انهار
انهار
مطالب خواندنی

فيلم و عكس

بزرگ نمایی کوچک نمایی

فيلم با بازيگرى زن

سؤال812. آيا نگاه كردن بدون قصد شهوت به فيلم هايى كه زنان در آن بازى مى كنند، جايز است؟

جواب:  ديدن نامحرم از طريق تلويزيون، ماهواره، ويديو، اينترنت و... و شنيدن صداى آن ها كه مقرون به فساد و ريبه است، اشكال دارد و بعض اقسام آن حرام يقينى است؛ مگر در تصاوير زنان كافر كه امر در آن خفيف تر است.

نگاه به فيلم سكس

سؤال813. آيا ديدن فيلم سكس كه بدن زنان هرزه عريان است، جايز است يا خير؟

جواب:  چون موجب تهييج شهوت مى شود، جايز نيست.

نگاه به فيلم هاى ورزشى

سؤال814. حكم نگاه كردن به فيلم مسابقات ورزشى چون فوتبال، كشتى، واليبال و... كه اندام مردان آشكار و مشخّص است چيست؟

جواب:  چون غالبا خالى از مفسده نيست، اشكال دارد.

نگاه به زن نامحرم از تلويزيون با پخش زنده

سؤال815. نگاه مرد نامحرم به زن نامحرم از طريق تلويزيون به صورت پخش مستقيم و غير مستقيم، چه حكمى دارد؟

جواب:  چون معرضيت براى فساد دارد، اشكال دارد.

سؤال816. ديدن تصوير بدن مردان نامحرم از تلويزيون چه حكمى دارد؟

جواب:  اشكال دارد.

ديدن فليم هاى خارجى

سؤال817. آيا ديدن فيلم هاى خارجى كه حجاب ندارند، براى جوانان مؤمن اشكال دارد و مانع تهذيب نفس است؟

جواب:  بله.

تماشاى فيلم مبتذل در ماه رمضان

سؤال818. ديدن فيلم هاى سكسى در ماه رمضان چه حكمى دارد؟

جواب:  مطلقا حرام است و در ماه رمضان اگر سبب انزال منى شود، افطار به حرام به شمار مى آيد.

ميكس فيلم هاى نامحرم

سؤال819. آيا ميكس فيلم هاى نامحرم، جايز است؟

جواب:  خير.

نگاه كردن به تصاوير نامحرم

سؤال820. نگاه كردن به تصاوير بانوان ـ اعمّ از تلويزيون، روزنامه و غيره ـ چه صورت دارد؟

جواب:  اگر خالى از تهييج شهوت به محرّمات باشد و خالى از تشبيب باشد (كه اوصاف زنان نامحرمى را كه مى شناسد، ياد بگيرد)، مانعى ندارد.

نشان دادن زنان بدحجاب در فيلم

سؤال821. آيا نشان دادن زنان بدحجاب يا بى حجاب به عنوان مظهر فساد رژيم سابق، حتّى با استفاده از موى مصنوعى و كلاه گيس و استفاده از چهره پردازان در فيلم هاى سينمايى، تلويزيونى و نمايش هاى روى صحنه مجاز است؟

جواب:  چون مقرون به فساد و ريبه است، اشكال دارد.

نگاه به فيلم هاى مستهجن به اقتضاى شغل و حرفه

سؤال822. برخى از حرفه ها هم چون كارگردانى، نقد فيلم، كنترل سايت ها و كنترل فيلم هاى وارداتى و... مستلزم ديدن فيلم هاى مستهجن است ـ كه مشتمل اعمال خلاف اخلاق است ـ ، در صورتى كه خوف ريبه و وقوع در فساد براى چنين كسانى نباشد، ديدن اين گونه فيلم ها و درآمد حاصل از چنين شغل هايى چه حكمى دارد؟

جواب:  از حيث حكم و شرط آن تفاوتى با ديگران ندارند و حرمت درآمد در صورتى است كه مزد در قبال كار حرام باشد، نه اين كه هم زمان با كار عقلايى حلال، نظر به ريبه هم مثلاً بنمايد كه موجب حرام بودن مزد نمى شود.

سؤال823. نظر به بخش هاى مستهجن و وقيح فيلم ها براى كسى كه آن ها را سانسور و اصلاح مى كند، چه حكمى دارد؟

جواب:  سانسور كردن ضرورت نيست، چون مى توانند اصلاً آن را پخش نكنند.

كارهاى ضد ارزشى در فيلم جهت انتقال مفاهيم ارزشى

سؤال824. در بسيارى از از فيلم ها براى ارايه ابعاد منفى و ضد ارزشى كارهاى زشت لازم است كه برخى از آن ها در فيلم اجرا شده و مثلاً زنى با موهاى نيمه برهنه در فيلم بازى كند تا در طول فيلم زشتى و قباحت آن به بينندگان منتقل گردد، آيا اجراى چنين برنامه هايى شرعا اشكال دارد؟

جواب:  حرام است و چنين فيلم هايى مى تواند همراه با ارايه ى مؤثّر، جهت نفى ـ همان گونه كه قصد سازندگان آن است ـ نباشد و يا بيننده به جهات مختلف، تنها همان بُعد منفى را تلقّى كند.

نگاه به فيلم زنان بدحجاب

سؤال825. با توجه به اين مطلب كه در حال حاضر بسيارى از فيلم هايى كه در كشورمان توليد مى شود، زنان با بلوز و شلوار ظاهر مى شوند، در حالى كه در بسيارى از موارد گردن و گوش هاى آن ها نيز پوشش ندارد، حكم نگاه كردن به اين فيلم ها چه مى باشد؟

جواب:  به نحوى كه در نظاير آن ذكر شد، جايز نيست.

ديدن فيلم حيوانات

سؤال826. ديدن فيلم هاى مستند كه در آن جماع و يا بازى هاى جنسى حيوانات به نمايش گذاشته مى شود، چه حكمى دارد؟

جواب:  اگر خوف وقوع در حرام باشد، اشكال دارد.

بازى در فيلم در كنار نامحرم

سؤال827. نقش بازى كردن دختران و زنان در فيلم هاى تلويزيونى و سينمايى در كنار مردان نامحرم به عنوان همسر صورى آنان چگونه است؟ آيا در هنگام اجراى نقش مجاز به خنده و گفتگوى صميمانه با مردى كه به طور صورى نقش همسر آن ها را بازى مى كند هستند؟

جواب:  جايز نيست.

بازيگرى، با نيّت انتقال ارزش ها

سؤال828. يكى از بالاترين فوايد بازيگرى اين است كه بهتر مى توان مطالب و نكات حتى در زمينه دينى و زندگى ائمه را به مردم فهماند، آيا با اين نيّت جايز است؟

جواب:  اگر به هيچ نوع حرامى در مقدمات و در نتايج منتهى نشود، جايز است.

شغل فيلمبردارى از مجالس

سؤال829. فيلمبردارى و عكس گرفتن توسط زن يا مردى كه شغل او مى باشد از مجالس جشن و عروسى كه حجاب رعايت نمى شود، چه صورتى دارد؟

جواب:  جايز نيست.

ظهور عكس توسط نامحرم

سؤال830. آيا ظاهر كردن عكس هاى خانوادگى توسط مرد نامحرم جايز است؟

جواب:  اگر در حكم تشبيب نباشد، جايز است.

سؤال831. عكس گرفتن بدون حجاب كه ظاهر كننده آن آقا است، چگونه است؟

جواب:  احتياط در اين موارد آن است كه عكس زن را زن بگيرد و ظاهر كند.

تماشاى عكس كودكى بانوان نامحرمى كه آشنايند

سؤال832. ديدن عكس كودكى بانوانى كه نامحرم هستند و آن ها را مى شناسيم، مجاز است؟

جواب:  اگر خوف مفسده نباشد، ظاهرا جايز است.

نشان دادن عكس دختر نامحرم براى ازدواج

سؤال833. آيا نشان دادن عكس دختر نامحرم به افراد درجه اوّل خانواده كه قصد امر خير دارند، جايز است؟

جواب:  اگر عرفا صدق تشبيب همراه با شناختن او باشد، جايز نيست.

خريد و نگاه كردن به تصاوير مينياتورى

سؤال834. نگاه كردن به تصاوير مينياتورى و خريد آن ها از بازار، چه حكمى دارد؟

جواب:  اگر معرضيّت براى مفسده باشد، اشكال دارد.

نگاه زن به عكس مرد نامحرم

سؤال835. نگاه زن به عكس معمولى نامحرم چه حكمى دارد؟

جواب:  بدون قصد لذت و ريبه جايز است.

گرفتن عكس دسته جمعى

سؤال836. آيا گرفتن عكس دسته جمعى به همراه خواهران دانشجو جايز است؟

جواب:  اشكال دارد.

عكّاسى

سؤال837. شغل حقير عكّاسى مى باشد و خانم هايى براى گرفتن عكس مراجعه مى كنند. آيا هنگام گرفتن عكس مى توانم از روى چادر، مقنعه يا روسرى آن ها با دستم سر خانم ها را به اين طرف و آن طرف برگردانم تا عكس آن ها را با حالت بگيرم؟ آيا شرعا مجاز است؟

جواب:  لمس از روى لباس و... اگر در معرضيّت فتنه و فساد باشد، جايز نيست.

عكّاسى و عكس گرفتن

سؤال838. عكس گرفتن زن نزد عكّاس نامحرم و يا ظاهر كردن عكس توسّط نامحرم چه حكمى دارد؟

جواب:  اگر در عكس گرفتن فقط به صورت نگاه كند، خلاف احتياط است و ظاهر كردن عكس اگر ناشناس باشد و از روى تلذّذ و ريبه نباشد جايز است؛ اگرچه آن هم خلاف احتياط است.

نگاه به عكس

سؤال839. نگاه كردن به عكس زن نامحرم اگر آشنا باشد و يا غريبه نباشد، چه حكمى دارد؟

جواب:  اگر ناشناس نباشد، اشكال دارد.

نگاه به عكس هاى زن طلاق داده شده

سؤال840. آيا مرد مى تواند به عكس هايى كه در دوران زندگى مشترك بدون پوشش از همسر طلاق داده شده اش گرفته نگاه كند؟

جواب:  بعد از طلاق حكم ساير نامحرم ها را دارد كه با معرضيّت معيّت يا تعقّب به حرام، نگاه به عكس آن ها جايز نيست و حيثيت تشبيب براى حرمت در اين جا ضعيف است.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -