مطالب خواندنی

احکام نظر، لمس، صدای نامحرم و ......

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال 1 : آیا نظر کردن مرد نامحرم به وجه و کفین زن جائز است؟

آیا نگاه کردن مرد به تصویر زن بی حجاب در تلویزيون جائز است؟

جواب: بدون ریبه مانع ندارد. حکم عکس را دارد.

سؤال 2 : آیا نگاه کردن زن به صورت مرد نامحرم حرام است؟

جواب: حرام نیست.

سؤال  : نگاه کردن مرد به تصویر زن در تلویزيون و نگاه کردن زن به تصویر مرد در تلویزيون چه حکمی دارد؟

جواب: حکم عکس را دارد.

سؤال 4 : اگر برادرم از من عکس بگیرد آیا جائز است ک یک مرد نامحرم آن را ظاهر کند؟

جواب: اگر ظاهر کننده شما را نمی شناسد مانع ندارد.

سؤال 5 : آیا من می توانم از زن نامحرم عکس بگیرم؟

جواب: اشکال ندارد ، ولی نباید بغیر وجه و کفین او نگاه کنید.

سؤال 6 : در مسألۀ 2433 توضیح المسائل چنین آمده است: « نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد، و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می باشد». بنابراین ، کسی که شغل او معلمی می باشد و در مدرسۀ دخترانه است در این صورت تکلیف او چه می باشد؟ و اگر زن نامحرمی به عکس مرد نامحرمی که لخت است نگاه کند تکلیف چیست؟ و یا وقتی که فیلم و یا اسیران را در تلوزیون نشان می دهند که لخت هستند تکلیف زنان نامحرم چه می باشد؟

جواب: نگاه کردن به صورت و دستها تا مچ اشکال ندارد، و نظر به عکس اگر صاحب آن را نمی شناسد بدون قصد لذت و مفسده جائز است.

سؤال 7 : مسؤولین ادارات و ارگانهای انقلابی برای جلوگیری از رخنۀ ضد انقلاب و همینطور شاسائی افراد مجبور به گاه کردن می شوند، و از طرفی در رساله ذکر شده است که نگاه کردن مرد به دست و صورت زن نامحرم  بنابر احتیاط واجب حرام است، در این شرائط حکم شرعی چیست؟

جواب: نظر به وجه و کفین بدون قصد تلذذ و ریبه مانع ندارد، مگر آنکه مفسده ای بر آن مترتب باشد.

سؤال 8 : آیا نگاه کردن بدون قصد شهوت و ریبه به موی سر و بدن زنانی که در فیلمهای سینما و تلویزيون بدون حجاب نقش بازی می کنند حرام است؟

جواب: حکم نظر به عکس را دارد.

سؤال 9 : نگاه کردن به عکس زنهای بی حجاب خارجی و داخلی از تلویزيون برای مرد ناحرم چه حکمی دارد؟

جواب: اگر آنها را نمی شناسد و فساد ندارد نظر جائز است.

سؤال 10 : آیا نگاه کردن زن به صورت و موی مرد ناطق تلویزيون و یا نگاه کردن مرد به صورت و موی زن ناطق تلویزيون حرام است ؟

جواب: اگر بدون مفسده باشد اشکال ندارد.

سؤال 11 : آیا نگاه کردن مرد به خواهر زنش جائز است؟

جواب: جائز نیست.

سؤال 12 : در تلویزيون برنامه ای است به نام ورزش و مردم (ورزشكاران با شورت و عرقگير مشغول مسابقات فو تبالي ،واليبال يا ورزشهاي ديگر هستند)آيا نگاه كردن زنان و دختران جوان مسلمان به اين برنامه جايز است؟

جواب:اگر مفسده اي نداشته باشد مانع ندارد.

سؤال13:آيا نگاه كردن به جسم زير پوشش لباس گناه است؟يا اگر به حرام مي افتد گناه دارد؟

جواب:اگر از روي شهوت به غير زوجهٔ خود نگاه كنند حرام است.

سؤال14:ديدن مسابقات ورزشي(مثل كشتي،وزنه برداري و بعضي فيلمها كه در آن قسمتي از بدن مرد برهنه  است و از تلويزيون نشان داده مي شود)از نظر شرعي چگونه است؟

جواب:نظر به عكس و فيلم اگر طرف را نشناسد مانع ندارد مگر آنكه مفسده اي بر آن مترتب باشد.

سؤال15:در تلويزيون فيلمهائي نشان مي دهند كه خانمهاي مكشّفه بازي مي كنند نگاه كردن به صورت و يا اعضاء پوشيدهٔ بدن آنان چه صورتي دارد؟

جواب:با مفسده اجتناب لازم است و همچنين اگر آنها را بشناسد و با نبود مفسده و عدم شناخت مانع ندارد.

سؤال16: نگاه كردن زن به دست و صورت مرد نامحرم چگونه است؟

جواب:بدون قصد تلذّذ و ريبه مانع ندارد.

سؤال17:آيا نگاه دختر يا زن به روحانيون و مردان مومن از روي معنويت و محبت الهي و عاري از هوس حرام است يا خير؟

جواب:نگاه به صورت مرد نامحرم در فرض نداشتن مفسده مانع ندارد.

سؤال18:آيا نگاه مرد به صورت و كفّين زن حرام است؟از صفحهٔ تلويزيون و يا عكس چطور؟

جواب:وجه و كفّين مستثني است و بدون قصد ريبه اشكال ندارد و نظر به فيم اگر موجب مفسده نباشد در حكم نظر به اجنبيه نيست.

سؤال19:ديدن فيلمهايي كه در آنان زنان و دختران بي حجاب بازي كرده اند چه صورتي دارد؟

جواب:اگر آنها را نمي شناسد و ديدن آنها مفسده ندارد جايز نيست.

سؤال20:آيا نگاه كردن به صورت يا بدن مرد نامحرم اگر به صورت عكس يا فيلم باشد اشكال دارد؟

جواب:حكم اجنبي را ندارد.

سؤال21:آيا نگاه نمودن خواهر زن بالغه اي كه هنوز شوهر ننموده حلال است؟

جواب:حكم ساير نامحرم ها را دارد.

سؤال22:نگاه كردن به زنهايي كه در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران برنامه اجراء مي كنند چه حكمي دارد؟

جواب:نگاه كنده اگر زن را نشناسد مانع ندارد و در فرض عدم فساد و همچنين اگر فقط به وجه و كفين نگاه كند و ريبه و فسادي نباشد جايز است هرچند زن را بشناسد.

سؤال23:نظر كردن مرد به عكس زن اجنبيه در صورتي كه او را بشناسد جايز است يا نه؟بر فرض عدم جواز مراد از شناختن چيست؟ همينكه بداند صاحب اين عكس دختر يا عيال فلان شخص است كافي است؟يا چيز ديگري مراد است؟

جواب:نظر به عكس زن اجنبيه اي كه او را به عنوان فلان شخص يا خواهر فلان -مثالاً -بشناسد جايز نيست علي الاحوط.

سؤال24:آيا زن مي تواند با لباسهاي گشاد و با روسري و شلوار در پيش مرد نامحرم ورزش كند؟

جواب:از اين عمل احتراز شود.

سؤال25:آيا براي كسي كه حجاب دارد اگر نامحرم عكس بدون حجاب او را ببيند اشكال دارد؟

جواب:اگر صاحب عكس را نشناسد و مفسده نداشته باشد اشكال ندارد.

سؤال26:اگر عكس بي حجاب توسط محرم گرفته شود توسط نامحرم ظاهر گردد آيا گناه محسوب مي شود؟

جواب:اگر ظاهر كننده عكس زن را نشناسد و مفسده اي نباشد اشكال ندارد.

سؤال27:آيا چاپ كردن عكسهاي زنان بي حجاب رژيم منفور و ميهمانانشان (همانگونه كه در روزنامه ها و مجلات آن روز آشكارا چاپ شده است) در كتابهاي انقلابي امروز به عنوان افشاء اعال و جنايات آنان جايز است؟

جواب:اگر مفسده اي برآن مترتب نباشد مانع ندارد.

سؤال28:دبيري مشغول تدريس در دبيرستانهاي دخترانه مي باشد حجاب دخترها دركلاس شرعي است(فقط وجه و كفين باز است) ولي بدون نگاه به آنها امكان كنترل كلاس و تدريس نمي باشد در صورتي كه نگاه به صورت دخترها ايجاد مفسده كند آيا واجب است از آنان بخواهند كه صورت خود را بيشتر از حد معمول بپوشانند؟يا واجب است كه معلمم كلاس را ترك كند؟

جواب:چنين معلمي بايد كلاس را ترك كند.

سؤال29:نگاه كردن زن به آقاياني كه در تلويزيون صحبت مي كنند و مشخص هستند چه صورت دارد؟

جواب:مانع ندارد.

سؤال30:در تلويزيون جوانان با زير پيراهن و شلوار خيلي كوتاه توپ بازي و يا دوچرخه سواري مي كنند و در همه جاي ايران خانمها و دخترها آن را نگاه مي كنندآيا اين كار اشكال دارد؟

جواب:اشكال ندارد مگر آنكه موجب مفسده شود.

سؤال31:براي نشان دان بازيهاي فوتبال يا كشتي (كه مردان با شورت تلويزيون ظاهر مي شوند)حكم شرعي چيست؟

جواب:نشان دادن فيلها ونظر كردن به ان اشكال ندارد مگر آنكه مفسده اي بر آن مترتب باشد.

سؤال32:آيا تماشاي تلويزيون يا پردهٔ سينما حرامم است ؟ مثلاً آقايي اخبار مي گويد يا فيلمهاي خوب بيدار كننده نشان مي دهند،آيا نظر كردن به مردان اين فيلمها توسط زنها حرا م است؟

جواب:اگر مفسده نداشته باشد مانع ندارد و در صورت داشتن مفسده بايد اجتناب شود.

سؤال33:در مورد نگاه كردن مرد و زني كه با يكديگر محرمند فرموده ايد اگر قصد لذت نداشته باشند مي توانند غبر از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند،لطفاًبيان فرماييد كدام محرم مراد است؟

جواب:بين محارم در اين جهت فرقي نيست.

سؤال34:عكس انداختن مرد نامحرم از زن نامحرم و بالعكس چه صورت دارد؟

جواب:اگر مقدار لازم پوشيده باشد مانع ندارد.

سؤال35:آيا بر زن جوان وواجب است صورت و كفين خود را از اجنبي بپوشاند؟ و آيا بر مرد جايز است نگاه كردن بدون قصد به صورت و كفين اجنبيه؟

جواب:در صورت نبودن مفسده پوشاندن اجب نيست و نگاه كردن هم جايز است و رعايت ستر و عفاف هر چه بيشتر بهتر است.

سؤال36:آيا نگريستن غير شهودي به فيلمي كه زن نامحرم در آن فيلم حجاب را به مقدار واجب رعايت كرده است اشكال دارد؟

جواب:در فرض مرقوم اشكال ندارد.

سؤال37:اِنّ شابّاً صار بحرب صدام العدوانيّه و اصبح نصف جسمه من سرَّتِه الي قدميه مشلولاً لا يتحرك اصلاً و تقوم بطهارته و تنظيفه و الدته و طبعاً تباشر عورته من النظر و الملامسة فهل يصح لها ذلك ام لا؟ افتونا ماجورين.

جواب:لايجوز لها النظر الي عورتيه.

سؤال38:در پاره اي از ادارات براي آزمايش جهت تشخيص اعتياد(كه با استفاده از ادرار اشخاص صورت مي گيرد) مراجعه كنندگان را به ادرار در مقابل آينه مجبور مي كنند و شخصي هم از پشت سر در آينه مي نگرد تا مبادا آزمايش شونده ادرارش را با ادرار ديگر عوض كند،آيا تخلي در چنين شرايطي كه مراقب انسانند اشكال شرعي ندارد؟

جواب:اگر به عورت نظر نمي كند –حتي در آينه- و صرف مراقبت است مانع ندارد.

سؤال39:بعضي از آقايان با لباسهاي آستين كوتاه و يقه باز هستند،اگر ناخود آگاه به آنان نگاه كنيم حرام است يا نه؟

جواب:نظر غير عمدي اشكال ندارد.

سؤال40:آيا عريان بودن دست معلم مرد در مدرسهٔ پسرانه از مرفق تا مچ دست حرام است؟

جواب:حرام نيست مگر اينكه مفسده داشته باشد.

سؤال41:هنگام مراقبت از بعضي جاهاي حساس (مانند مقرهاي سپاه و بسيج و خانه هاي شخصيتهاي مملكتي)پاسدار و نيروهاي انتظامي مجبور هستند به خانه هاي اطراف يا به پشت بامها يا توي خانه ها نگاه كنند آيا اين امر از نظر شرعي صحيح است؟

جواب:مقررات شرعي را بايد مراعات نمايند.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -