انهار
انهار
مطالب خواندنی

صید ماهى

بزرگ نمایی کوچک نمایی

١ – خوردن خاویار

سؤال: خوردن خاویار چه حکمی دارد؟

جواب: خوردن خاویار ماهی های حلال گوشت (پولک دار) اشکالی ندارد.

٢ – شاه میگو و خرچنگ آب شیرین

سؤال: متخصّصین علم جانورشناسى مى گویند: در دریاهاى جنوبى کشور نوعى خرچنگ دراز به نام شاه میگو و در آبهاى شیرین مرداب انزلى و رودخانه هاى وابسته به آن و بعضى دیگر از آبهاى شیرین داخلى نوعى خرچنگ دراز به نام خرچنگ آب شیرین زندگى مى کند که شباهت ساختمانى بسیار زیادى با میگو دارد، از لحاظ ساختمان ظاهرى «شاه میگو» و «خرچنگ آب شیرین» تفاوت فاحشى با خرچنگ معروف که داراى بدنى گرد و پهن است و در کنار دریا و یا رودخانه ها زندگى مى کند دارد، آیا اینها حلال هستند یا حرام؟

جواب: حکم در این جا تابع صدق موضوع در نظر عرف است، اگر به آن، خرچنگ (سرطان) گفته شود حرام است و اگر صدق روبیان (میگو) بر آن کند حلال است، براى تشخیص این موضوع مى توانید به صیّادان مراجعه کنید.

٣ – استفاده از ماهی که صیاد آن غیر مسلمان باشد

سؤال: آیا می توانیم از ماهی هایی که در کشور های غیر مسلمان یا فروشگاههای غیر اسلامی که فرد غیر مسلمان آنها را صید میکند استفاده کنیم؟ چون نمی دانیم زنده گرفته یا مرده؟

جواب: صید کننده ماهى لازم نیست مسلمان باشد و در موقع صید ماهى نام خدا را ببرد، ولى باید معلوم باشد آن را زنده از آب گرفته یا بعد از افتادن در دام جان داده است. و توجه داشته باشید که آنها نیز معمولا از خوردن ماهی های مرده روی آب خودداری می کنند.

٤ – حلال بودن خاویار ماهی های فلس دار

سؤال: آیا خاویار مطلقاً حلال است یا فقط خاویار برخی از ماهی ها حلال است؟

جواب: خاویار ماهی هایی که فلس دارند حلال است.

٥ – پرورش و کسب درآمد از فروش خاویار

سؤال: در مورد ماهی خاویار که از نظر اسلام ماهی های بدون پولک حرام هستند، آیا پرورش این ماهی و فروش و درآمد از آن حلال است؟

جواب: خاویار ماهی های حرام گوشت حرام است و پرورش آن برای صادرات به کشورهایی که آن را حلال می دانند اشکالی ندارد.

٦ – گوشت ماهی خاویار

سؤال: گوشت خاویار چه حکمی دارد؟

جواب: اگر فلس دارد، استفاده از آن اشکالی ندارد.

٧ – خوردن ماهی کولی

سؤال: آیا خوردن ماهی کولی که هم به صورت فیله و هم به صورت ماهی در فروشگاهها عرضه می شود اشکال دارد یا خیر؟

جواب: در صورتی که جزو ماهیان فلس دار باشد اشکالی ندارد و اگر نمی دانید چگونه است ماهی هایی که از بازار مسلمین می گیرید و صید اسلامی است حلال است.

٨ – جدا کردن سر ماهی زنده از بدن

سؤال: مشاهده می شود که صیادان پس از گرفتن ماهی از آب با پتکی بر سر آن میزنند تا زودتر جان دهد. بعضی از مواقع بعضی از ماهی فروشان سر حیوان زنده را که هنوز کاملا جان نداده برای تمیز کردن ماهی از تن جدا میکنند. آیا گوشت ماهی در موارد فوق که ماهی بیرون از آب خود بخود جان نمیدهد حلال است؟

جواب: در صورتیکه ماهی خارج از آب جان دهد گوشت آن حلال است.

٩ – خوردن لابستر

سؤال: از آنجا که تشخیص فلس دار بودن یا میگو بودن برای مردم عادی ساده نمی باشد لطفا حکم خوردن لابستر (LABSTER) را بفرمایید ؟

جواب: خوردن لابستر اشکال دارد.

١٠ – زدن پتک به سر ماهی صید شده

سؤال: گاهی اوقات ماهی را زنده از آب می گیرند و با پتک بر سرش می زنند تا بمیرد. آیا خوردن گوشت آن ماهی حلال است؟

جواب: آری، حلال است.

١١ – زدن پتک به سر ماهی صید شده

سؤال: گاهی اوقات ماهی را زنده از آب می گیرند و با پتک بر سرش می زنند تا بمیرد. آیا خوردن گوشت آن ماهی حلال است؟

جواب: آری، حلال است.

١٢ – گوشت صدف

سؤال: چون در رساله هاى عملیّه نامى از «صدف» و حکم آن دیده نشده و متخصّصین فن نظر مى دهند که گوشت داخل صدف از بهترین گوشتهاست و مصداق جدى لحماً طریّاً مى باشد و داراى خواص بى شمارى است، و بعضاً اطبا براى معالجه بعضى از امراض تجویز مى کنند لطفاً حکم آن را در صورت اختیار و اضطرار و معالجه بیان فرمایید؟

جواب: تنها در صورت ضرورت بى اشکال است.

١٣ – شرط حلیت میگو

سؤال: در مسأله اربیان (روبیان) که معروف به «میگو» است و به طور شایع صید مى شود و مأکول است فرموده اند که: «فلس دارد» آیا همه اقسام میگو را شامل مى شود؟ چون یک رقم میگو که معروف به شاه میگوست (و اسم خارجى آن لابستر است) که تمام مشخّصات اربیان رایج در او دیده مى شود جز آن که جثّه او بزرگتر است، آیا اربیان خاصّى حلیّت دارد یا هر چه که اربیان و میگو نامیده شده با وحدت مشخصات، حلال است؟

جواب: خوردن لابستر اشکال دارد.

١٤ – خرید و فروش آبزیان حرام گوشت

سؤال: آن دسته از آبزیان که خوردن آنها حرام است و لو این که زنده از آب گرفته شده باشد آیا محکوم به حکم میته است که خرید و فروش آن حرام مى باشد؟ (چون از آنها استفاده هاى دیگرى مانند خوراک براى دام و طیور و بعضاً استفاده هاى صنعتى مى شود).

جواب: خرید و فروش آنها براى منافع دیگر اشکالى ندارد.

١٥ – صید با مواد منفجره

سؤال: نظر به این که عدّه اى با استفاده از نارنجک و یا دیگر موادّ منفجره اقدام به صید ماهى مى نمایند به طورى که در اثر موج انفجار ایجاد شده، ماهیها روى سطح آب قرار مى گیرند و سپس آنها را از روى آب جمع مى کنند آیا چنین ماهیهایى حلال هستند؟

جواب: اگر ماهیها زنده یا نیمه جان از دریا گرفته شوند حلال هستند.

١٦ – صید ماهی به وسیله برق

سؤال: اخیراً عدّه اى از صیادان نقل مى کنند که ماهى را به وسیله برق صید مى کنند ماهى صید شده در آب مى میرد مرده آن را از آب بیرون مى آورند، سؤال این است که این چنین ماهى از نظر حلّیّت و یا حرمت چه حکمى دارد؟

جواب: اشکال دارد، مگر این که بیرون از آب بمیرد.

١٧ – حکم ماهی مرده درون شکم ماهی صید شده

سؤال: چنانچه از میان شکم ماهى صید شده، ماهى کوچک مرده اى مشاهده گردد، آیا محکوم به حلّیّت است یا حرمت؟

جواب: خالى از اشکال نیست، احتیاط در اجتناب از آن است.

١٨ – حیوانات حلال دریایی

سؤال: من در کانادا زندگی می کنم. اولا می خواستم بدانم می توانم همه ماهی های فلس دار را بخورم با اینکه نحوه مردن آنها مشخص نست. ثانیا کدام یک از حیوانات دریایی حلال و کدامیک حرام است؟ متشکرم

جواب: ماهی های فلس دار عموماً حلال است مگر اینکه در آب مرده باشند. (اگر در تور بمیرد اشکالی ندارد). از حیوانات دریا فقط دو چیز حلال است ماهی فلس دار و میگو.

١٩ – استفاده از ماهی های مرده داخل شکم ماهی های بزرگ

سؤال: شخص صیاد با شرایط صید یک ماهی بزرگ از آب صید نموده پس از شکافتن شکمش چند ماهی مرده از شکمش بیرون آورده آیا این ماهی های مرده حلال هستند یا خیر؟

جواب: خوردن ماهی های مرده که از شکم ماهی صید شده بیرون آمده اشکال دارد.

٢٠ – مردن ماهی های صید شده نیمه جان در آب

سؤال: بعضى از صیّادان بعد از صید ماهى یا میگو براى این که ماهیها در ایّام شکار فاسد نشود، آنها را به طور نیمه جان داخل گونى گذاشته، سپس آن را داخل آب مى گذارند، که بعضى از آنها به واسطه جراحت، یا فشردگى محلّ، در داخل آب مى میرند. حکم شرعى آنها چیست؟

جواب: حلال است.

٢١ – شکار و صید جهت تفریح

سؤال: شکار و صید به جهت تفریح و تفنّن، و صدور مجوّز از طرف سازمانهاى مسؤول در این مورد، چه حکمى دارد؟

جواب: جایز نیست


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -