انهار
انهار
مطالب خواندنی

قضای سجده و تشهد فراموش شده

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسأله 1251-سجده و تشهدي 1 را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز قضاي آن را بجا می آورد2، بايد تمام شرايط نماز مانند 3 پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاي ديگر را داشته باشد4.
1- سيستاني: سجده اي...
2- وحید: و همچنین دو سجده سهوی که برای تشهد فراموش شده باید بجا آورد...
3- زنجاني: مانند طهارت از حدث و ...
3- مكارم: و بايد بلافاصله بعد از نماز انجام دهد.
مسأله 1252-اگر سجده يا تشهد را1 چند دفعه فراموش كند، مثلاً يك سجده از ركعت اول و يك سجده از ركعت هاي دوم فراموش نمايد2، بايد بعد از نماز، قضاي هر دو را با سجده هاي سهوي كه 3 براي آنها لازم است بجا اورد4 و لازم نيست معين كند كه قضاي كداميك آنهاست.
اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست
1- خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني، وحید: اگر سجده را...
2- وحید: باید بعد از نماز هر دو سجده را قضا کند و احتیاط واجب آن است که برای هر یک از آن دو ، دو سجده سهو بعد از قضای هر دو بجا آورد و لازم نیست که معین کند که قضای کدام یک آنهاست ، و همچنین سجده سهم برای کدام یک از آنهاست.
3- خوئي، تبريزي: احتياطاً...
4- خوئي، تبريزي، زنجاني: [پايان مسأله]
سيستاني: بايد بعد از نماز، قضاي هر دو را بجا ‌آورد و احتياط مستحبّ آن است كه براي فراموشي هر كدام دو سجده سهو بجا آورد. [پايان مسأله]
*****
مكارم: مسأله- هرگاه كسي يك يا چند سجده نماز را فراموش كرد، بايد قضاي آن را بعد از نماز بجا آورد (البته اگر دو سجده از يك ركعت فراموش شود، نماز باطل است) همچنين اگر تشهد را فراموش نمايد بايد بلافاصله بعد از نماز آن را قضا كند و علاوه بر قضاي سجده و تشهد بايد براي هر كدام بنابر احتياط واجب دو سجده سهو بجا آورد (ولي چنان كه قبلاً نيز گفته شد، تشهد سجده سهو كفايت از تشهد فراموش شده مي كند).
مسأله 1253-اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند1، احتياط واجب آن است كه هر كدام را اول فراموش كرده، اول قضا نمايد2. و اگر نداند كدام اول فراموش شده، بايد احتياطاً يك سجده و تشهد و بعد يك سجده ديگر بجا آورد3، يا يك تشهد و يك سجده و بعد يك تشهد ديگر بجا آورد تا يقين كند سجده و تشهد را به ترتيبي كه فراموش كرده قضا نموده است.
اين مسأله دررساله آيت الله بهجت نيست
1- سيستاني: بايد براي تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد ولي براي سجده فراموش شده لازم نيست گرچه بهتر است. [پايان مسأله]
2- خوئي، تبريزي، زنجاني، نوري: مي تواند هر يكي را كه بخواهد اول قضا نمايد اگر چه بداند كدام اول فراموش شده است (نوري: و ترتيب لازم نيست) . [پايان مسأله]
مظاهری: هر کدام را اول قضا کند صحیح است و ترتیب در قضای انها شرط نیست.[پایان مسأله]
3- مكارم: تا يقين كند سجده و تشهد را به ترتيبي كه فراموش كرده قضا كرده است.
*****
وحید: مسأله- اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند واجب است قضای سجده را بجا اورد و بنابر احتیاط مستحب تشهد را قضا نماید و احتیاط واجب آن است که قضای سجده را بر قضای تشهد مقدم بدارد ، و باید برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا اورد، و همچنین بنابراحتیاط واجب برای سجده فراموش شده.
مسأله 1254- اگر به خيال اين كه اول سجده را فراموش كرده، اول قضاي آن را بجا آورد و بعد از خواندن تشهد يادش بيايد كه اول تشهد را فراموش كرده احتياط واجب1 آن است كه دوباره سجده را قضا نمايد، و نيز اگر به خيال اين كه اول تشهد را فراموش كرده اول قضاي آن را بجا آورد، و بعد از سجده يادش بيايد كه اول سجده را فراموش كرده، بنابر احتياط واجب بايد دوباره تشهد را بخواند.
اين مسأله در رساله آيات عظام: خوئي، مكارم، سيستاني، تبريزي، زنجاني، نوري , بهجت ، وحید و مظاهری نيست.
1- سبحانی: احتیاط مستحب...
مسأله اختصاصي
خوئي، تبريزي، زنجاني، وحید: مسأله 1263- سيستاني: مسأله 1240- اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد، لازم نيست هنگام قضا مراعات ترتيب نمايد.
مسأله 1255-اگر بين سلام نماز و قضا و قضاي سجده يا تشهد1 كاري كند كه اگر عمدً يا سهواً در نماز اتفاق بيفند نمازباطل مي شود، مثلاً پشت به قبله نمايد، بايد قضاي سجده و تشهد را بجا آورد2 و نمازش صحيح است3.
1- وحید ، سيستاني : اگر بین سلام و قضای سجده...
2- اراكي: [پايان مسأله]
3- خوئي، تبريزي: احتياط واجب آن است كه بعد از قضاي سجده و تشهد ، دوباره نماز را بخواند.
گلپايگاني، صافي، سيستاني: احتياط مستحبّ آن است كه بعد از قضاي سجده (گلپايگاني، صافي: و تشهد) دوباره نماز را بخواند.
زنجانی: به احتیاط مستحب بعد از آن دوباره نماز را بخواند.
وحید: احتیاط واجب آن است که بعد از قضای سجده نماز را اعاده کند، و همچنین در دو سجده سهوی که برای قضای تشهد می آید.
فاضل: احتياط واجب اعاده نماز است.
بهجت: بنابراحتياط، نمازش را اعاده نمايد.
*****
مكارم: مسأله- هرگاه بعد از نماز كاري كند كه صورت نماز را به هم مي زند يا نمازرا باطل مي كند (مثل اين كه پشت به قبله كند) بايد قضاي سجده و تشهد را بجا آورد و نماز را بنابر احتياط واجب اعاده كند؛ و اگر كاري كند كه سجده سهو بجا مي آورد، بعد از قضاي سجده يا تشهد احتياط آن است كه سجده سهو بجا آورد.
مسأله 1256-اگر بعد از سلام نماز1 يادش بيايد كه يك سجده از ركعت آخر را فراموش كرده2 بايد قضاي سجده اي را كه فراموش كرده بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد3 چه كاري كه نماز را باطل مي كند كرده باشد يا نه. و اگر تشهد ركعت آخر را فراموش كرده باشد، بايد قضاي تشهد را بجا آورد و بعد ازآن دو سجده سهو بجا آورد.
این مسأله دررساله آیت الله مظاهری نیست.
1- فاضل: و بعد از انجام دادن كاري كه عمداً و سهواً نماز را باطل مي كند...
2- گلپايگاني، صافي، زنجاني: چنانچه كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند مثل پشت كردن به قبله انجام نداده، بنابراحتياط واجب بايد به قصد اين كه وظيفه خود را انجام داده باشد سجده فراموش شده و بعد از آن تشهد و سلام و دو سجده سهو بجا آورد و نيز اگر يادش بيايد كه تشهد ركعت آخر را فراموش كرده، بايد احتياطاً (زنجاني: به احتياط واجب بايد) به قصد اين كه وظيفه خود را انجام داده باشد تشهد را بخواند و بعد از آن، سلام دهد و دو سجده سهو بنمايد . (صافي: و در هر صورت احتياطاً دو سجده سهو براي سلام بيجا نيز بجا آورد).
سيستاني: چنانچه منافي از قبيل حدث از او سر نزده باشد بايد آن را و آنچه بعد از آن است از تشهد و سلام انجام دهد و بنابراحتياط واجب دو سجده سهو براي سلام بيجا بجا آورد.
نوري: چنانچه كاري كه عمداً يا سهواً نماز را باطل مي كند مثل رو گرداندن از قبله انجام داده است، احتياط واجب آن است كه سجده فراموش شده را بجا بياورد و بعد از آن تشهد و سلام بجا بياورد و دو سجده سهو نيز انجام بدهد و نيز اگر يادش بيايد كه تشهد ركعت آخر را فراموش كرده، احتياطاٌ تشهد را بخواند و بعد از آن سلام دهد و دو سجده سهو نيز بجا بياورد
بهجت: بايد سجده را نه به قصد ادا و نه به قصد قضا بجا آورد و ما بعد آن را كه تشهد و سلام است، انجام دهد و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براي سجده فراموش شده و دو سجده سهو براي زياد شدن تشهد و سلام بجا آورد. و اگر تشهد ركعت آخر را فراموش كرده باشد و بعد از سلام يادش بيايد، درصورتي كه چيزي كه نماز را باطل مي كند انجام نداده باشد، بنابراحتياط واجب آن تشهد را نه به قصد ادا و نه قضا بجا آورد و سلام را هم بگويد و سپس دو سجده سهو به قصد وظيفه فعليه انجام دهد.
3-  فاضل: و اگر قبل از آن باشد بايد از آن سجده به بعد را تدارك كند و براي سلام زائد دو سجده سهو بجا آورد و اگر تشهد ركعت آخر را فراموش كرده باشد حكم فراموشي سجده را دارد.
مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1255.
*****
خوئي، تبريزي:مسأله- اگر بعداز سلام نماز یادش بیاید که یک سجده یا تشهد از رکعت آخر را فراموش کرده . بايد برگشته و نماز را تمام نموده و دو سجده سهو براي سلام بيجا ، بجا آورد.
. وحید: چنانچه کاری که عمدی و سهوی ان نماز را باطل می کند مثل روگرداندن از قبله انجام نداده باید برگشته و نماز را تمام نموده و بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو برای سلام بیجا ، بجا آورد ، و همچنین دو سجده سهو دیگر در صورتی که یک سجده را فراموش کرده و قبل از سلام تشهد بجا آورده باشد.
مسأله 1257- اگر بين سلام نماز1 و قضاي سجده يا تشهد2 كاري كند كه براي آن سجده سهو واجب مي شود، مثل آن كه سهواً حرف بزند، بايد سجده يا تشهد را قضا كند3.
اين مسأله دررساله آيات عظام بهجت و مظاهری نيست
1- فاضل: اگر در اثناء نماز و يا بين سلام نماز...
2- سيستاني، وحید : اگر بین سلام و قضای سجده...
3- اراكي: و بنابراحتياط واجب غير از سجده سهوي كه براي قضاي سجده يا تشهد لازم است ، دو سجده سهو ديگر بجا آورد.
زنجاني: و بنابر احتياط مستحبّ علاوه بر دو سجده سهوي كه براي قضاي سجده يا تشهد – به تفصيلي كه در مسأله [1245] گذشت – مي نمايد، دو سجده سهو ديگر نيز بنمايد.
گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي: بنابراحتياط واجب بايد سجده يا تشهد را قضا كندو غير از سجده سهوي كه براي قضاي سجده يا تشهد مي نمايد، دو سجده سهو ديگر نيز بنمايد.
سيستاني: بنابراحتياط واجب بايد اول سجده راقضا كند و بعد دو سجده سهو بنمايد.
وحید: باید سجده را قضا کند و بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو برای تکلم سهوی و دو سجده سهو دیگر برای سجده فراموش شده بجا آورد.
فاضل: بايد بنابراحتياط واجب اول سجده يا تشهد را قضا كند.
سبحانی: ولی سجده سهو برای حرف زدن واجب نیست.
مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1255.
مسأله 1258-اگر نداند كه سجده را فراموش كرده يا تشهد را1، به احتياط واجب بايد هر دو را قضا نمايد و هر كدام را اول بجا آورد اشكال ندارد و بايد يك بار سجده سهو نيز بجا آورد.
اين مسأله دررساله آيات عظام:بهجت و مظاهری نيست
1- خوئي، تبريزي، سيستاني: بايد سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو بجا آورد و احتياطاً (سيستاني: احتياط مستحبّ آن است كه ) تشهد را نيز قضا نمايد.
گلپايگاني، فاضل، صافي، نوري: بايد هر دو را قضا نمايد و هر كدام را اول بجا آورد اشكال ندارد.
سبحانی: باید هر دو را قضا نماید و بهتر است اول سجده را قضا کند.
*****
مكارم: مسأله- اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده واجب نیست قضا کند و اگرمي داند يكي را فراموش كرده اما نمي داند كداميك بوده، هر دو را قضا كند و هر كدام را اول بجا آورد مانعي ندارد.
زنجاني: مسأله- اگر مي داند كه يكي از سجده يا تشهد را فراموش كرده و نمي داند كدام يك بوده، بايد سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو بجا آورد كه تشهد نيز اگر فوت شده باشد در ضمن آن قضا شده است و هر كدام را اول بجا آورد اشكالي ندارد.
وحید:مسأله- اگر نداند که در نماز سجده را فراموش کرده یا تشهد رکعت دوم را ، باید سجده را قضا نماید و دو سجده سهو را بجا آورد.
مسأله 1259-اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه، واجب نيست قضا نمايد. 1
اين مسأله دررساله آيات عظام بهجت و مظاهری نيست
1- خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني، وحید: واجب نیست قضا کنديا سجده سهونماید.
مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 1258.
مسأله 1260-اگر بداند سجده يا تشهد را فراموش كرده و شك كند كه پيش از ركوع ركعت بعد بجا آورده يا نه، احتياط واجب آن است كه آن را قضا نمايد1.
اين مسأله در رساله آيات عظام: بهجت ،مكارم ، سبحانی و مظاهری نيست
1- گلپايگاني: احتياط مستحب آن است كه آن را قضا نمايد.
زنجاني: بايد آن را قضا نمايد. و دو سجده سهو بنماید.
*****
سيستاني: مسأله- اگر بداند سجده را فراموش كرده و شك كند كه پيش از ركوع ركعت بعد يادش آمده و بجا آورده يا نه، احتياط مستحب آن است كه آن را قضا نمايد.
وحید: مسأله- اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد یادش آمده و آن را بجا آورده، یا یادش نیامده، اگر سجده است باید آن را قضا نماید، وبنابراحتیاط واجب دو سجده سهو بجا اورد و اگر تشهد است باید دو سجده سهو بجا اورد.
مسأله 1261-كسي كه بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد، اگر براي كار ديگري هم سجده سهو بر او واجب شود ، بايد 1 بعد از نماز، سجده يا تشهد را قضا نمايد، بعد سجده سهو را بجا آورد2.
اين مسأله در رساله آيات عظام فاضل و بهجت نيست
1- گلپايگاني، صافي: بنابر احتياط لازم بايد...
2- زنجاني: بنابراحتياط اين سجده سهو را پس از قضاي سجده  و انجام دو سجده سهو برای آن يا قضاي تشهدي كه در ضمن سجده سهو آورده مي شود، بجا آورد.
*****
سيستاني، وحید: مسأله- كسي كه بايد سجده را قضا نمايد، اگر براي كاري سجده سهو بر او واجب شود، بايد بنابراحتياط واجب بعد از نماز اول سجده را قضا نمايد، بعد سجده سهو را بجا آورد.
مسأله 1262-اگر شك دارد كه بعد از نماز، قضاي سجده يا تشهد فراموش شده1 را بجا آورده يانه2، چنانچه وقت نماز نگذشته، بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد3 و اگر وقت نماز هم گذشته، بنابراحتياط واجب بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد4.
اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست
1- سيستاني: قضاي سجده فراموش شده...
2- زنجاني: بايد آن را بجا آورد ، هر چند وقت نماز گذشته باشد.
3- اراكي: بلكه احتياط مستحبّ است اگر وقت نماز هم گذشته سجده يا تشهد را قضا نمايد.
خوئي، گلپايگاني، تبريزي، صافي: و اگر وقت نماز گذشته قضاي آن مستحب است.
سيستاني: بايد سجده را قضا نمايد بلكه اگر وقت نماز هم گذشته باشد بنابراحتياط واجب بايد آن را قضا كند.
مظاهری: باید سجده یا تشهد را قضا نماید، چه وقت نماز گذشته باشد و چه نگذشته باشد.
4- سبحانی: بنابراحتیاط باید سجده یا تشهد را قضا نماید.
 مكارم: و نماز او صحيح است.
*****
وحید: مسأله- اگر شک دارد که بعداز نماز، قضای سجده را بجا آورده یا نه چنانچه شک بعد از وقت نماز باشد بنابراحتیاط واجب سجده را قضا کند و چنانچه شک در وقت است باید بجا اورد.
مسأله اختصاصي
مكارم: مسأله 1114- براي قضاي سجده يا تشهد بعد از نماز نيت مي كند، سپس همان سجده يا تشهد را بدون الله اكبر و چيز اضافي ديگر قضا مي كند و بعد بنابراحتياط سجده سهو بجا مي آورد.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -