انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرایط عقد و طلاق

بزرگ نمایی کوچک نمایی
ازدواج دختر بدون اذن پدر
سؤال: دختری به پسری علاقه مند می شود ولی خانواده او به علت تحصیلات پایین دختر با ازدواج آنها مخالفت می کنند. این دختر و پسر بدون اذن پدر دختر عقد می کنند و مدتی است که با هم ارتباط دارند. عقد آنها در دو صورت موقت یا دائم بودن چه حکمی دارد ؟
پاسخ: ازدواج باید با اذن پدر باشد.
ازدواج دختر با نظر مادر و بدون رضایت پدر
سؤال: عقد دختری که با نظر مادر و بدون رضایت پدر واقع شده، چه حکمى دارد؟
پاسخ: رضایت پدر شرط است و اگر بی جا و با بهانه رضایت نمی دهد باید حاکم شرع رضایت بدهد.
محرمیت دایم محارم سببی
سؤال:  محارم سببى مانند مادر زن و ربیبه بعد از قطع سبب باز هم محرمند؟
پاسخ: محرم هستند.
نامحرم بودن دختر زن بر شوهر قبلی
سؤال:  اگر مردى زن خود را طلاق دهد و زن با مرد دیگرى ازدواج کند و از او دخترى پیدا کند، آیا این دختر بر مرد اول محرم است؟
پاسخ: نامحرم است.
جهل به مساله ازدواج هم زمان دو خواهر
سؤال:  فردی با جهل به مساله حرام بودن ازدواج همزمان با دو خواهر، با خواهر زن خود صیغه خوانده است ولی الان با علم به مسأله، زن دوم را رها نمى کند. آیا زناشویى با خواهر دوم زنا محسوب مى شود؟ و اگر زن راضى باشد، زانیه مى باشد؟
پاسخ: بلی این کار حرام و زنا است.
ازدواج دختر با برادر زن پدر
سؤال:  مردى دو زن دارد، دختر زن اولِ خود را که دختر خودش نیز هست به عقد برادر زن دوم خود در مى آورد، آیا صحیح است؟
پاسخ: صحیح است.
ازدواج با دختری که با برادر او لواط شده
سؤال:  شخصى با پسر بچه اى لواط کرده و بعداً با خواهر او ازدواج کرده است. بعد فهمیده بر او حرام بوده است ولى نمى داند لواط، قبل از بلوغ پسر بچه واقع شده یا بعد از بلوغ، حکم ازدواج این شخص چیست؟
پاسخ: صحیح است.
ازدواج موقت شوهر در دوران حاملگی شوهر
سؤال: آیا مردان متاهل در دوران حاملگی همسر خویش می توانند به خاطر وضع خاص همسر خود ازدواج موقت کنند؟
پاسخ: از خود آن زن ارضا شود.
نامحرم بودن داماد یک زن به زدن دیگر مرد
سؤال:  مردى که داراى دو زن باشد، آیا داماد یکى از این زنها به زن دیگر آن مرد محرم است؟
پاسخ: نامحرم است.
نامحرم بودن پسر زن به همسر دیگر شوهر فعلی
سؤال:  اگر زنى به ازدواج مردى درآید و از شوهر سابق خود پسرى داشته باشد، آیا این پسر به زن دیگر آن مرد محرم است؟
پاسخ: نامحرم است.
ازدواج با خواهر لواط شونده با علم به حرمت آن
سؤال:  مردی با علم به این که با پسری لواط کرده است، با خواهر او ازدواج می کند، حکم این ازدواج چیست؟ و اکنون چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: نمی تواند ازدواج کند
ازدواج با همسرمتوفی در زمان عده
سؤال:  مردى زنى را به عقد موقت خود درمى آورد. بعد از یک سال متوجه مى شوند که زن در هنگام عقد در عده وفات شوهر خود بوده است. فعلاً حکم این ازدواج چیست ؟
پاسخ: عقد صحیح نبوده است ولی گناه نکرده است و اگر بخواهد به عقد جدید با او ازدواج کند، می تواند.
حرمت ابدی یا زن شوهر دار
سؤال:  آیا زنا با زن شوهردار، موجب حرمت ابدى مى شود یا نه؟
پاسخ: اگر ضرورتی نیست این کار را نکنید.
عدم رضایت مادر در ازدواج
سؤال:  آیا اگر مادر راصی به ازدواج نباشد می توان ازدواج کرد؟واگر راضی به ازدواج نشد چه باید کرد؟
پاسخ: می تواند، ولی اگر رضایت او را به دست آورند خیلی به جا است.
ازدواج فرزندان زن و مرد با همدیگر
سؤال:  مردى با زنى ازدواج کرده است، آیا پسر و دختر این زن و مرد که از همسران قبلی هستند، می توانند با هم ازدواج کنند؟ آیا صحت این ازدواج شرایطی دارد؟
پاسخ: می توانند.
لواط در طفولیت و ازدواج با خواهر
سؤال:  اینجانب داراى همسر و چهار فرزند مى باشم و متدین نیز هستم، ولى با برادر همسرم، در زمان طفولیت او، متأسفانه لواط کرده ام، در موقع ازدواج هم ملتفت بودم ولى به خاطر مادرم قبول کردم. بفرمایید تکلیف اینجانب چیست؟
پاسخ: عقد صحیح است.
ازدواج پدر و پسر با دو خواهر
سؤال:  آیا پدر و پسرمى توانند با دو خواهر ازدواج کنند، پسر یک خواهر را و پدر خواهر دیگر را بگیرد؟
پاسخ: می توانند.
بطلان عقد بدون طلاق قبلی
سؤال: دخترى به عقد جوانى درآمده و پس از گذشت چند سال از عقد آنان، بدون اینکه عروسى صورت گیرد، به علت بروز مشکلاتی زن از او تقاضاى طلاق مى کند که با مخالفت مرد مواجه مى شود، دختر نیز بدون طلاق گرفتن، از منزل فرار مى کند و با مرد دیگرى که خبر از وضعیت این دختر نداشته ازدواج مى کند .اکنون وظیفه این زن که بدون طلاق از زوج اول با دومى ازدواج کرده و داراى دو فرزند مى باشد، چیست؟
پاسخ: عقد دوم باطل است.
محرمیت دختر خواهر رضاعی
سؤال:  آیا دختر خواهر رضاعى بر انسان محرم است، حکم ازدواج با او چیست؟
پاسخ: محرم است.
ازدواج با خواهر خواهر رضاعی
سؤال:  پسر و دخترى چند سال پیش، به احتمال قوى به علت خوردن شیر مادران همدیگر، برادر و خواهر رضاعى شده اند. حال پسر مى خواهد با خواهر همان دختر ازدواج کند، آیا این ازدواج جایز است یا خیر؟
پاسخ: تا یقیین به تحقق رضاع و شرایط نداشته باشد جایز است.
ادعای زن مبنی بر زنای اکراهی
سؤال:  خانمى در اثر زنا حامله شده است و ادعا مى کند که مجبور بوده است. اما مرد زانى منکر است، آیا زانیه مستحق مهرالمثل مى باشد؟ آیا حد زناى اکراهى بر زانى جارى مى شود یا خیر؟
پاسخ: ادعای زن پذیرفته نیست مگر زنای به عنف اثبات شود.
ازدواج دختر بالغه و رشیده به اجبار
سؤال:  ازدواج دادن دختر بالغه و رشیده به اجبار به صورتى که قطعاً راضى نیست، چه حکمى دارد؟
پاسخ: در فرض مذکور عقد صحیح نیست، ولی همین مقدار که حاضر به عقد شد بعداً بگوید راضی نبودم فایده ندارد و عقد صحیح است، مگر عدم رضایت اثبات شود.
خواندن صیغه ازدواج توسط عالم سنی
سؤال: من در کشورى که عالم شیعه وجود ندارد، دانشجو هستم و قصد ازدواج دارم. آیا می شود عقد را یکی از علمای اهل تسنّن بخوانند یا اینکه رضایت طرفین کافى است یا راه دیگری دارم؟
پاسخ: با تلفن یکی از علمای شیعه بخواند یا با سایت و نامه وکالت بدهد، یکی از علمای شیعه بخواند.
آگاهی نداشتن عاقد به محتوای صیغه
سؤال: : اگر عاقد از شرایط نکاح و معناى صیغه، آگاهى نداشته باشد، آیا عقد نکاح صحیح است؟
پاسخ: عقد صحیح نیست.
قصد انشاء در عقد برای کسی که سواد ندارد
سؤال:  اگر کسى سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد و هنگام عقد خواندن، قصد انشاء کند، آیا مى تواند صیغه را جارى کند؟
پاسخ: بهتر است یکی از علمای شیعه بخواند.
اجازه مادر در صورت فوت پدر
سؤال:  اگر پدر فوت کند، آیا مادر مى تواند اجازه صیغه دخترش را بدهد؟
پاسخ: اگر جد پدری ندارد، می تواند.
ازدواج موقت بدون اذن پدر در صورت زائل شدن بکارت
سؤال: اگر زنى بر اثر زنا بکارتش از بین رفته باشد، آیا براى ازدواج موقّت، اجازه گرفتن از پدرش لازم است یا خیر؟
پاسخ: لازم است.
ازدواج اجباری قبل از بلوغ
سؤال: دخترى قبل از بلوغ توسط پدرش به عقد مردی در می آید ولی بعد از بلوغ حاضر به زندگى با او نیست، زیرا در جمعی وارد شده است که قائل به کفر شیعه هستند و ترس از ضرر جانى دارد. تکلیف او چیست؟
پاسخ: در فرض مذکور باید ازدواج نکند

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -