاهرا کراهت دارد.
دخول در پشت در زمان حیض
سؤال235. وطى در پشت زن حائض چه حکمى دارد؟ و آیا کفّاره دارد؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولى ظاهرا کفّاره ندارد.
اجبار به جماع در ایام حیض
سؤال236. اگر شوهرى زنش را در مدّت حیض مجبور به تمکین کرد، حکمش چیست؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب باید کفّاره بدهد. (جهت اطلاع بیشتر به مسأله ى 428 رساله مراجعه شود)
منع پزشک از جماع
سؤال237. اگر پزشکان مردى را از عمل زناشویى منع کنند، آیا زن حق دارد مرد را به این کار وادار کند؟
پاسخ: اگر براى او ضرر دارد، جایز نیست.
ارضاى جنسى زن با غیر از بدن
سؤال238. آیا جایز است شوهر با آلت مصنوعى یا با چیز دیگر ـ غیر از جسدش ـ همسر خود را از لحاظ جنسى ارضا کند؟
پاسخ: جایز نیست.
بیرون ریختن منى از رحم
سؤال239. آیا جایز است زوج منى را خارج رحم بریزد؟
پاسخ: در غیر بیرون ریختن دایمى ـ که موجب مریضى و عقیمى زوجه بشود ـ بدون اذن زوجه بنابر اظهر مکروه است.
قسم بر عدم نزدیکى
سؤال240. اگر مردى قسم بخورد که با همسرش نزدیکى نکند، آیا بر این قسم اثرى مترتّب مى شود؟
پاسخ: اگر این قسم به اسماى مختصه یا غالبه ى خداوند متعال باشد و درباره ى زوجه ى دائمه ى مدخولٌ بها و براى ضرر رساندن به او باشد و مقیّد به ابد یا بیش از چهارماه باشد، پس اگر زن صبر نکرد به حاکم مرافعه مى کند و حاکم هم پس از چهار ماه او را مجبور به رجوع یا طلاق مى کند و مرد هم هر وقت وطى نمود، باید کفّاره بدهد.
ارتباط با همسر در زمان عقد
سؤال241. در زمان عقد (قبل از عروسى) اجازه پدر عروس در بعضى موارد، مثل هم خوابى و بیرون رفتن با همسر شرط است؟
پاسخ: خیر، شرط نیست.
ارضاى جنسى همسر بدون دخول
سؤال242. آیا ارضاى جنسى زن بدون دخول اشکال دارد؟
پاسخ: در صورتى که در ارتباط با شوهر باشد، اشکالى ندارد.
تفاوت نزدیکى با همخوابى با همسر
سؤال243. نزدیکى و همخوابى با همسر چه تفاوتى دارد؟
پاسخ: در هر همخوابى، نزدیکى صورت نمى گیرد.
نزدیکى از پشت هنگام آبستنى
سؤالنزدیکى از پشت با همسر در مواقعى که آبستن است، چه حکمى دارد؟
پاسخ: کراهت دارد.
سخن گفتن تحریک آمیز هنگام نزدیکى
سؤال244. آیا سخنى که در هنگام جماع موجب تحریک مى شود، کراهت دارد؟
پاسخ: بلى.
خوردن شیر همسر
سؤال245. آیا مرد مى تواند شیر همسر شرعى خود را بخورد؟
پاسخ: نمى تواند.
نگاه کردن زوجین به آلت تناسلى یکدیگر هنگام مقاربت
سؤال246. در حال نزدیکى و مقاربت، نگاه به آلت یکدیگر چه حکمى دارد؟ در حالت ایستاده چه طور؟
پاسخ: کراهت دارد.
وجوب غسل در جماع از پشت
سؤال247. اگر مردى با زنش از پشت نزدیکى کند، آیا بر زن نیز غسل جنابت واجب مى شود؟
پاسخ: اگر دخول شود، بر زن هم غسل واجب مى شود.
هنگام وجوب غسل در نزدیکى
سؤال248. در هنگام نزدیکى، چه موقع بر انسان غسل واجب مى شود؟
پاسخ: در صورت انزال منى و یا دخول آلت تناسلى به اندازه حشفه در جلو یا پشت زن، غسل واجب مى گردد.
غسل پس از نزدیکى
سؤال249. آیا مرد در هر نوبت که با همسرش نزدیکى کرد، باید فورا غسل کند؟
پاسخ: در صورت عدم خروج منى و یا عدم دخول نباید غسل کند و گرنه باید براى هر عملى که مشروط به غسل است، غسل کند و به خودى خود هم غسل کردن مستحبّ است و تکرار جماع، مشروط به غسل نیست.
نزدیکى مجدد قبل از غسل
سؤال250. اگر انسان در اثر نزدیکى با همسرش جنب شود، آیا قبل از غسل دوباره مى تواند نزدیکى کند؟
پاسخ: بله، ولى کراهت دارد.
ملاعبه بین زن و شوهر
سؤال251. آیا بعد از ملاعبه بین زن و شوهر هر دو باید غسل انجام دهند؟
پاسخ: اگر منى خارج نشده باشد و یا دخولى صورت نگرفته باشد، غسل لازم نیست.
درخواست نزدیکى از کسى که نمى تواند غسل کند
سؤال252. زنى که نمى تواند زیاد غسل کند و شوهر مرتب از او درخواست نزدیکى مى کند، چه تکلیفى دارد؟
پاسخ: باید از همسر خود در این امر اطاعت کرده و به وظیفه اش، هر چند تیمم هم باشد عمل کند.
ملاک وجوب غسل در زن
سؤال253. اگر در هنگام بازى، زن به حالت ارگاسم و تحریک کامل رسید، آیا غسل بر او واجب است؟
پاسخ: اگر به حالت انزال منى و سپس خروج آن برسد، غسل بر او واجب مى شود و در غیر این صورت غسل واجب نیست.
خروج آب پس از ملاعبه
سؤال254. بعد از ملاعبه، آب سفید رنگ و لزجى از زن خارج مى شود، آیا پس از خروج آن باید غسل کند؟
پاسخ: اگر منى نباشد و علایم آن را هم نداشته باشد، پاک است و غسل لازم ندارد.
درخواست زن براى نزدیکى
سؤال255. اگر زن از شوهر درخواست نزدیکى کند، آیا لازم است مرد با او همبستر شود؟
پاسخ: اجابت او مطلوب است.
تمکین از پشت
سؤال256. اگر مردى عادت به استمتاع از پشت (دُبُر) داشته باشد و این امر موجب عسر و حرج زوجه شود، تکلیف زوجه چیست؟
پاسخ: در این صورت زن مى تواند امتناع کند.
تقویت قواى جنسى با...
سؤال257. استفاده از وسایلى هم چون قرص، اسپرى، پماد دارویى یا برخى از خوراکى ها، جهت تقویت قوه شهوانى و لذت بردن بیشتر هنگام آمیزش چه حکمى دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد و بهتر پیروى از روش هایى است که در این رابطه از ائمه ـ علیهم السّلام ـ روایت شده است.
جماع شبهه ناک
سؤال258. زن شوهردارى که وطى به شبهه نموده، در زمان عدّه براى شوهر وطى جایز نیست. آیا سایر استمتاعات جایز است؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
لزوم رعایت حقوق واجبه زوج
سؤال259. اگر زن به علّت انجام مستحبّات زیاد، دچار خستگى مفرط شود، به طورى که سبب شود مرد نتواند تمتّعات لازم را از او ببرد، آیا مرد حق دارد او را از انجام چنین مستحبّاتى نهى نماید؟ آیا اطاعت از شوهر در این صورت لازم است؟
پاسخ: بلى، مرد حق نهى او را دارد و اطاعت از شوهر در این صورت لازم است.
عدم جذّابیت همسر
سؤال260. اگر جوانى به علت جاذبه نداشتن همسرش به گناه آلوده شد، مقصر کیست؟
پاسخ: خود مرد مقصر است و اگر زن هم تمکین تام نکند، گناه کار است.
بستن لوله هاى رحم زن
سؤال261. من مایل نیستم در آینده داراى فرزندى باشم آیا مى توانم زنم را وادار کنم که لوله هایش را ببندد؟
پاسخ: حرام است.
سؤال262. آیا بستن لوله رحم که با این کار فرد به طور کلى عقیم، مى شود، با توجه به شیوع آن در جامعه، جایز است؟
پاسخ: حرام است.
سؤال263. با علم به این که روش هاى جدید پیشگیرى جمعیت باعث عقیمى دایم مى شود، استفاده از این روش ها چه حکمى دارد؟
پاسخ: جایز نیست.
سؤال264. کنترل جمعیت و راه هاى جلوگیرى از باردارى از نظر شرع، آیا ایرادى دارد؟
پاسخ: جلوگیرى موقّت اگر مستلزم لمس یا نظر حرام نباشد، جایز است.
میزان ناشزه شدن
سؤال265. با چند مرتبه تمکین نکردن، زن ناشزه مى شود؟
پاسخ: هر وقتى که تمکین نکند، ناشزه است.
ناشزه حامله
سؤال266. اگر زن ناشزه حامله باشد، آیا از جهت حمل استحقاق نفقه دارد؟
پاسخ: حملش نفقه دارد، بنابر احوط.
نشوز مرد
سؤال267. آیا حکم نشوز در مورد مرد نیز تحقّق دارد؟
پاسخ: بله، زن حقّ شکایت نزد حاکم را دارد.
موجبات نشوز زن
سؤال268. آیا مخالفت کردن امر زوج در هر باب موجب نشوز است یا مخصوص استمتاعات جنسى است؟
پاسخ: مخصوص به وجوه استمتاع و خروج از منزل است.
افراط مرد در جماع
سؤال269. اگر مرد در جماع افراط مى کند، به طورى که براى سلامتى زن یا شوهر مضرّ مى باشد، آیا زن مى تواند تمکین نکند؟
پاسخ: در جایى که خوف ضرر عقلایى باشد، مى تواند تمکین نکند.
عدم تمکین در صورت ضعف
سؤال270. اگر زن داراى ضعف شدیدى باشد و توان تمکین نداشته باشد، مى تواند تمکین نکند؟
پاسخ: مى تواند.
اطاعت زناز شوهر در مورد نزدیکى با ترس از قضا شدن نماز
سؤال271. وظیفه زن در قبال شوهرى که تقاضاى جماع دارد، از طرفى غسل هم مقدور نیست و خوف قضا شدن نماز است، چیست؟
پاسخ: باید تمکین کند و با تیمم نماز بخواند.
رابطه نشوز با ارتباط نامشروع
سؤال272. آیا زنى که با افراد نامحرم ارتباط نامشروع دارد، ناشزه محسوب مى شود؟
پاسخ: ارتباط، موجب نشوز نمى شود.
اوامر زوج
سؤال273. اگر مرد به زن امر کند فلان شکل برایش آرایش کند، یا فلان لباس را در منزل بپوشد یا به نحو خاصّى نظافت کند، آیا زن باید اطاعت کند؟ با توجّه به این که زن باید منافیات را از خود دور کند؟
پاسخ: بله، بر زن واجب است اجتناب از منفّرات.
افضا و حکم آن
سؤال274. افضا یعنى چه و حکم آن چیست؟
پاسخ: به مورد 6 از مسأله ى 1893 و مسأله ى 1928 رساله رجوع شود.
انتقال نطفه یک زن به زن دیگر
سؤال275. مردى داراى دو همسر است. آیا مى شود نطفه ى مرد را با نطفه ى همسر اوّل در خارج رحم ترکیب کنند و در رحم زن دوّم قرار دهند؟
پاسخ: اگر بدون لمس و نظر محرم باشد جایز است؛ ولى بچّه ملحق به صاحب نطفه است و در مورد زن دوّم هم باید مراعات احتیاط شود

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -