انهار
انهار
مطالب خواندنی

لباس و فرش

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 مطهرات (آیت الله العظمی بهجت)

لباس و فرش

عدم لزوم فشار دادن در آب کر

سؤال208. لباس نجس را بعد زایل ساختن نجاست در ظرف آبى که مقدار کمى آب دارد مى گذارند ولى از طریق شیرِ آب، متّصل به کُرّ است، آیا براى تطهیر کافى است، یا فشار دادن لازم است؟

پاسخ: فشار دادن لازم نیست.

فشار براى خارج کردن غساله

سؤال209. در تطهیر با آب قلیل که خارج نمودن غساله لازم است، اگر فشار دادن را در مورد لزوم آن ترک کند تا غساله در مدّتى به خودى خود خارج شود ـ مثل لباسى که روى بند آویزان مى شود ـ آیا کفایت مى کند؟

پاسخ: کافى نیست.

مقدار لازم براى خارج کردن غساله

سؤال210. در آب کشى با آب قلیل که خارج کردن غساله لازم است، چه مقدار از آن باید خارج شود؟

پاسخ: به مقدار معمول خارج شود، کافى است.

شستن لباس با پودر نجس

سؤال211. لباس را با پودر نجسى شسته اند، پس از آب کشیدن کف یا دانه هاى پودر لا به لاى لباس مشاهده شده، آیا لباس هنوز نجس است؟

پاسخ: در صورت شستن با آب کر یا جارى، پودرهاى نجس پاک مى شوند و کف و دانه هاى باقى مانده از آن پاک است.

تغییر رنگ آب

سؤال212. اگر لباس نجس هنگام تطهیر، رنگ پس دهد، آیا پاک مى شود؟ چنان چه رنگ نجاست باشد چه طور؟

پاسخ: اگر رنگ، مربوط به نجاست نباشد و به مقدارى نیز نباشد که آب را قبل از تطهیر مضاف کند، پاک مى شود.

نحوه آب کشى لباس و فرش

سؤال213. اگر لباس را از درون آب فشار دهیم تا غساله اش خارج شود کفایت مى کند، یا حتما باید خارج از آب فشار دهیم.

پاسخ: اگر آب قلیل است، باید خارج از آب فشار داده شود.

سؤال214. آیا پایمال کردن فرش براى این که غساله اش خارج شود باعث تطهیر فرش مى شود؟

پاسخ: در صورت برطرف کردن عین نجس و آبکشى با آب کر، فشار و پایمال کردن لازم نیست و در آب قلیل، فشار لازم نیست با دست باشد.

سؤال215. آبى که در لباس پس از فشار دادن باقى مى ماند چه حکمى دارد؟

پاسخ: اگر با چیزى غیر از بول نجس شده و با آب قلیل یا کر آب کشیده شده، پاک است و در صورت نجاست با بول و شستن با آب قلیل، باید یک مرتبه ى دیگر بر روى آن آب بریزند و غساله اش را خارج کنند.

نحوه تطهیر لباس

سؤال216. آیا همین اندازه که لباس را زیر شیر متصل به لوله ى شهرى آب کشى کنیم (زیر شیر بگیریم) لباس پاک مى شود، یا باید غساله ى آن را خارج کرد؟ آیا باید آب به همه ى جاهاى لباس برسد؟ اگر هنگام شست و شوى، آب ترشح کند و به لباس یا بدن برسد، تکلیف چیست؟

پاسخ: در صورت برطرف شدن عین نجس با فراگیر شدن آب، لباس پاک است و ترشحات آن نیز پاک مى باشد.

سؤال217. اگر غیر مسلمان لباسى را شسته باشد و آن را در آفتاب پهن کند، پاک مى شود یا خیر؟

پاسخ: خیر، پاک نمى شود.

باقى ماندن اثر منى

سؤال218. لباس آلوده به منى در بعضى موارد، پس از تطهیر، رنگ و اثر آن باقى مى ماند. آیا این مقدار شستن کافى است؟

پاسخ: اگر جرمیت دارد نجس است، و اگر محرز شد که فقط رنگ است، پاک است.

اشیاى وارداتى

سؤال219. آیا لباس هایى که از خارج مى آید را مى شود پوشید؟ و هم چنین وسایل دیگر وارداتى را مى توان استفاده نمود؟

پاسخ: اگر سؤال از جهت طهارت و نجاست است، با شک در نجاست، محکوم به طهارت است؛ مگر آن اشیا و لباس ها از پوست حیوان باشد.

پاک شدن دست و لباس غسّال

سؤال220. آیا بدن و لباس غسل دهنده ى میّت پس از غسل به تبعیت پاک مى شود؟

پاسخ: فقط دست غسل دهنده پاک مى شود.

ماشین هاى لباسشویى

سؤال221. ماشین هاى لباسشویى برقى که لباس را خشک مى کند و تحویل مى دهد با توجه به قطع و وصل با آب کُرّ، آیا لباس را پاک مى کند یا خیر؟

پاسخ: اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب متّصل به کرّ یا دو مرتبه با آب قلیل مى شوید، پاک مى کند، البته لزوم دو مرتبه در آب قلیل نسبت به لباس نجس شده ى به بول است و هم چنین در شستن به آب قلیل، ملاحظه ى سایر احکام آب کشى با آب قلیل بشود.

سؤال222. ماشین هاى لباسشویى موجود آیا تطهیر مى کنند یا پس از شستن باید دوباره لباس را آب کشید؟ (با فرض این که برخى لباسشویى ها پس از پر شدن مخزن تا زمان تخلیه کامل، دیگر متصل به آب لوله کشى نیست و برخى دیگر تا پایان چرخش به منظور خارج کردن غساله ى لباس هر چند به مقدار کم ولى متصل به آب لوله شى است)

پاسخ: در مورد اوّل اگر آب متّصل به کر ولو براى یک لحظه هم فراگیر لباس ها نمى شود باید احتیاط رعایت شود و در فرض دوم پس از فراگیر شدن لباس هاى نجس به واسطه ى آب کر ـ در صورتى که عین نجس برطرف شده باشد ـ لباس ها پاک مى شود و تعدّد و تکرار آب کشى و یا خارج کردن غساله نیازى نیست.

سؤال223. پیراهن نجسى که به آن غذا ریخته شده و در ماشین لباسشویى شسته شده ولى بعد از آب کشى باز هم غذا در آن باشد، حکمش چیست؟

پاسخ: با وجود شرایط تطهیر، پاک است.

لباسشویى هاى عمومى

سؤال224. متصدّیان لباسشویى هاى عمومى که با افراد بى مبالات و حتى بى دین سر و کار دارند، آیا لازم است که در مورد طهارت و نجاست لباس هاى مشتریان سؤال کنند؟

پاسخ: لازم نیست سؤال کنند.

عدم پاک کنندگى آفتاب براى لباس و فرش

سؤال225. آیا آفتاب، لباس یا فرشى را که بر روى دیوار پهن شده است، پاک مى کند؟

پاسخ: خیر.

فرش نجس

سؤال226. آیا غساله لباس و فرش و... را باید با فشار دادن خارج کرد یا همین مقدار که خود به خود خارج شود یا خشک کنیم کفایت مى کند؟ معمولاً قالى شویى ها پس از شست و شو، قالى را در دستگاهى که با چرخش سریع، غساله ى فرش را خارج مى کند خشک مى کنند، آیا کفایت مى کند؟

پاسخ: در صورت شستشو با آب کر، فشار دادن و خروج غساله لازم نیست و در آب قلیل باید غساله خارج شود، هر ند با چرخش سریع باشد.

برطرف کردن نجاست از روى فرش

سؤال227. اگر چیز نجسى روى فرش بریزد و قبل از این که جذب فرش بشود از فرش برطرف شود، آیا فرش پاک است؟

پاسخ: اگر رطوبت سرایت کننده نداشته، فرش پاک است.

تطهیر پوست گوسفند نجس شده

سؤال228. پوست گوسفندى در آب نمک بوده است و موشى در آن مرده است، کیفیت تطهیر آن چگونه است؟

پاسخ: بعد از خشکاندن پوست ـ بنابر احوط ـ آن را در آب کر یا جارى بگذارند، به مدّتى که آب در آن نفوذ کند.

سرایت نجاست از زمین به موکت

سؤال229. بر روى زمین نجسى که مرطوب بوده است، موکتى پهن کرده ایم اما نَم کشیده و سنگین شده است، آیا موکت نجس است؟

پاسخ: در صورتى که رطوبت زمین به اندازه اى بوده که به موکت سرایت نموده، نجس است و در غیر این صورت نم و رطوبت اندک، موجب نجاست موکت نمى شود.

نحوه ى آب کشى موکتِ نجسِ به زمین چسبیده

سؤال230. کیفیّت آب کشى موکت نجسى که به زمین چسبیده است را بیان فرمایید؟

پاسخ: بعد از برطرف کردن عین نجاست، با آب شلنگ ـ که به شیر آب وصل است ـ آن جا را بشویند، به طورى که آب به تمام جاهاى نجس برسد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -