انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمــی بهجت(قدس سره)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 قضاى نماز شخص بیهوش

سؤال872. شخص مریضى که سکته کرده و مدّتى بسترى بوده و هیچ‏گونه قدرتى بر حرکت نداشته و به علاوه حواسّش هم به جا نبوده، آیا نماز از او ساقط است یا نه؟

پاسخ: اگر در تمام وقت نماز بیهوش بوده، آن نمازها قضا ندارد.

اشتباه در وضو

سؤال873. به جهت ندانستن مسأله، وضو را اشتباه مى‏گرفتم. آیا نمازهایى که با آن وضوها خوانده‏ام باید قضا نمایم؟

پاسخ: باید قضا کنید.

اشتباه در وضوى نیابتى

سؤال874. کسى که وظیفه‏اش وضو به کمک نایب بوده امّا چگونگى وضوى نیابتى را نمى‏دانسته و وضوى نیابتى را اشتباه انجام داده، آیا نمازهایى را که خوانده است صحیح است یا باید قضا نماید؟

پاسخ: اگر وضو باطل بوده است، باید قضا کند.

نماز با تیمّم و با شرم از غسل

سؤال875. هنگامى که تازه مکلّف شده بودم گاهى جنب مى‏شدم. ولى چون از خانواده شرم داشتم براى غسل به حمّام نمى‏رفتم و با تیمّم نماز مى‏خواندم. اکنون نمازهایى که با آن حالت خوانده شده است، باید قضا شود یا خیر؟

پاسخ: اگر آن‏قدر غسل را به تأخیر انداخته تا این که وقت تنگ شده و دیگر براى غسل وقت نداشته و در این وقت تیمّم کرده است، نمازهایش قضا ندارد، اگرچه معصیت کرده است؛ و در غیر این صورت باید قضا شود.

نماز در لباسى که خمس آن داده نشده

سؤال876. حکم نماز و عبادات انجام شده در لباس‏هایى که از پول خمس نداده تهیه شده‏اند چیست؟ آیا باید قضا شود؟

پاسخ: اگر خمس به خود لباس تعلّق گرفته، حکم نماز در لباس غصبى را دارد، که در رساله مذکور است، و هم چنین اگر آن را به نحو متعارف که معامله‏ى به ذمّه است نخریده باشد بلکه با خود پولى که خمسش را نداده خریده باشد نیز لباس غصبى محسوب مى‏شود.

عدم قضاى نمازهاى افرادى که شیعه شده‏اند

سؤال877. شخصى از طایفه اهل حق، که اهل نماز و سایر دستورات شرعى نیستند، شیعه شده است، آیا باید نمازهایش را قضا کند؟

پاسخ: اگر از اوّل جزو این فرقه بوده، قضا ندارد.

شک در داشتن نماز قضا

سؤال878. اینجانب نمى‏دانم نماز قضا دارم یا نه، و اصلاً به یاد نمى‏آورم. تکلیف چیست؟

پاسخ: تکلیفى ندارید.

کسى که در نماز نیاز به کمک دارد

سؤال879. اگر شخصى در خواندن نماز احتیاج به کمک داشته باشد و شخص کمک‏دهنده به موقع نتواند کمک کند، آیا مى‏تواند نماز را بعدا به صورت قضا بخواند؟

پاسخ: باید به هر طورى که مى‏تواند به وظیفه‏ى خود عمل نماید و نماز را بخواند، و با عمل به وظیفه بعدا قضا ندارد.

نماز به نیّت ادا با فرض قضا بودن آن

سؤال880. کسى که نمازى را به نیّت ادا خوانده و بعد متوجّه شده که نمازش خارج از وقت بوده است، یعنى باید به نیّت قضا مى‏خوانده، آیا باید دوباره بخواند؟

پاسخ: تکرار ندارد.

نماز و روزه‏ى کسى که سنّش را با سال شمسى حساب کرده

سؤال881. شخصى که سنّش را با سال شمسى حساب کرده، روزه و نمازهایى را که انجام نداده، چه حکمى دارد؟ آیا گناهى هم مرتکب شده؟

پاسخ: باید آن نمازها و روزه‏ها را قضا نماید و اگر در یادگیرى کوتاهى کرده، روزه‏ها کفّاره هم دارد.

مریض مسافرى که یک ماه نماز نخوانده

سؤال882. شخصى در بیمارستانى که تا محلّ خودش بیش از ده فرسخ فاصله دارد، بیش از یک ماه بسترى بوده و نمازهاى یومیّه‏ى خود را نخوانده است، اکنون نمازها را چگونه قضا کند؟

پاسخ: اگر قصد ده روز در آن جا نداشته، تا سى روز نمازهایش را شکسته و بعد از سى روز، تمام، قضا نماید.

 

حکم قضاى مسافرِ بیهوش

سؤال883. شخصى که بیهوش بوده، او را براى مداوا به بیمارستانى واقع در 200 کیلومترى محل بیهوشى بردند و او بعد از به هوش آمدن، نمازهاى یومیّه را نخواند، وظیفه‏ى او در قضا چگونه است؟

پاسخ: اگر در حالت بیهوشى او را برده‏اند ـ که قصد سفر نداشته ـ باید نمازهایش را در صورت وجوب قضا، به صورت تمام قضا کند.

نماز خواندن غلط

سؤال884. بعضى از قسمت‏هاى نماز را غلط تلفّظ کرده‏ام و نیز اشتباهاتى هم در افعال نماز داشته‏ام. آیا باید نمازهایم را قضا کنم؟ و آیا بین کوتاهى کردن یا نکردن فرق هست؟

پاسخ: اگر رکن نماز کم یا زیاد شده، مطلقا قضا دارد و در غیر این صورت، بین تقصیر و قصور فرق هست؛ ولى چون نوعا تقصیر هست، کم‏کم قضا نمایید.

عدم رعایت ترتیب در قضا

سؤال885. اگر مطابق مسأله‏ى 1119 عمل نکرده باشیم، یعنى در نمازهاى قضا مراعات ترتیب را نکرده باشیم، اکنون که مطّلع شده‏ایم باید به ترتیب مى‏خواندیم، وظیفه ما چیست؟

پاسخ: در نمازهایى که در هنگام ادا بر یکدیگر مترتّب هستند ـ مثل ظهر و عصر و مغرب و عشا ـ اگر بدون ترتیب خوانده، باید دوباره بخواند و در نمازهایى که فقط ترتُّب خارجى دارند نه شرطى، هر مقدار از آن که با نمازهاى بعدى ترتیبش حفظ مى‏شود، اعاده ندارد، و آن چه که محفوظ نمى‏شود، آن‏ها را دوباره بخواند.

کسى که نماز قضاى زیادى دارد

سؤال886. کسى که نماز قضا زیاد دارد و مقدارى از آن‏ها ظهر و عصر و مغرب و عشا و اکثر آن‏ها نماز صبح بوده، آن‏ها را چگونه قضا کند؟ با توجّه به این که مقدار آن‏ها را هم نمى‏داند.

پاسخ: هر مقدار از نمازهایى که یقین دارد قضا شده، باید قضا کند و اگر تعداد نماز صبح بیشتر بوده، باید آن‏ها را بیشتر و به همان مقدار قضا کند و با جهل به نحوه‏ى قضا شدن آن نمازها، ترتیب واجب نیست. (تفصیل آن در مسأله‏ى 1119 و 1121 رساله آمده است.)

فراموش کردن قضاى یکى از نمازها

سؤال887. کسى نمازهاى قضایش را به ترتیب خوانده و بعد متوجه شده که مثلاً یک نماز صبح را فراموش کرده. آیا باید فقط همان نماز را قضا کند یا پس از آن نماز، همه‏ى نمازها را نیز قضا نماید؟

پاسخ: همان نماز را که قضا کند کافى است؛ گرچه احتیاط مستحب در این است که نمازهاى پس از آن صبح را تا صبح بعدى دوباره قضا کند تا ترتیب حفظ شده باشد.

قضاى نماز با وضو و غسل جبیره‏اى

سؤال888. کسى که با وضو یا غسل جبیره‏اى نماز مى‏خواند، آیا مى‏تواند قضاى نمازهاى حال سلامتى را به جا آورد؟

پاسخ: احتیاط واجب براى کسانى که عذر دارند تأخیر قضا است تا زمان رفع عذر؛ مگر با علم به باقى ماندن عذر تا آخر عمر یا ناامیدى از برطرف شدن عذر یا ترس از آمدن مرگ.

تقدّم نماز شب بر نماز قضا

سؤال889. اذا کان المکلّف متعلّقا بذمّته عدد من الصّلوات القضائیه و استیقظ فى وقت السّحر، فما هو المحبوب شرعا، ان یشتغل بالصلوات القضائیة أو ان یصلّى صلوة اللّیل؟

پاسخ: الأفضل الجمع و لو بأن یصلّى صلوة اللّیل فعلاً و یصلّى القضاء بعدا.

اختصاص وقت به نماز قضا

سؤال890. چه قدر از اوقات روزانه‏ام را به نماز قضا اختصاص بدهم و به آن مقیّد باشم؟با توجّه به این که بیش از چند سال نماز قضا دارم؟

پاسخ: باید طورى آن‏ها را قضا نمایید که در انجام آن‏ها کوتاهى نشود.

نماز قضا به جاى نماز مستحبى

سؤال891. کسانى در شب‏هاى قدر، به جاى نمازهاى مستحبى، نماز قضا مى‏خوانند، آیا این نمازها به جاى نماز مستحبى قرار مى‏گیرد؟

پاسخ: به جاى آن نمازها قرار نمى‏گیرد، ولى ثواب نماز خواندن در آن لیالى متبرّکه را دارد.

قضاى نماز و روزه‏هاى کافرى که مسلمان شده

سؤال892. آیا کسى که کافر بوده و اکنون مسلمان شده، آیا باید نماز و روزه‏ى دوران کفرش را قضا کند؟

پاسخ: خیر، قضا ندارد.

اذان و اقامه در نماز قضا

سؤال893. آیا نماز قضا اذان و اقامه دارد؟

پاسخ: بله، استحباب دارد.

قضاى نماز نذرى

سؤال894. کسى که با نذر نماز شب را بر خود واجب کرده است و شب خواب مانده، آیا باید نمازش را قضا نماید؟

پاسخ: بله.

قضاى کسى که قرائتش غلط بوده

سؤال895. کسى اکنون فهمیده است که قرائت نمازش غلط بوده است. چه مقدار از نمازهایش را باید قضا نماید؟

پاسخ: با فرض تقصیر، به مقدار یقینى‏اش باید قضا کند.

 

قضاى نماز کسى که نمى‏تواند ایستاده بخواند

سؤال896. آیا من که هم اینک نمى‏توانم ایستاده نماز بخوانم، مى‏توانم نمازهایم را نشسته قضا نمایم؟

پاسخ: اگر ناامید از قدرت در آینده هستید، مى‏توانید نشسته بخوانید.

کسى که تعداد نمازهاى شکسته و کامل را نمى‏داند

سؤال897.کسى که نمى‏داند چه مقدار از نمازهاى قضاى پدر و مادرش شکسته و چه مقدار کامل بوده، وظیفه‏اش چیست؟

پاسخ: به مقدار یقینى شکسته مى‏خواند و بقیه را کامل مى‏خواند.

تکرار نماز به دلیل عدم حضور قلب

سؤال898. آیا انسان مى‏تواند به دلیل عدم حضور قلب، نمازش را دوباره بخواند؟

پاسخ: بله، مى‏تواند رجاءً.

نماز و روزه جاهل به جنابت

سؤال899. کیفیت خواندن نماز قضا و روزه قضا براى جاهل به جنابت چگونه است؟

پاسخ: هر مقدارى که مى‏داند با حالت جنابت به جا آورده باید قضا کند ولى روزه‏ها اگر جهل به حکم نبوده است، قضا ندارد.

جهالت به نماز و روزه

سؤال900. اگر کسى از روى جهالت چند سالى نماز نخواند و روزه نگرفته باشد، تکلیف چیست؟

پاسخ: باید آن‏ها را قضا کند و کفاره‏ى روزه‏ها را هم، اگر جاهل مقصّر بوده، بدهد.

نماز قضاى زیاد داشتن

سؤال901. تعداد نمازهایى که نخوانده‏ام زیاد است و نمى‏دانم چه قدر است، آیا غیر از قضا براى جبران آن‏ها مى‏توان کار دیگرى کرد؟

پاسخ: خیر.

فراوان بودن نماز و روزه قضا

سؤال902. اگر نماز و روزه قضا آن قدر باشد که نتوان جبران کرد، چه باید بکنیم؟

پاسخ: تا مقدار مقدور را باید قضا کند و بقیه را وصیت کند.

اجیر کردن براى نمازهاى قضا شده

سؤال903. مقدارى نماز و روزه‏ى قضا دارم، آیا مى‏توانم در این مورد کسى را اجیر نمایم؟

پاسخ: خیر.

وقت خواندن نمازهاى قضا شده

سؤال904. وقت خواندن نمازهاى قضا شده چه وقت مى‏باشد؟

پاسخ: وقت خاصى ندارد.

نماز و روزه کودکى

سؤال905.آیا نماز و روزه‏هایى که قبل از بلوغ خوانده شده به جاى از دست رفته‏هاى بعد حساب مى‏شود؟

پاسخ: خیر، نمى‏شود.

نماز خواندن فرد سنى طبق مذهب شیعه

سؤال906. یکى از برادران اهل سنت، مدتى نمازش را طبق مذهب شیعه مى‏خوانده است، اکنون که شیعه شده باید آن‏ها را قضا نماید؟

پاسخ: اگر با قصد قربت بوده قضا ندارد.

باطل بودن یکى از نمازهاى قضا

سؤال907. کسى نماز قضا را به جا آورد. بعد فهمید یکى از آن‏ها باطل بوده است، آیا باید تمام نمازهاى بعد از آن را دوباره قضا نماید؟

پاسخ: ظاهرا همان یکى را قضا کند کافى است و احتیاط این است که به مقدار یک شبانه روز را دوباره بخواند.

رعایت نکردن ترتیب در نماز قضا

سؤال908. کسى که ترتیب را در نمازهاى قضا رعایت نکرده، وظیفه‏اش چیست؟

پاسخ: در مرتب، در اداى با علم به ترتیب باید دوباره قضا کند و هم چنین احوط است در مرتّب در فوات.

نیّت نماز قضا

سؤال909. نیّت نماز قضا چگونه باید باشد؟

پاسخ: نیّت همان نماز را با قصد قربت مى‏کند.

وصیت به انجام نماز قضا

سؤال910. آیا کسى که نماز قضا دارد، واجب است وصیت کند تا آن را به جا آورند؟

پاسخ: هر مقدار را که به جا نیاورد، باید وصیت کند

قضاى نماز به جماعت

سؤال911. آیا مى‏توان نماز قضا را به جماعت خواند؟

پاسخ: بله، مى‏توان.

 

جواز خواندن نماز مستحبى براى کسى که نماز قضا دارد

سؤال912. آیا کسى که نماز قضا دارد مى‏تواند نماز مستحبى بخواند؟

پاسخ: بله، مى‏تواند.

عدم وجوب خواندن نماز قضا قبل از نماز ادا

سؤال913. آیا واجب است قبل از نمازهاى ادا، نمازهاى قضایمان را بخوانیم؟

پاسخ: لازم نیست نماز قضا را جلو بیندازد، گر چه مطابق احتیاط است.

وظیفه‏ى کسى که نمى‏داند چه نمازى از او قضا شده

سؤال914. من مى‏دانم نماز قضا دارم. اما نمى‏دانم نماز صبح است یا ظهر یا عصر. وظیفه‏ى من چیست؟

پاسخ: یک نماز صبح بخوانید و یک نماز چهار رکعتى به قصد ما فى الذّمة.

قضاى نمازهاى مستحبى

سؤال915. آیا نمازهاى مستحبى قضا دارند؟

پاسخ: نمازهاى مستحبى که وقت خاص دارند در صورت ترک، قضاى آن‏ها مستحب است؛ ولى اگر در اثر بیمارى قضا شده باشد، استحباب قضا تاکید نشده است و اگر قضاى نمازهاى مستحبى را نخواند، مستحب است براى هر نماز فوت شده یک مدّ طعام صدقه بدهد.

فوریّت در نماز قضا

سؤال916. آیا واجب است، فورا نماز قضایمان را بخوانیم؟

پاسخ: باید در خواندن آن کوتاهى نکند، ولى واجب نیست فورا آن را به جا آورد. 

نماز قضاى کسى که اختلال حواس دارد

سؤال917. آیا کسى که اختلال حواس پیدا کرده، به طورى که خوب و بد را تشخیص نمى‏دهد، و نماز نخوانده، باید نمازهایش را قضا کند؟

پاسخ: تا زنده است دیگران وظیفه‏اى ندارند و اگر طورى باشد که قضاکردن بر خود او واجب است، پس از وفات هم باید برایش قضا کنند وگرنه واجب نیست، مثل جنون. 

پشت سر هم نخواندن نماز قضا

سؤال918. آیا مى‏توان بر فرض، یک سال فقط نماز قضاى صبح خواند، سال بعد قضاى نماز ظهر و... تا پنج سال؟

پاسخ: اگر ترتیب خاصى را نمى‏داند به ترتیب شبانه روزى باید بخواند؛ مگر طورى جاهل باشد که اصل ترتیب ساقط شود.

ترتیب نماز قضا

سؤال919. کسى که نماز را بدون ترتیب خوانده، (مثلاً یک روز صبح خوانده، یک روز نماز عصر خوانده و...) براى قضاى این نمازها چگونه باید عمل کند؟

پاسخ: اگر ترتیب نمازهاى قضا شده معلوم باشد، باید به ترتیب خوانده شود. (جهت اطلاع بیشتر به مسأله‏ى 1119 رساله مراجعه شود.) 

قضاى نمازى که با تیمم باید مى‏خواند

سؤال920. کسى که عذر داشته و باید با تیمم نماز مى‏خوانده، اما الآن عذرش برطرف شده، آیا باید قضاى نمازهایش را با تیمم به جا آورد یا با وضو؟

پاسخ: با وضو باید قضا کند.

 قضاى نماز مسافر

سؤال921. کسى که نمازش در سفر قضا شده، چگونه باید نمازش را قضا کند؟

پاسخ: باید شکسته قضا کند.

قضاى کسى که نمازهاى شکسته را کامل خوانده

سؤال922. بنده نمازهایم را، که در سفر باید شکسته مى‏خواندم، به صورت تمام خواندم، آیا باید آن‏ها را قضا نمایم؟ در صورت قضا، چگونه قضا نمایم؟

پاسخ: به مسأله‏ى 1103 و مسایل بعد آن در رساله مراجعه شود

قضاى نماز کسى که اختیار دارد به شکسته یا کامل خواندن نماز

سؤال923. کسى که نمازش در جاهایى که هم مى‏توان شکسته خواند و هم کامل، قضا شده، باید نمازش را کامل قضا نماید یا شکسته؟

پاسخ: احتیاطا باید شکسته قضا کند.

قضاى نماز و روزه‏ى سنّى

سؤال924. شخصى سنى مذهب شیعه شده است، آیا قضاى نماز و روزه بر او واجب است؟

پاسخ: اگر نمازش را نخوانده و روزه‏اش را نگرفته، باید قضاى آن‏ها را انجام دهد؛ ولى اگر نمازهایش را قبلاً مطابق مذهب خودش یا مطابق مذهب شیعه باقربت خوانده است، بنابر اظهر قضا بر او واجب نیست.

مقدّم کردن نماز خود یا پدر

سؤال925. کسى که خودش نماز و روزه‏ى قضا دارد و نماز و روزه‏ى پدرش هم به گردن اوست، اوّل نماز خودش را قضا نماید یا نماز پدر را؟

پاسخ: فرق نمى‏کند.

 

قضاى نماز کسى که استمنا کرده

سؤال926. فردى که نمى‏دانسته با استمنا، غسل جنابت بر او واجب مى‏شود، حکم او در مورد نماز و روزه چگونه است؟

پاسخ: نماز و روزه‏هایى را که بدون غسل خوانده، باید قضا کند و اگر جاهل مقصّر بوده، کفاره‏ى روز را نیز باید ادا نماید.

اقتدا به کسى که نمازش را احتیاطا قضا مى‏کند

سؤال927. آیا مأموم مى‏تواند به کسى که احتیاطا نمازش را قضا مى‏کند، اقتدا نماید؟

پاسخ: اشکال دارد.

کسى که خواب مانده

سؤال928. کسى که براى نماز صبح خواب مانده، آیا گناه انجام داده است؟

پاسخ: اگر تقصیرى نکرده، گناه نکرده است.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -