انهار
انهار
مطالب خواندنی

فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال:  847- آيا تمام انواع موسيقي از غنا شمرده شده كه حرام باشد استماع آن به تمام انواع آن، يا آنكه بعض آن حرام است دون بعض ديگر؟

جواب:  هر كدام كه مناسب مجلس لعب و لهو باشد حرام است، و آنچه چنين نباشد حرام نيست. واللََّه العالم.

سؤال:  848- آيا موسيقي حلال داريم يا اينكه تمام موسيقي‌ها حرام است؟

جواب:  موسيقي كه مناسب با مجالس لهو و باطل باشد حرام است، و غير اين نوع موسيقي حرام نيستند.

سؤال:  849- آيا نوعي از انواع موسيقي وجود دارد كه گوش دادن به آنها جايز باشد؟ و معني كلامتان كه در جواب بعضي از استفتاءات وارد شده كه فرموده‌ايد موسيقي كه مناسب با مجالس لهو است فقط حرام مي‌باشد، چيست؟

جواب:  در كلام ما ابهامي وجود ندارد و روشن است و مراد ما از موسيقي مناسب مجالس لهو، موسيقي‌هايي است كه در راديوهايي كه لهو را پخش مي‌كنند بكار برده مي‌شود و اما اگر موسيقي در سرودها بكار برده شود مثل موسيقي‌هايي كه در ارتش رايج و مرسوم است آنان اشكالي ندارد.

سؤال:  850- آيا حرام است گوش دادن به موسيقي و آلات آن اگر داراي طرب نباشد؟

جواب:  جايز نيست اگر بوده باشد مناسب با مجالس لهو و لعب.

سؤال:  851- آيا واقعاً آلاتي هست كه غير لهوي بوده باشد كه جايز باشد بازي با آنها يا آنكه جميع آلات موسيقي لهو است، ما نمي‌دانيم كدام يك لهو است و كدام ـآنها غير لهوي است.

جواب:  آلات موسيقي مختلف است بعضي از آنها لهوي است و جايز نيست استعمال آنها مطلقاً و نه فروش و خريد آن، و بعضي از آنها غير لهوي است اشكال ندارد فروش و خريد آنها. و نوع ديگري كه غير لهوي است مرجع وصف آن مربوط به اهل خبره از عرف است. و چنانچه سابقاً ذكر كرديم موسيقي حرام آن غناهايي است كه مناسب مجالس لهو و رقص است و استعمال براي آنها مي‌شود. و اما صداهاي غير لهوي حرام نيست چنانچه در تعزيه‌ها استعمال مي‌گردد و امثال آن.

سؤال:  852- در شناخت اينكه غنا يا موسيقي مناسب با مجلس لهو و لعب است به چه كسي بايد رجوع نمود و در صورت شك چه حكمي دارد؟

جواب:  در شناختن آن بايد به عرف و مردم رجوع نمود و آنچه كه در آن شك دارد كه آيا حرام است يا نه پس حرام نيست.

سؤال:  853- اگر انسان به موسيقي كه نفس به شنيدن آن اشتياق داشته باشد گوش دهد آيا اين گوش دادن حرام است؟

جواب:  اگر موسيقي غير لهوي باشد گوش دادن به آن اشكالي ندارد.

سؤال:  854- آيا يادگيري موسيقي و سرودها جايز است؟

جواب:  اگر آنچه كه ياد مي‌گيرد متعارف مجالس فسق و فجور باشد يادگيري آن جايز نيست و اگر چه قصدش اين باشد كه آنچه ياد گرفته در مجالس فسق و فجور بكار نبرد و در غير لهو و لعب بكار ببرد يعني اگر اصل موسيقي لهوي باشد اگر چه اين شخص آن را در لهو و لعب بكار نبرد يادگيري و بكار بردن آن جايز نيست.

سؤال:  855- سرودهاي مذهبي كه مشتمل بر موسيقي است و شنونده را به طرب نمي‌آورد آيا حرام است شنيدن و انشاي آن يا حرام نيست؟

جواب:  اگر كيفيت انشاء، مناسب مجلس لهو باشد حرام است و اگر نباشد حرام نيست. واللََّه العالم.

سؤال:  856- بعضي زنها در عروسي‌ها اگر دايره نباشد بر روي ظرفها مي‌زنند كه از آن صدايي مانند صداي دايره حاصل مي‌شود حكم آن چيست؟

جواب:  جايز نيست نواختن آلات لهو يا به نحوي كه در مجالس لهو مي‌نوازند و آنچه استثنا شده غنا براي زنها است به شرط اينكه چيز حرامي با آن همراه نگردد.

سؤال:  857- سرودهايي است ملي يا راجع به مدح وطن يا قبيله و بعضي اشخاص كه دور از منزل هستند و بعضي شعرا آن سرودها را با بعضي آلات موسيقي مانند ني و تار و امثال آن مي‌خوانند آيا جايز است گوش دادن به آن و حكم استعمال آن آلات چيست؟

جواب:  جايز نيست استعمال آلات مذكور و شنيدن سرودها به وسيله آنها و اما شنيدن خود سرود بدون آن آلات جايز است.

سؤال:  858- حكم گفتن شعر در غير مدايح اهل بيت و مصائب آنها و غزلها است؟

جواب:  اشكال ندارد.

سؤال:  859- نقاره خانه‌اي كه موقع نزديك طلوع و غروب آفتاب مي‌زنند گوش كردنش چه صورت دارد؟

جواب:  مانعي ندارد.

سؤال:  860- گوش كردن دايره زنگي چه صورت دارد؟

جواب:  جايز نيست.

سؤال:  861- آلات موسيقي هست مانند طبل و مزمار و زدن به ني آيا اينها آلات لهو هستند و آيا اينها براي لهو ساخته شده؟

جواب:  بله.

سؤال:  862- چه حكمي دارد بازي و زدن بر اين آلات مذكوره؟

جواب:  جايز نيست.

سؤال:  863- چه حكمي دارد استعمال اين آلات در مجالس و تعزيه‌ها و موكبهاي حسيني؟

جواب:  جايز نيست.

سؤال:  864- چرا مراجع تقليد در عوض اينكه مردم را در حيرت و سرگرداني و شبههء لهوي و غير لهوي بودن موسيقي و غنا قرار دهند، موسيقي و غنا را بالكل حرام ننمودند؟

جواب:  شأن و وظيفهء مراجع تقليد آن است كه آنچه از ادلّهء احكام كه كتاب و سنت است مي‌فهمند آن را بيان كنند، نه اينكه خود حكمي را جعل و تفريع نمايند. و آنچه كه در مورد موضوع غنا از كتاب و سنت فهميده‌اند آن بوده كه غناي لهوي حرام است نه هر غنايي.

سؤال:  865- در جشنها و اعياد مذهبي و عروسي‌ها كف زدن و دايره زدن و وسايل ديگر از قبيل تار و طنبور و موسيقي چطور است و تا چه حد كف زدن مجاز است؟

جواب:  كف زدن في نفسه مانعي ندارد در صورتي كه مقرون به محرمات ديگر نشود، و اما دايره زدن جايز نيست.

سؤال:  866- در مجالس عروسي‌هاي مذهبي گاهي دايره مي‌زنند يا كف مي‌زنند در زنها زن‌ها مي‌رقصند و در مردها مردها مي‌رقصند يا گاهي به قابلمه يا ته دلو مي‌زنند، چگونه است؟

جواب:  دايره زدن حرام است ولي بقيه سؤال مانعي ندارد. واللََّه العالم.

سؤال:  867- در مجالس عروسي دايره بي‌حلقه زدن و در مجالس مذهبي به آهنگ اشعار مذهبي كف زدن چطور است؟

جواب:  دايره زدن مطلقاً حرام است و اما بقيه سؤال مانعي ندارد.

سؤال:  868- كف زدن مطلق بدون تكلم به باطل يا به خصوص كف زدن در خواندن اشعار مولودي و مدح و فضايل ائمه جايز است يا نه به عنوان اظهار شادي؟ و همچنين در عروسي‌ها دايره زدن يا كف زدن با اينكه اشعار غير مهيج مي‌خوانند يا اصلاً اشعار هم نمي‌خوانند، آيا جايز است يا نه و مرحوم آية اللّه حكيم قدس سره در باب مكاسب محرمه منهاج مسئله 17 غناء النساء في الاعراس را با شرايطي جايز دانسته‌اند، شما چه مي‌فرمائيد؟

جواب:  كف زدن تنها بدون تكلم به باطل مانعي ندارد و دايره زدن و غير دايره از آلات لهو جايز نيست و آنچه آقاي حكيم طاب ثراه مرقوم فرموده صحيح است.

سؤال:  869- آيا رقص بعنوانه محرّم است يا بايد داخل تحت عنوان محرّم باشد و آيا آنچه از سرودها خوانده مي‌شود حتي سرود فلسطيني اشكال ندارد؟ كما نقل عنكم و آيا استماع صوت آلات لهو حرام است؟

جواب:  مادامي كه به نحو غناي لهوي معدود نباشد استماع آن مانعي ندارد.

سؤال:  870- شخصي زيارت قم مي‌رود يا زيارت امام رضا عليه السلام يا ساير مشاهد مشرفه، در بين راه ماشين‌ها موسيقي مي‌زنند، آيا چنين زيارت رفتن جايز است يا نه؟

جواب:  استماع حرام است و شنيدن قهري حرام نيست. واللََّه العالم.

سؤال:  871- در ماشيني كه به عنوان زيارت يا اموري كه ضروري نيست نشسته‌ايم و راننده يا مسافرين موسيقي مي‌زنند، تكليف چيست در صورتي كه مي‌دانيم سماع حرام نيست.

جواب:  به قدري كه محذوري نداشته باشد بايد نهي از منكر نمود.

سؤال:  872- مسافرت با ماشيني كه در او قطعاً موسيقي راديو گرفته مي‌شود جايز است يا خير؟

جواب:  در صورتي كه به قصد استماع موسيقي راديو نباشد مانعي ندارد و بايد استماع ننمايند.

سؤال:  873- سماع موسيقي چگونه است و وقتي رينگي از موسيقي مي‌شنويم از كجا بفهميم حرام است يا خير؟

جواب:  در صورتي كه مشتمل بر غناء باشد جايز نيست.

سؤال:  874- در آغاز اخبار راديو يك نوع صداهايي به نام آغاز پخش اخبار نواخته مي‌شود گوش نمودن آن چه حكمي دارد؟

جواب:  در صورتي كه مشتمل بر غناء نباشد مانعي ندارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -