انهار
انهار
مطالب خواندنی

نشانه های قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام

بزرگ نمایی کوچک نمایی
در اخبار و روایات اسلامی و شیعی به نشانه های قبل از ظهور اشاره شده است و برخی از این نشانه ها قطعی و مسلم است و برخی دیگر مشروط. برخی عام است و برخی خاص.
باید توجه داشت اینگونه روایات نعوذبالله خرافه گویی نمی گویند گزافه گویی نمی کندد و پیشگوییهایی نیستند که برخی درست از آب درآیند و بعضی دروغ.
حقائقی است که از مبدا وحی سرچشمه گرفته و توسط امامان معصوم علیهما السلام و راویان مورد وثوق دست به دست گشته و در منابع معتبر درج گردیده و به دست ما رسیده است.
باید دانست که وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست ، و حتی مطابق روایات کسانی کهوقت ظهور را تعیین کنند، دروغگو شمرده شده اند.
ولی نشانه هایی به عنوان علائم در روایات بسیار آمده که مربوطبه مدت اندکی قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است ، این نشانه ها بسیارزیادند که معروفترین و جامعترین آنها این است که هرج و مرج در همه چیز دنیا مشهودمی گردد. سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد گردد.
این موضوع در ضمن یک روایت جامع بطور مشروح بیان شده و امامصادق علیه السلام آن را در ۱۱۹ ماده بیان کرده است و اینک ترجمه روایت:
حضرت امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود:
۱)هرگاه دیدی: حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند.
۲) ودیدی که: ظلم همه جا را گرفته.
۳) ودیدی که: قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی شود.
۴) ودیدی که: دین همچون ظرف تو خالی و بی محتوا شده است .
۵) ودیدی که: طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده اند.
۶) ودیدی که: کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی شود وبدکاران بازخواست نمی شوند.
۷) ودیدی که: چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان وزنان به زنان اکتفاء می کنند.
۸) ودیدی که: افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمیپذیرند.
۹) ودیدی که: شخص بدکار ، دروغ گوید و کسی دروغ و نسبت ناروایاو را رد نمی کند.
۱۰) ودیدی بچه ها ، بزرگان را تحقیر کنند.
۱۱) ودیدی که: قطع پیوند خویشاوندی شود.
۱۲) ودیدی که: بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش بهاو برنگردد.
۱۳) ودیدی نوجوانان پسر ، همان کنند که زنان می کنند.
۱۴) ودیدی که: زنان با زنان ازدواج نمایند.
۱۵) ودیدی که: مداحی دروغین از اشخاص ، زیاد شود.
۱۶) ودیدی که: انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف میکنند و کسی مانع نمی شود.
۱۷) ودیدی که: افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین ، بهخدا پناه می برند.
۱۸)و دیدی که: همسایه به همسایه خود اذیت می کند و از آنجلوگیری نمی شود.
۱۹) ودیدی که: کافر به خاطر سختی مؤمن ، شاد است .
۲۰) ودیدی که: شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آنکنار هم می نشینند و از خداوند متعال نمی ترسند.
۲۱) ودیدی: کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است.
۲۲) ودیدی آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد ، نیرومند ومورد ستایش است.
۲۴) ودیدی راه نیک بسته و راه بد باز است.
۲۵) ودیدی خانه کعبه تعطیل شده ، و به تعطیلی آن استوار دادهمی شود.
۲۶) ودیدی که: انسان به زبان می گوید ولی عمل نمی کند.
۲۷) ودیدی که: مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند.( یا مردان خود را برای مردان ، و زنان خود را زنان فربه می کنند).
۲۸) ودیدی که: زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زناتامین می شود.
۲۹) ودیدی که: زنان همچون مردان برای خود مجالس (نامشروع)تشکیل می دهند.
۳۰) ودیدی که: در میان فرزندان "عباس" ، کارهای زنانگی بهوجود آید.
۳۱) ودیدی که: زن برای زنا با مردان ، با شوهر خود همکاری کمکمی کنند.
۳۲) ودیدی که: بیشترین مردم و بهترین خانه ها که زنان را بربدکاری کمک می کنند.
۳۳) ودیدی که: مؤمن ، خوار و ذلیل شمرده شود.
۳۴) ودیدی که: بدعت و زنا آشکار شود.
۳۵) ودیدی مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
۳۶) ودیدی که: حلال ، حرام شود و حرام ، حلال گردد.
۳۷) ودیدی که: دین براساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا واحکامش تعطیل گردد.
۳۸) ودیدی که: جرئت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجامآن منتظر تاریکی شب نگردد.
۳۹) ودیدی که: مؤمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش.
۴۰) ودیدی که: ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.
۴۱) ودیدی که: سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاراندور شوند.
۴۲) ودیدی که: والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
۴۳) ودیدی که: پست های مهم والیان براساس مزایده است نهبراساس شایستگی.
۴۴) ودیدی که: مردم را از روی تهمت و یا سوءظن بکشند.
۴۵) ودیدی که: مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنشقرار گیرد.
۴۶) ودیدی که: مرد از بدکارگی همسرش نان می خورد.
۴۷) ودیدی که: زن با غیر شوهر [عملی]انجام می دهد ، و به شوهرشخرجی می دهد.
۴۸) ودیدی که: مرد همسر و کنیزش را کرایه می دهد و به غذایپست (که از این راه بدست می آورد) خشنود است.
۴۹) ودیدی که: سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد.
۵۰) ودیدی که: آشکارا قمار بازی می شود.
۵۱) ودیدی که: مشروبات الکلی بطور آشکار بدون مانع خرید وفروش می شود.
۵۲) ودیدی که: زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند.
۵۳) ودیدی که: کارهای زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن میگذرد مانع آن نمی شود.
۵۴) ودیدی که: مردم محترم ، توسط کسی که مردم از سلطنتش ترسدارند ، خوار شوند.
۵۵) ودیدی که: نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند کهبه ناسزاگوئی به ما خانواده عصمت علیهم السلام ستایش شوند.
۵۶) ودیدی که: هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده وشهادتش را قبول نمی کنند.
۵۷) ودیدی که: در گفتن سخن باطل و دروغ ، با همدیگر رقابتکنند.
۵۸) ودیدی که: شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن باطلبرایشان آسان است.
۵۹) ودیدی که: همسایه از ترس زبان بد همسایه ، او را احتراممی کند.
۶۰) ودیدی که: حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود.
۶۱) ودیدی که: مسجدها طلاکاری (زینت داده) شود.
۶۲) ودیدی که: راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است.
۶۳) ودیدی که: بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش می شود.
۶۴) ودیدی که: ستم و تجاوز شایع شده.
۶۵) ودیدی که: غیبت ، سخن خوش آنها گردد، و بعضی بعض دیگر رابه آن بشارت دهند.
۶۶) ودیدی که: حج و جهاد برای خدا نیست.
۶۷) ودیدی که: سلطان به خاطر کافر ، شخص مؤمن را خوار کند.
۶۸) ودیدی که: خرابی بیشتر از آبادی است.
۶۹) ودیدی که: معاش انسان از کم فروشی بدست می آید.
۷۰) ودیدی که: خونریزی آسان گردد.
۷۱) ودیدی که: مرد بخاطر دنیایش ریاست می کند.
۷۲) ودیدی که: نماز را سبک شمارند.
۷۳) ودیدی که: انسان ثروت زیادی جمع کرده ولی از آغاز آن تاآخر زکاتش را نداده است.
۷۴) ودیدی که: قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند.
۷۵) ودیدی که: هرج و مرج بسیار است.
۷۶) ودیدی که: مرد روز خود را با مستی به شب می رساند و شب خودرا نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتی به برنامه مردم ندهد.
۷۷) ودیدی که: با حیوانات آمیزش می شود.
۷۸) ودیدی که: مرد به مسجد (محل نماز) می رود وقتی برمی گرددلباس در بدن ندارد (لباسش را دزدیده اند).
۷۹) ودیدی که: حیوانات همدیگر را بدرند.
۸۰) ودیدی که: دلهای مردم ، سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدابرایشان گران است.
۸۱) ودیدی که: بر سر کسبهای حرام آشکارا ، رقابت کنند.
۸۲) ودیدی که: نماز خوان برای خودنمائی نماز می خواند.
۸۳) ودیدی که: فقیه برای دین ، فقه نمی آموزد و طالب حرام ،ستایش و احترام می گردد.
۸۴) ودیدی که: مردم در اطراف قدرتمندانند.
۸۵) ودیدی که: طالب حلال ، مذمت و سرزنش می شود و طالب حرامستایش و احترام می گردد.
۸۶) ودیدی که: در مکه و مدینه کارهائی می کنند که خدا دوستندارد و کسی از آن جلوگیری نمی کند، و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمیشود.
۸۷) ودیدی که: آلات موسیقی و لهو در مدینه و مکه آشکار گردد.
۸۸) ودیدی که: مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکرکند ولی دیگران او را از این کار بر حذر می دارند.
۸۹) ودیدی که: مردم به همدیگر نگاه می کنند ، (به اصطلاح چشمو هم چشمی می کنند) واز مردم بدکار پیروی نمایند.
۹۰) ودیدی که: راه نیک خالی و راه رونده ندارد.
۹۱) ودیدی که: مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگیننشود.
۹۲) ودیدی که: سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود.
۹۳) ودیدی که: مردم و جمعیتها جز از سرمایه داران پیروینکنند.
۹۴) ودیدی که: به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راهغیر خدا ترحم کنند.
۹۵) ودیدی که: علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگراننشود.
۹۶) ودیدی که: مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسیبجا می آورند و کسی از ترس مردم از آن جلوگیری نمی کند.
۹۷) ودیدی که: انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راهخدا از اندک هم مضایقه دارد.
۹۸) ودیدی که: عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچاحترامی برای آنها قائل نیستند ، بلکه نزد فرزند از همه بدترند.
۹۹) ودیدی که: زنها بر مسند حکومت بنشینند ، و هیچ کاری جزخواسته آنها پیش نرود.
۱۰۰) ودیدی که: پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد ، و پدر و مادرشرا نفرین کند و از مرگشان شاد گردد.
۱۰۱) ودیدی که: اگر روزی بر مردی بگذرد ولی او در آن روز گناهبزرگی مانند بدکاری ، کم فروشی ، و زشتی انجام نداده ، ناراحت است.
۱۰۲) ودیدی که: قدرتمندان ، غذای عمومی مردم را احتکار کنند.
۱۰۳) ودیدی که: اموال حق خویشان پیامبر صلی اللّه علیه و آلهو سلم (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازی و شرابخواری شود.
۱۰۴) ودیدی که: به وسیله شراب ، بیمار را مداوا کنند و برایبهبودی بیمار آن را تجویز نمایند.
۱۰۵) ودیدی که: مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر وترک دین بی تفاوت و یکسانند.
۱۰۶) ودیدی که: سر و صدای منافقان بر پا است ولی سر و صدای حقطلبان خاموش است.
۱۰۷) ودیدی که: برای اذان و نماز مزد می گیرند.
۱۰۸) ودیدی که: مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند وغیبت هم نمایند.
۱۰۹) ودیدی که: شرابخوار مست ، پیش نماز مردم شود.
۱۱۰) ودیدی که: خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.
۱۱۱) ودیدی که: قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند.
۱۱۲) ودیدی که: استانداران از روی طمع ، خائنان را امین خودقرار دهند.
۱۱۳) ودیدی که: فرمانروایان ، میراث (مستضعفان) را در اختیاربدکاران از خدا بی خبر قرار دهند.
۱۱۴) ودیدی که: بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن می گویند ولیگویندگان آن پرهیزکار نیستند.
۱۱۵) ودیدی که: صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و بهخاطر درخواست مردم بدهند.
۱۱۶) وقتی که دیدی: وقت (اول) نمازها را سبک بشمارند.
۱۱۷) ودیدی که: هم و هدف مردم ، شکم و شهوتشان است.
۱۱۸) ودیدی که: دنیا به آنها روی کرده
119) و دیدی که: نشانه های برجسته حق ، ویران شده است ، در اینوقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که خطرات گناه نجاتتبدهد...
[بحار، ج ۵۲، ص ۱۰۱ تا ۱۲۲؛  اثباهٔ الهداهٔ ، ج ۷، ص ۸۶، ۲؛ المجالس السنیه ، ج ۵، ص ۳۹۸؛  بحار، ج ۵۲، ص۲۵۶به بعد]
علائم حتمی الوقوع  ظهور با استفاده از روایاتمعصومین علیه السلام، اندک است.
در روایتی امام صادق علیه السلام  می فرمایند:  پیش از ظهورقائم عجل الله تعالی فرجه الشریف پنج نشانه حتمی است:
1- قیام یمانی؛
2- فتنه سفیانی؛
3- صیحه آسمانی؛
4- قتلنفس زکیه؛
5- شکافتن زمین و فرو رفتن عده ای در بیابان.
[کمال الدین و تمام النعمة،شیخ صدوق ، ص650]
همچنین امام صادق فرموده است: «وقوع ندا[ی آسمانی] از امور حتمیاست؛ و سفیانی از امور حتمی است و یمانی از امور حتمی است و کشته شدن نفس زکیه ازامور حتمی است و کف دستی که از افق آسمان برون آید از امور حتمی است. و سپس اضافهفرمودند: «و نیز وحشتی در ماه رمضان است که خفته را بیدار کند و شخص بیدار را بهوحشت انداخته و دوشیزگان پرده نشین را از پشت پرده بیرون می‌آورد.
[غیبت نعمانی،‌با ترجمه غفاری، باب14، ص365]
امیرالمؤمنین علیه السلام  از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم  روایت نموده که فرمودند: «ده چیزاست که پیش از قیامت حتماً به وقوع خواهد پیوست: فتنه سفیانی و دجال ، واقعه دخان[دود]، ظهور دابه، خروج قائم، طلوع خورشید از مغرب، نزول عیسی، خسوف در مشرق، خسوفدر جزیرة العرب، و آتشی که از مرکز عدن شعله می‌کشد و مردم را به سوی بیابان محشرهدایت می‌کند»
[بحارالانوار، علامه مجلسی، ج52، ص209 و غیبت شیخ طوسی، ص 267]
امام محمد باقر علیه السلام  فرموده است: « در کوفه، پرچمهای سیاهی که ازخراسان بیرون آمده است، فرود می‌آید و وقتی مهدی علیه السلام  ظاهر شد، برای بیعت گرفتن بهسوی آن می‌فرستد.»
[غیبت شیخ طوسی، ص274]
برای اطلاع کامل از علائم و نشانه ها و اوضاع و احوال آخرالزمانشما را توصیه می کنیم به کتاب "نوائب الدهور فی علائم الظهور" نوشته مرحوم میرجهانیکه در 3 جلد نگاشته شده، و همچنین کتاب عصر ظهور نوشته علی کورانی مراجعه کنید.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -