انهار
انهار
مطالب خواندنی

۲ - جماع (آمیزش)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسأله 1584- جماع روزه را باطل ميكند1 اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد2.

۱- امام خامنه ای ۸۳۲: هرچند منی بیرون نیاید.

مظاهری: «جماع»  (نزدیکی با زن یا مرد  یا حیوان) روزه را باطل می کند...

2- وحید: و این حکم در جماع با غیر زن در صورت عدم انزال مبنی بر احتیاط است...

*****

فاضل: مسأله 1638- جماع اعمّ از اين كه از جلو باشد يا از پشت، صغيرباشد يا كبير، روزه جماع كننده و جماع شده را باطل مي كند  اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و مني هم نيايد.

زنجانی: مسأله 1593- جماع روزه را باطل می کند اگر چه منی هم بیرون نیاید .

مکارم: مسأله 1345ـ «جماع» (نزديکى با زن) روزه هر دو طرف را باطل مى کند، هرچند فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد و اگر کمتر از آن باشد و منى هم بيرون نيايد باطل نمى شود و چنانچه شک کند که اين مقدار داخل شده يا نه روزه اش صحيح است.

جوادی آملی: مسأله 1667- اگر روزه‌دار در روز، با عمد و اختیار آمیزش کند، یعنی هر عملی كه ایجاد جنابت میكند، انجام دهد، روزه او باطل میشود و قضا و كفّاره دارد؛ چه از پیش‌رو باشد یا از پشت؛ با همسر باشد یا غیر آن؛ با زنده باشد یا مرده؛ با انسان باشد یا حیوان.

مسأله 1585- اگر كمتر از ختنه گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد1، روزه باطل نمي شود2 ولي كسي كه آلتش را بريده اند اگر كمتر از ختنه گاه را هم داخل كند روزه اش باطل مي شود3.

1- مظاهری: و یا شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه روزه اوصحیح است[پايان مسأله].

2-خوئي، گلپايگاني، تبريزي، مكارم، صافي، نوري،فاضل،وحید،سبحانی: [پايان مسأله]

سيستاني: ولي درشخصي كه ختنه گاه ندارد اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود نيز روزه اش باطل مي شود.

3- اراكي: كسي كه آلتش را بريده اند اگر كمتر از ختنه گاه را داخل كند، روزه اش باطل نمي شود.

بهجت: بطلان و عدم بطلان روزه اش محل اشكال است.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 1584.

*****

زنجانی: مسأله 1594- اگر کمتر از  مقدار ختنه گاه  هم داخل شود و منی هم بیرون نیاید روزه باطل می شود.

جوادی آملی: مسأله 1668- ملاک باطل شدن روزه به آمیزش، جنابت است و جنابت یا به دخول به مقدار ختنه‌گاه است ـ اگرچه منی هم بیرون نیاید ـ یا به بیرون آمدن منی است، هرچند دخول، كمتر از این مقدار باشد؛ اما اگر كمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمیشود. اگر شک كند كه به اندازه ختنه‌گاه داخل شده یا نه، روزه او صحیح است. {و} اگر روزه‌دار با جهل به مسأله، با همسر خود به خیال اینكه حلال است، آمیزش كند، روزهٔ او باطل است و قضا دارد؛ ولی كفّاره ندارد.

مسأله 1586- اگر شك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده يا نه،1 روزه او صحيح است 2 و كسي هم كه آلتش را بريده اند3 اگر شك كند كه دخول شده يا نه4، روزه او صحيح است.

اين مسأله دررساله آيات عظام: بهجت ، زنجانی و سبحانی نيست.

1- گلپايگاني، صافي: كفّاره بر او واجب نيست و اگر قصد دخول داشته با علم به مفطر بودن دخول، و دخول واقع نشده يا شك در آن نمايد، روزه اش باطل است وقضاي آن واجب است.

2- نوری: اگر قصد دخول نداشته روزه او صحیح است ولی اگر قصد دخول داشته است  چه اینکه علم پیدا کند که  دخول واقع نشده یا شک در آن کند روزه اش باطل است و قضای آن واجب است...

3- فاضل: كسي هم كه مقدار ختنه گاهش قطع شده...

4- اراكي: اگر شك كند كه به مقدار ختنه گاه داخل شده يا نه...

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 1584.   مظاهری، جوادی آملی: رجوع کنید به ذیل مسأله 1585.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله 1595- اگر عمداً جماع نمايد وشك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده يا نه ، روزه او باطل است ولازم است قضا نمايد ولي كفّاره واجب نيست.

وحید: مسأله 1594- اگر عمدا جماع کند و قصد ادخال به مقدار ختنه گاه داشته باشد و شک کند که به آن اندازه داخل شده  یا نه روزه او  باطل و باید قضا نماید و بنابراحتیاط واجب  بقیه روز را امساک نماید ولی کفّاره واجب نیست.

سيستاني: مسأله 1565- اگر عمداً قصد نزدیکی نمايد و شك كند كه به اندازه ختنه گاه داخل شده يا نه، حكم اين مسأله با مراجعه به مسأله [1570] دانسته مي شود و در هر صورت اگر كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد كفّاره بر او واجب نيست.

مسأله اختصاصی

جوادی آملی: مسأله 1669 - اگر روزه‌دار با جهل به مسأله، با همسر خود به خیال اینكه حلال است، آمیزش كند، روزهٔ او باطل است و قضا دارد؛ ولی كفّاره ندارد.

مسأله 1587- اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد1، يا او را به جماع مجبور نمايند (بطوري كه از اختيار او خارج باشد2) روزه او باطل نمي شود3، ولي چنانچه در بين جماع يادش بيايد، يا ديگر مجبورنباشد بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.

روزه او باطل نمی شود ولی هر لحظه که یادش آمد باید فوراً از حال آمیزش خارج شود وگرنه روزه اش باطل می شود.

1- تبريزي: روزه او باطل نمي شود ولي چنانچه در بين جماع يادش بيايد بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه او باطل است.

امام خامنه ای ۸۳۳: روزه او باطل نمی شود ولی هر لحظه که یادش آمد باید فوراً از حال آمیزش خارج شود وگرنه روزه اش باطل می شود.

فاضل: يا در خواب باشد...

مظاهری: یا مسأله را نداند ...

2- سبحانی: به گونه ای که در جماع اختیار نداشته باشد مثل اینکه دست و پای او را ببندند و با او نزدیکی کنند...

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: فاضل و بهجت نيست]

3- زنجاني:  و كسي كه مكره به جماع شده به طوری که جماع کردن از اختیار او خارج نیست ولی براي دفع شر ديگري، جماع مي كند، روزه اش باطل مي شود ولي كفّاره ندارد. اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و جماع کند و در بین جماع یادش بیاید یا او را به جماع مجبور کنند و در بین جماع اجبار برطرف شود باید فورا از حال جماع خارج شود و اگر فورا خارج نشود روزه او باطل است.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله 1596- اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد يا با او جماع نمايند، به طوري كه از اختيار او خارج باشد، روزه او باطل نميشود ولي چنانچه در بين جماع يادش بيايد، يا در بين ، مختار شود بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است و همچنين اگر خودش از ترس جماع كند، روزه اش باطل مي شود.

وحید: مسأله 1595- اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید یا در جماع بی اختیار باشد روزه او باطل نمی شود ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید  یا اختیار برایش پیدا شود باید فورا از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روزه او باطل است.

جوادی آملی: مسأله 1670- اگر روزه‌دار فراموش كند كه روزه است و مشغول آمیزش شود، یا او را اجبار و اكراه به آمیزش کنند، روزه او باطل نمیشود و اگر یادش بیاید كه روزه است، یا اجبار و اکراه از او برداشته شود، باید فوری دست از آمیزش بردارد و اگر آن را ادامه دهد، روزهٔ او باطل میشود.

مسائل اختصاصی

جوادی آملی: مسأله 1671 - اگر اجبار كننده، روزه‌داری را مخیّر كند بین آمیزش و خسارت مالی، ولی روزه‌دار آمیزش را اختیار كند، روزه او باطل است و قضا دارد؛ اما كفّاره ندارد.

جوادی آملی: مسأله 1672 - اگر روزه‌دار با همسرش بازی کند و شک كند كه دخول شده یا نه، روزه‌اش باطل نمیشود.

جوادی آملی: مسأله 1673 - اگر روزه‌دار ارادهٔ آمیزش کند، چه قصد بیرون آمدن منی را داشته باشد یا نه، روزهٔ او باطل میشود.

جوادی آملی: مسأله 1674 - آمیزش در شب، تا زمانی كه برای تطهیر و غسلِ پیش از اذان صبح وقت باشد، جایز است.

سبحانی: مسأله 1262- اگر کسی را به اکراه وادار به جماع کنند به گونه ای که به خاطر ترس تن به عمل دهد روزه او باطل و باید قضا کند هر چند گناه نکرده است.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -