انهار
انهار
مطالب خواندنی

لباس احرام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- احرام با لباس تزئین شده برای بانوان

سؤال:  آیا در حال احرام، پوشیدن لباسهایى که براى تزیین، قسمتهایى از آن توردوزى یا گلدوزى شده براى زنها جایز است؟ و آیا مقنعه جزء لباس مى باشد؟

پاسخ:  احتیاط در ترک آن است و مقنعه نیز جزء لباس است.

2- پوشیدن لباس احرام نازک

سؤال:  اگر لباس احرامى زنان به قدرى نازک باشد که بدن آنها نمایان گردد، آیا به اعمال حج آنان ضررى مى رساند؟

 پاسخ: این کار حرام است ولى اگر در غیر طواف و نماز طواف باشد موجب بطلان حج نمى شود.

3- نجاست لباس احرام برای بیماران

 سؤال: این جانب به علّت قطع بودن نخاع و عدم کنترل بول و... نمى توانم بدن و لباس احرام خود را پاک نگهدارم، وظیفه ام چیست؟

 پاسخ: آن مقدار که مى توانید محافظت کنید و آنچه موجب عسر و حرج است اشکالى ندارد.

4- احرام در لباس غیر مخمس

 سؤال: اگر جامه احرام را از پول خمس یا زکات نداده خریده باشند آیا احرام در آن صحیح است؟

پاسخ:  احرام در آن حرام است.

5- احرام زنان با لباس معمولی

سؤال:  طبق فتواى مراجعى که فرموده اند احتیاطاً زنان هم مثل مردان محرم شوند، آیا زن بعد از پوشیدن حوله هاى احرام مى تواند حوله ها را کنار بگذارد و با لباس معمولى خودش اعمال حجّ را انجام دهد؟

 پاسخ: زنان مى توانند در همان لباسهاى معمولى محرم شوند و پوشیدن حوله هاى احرام لازم نیست.

6- استفاده از اعضای مصنوعی بدن که دوخته شده

سؤال:  آیا استفاده از دست و پاى مصنوعى که با چرمهاى دوخته شده به بدن مى بندند،در حال احرام کفّاره دارد؟

پاسخ:  اشکالى ندارد و کفّاره هم ندارد.

7- احرام با کفش دوخته شده

 سؤال: آیا احرام در کفش دوخته شده که پشت پا را نگیرد جایز است؟

پاسخ:  آرى جایز است، ولى بهتر است مردان در حال احرام چنین کفشى نپوشند.

8- وظیفه زنانی که در خلال احرام حیض می شوند

سؤال:  وظیفه زنى که در عمره در حال احرام یا قبل از احرام یا بعد از آن حائض شده است، چیست؟

 پاسخ: احرام این زن در هر حال صحیح است،لکن صبر مى کند تا پاک شود سپس طواف و نماز طواف را بجا مى آورد و بعد بقیه اعمال عمره را انجام مى دهد.

9- طهارت لباس احرام

سؤال:  آیا طهارت لباس احرام، یا سایر شرایط لباس نمازگزار، شرط صحّت احرام نیز هست؟ و آیا با ترک عمدى آن، احرام اشکال پیدا مى کند؟

 پاسخ: لباس احرام باید مثل لباس نمازگزار پاک باشد، و سایر شرایط لباس نمازگزار را نیز داشته باشد.

10- استفاده از پارچه اضافه برای ستر عورت در لباس احرام

سؤال: بعضى از مردان محرم براى این که موقع وزش باد، یا به هنگام سوار شدن ماشین، یا مانند آن، عورت آنها ظاهر نشود، علاوه بر دو حوله احرام، یک متر پارچه ندوخته از وسط پا عبور مى دهند، به گونه اى که دو طرف پارچه از جلو و عقب زیر حوله قرار مى گیرد. این عمل چه حکمى دارد؟

 پاسخ: اشکال ندارد; ولى اجتناب از این گونه کارها جز در موارد ضرورى بهتر است.

11- احرام بستن با بیش از دو جامه

سؤال:  آیا لباس احرام منحصر به دو جامه است، و نباید بیشتر باشد؟

پاسخ:  مقدار واجب آن دو جامه است، و زیادتر مانعى ندارد; مشروط بر این که مانند لباس احرام باشد، مثلا از حوله هاى متعدّد استفاده کند.

12- وظیفه بیمارانی که نمی توانند لباس احرام خود را پاک نگهدارند

 سؤال: اینجانب به علّت قطع نخاع و عدم کنترل بول و مشکلات دیگر، نمى توانم بدن و لباس احرام خود را پاک نگهدارم، وظیفه ام چیست؟

پاسخ:  آن مقدار که مى توانید محافظت کنید، و آنچه موجب عُسر و حرج است اشکالى ندارد.

13- شک در تخمیس لباس احرام

سؤال:  آیا پرداخت خمس لباس احرام، که معلوم نیست از پول خمس نداده تهیّه شده، یا از پولى که خمس به آن تعلّق نگرفته (مانند مال الارث) واجب است؟

پاسخ:  با فرض شک در تعلّق خمس، پرداختن خمس آن لازم نیست، هر چند احتیاط در آن مطلوب است.

14- انجام اعمال حج با لباس مشمول خمس

سؤال:  شخصى با پول خمس نداده لباس احرام خریده، و با همان لباس محرم شده، و طواف و نماز طواف را بجا آورده است. اکنون وظیفه اش چیست؟

 پاسخ: اگر از روى علم و عمد نبوده، عمره و حجّ او صحیح است، ولى در صورتى که جاهل مقصّر بوده، احتیاط واجب آن است طواف و نماز آن، و قربانى را اعاده کند.

15- دوخت زدن بر لباس احرام

 سؤال: آیا منظور از لباس دوخته ـ که در حال احرام بر مردان حرام است ـ دوختنیهایى است که قطعات جدا از هم را به هم متّصل مى کنند، یا حتّى اگر بر روى حوله احرام هم دوخت بزنند اشکال دارد؟

پاسخ:  این گونه دوختن ها اشکالى ندارد.

16- تفاوت پوشش زنان در نماز و طواف

 سؤال: آیا حجاب زنان محرم در طواف، مانند حجاب در حال نماز است، یا تفاوت مى کند؟

 پاسخ: تفاوت مى کند; در حال نماز پوشیدن پشت پا و کف آن نیز مستثنى است; ولى احتیاط آن است که در حال طواف آنها را بپوشاند (جوراب بپوشد). همچنین در طواف استفاده از نقاب جایز نیست، ولى در نماز ضررى ندارد.

17- ظاهر بودن قسمتی از مو یا بدن بانوان در طواف

سؤال:  اگر مقدارى از موى سر زن محرم، یا جاهاى دیگر بدنش، که پوشیدن آن در حال طواف لازم است، ظاهر باشد، طوافش چه حکمى دارد؟

پاسخ:  طوافش صحیح است; هر چند گناه کرده است.

18- انجام اعمال عمره بدون لباس احرام

 سؤال: هرگاه محرم لباس احرام را کنار بگذارد و اعمال عمره، نظیر طواف و سعى، را جهلا یا عمداً با لباس دوخته انجام دهد، اعمالش چه حکمى دارد؟

پاسخ:  طواف و سعى مزبور صحیح، و عمره مذکور مُجزى است، ولى اگر عمداً باشد کفّاره دارد.

19- نجس شدن لباس احرام و نداشتن احرامی دیگر

 سؤال: فرض کنید هنگام احرام انسان جنب شود و لباس احرامش نجس گردد، بنابر این باید لباس احرامش را بشوید. حال با توجه به اینکه پوشیدن لباس دوختنی جایز نیست و لباس احرام دیگری برای پوشیدن نیست و لباس شخص هم تازه شسته شده و خیس است، فرد مورد نظر باید چکار کند؟

پاسخ:  باید با همان لباس احرام بماند تا توانایی بر لباس احرام پاک پیدا کند.

20- نحوه پوشیدن لباس احرام

سؤال:  نحوه پوشیدن صحیح لباس احرام چگونه است؟

پاسخ:  شخصی که می خواهد احرام ببندد واجب است قبلاً لباس هایی را که پوشیدنش بر محرم حرام است از تن بیرون آورد. سپس دو جامه احرام را بر تن کند. یکی را (که ازار گویند) به صورت لنگ دور کمر ببندد و دیگری را مانند عبا بر دوش بیاندازد (و آن را «رداء» گویند. (این حکم مخصوص مردان است و برای زنان پوشیدن دو جامه احرام، نه زیر لباس ها و نه روی لباس ها، لازم نیست بلکه همان لباس ها، لباس احرامشان محسوب می شود)

21- پوشیدن لباس احرام روی لباس معمولی

سؤال:  آیا می شود لباس احرام را روی لباس های خودمان بپوشیم؟

پاسخ:  واجب است قبلاً لباس هایی را که پوشیدنش بر محرم حرام است از تن بیرون آورد، سپس دو جامه احرام را بر تن کند و این حکم مخصوص مردان است و برای زنان پوشیدن دو جامه احرام، نه زیر لباس ها و نه روی لباس ها، لازم نیست بلکه همان لباس ها، لباس احرامشان محسوب می شود.

22- جنس و رنگ لباس احرام

سؤال:  آیا در لباس احرام جنس و رنگ خاصی معتبر است؟

 پاسخ: جنس و رنگ خاصی در جامه احرام شرط نیست اما نباید دوخته باشد.

23- پوشیدن لباس احرام بعد از نیت احرام

 سؤال: آیا می توان بعد از نیت احرام لباس احرام را پوشید؟

پاسخ:  احتیاط واجب آن است که پوشیدن دو جامه احرام قبل از نیت و گفتن لبیک باشد و اگر بعد از لبیک بپوشد، احتیاط آن است که لبیک را دوباره بگوید.

24- لباس احرام ابریشمی برای زنان

سؤال:  آیا زنان می توانند در لباس ابریشمی محرم شوند؟

 پاسخ: تمام چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط است در دو جامه احرام نیز شرط است؛ بنابراین لباس های احرام باید پاک باشد و از اجزای حیوان حرام گوشت یا ابریشم خالص و زربفت نباشد. در این حکم، بنابر احتیاط واجب، فرقی میان زن و مرد نیست (هر چند در نماز در مورد پارچه ابریشم و زربفت، میان زن و مرد تفاوت است).

25- درآوردن لباس احرام در حال احرام

 سؤال: آیا می توان در حال احرام لباس احرام را درآورد؟

پاسخ: واجب نیست همیشه لباس احرام را به تن داشته باشد بلکه می تواند برای شستن یا عوض کردن یا حمام رفتن یا مقصود دیگری، موقتاً آن را از تن درآورد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -