انهار
انهار
مطالب خواندنی

آب وضو

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات وضو (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)
آب وضو
زیاده روى در مصرف آب هنگام وضو
سؤال 572. آیا باز گذاشتن شیر آب، هنگام وضو، از مصادیق اسراف و گناه است؟
پاسخ: اگر وجه شرعى دارد ـ هر چند احتیاطى باشد ـ به قدر ضرورت و نیاز مانع ندارد و در غیر این صورت اجتناب شود.
سؤال 573. درباره حکم شرعى زیاده روى در مصرف آب هنگام وضو، راهنمایى فرمایید.
پاسخ: وضویش صحیح است، موارد اسراف مختلف است و اگر سبب ضرر رساندن مالى شود، حرام است.
آبى که توسط خورشید گرم شده و سپس سرده شده
سؤال 574. وضو با آبى که با نور خورشید گرم شده مکروه است. آیا این کراهت درباره آبى که پس از گرم شدن با خورشید، سرد شود نیز باقى است؟
پاسخ: کراهت وضو با آب گرم شده با خورشید، پس از خنکى آن بنابر احوط باقى است.
وضو در مکان هاى عمومى
سؤال 575. در پارک هاى عمومى یا میدان ها حوض هاى آب است، وضو گرفتن با آن ها چه حکمى دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
استفاده ى میهمان از آب اداره براى وضو
سؤال 576. شخصى سرایدار یکى از اماکن دولتى ـ مثل اداره ى بهزیستى ـ است. اگر شخصى از اطرافیان این شخص به عنوان میهمان به منزلشان برود و از آب آن اداره براى وضو استفاده کند، آیا وضوى او صحیح است؟
پاسخ: در صورت نبودن شرطى از طرف اداره جهت آوردن میهمان، وضوى او صحیح است.
طهارت در مجتمع هاى مسکونى
سؤال 577. اشخاصى در مجتمع هاى مسکونى زندگى مى کنند که هزینه خدماتى آن از قبیل آب سرد و گرم، تهویه، نگهبانى و... را بر دوش دیگران مى اندازند، حکم این اشخاص در مورد استفاده از آب در وضو و غسل چگونه است؟
پاسخ: اگر قصد دارد اصل پول آب را ندهد، حکم آب غصبى دارد و اما در غیر آن از امتیازهاى مشترک مورد توافق، هر چند ذمّه ى او مشغول است و باید بپردازد، اما وضو و غسلش صحیح است.
وضو گرفتن از نهر عمومى
سؤال 578. حکم وضو گرفتن از نهرى که محل تقسیم آب روستا (به وسیله لوله ها) مى باشد را بیان فرمایید.
پاسخ: اشکال ندارد، مگر این که صاحب آن ها از وضو گرفتن نهى کند که در این صورت اگر سیره و روش مسلمین استفاده از آن ها باشد، وضو صحیح و گرنه باطل است. (رجوع شود به مسأله ى 275 رساله.)
وضو از شیرهاى آب عمومى
سؤال 579. وضو از شیرهاى عمومى کوچه و خیابان که براى استفاده عموم نصب شده  جایز است یا خیر؟
پاسخ:اشکالى ندارد.
وضو از آب هایى که مالک مشخصى دارند
سؤال 580. وضو گرفتن از چاه ها یا جوى هایى که در مزارع مردم وجود دارد، با عدم علم به رضایت صاحبان آن، چه حکمى دارد؟
پاسخ: تا وقتى که احراز کراهت و عدم رضایت صاحبان آن نشده باشد، اگر معمولاً متدینین از آن آب وضو مى گیرند، وضو گرفتن از آن ها اشکالى ندارد.
وضو از وضوخانه مسجد
سؤال 581. وضوخانه اى وجود دارد که تابع مسجد است ولى پول آب آن از غیر بودجه مسجد پرداخت مى شود، آیا استفاده از آن آب براى وضو اشکال دارد؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
 لوله اى که از زمین دیگران عبور داده شده است
سؤال 582. چشمه اى در منطقه اى وجود دارد و اگر بخواهیم آب را براى منطقه اى که مقدارى از آن جا فاصله دارد لوله کشى کنیم، مستلزم عبور از زمین هاى ملکى دیگران است، در صورتى که صاحبان ملک اجازه ندهند، حکم استفاده از آب براى وضو و غسل چیست؟
پاسخ: جایز نیست لوله را بدون اجازه عبور دهند، اما وضو و غسل باطل نیست.
وضو از چاه ها و جوى هاى مزارع
سؤال 583. اشخاصى که به مسافرت مى روند، در بین راه به مزارعى مى رسند که آب جارى و حصارى هم در اطراف آب نیست آیا براى وضو گرفتن احراز رضایت مالک، شرط است یا گمان نداشتن به عدم رضایت کافى است؟
پاسخ: تا وقتى کراهت صاحبان آن احراز نشود، وضو گرفتن اشکالى ندارد.
 مقدار جواز استفاده از آب مسجد
سؤال 584. تمیز کردن بعضى از اعضاى بدن قبل از وضو با آب مسجد چه حکمى دارد؟
پاسخ: در حدّ متعارف اشکال ندارد.
وضو گرفتن در مسجد و نماز نخواندن در آن جا
سؤال 585. وضو گرفتن در مسجد و نماز خواندن در مسجد دیگرى یا در مکان دیگر چه حکمى پیدا مى کند؟
پاسخ: اگر مزاحمت با وضو گرفتن کسانى که مى خواهند در آن جا نماز بخوانند نداشته باشد، اشکال ندارد. (جهت اطلاع بیشتر به مسأله ى 273 رجوع شود.)
آب با کلر
سؤال 586. اگر آب وضو که از شیر آب مى باشد به علت کلر به رنگ سفید درآید، آیا آن آب مضاف است یا خیر؟
پاسخ: اگر عرفا به آن آب اطلاق شود، مضاف نیست و تطهیر و وضو با آن جایز است.
وضو با آب قلیل
سؤال 587. اگر دست نجس بود و انسان یادش رفت آن را بشوید و با آب قلیل وضو گرفت و نماز خواند آیا نماز صحیح است؟
پاسخ: اگر احتمال ندهد که دستش را ولو با آب قلیل شسته، باید وضو و نماز را دوباره به جا آورد.
پاک کردن دست با آبى که کر بودن آن مشکوک است
سؤال 588. در صورتى که دست نجس بود و آن را با آبى که کر بودن آن مشکوک است شسته و وضو گرفته، آیا دست پاک شده و وضو صحیح است؟
پاسخ: دست را اگر قبل از شستن داخل آن آب کرده، باید دست را آب بکشد ولى وضویش صحیح است.
تصفیه بودن آب وضو
سؤال 589. آیا آب وضو باید تصفیه شده باشد؟
پاسخ: ضرورت ندارد، مگر آن که موادّ محلول، آب را مضاف کرده باشد.
وضو با آب غصبى در صورت جهل و نسیان
سؤال 590. اگر کسى سهوا یا از روى جهل با آب غصبى وضو بگیرد، وضویش صحیح است؟
پاسخ: صحیح است ولى قیمت آب را ضامن است.
استفاده از آب میوه براى وضو
سؤال 591. اگر آب میوه تصفیه و صاف شود مى توان براى وضو استفاده کرد؟
پاسخ: جایز نیست.
وضو گرفتن از آب هاى معدنى یا گل آلود
سؤال 592. وضو گرفتن از آب هاى معدنى مثل آبگرم مغان و سبلان و سرعین و در کل آب هایى که آهکى و گوگردى هستند، چه حکمى دارد؟ هم چنین از آب هایى که گل آلود است ـ مثل رود ارس ـ مى شود وضو ساخت یا خیر؟
پاسخ: تا صدق آب مطلق بر آن ها بکند، اشکال ندارد.
وضو با آب آلوده
سؤال 593. اگر وضو گرفتن فقط با آب آلوده وکثیف امکان داشته باشد آیا وضوى با این آب صحیح است یا باید تیمم بگیرد؟
پاسخ: در صورت مضاف شدن یا نجاست و یا ترس از ضرر رساندن آب آلوده، وضو با چنین آبى صحیح نیست؛ مگر در بعض موارد صورت اخیر.
وضو گرفتن از دریاچه ارومیه
سؤال 594. با توجه به غلظت و شورى دریاچه ارومیه، آیا وضو گرفتن از آن صحیح مى باشد؟
پاسخ: بله صحیح است.
اجازه از میزبان براى طهارت
سؤال 595. آیا میهمان براى وضو و غسل باید از میزبان اجازه بگیرد؟
پاسخ: لازم نیست.
غصبى بودن آب
سؤال 596. اگر در بین وضو بفهمیم که آب غصبى است، ادامه وضو بنابر این قصد که قیمت آب را بپردازیم، چگونه است؟
پاسخ: نمى توان وضو را ادامه داد، مگر این که در همان بین بتوان صاحبش را راضى نمود یا اطمینان به رضایت او داشت؛ هر چند به پرداخت قیمت آب به او.
انشعاب آب بدون مجوّز
سؤال 597. شخصى بدون اطّلاع سازمان آب و فاضلاب انشعاب آب کشیده، وضوى او چه حکمى دارد؟
پاسخ: اشکال دارد.
سؤال 598. شخصى از منزل همسایه و بدون اطلاع سازمان آب لوله فرعى کشیده و پول آب را به همسایه مى دهد وضو و غسلش با آن آب چه حکمى دارد؟
پاسخ: با اجازه از سازمان آب اشکال ندارد و بدون اجازه حکم آن گذشت
 

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -