انهار
انهار
مطالب خواندنی

حقوق اولاد

بزرگ نمایی کوچک نمایی
چه کنیم فرزندی صالح داشته باشیم
سؤال:  بنده یکسال که ازدواج کردم و با همسرم تصمیم گرفته ایم بچه دار شویم و دوست داریم بچه ما دارای طینتی پاک و ازعلمای اسلام شود . چه کارهایی باید انجام دهیم که این اتفاق بیافتد؟
پاسخ: غذای شما حلال باشد و در زندگی شما گناه نباشد. اگر این دو مراعات شد حتماً بچه شما پاک است.
نهی پدر از عمل مستحب
سؤال: اگر انسان به کسی قول دهد که برای او کاری را انجام دهد و آن کار هم مستحب یا نهایتاً مباح باشد، ولی پدر وی او را از انجام آن کار منع نماید، در اینجا باید از حرف پدر اطاعت کند و خلف وعده کند یا اینکه به حرف پدر توجهی نکند و قول و وعده اش را عملی سازد ؟
پاسخ: اگر نهی کند، قول او مقدم است.
عاقّ والدین
سؤال: عاقّ والدین به چه معناست؟ در چه شرایطى تحقّق مى یابد؟
پاسخ: اگر پدر یا مادر از فرزند به واسطه بدی ها که کرده است راضی نباشند، او عاقبت به خیر نمی شود و به او عاقّ والدین می گویند و گناه آن خیلی بزرگ است.
منع کردن پد و مادر از شرکت در مراسم اهل بیت«علیهم السلام»
سؤال: آیا پدر و مادر اجازه دارند فرزند و نوجوانان خود را از شرکت در مجالس اهل بیت«علیهم السلام» منع نمایند؟ اگر منع نمودند، آیا اطاعت از آنان واجب است ؟
پاسخ: اگر مخالف عزا باشد، اطاعت او لازم نیست و منع او گناه دارد و اگر شرکت نکردن برای یک امر عقلائی باشد، اطاعت لازم است.
گرفتن دست مزد فرزندان برای کار کردن در خانه
سؤال: آیا فرزندان در صورت کار در خانه مى توانند ادعاى دست مزد یا سود کنند؟
پاسخ: چون چنین رسمی در میان مردم نیست، نمی تواند و همچنین زن بخواهد از شوهر مزد بگیرد جایز نیست، چون کار کردن در خانه یک امر عقلائی است.
اذن پدر برای بیرون رفتن اولاد
سؤال: آیا اذن پدر براى دانشجویان در مورد رفتن به نماز جمعه و جماعات و کلاس هاى تفریحى لازم است؟
پاسخ: در دخترها بلی و در پسرها باید نهی آنها نباشد ولی اذن آنها شرط نیست.
جایز بودن مخالفت با والدین
سؤال: در چه صورتى مخالفت با پدر و مادر جایز است؟
پاسخ: مخالفت پدر و مادر جایز نیست مگر اینکه بخواهند فرزند گناه کند.
میزان تبعیت از والدین
سؤال:اطاعت از پدر و مادر، تا چه اندازه لازم است؟
پاسخ: هرچه بتواند اطاعت کند واجب است.
اجازه پدر برای بیرون رفتن دختر از خانه
سؤال:آیا براى بیرون رفتن از خانه، اجازه پدر براى دختر لازم است؟
پاسخ: لازم است.
تنبیه فرزندان به وسیله برادر
سؤال: آیا برادر حق دارد که برادر یا خواهر خود را تنبیه کند؟
پاسخ: جایز نیست.
اذن پدر برای بیرون رفتن اولاد
سؤال: آیا اذن پدر براى دانشجویان در مورد رفتن به نماز جمعه و جماعات و کلاس هاى تفریحى لازم است؟
پاسخ: در دخترها بلی و در پسرها باید نهی آنها نباشد ولی اذن آنها شرط نیست.
جایز بودن مخالفت با والدین
سوال: در چه صورتى مخالفت با پدر و مادر جایز است؟
پاسخ: مخالفت پدر و مادر جایز نیست مگر اینکه بخواهند فرزند گناه کند.
میزان تبعیت از والدین
سؤال:اطاعت از پدر و مادر، تا چه اندازه لازم است؟
پاسخ: هرچه بتواند اطاعت کند واجب است.
اجازه پدر برای بیرون رفتن دختر از خانه
سؤال:آیا براى بیرون رفتن از خانه، اجازه پدر براى دختر لازم است؟
پاسخ: لازم است.
تنبیه فرزندان به وسیله برادر
سؤال: آیا برادر حق دارد که برادر یا خواهر خود را تنبیه کند؟
پاسخ: جایز نیست
دخالت والدین در طلاق دادن همسر
سؤال: آیا پدر و مادر یا یکی از آن دو می توانند به پسر خود حکم کنند که همسر خود را طلاق دهد؟ اگر چنین کاری کردند وظیفه پسر چیست؟
پاسخ: چنین حقی را ندارند و نباید فرزند در این گونه چیزها متابعت کند.
اطاعت نکردن والدین در مصرف تریاک و قلیان
سؤال: آیا مى توان از والدین جهت تهیه آتش قلیان و تریاک اطاعت نکرد؟
پاسخ: می تواند، مگر قلیان کشیدن و تریاک کشیدن برای آنها ضرورت باشد و ترک آن قابل تحمل نباشد.
اطاعت نکردن والدین در مصرف تریاک و قلیان
سؤال:آیا مى توان از والدین جهت تهیه آتش قلیان و تریاک اطاعت نکرد؟
پاسخ: می تواند، مگر قلیان کشیدن و تریاک کشیدن برای آنها ضرورت باشد و ترک آن قابل تحمل نباشد.
چگونگی جبران رنجاندن پدر و مادر
سوال: در گذشته عصبی بودم و در مواردی پدر و مادرم را از دست خود رنجاندم و آنان را می آزردم اکنون چه کنم که خداوند و آنان مرا ببخشند؟
پاسخ: برای آنها خیرات و مبرات کنید، آنها در عالم برزخ راضی می شوند
عدم نگهداری از مادر
سؤال:مادر کهنسالی فرزندانی دارد که نگهداری او را بین خود تقسیم کرده اند ولی یکی از فرزندان از نگهداری مادر خود ابا می کند و حتی او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد، تکلیف دیگر فرزندان در قبال مسأله چیست؟
پاسخ: فرزندان دیگر باید او را در رفاه و آسایش قرار بدهند و به خوبی از او پرستاری کنند و کسی که نکند عاقبت به خیر نمی شود و گناهش خیلی بزرگ است.
راه محرمیت دختر خوانده
سؤال: من پسرى را به فرزند خواندگى قبول کردم و او را به وسیله دختر برادرم از راه شیر دادن به خود محرم کردم، حال اگر بخواهم دختری 2 ساله را به فرزند خواندگى قبول کنم راه محرم شدن با شوهرم و با پسرى که دارم چگونه است؟ و آیا راهى وجود دارد؟
پاسخ: پدر شما او را عقد موقت کند، به شما و دیگران محرم می شود.
وجوب آموزش خواندن و نوشتن به فرزندان
سؤال: آیا بر پدر واجب است که خواندن و نوشتن را به فرزندان خود (چه دختر چه پسر) یاد دهد؟
پاسخ: در زمان فعلی واجب است.
اطاعت پدر و مادر در مستحبات و مکروهات
سؤال:آیا اطاعت از پدر یا مادر در ترک مستحبّ، یا انجام مکروه، واجب است؟
پاسخ: اگر موجب اذیت آنها شود واجب است.
ترجیح امر پدر یا مادر در انجام کاری
سؤال:مقام مادر بالاتر است، یا پدر؟ در مقام تعارض بین اطاعت امر پدر و مادر، کدام را باید ترجیح دهیم؟
پاسخ: تفاوتی ندارد و در تعارض بین اطاعت از یکی از آنها اگر نشود جمع کرد یکی را باید اطاعت کرد.
الزام پدر به رفتن به نماز جماعت
سؤال: در صورتی که پدر الزام کند که فرزند پسر به نماز جماعت برود حکم چیست؟
پاسخ: لازم است.
پشیمانی از واگذاری حق حضانت
سؤال: مادرى حق حضانت خود را واگذار مى کند و سپس پشیمان مى گردد، آیا مى تواند مجدداً حق خود را مطالبه کند؟
پاسخ: نمی تواند.
امر پدر به فراگیری قرآن
سؤال: آیا پدر مى تواند یادگرفتن قرآن را بر فرزند واجب نماید و اگر بگوید: من راضى نیستم که در این مسأله کوتاهى نمایى، وظیفه فرزند چیست؟
پاسخ: باید امر او را متابعت کنید.
اطاعت امر پدر و مادر تا آخر عمر
سؤال: آیا اطاعت امرپدر و مادر در زمانی که فرزند تحت تکفل آنها است واجب است یا این وجوب تا آحر عمر و وقتی خود فرزند دارای عائله و زن و زندگی و... است ادامه دارد؟
پاسخ: امر پدر و مادر در هر زمانی واجب است.
رفتن به مکانی بدون اینکه پدر و مادر بفهمند
سؤال: اگر فرزند بداند که والدینش راضی نیستند به مکانی برود، در صورتی که بدون آنکه پدر و مادر بفهمند به آنجا برود آیا اشکالی دارد ؟
پاسخ: اشکال ندارد.
مقدم داشتن حرف پدر و مادر
سؤال: اگر مادر یا پدر انسان امر به کاری کردند آیا باید ابتدا آن کار را انجام داد یا نماز اول وقت را به جا آورد؟
پاسخ: اگر کار آنها فوری باشد امر آنها مقدم است.
اذن پدر ومادر در انجام کار مستحبی
سؤال:اگر والدین در اعمال مستحبی(نه واجب)مثل رفتن به جمکران و...مانع انسان شوند، اطاعت ازآنهاواجب است؟اگر این مخالفت دلایل منطقی نداشته باشد چطور؟
پاسخ: اگر موجب اذیت آنها شود باید نرود مگر مخفیانه برود که اذن آنها شرط نیست.
مسئولیت نگهداری پدر و مادر بیمار
سؤال: آیا نگهدارى و کفالت پدر و مادر بیمار یا معلول یا از کار افتاده به عهده همه فرزندان اعم از پسران و دختران وى مى باشد یا دختران در این مورد مسؤولیتى ندارند؟
پاسخ: همه مسئولیت دارند.
مسئولیت نگهداری پدر و مادری که پسر ندارند
سؤال: آیا نگهدارى پدر و مادرى که داراى پسر نمى باشند، به عهده دختران آنها مى باشد؟
پاسخ: مسئولیت دارند.
کمک کردن پدری که اهل مسائل دینی نیست
سؤال:پدرم اعتقاد چندانى به مسائل دینى ندارد، و فقط نماز و روزه را به جا مى آورد، آن هم کاملاً سرسرى، امّا بقیّه تکالیف مانند خمس و زکات و مانند آن را رعایت نمى کند. نمى خواهم اموال ایشان در مسائل زندگى من داخل شود، امّا اصرار دارند که به من کمک کنند. لطفاً در این مورد به سوالات زیر پاسخ دهید:
1ـ آیا اجازه دارم کمک های مالی ایشان را دریافت کنم؟
2ـ مبلغى که تاکنون کمک کرده اند، مرا به ایشان زیاد وابسته کرده است. به نظر شما چه کارى در این شرایط مناسب است؟
3ـ عدم رعایت فروع دین، عدم اعتقاد عملى به اصول را نشان مى دهد. دوستى با ایشان من را نسبت به دین و حلال و حرام و واجبات بى تفاوت مى کند. چگونه مى توان این مطلب را به ایشان متذکّر شد به طورى که ناراحت نشود، و از طرف من نیز اتمام حجّت شده باشد. با توجّه به این که ایشان بسیار عاطفى هستند، و به کوچکترین انتقادات سازنده اى ناراحت مى شوند، و اشک مى ریزند؟
پاسخ: 1- جایز است.
2- اشکال ندارد.
3- باید با او با کمال ملاطفت رفتار کنید و ناراحت کردن او حرام بلکه ظلم بزرگ است.
دعا کردن برای پدری که ظالم و فاسق بوده
سؤال: پدر بنده در زمان حیات، مرتکب خطاهای زیادی شده است و از هر نظر ظالم و فاسق بوده و او را مستحقّ هیچ گونه امر خیرى نمى بینم و هیچ گونه حقّى را بر گردن خود احساس نمی کنم و تا به حال نیز هیچ امر خیرى براى ایشان انجام نداده ام، تکلیف بنده چیست؟
پاسخ: حق به شما دارند و باید خیلی به یاد آنها باشید

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -