انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل مسّ میّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات غسل (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)
غسل مسّ میّت
سؤال1255. غس مسّ میّت یعنى چه؟ و در چه صورتى بر انسان واجب مى شود و به چه گونه اى باید انجام شود؟
پاسخ: اگر کسى جایى از بدن خود را به بدن انسان مرده اى که غسلش نداده اند و بدنش سرد شده برساند باید غسل مسّ میّت نماید، چه آن میّت مسلمان باشد یا کافر و چه در خواب یا بیدارى بدن او را مسّ نماید و چه در حال اختیار مسّ کند یا بدون اختیار مسّ نماید و کیفیت غسل مسّ میّت با غسل هاى دیگر فرقى ندارد و کسى که غسل مسّ میّت نموده باید براى نماز وضو بگیرد بنابر احوط.
شک در انجام غسل مسّ میّت
سؤال1256. اگر بر کسى غسل مسّ میّت واجب شود و پس از مدتى در انجام آن شک داشته باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ: براى نمازهاى بعدى باید غسل کند.
مسّ شهید
سؤال1257. آیا با مسّ شهید، غسل مسّ میّت واجب مى گردد و شهیدى که با مسّ او غسل واجب نمى گردد، کدام شهید است؟
پاسخ: شهیدى که در معرکه جهاد و قبل از انقضاى جنگ و در جنگ همراه با امام ـ علیه السّلام ـ یا نایب خاصّ او کشته شده است، مسّ او موجب غسل واجب نمى گردد.
معلوم نبودن سردى و گرمى میّت
سؤال1258. میتى را مسّ کرده ایم ولى معلوم نشده است که بدنش سرد است یا گرم، آیا غسل مسّ میّت واجب است یا خیر؟
پاسخ: خیر.
غسل مسّ میّت در صورت عدم سرایت نجاست
سؤال1259. شخصى میّت را لمس کرده است، بدون این که رطوبتى از میّت به بدن او منتقل شود، در این صورت آیا غسل واجب است؟
پاسخ: اگر قبل از غسل میّت و بعد از سردشدن بدن او باشد، غسل مسّ میّت واجب مى شود و سرایت کردن یانکردن نجاست، ملاک وجوب غسل مسّ میت نیست.
مسّ میّت و وضو
سؤال1260. آیا مسّ میّت باعث باطل شدن وضو مى شود؟
پاسخ: بله، ناقض وضو است.
غسل جنابت بدل از غسل مس میّت
سؤال1261. بر عهده ى شخصى غسل مس میّت است، اما با غافل ماندن از این تکلیف، اقدام به غسل جنابت کرده است، آیا باید غسل مس میّت را نیز به جا آورد یا همان غسل جنابت کفایت از غسل دوم مى کند؟
پاسخ: همان غسل جنابت چون به قصد وظیفه بوده کافى است.
توقف در مسجد و خواندن سوره هاى سجده  دار
سؤال1262. کسى که بر عهده ى وى غسل مس میّت است، آیا مى تواند در مسجد توقف کند و آیات سجده دار بخواند؟
پاسخ: جواز توقف او در مسجد و جواز خواندن آیات سجده دار براى او خالى از وجه نیست، اگرچه احتیاط در اجتناب است.
مس چند میّت
سؤال1263. شخصى است که چند میّت را مس کرده است، آیا یک غسل بر گردن او است یا چند غسل باید انجام دهد، هم چنین کسى که چند بار یک میّت را مس کرده است، چند غسل بر عهده ى او مى باشد؟
پاسخ: یک غسل کافى است.
نماز با غسل مس میّت
سؤال1264. آیا با غسل مس میّت مى توان نماز خواند یا وضو هم باید گرفت؟
پاسخ: باید پس از آن وضو هم گرفت، على الاحوط.
مسّ دندان میّت
سؤال1265. دندان یا استخوان هایى که از بدن انسان ـ خواه زنده باشد و خواه مرده ـ جدا مى شود، آیا با مس کردن آن ها غسل مس میّت بر انسان واجب مى شود یا خیر؟
پاسخ: براى مس استخوان و دندانى که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده اند، بنابر احتیاط واجب باید غسل کرد؛ و هم چنین براى مس استخوانى که از زنده جدا شده و گوشت ندارد، بنابر احوط غسل واجب است.
مس قسمت جدا شده بدن
سؤال1266. قسمتى از بدن انسانى زنده یا مرده جدا شده است، آیا با لمس کردن آن، غسل مس میّت واجب مى شود یا خیر؟
پاسخ: اگر آن قسمت جدا شده داراى استخوان است، چنان چه پیش از آن که آن قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نماید، باید غسل مس میّت نماید.
مس بعد از اتمام سه غسل
سؤال1267. اگر شخصى میّت را بعد از غسل سوم مس نماید. 1) آیا غسل مس میّت بر او واجب مى شود یا خیر؟
پاسخ: غسل بر او واجب نمى شود.
2) اگر قبل از اتمام غسل سوم مس نماید چه حکمى دارد؟
پاسخ: غسل بر او واجب مى گردد.
موارد وجوب غسل مس میّت
سؤال1268. غسل مس میّت در چه صورتى واجب است؟
پاسخ: از حیث غایات، مثل موارد وجوب غسل جنابت است و از حیث موجبات، به مسایل 474 الى 480 رساله مراجعه شود.
مس میّت حیوان
سؤال1269. اگر انسان یک حیوان مرده اى را مس کند، آیا غسل مس میّت بر او واجب مى شود؟
پاسخ: خیر، (مسأله ى 474 رساله).
مس در خواب و یا اجبار
سؤال1270. اگر کسى در خواب یا مجبورا میّت را لمس کند، آیا غسل بر او واجب مى شود؟
پاسخ: بله، واجب مى شود. (مسأله ى 474 رساله).
تیمم میّت
سؤال1271. بعد از تیمم دادن میّت (به دلیل نبودن آب یا...) اگر کسى به میّت دست بزند، آیا باید غسل کند؟
پاسخ: خیر، بنابر اظهر غسل کردن بر او واجب نمى شود، اگرچه احتیاط مستحب در غسل کردن است. (مسأله ى 474 رساله).
سرد شدن بدن میّت
سؤال1272. اگر بدن میتى تماما سرد نشده است، آیا مس این میّت غسل دارد؟
پاسخ: غسل واجب نیست، اگرچه جایى را که سرد شده مسّ نماید.
مو و ناخن میّت
سؤال1273. اگر کسى مو و ناخن میّت را لمس کند، باید غسل کند؟
پاسخ: خیر، غسل واجب نیست.
بچه متولد شده بعد از مردن مادر
سؤال1274. اگر در هنگام تولد بچه اى، مادرش مرده است یعنى بعد از مردن مادر به دنیا آمده آیا بعد از بالغ شدن باید غسل مس میّت کند؟
پاسخ: با فرض این که معلوم نیست تماس بدن طفل با بدن مادر بعد از سردشدن بدن او هم بوده یا خیر (مسأله 489 رساله) تکلیفى ندارد، به خلاف این که براى او ثابت شود بعد از سرد شدن بدن مادر دنیا آمده که باید پس از بلوغ غسل کند (مسأله 477 رساله) و در صورت شک در این مطلب که آیا بعد از سردشدن بوده یا قبل از آن، غسل واجب نیست.
نماز بدون غسل مس میّت
سؤال1275. کسى که غسل مس میّت بر عهده اش است، آیا مى تواند بدون غسل نمازهاى یومیّه را بخواند؟
پاسخ: خیر، نمى تواند.
تماس به میّت از روى کفن
سؤال1276. آیا دست زدن به بدن میّت از روى کفن احتیاج به غسل دارد؟
پاسخ: خیر.
تماس با جسد هنگام تشریح
سؤال1277. در هنگام تشریح اگر دست ما به مرده اى که نمى دانیم مسلمان است یا کافر بخورد، آیا غسل مس میّت لازم است؟
پاسخ: در وجوب غسل فرقى بین میّت مسلمان و کافر نیست. (مسأله ى 474 رساله).
پاشیدن آب از بدن مرده
سؤال1278. آیا پاشیدن آب از بدن مرده موجب غسل مس میّت مى شود؟
پاسخ: خیر.
آناتومى جسد
سؤال1279. با توجه به رشته تحصیلى مجبوریم براى آناتومى جسد به آن دست بزنیم، آیا غسل مسّ میّت بر ما واجب مى شود؟
پاسخ: اگر تماس قبل از غسل دادن او باشد، بله غسل واجب مى شود هر چند مجبور باشد.
ماساژ دادن محتضر
سؤال1280. آیا با ماساژ بدنى شخصى که در حال مرگ است، غسل مس میّت بر انسان واجب مى شود؟
پاسخ: تا کاملاً نمرده و پس از مردن تمام بدن او سرد نشده است، غسل واجب نمى شود. (مسأله ى 475 رساله)
لمس میّت با دستکش
سؤال1281. اگر کسى با دستکش، بدن یا عضو میّت را لمس کند، آیا غسل مس میّت دارد؟
پاسخ: خیر.
تماس بدن با بیماران مرگ مغزى
سؤال1282. برخى از بیماران بر اثر مرگ مغزى مرده تلقى مى شوند، اما ممکن است قلب آن ها تا مدتى تپش داشته باشد، آیا تماس با چنین افرادى مس میّت تلقى مى شود؟
پاسخ: تا کاملاً نمرده و پس از مردن تمام بدن او سرد نشده است، غسل واجب نمى شود. (مسأله ى 475 رساله).
بطلان وضو به واسطه مس میّت
سؤال1283. آیا مس میّت علاوه بر وجوب غسل موجب باطل شدن وضو نیز مى شود؟
پاسخ: بله، بنابر احتیاط.
حدث اصغر یا اکبر بودن مس میّت
سؤال1284. آیا مس میّت حدث اصغر محسوب مى شود، یا حدث اکبر به شمار مى رود؟
پاسخ: چنان چه حدث اکبر باشد موافق احتیاط است؛ لکن عدم آن خالى از وجه نیست (جهت اطلاع بیشتر به مسأله ى 483 رساله رجوع شود.)
بند ناف بچه
سؤال1285. آیا تماس انسان با بند ناف بچه ـ پس از جدا شدن ـ موجب نجاست و غسل مس میت مى شود؟
پاسخ: خیر

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -