مطالب خواندنی

نجاسات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نجاسات (آیت الله العظمی سیستانی)

سؤال: آیا بخارى که از آب نجس بلند شده است در برخورد با یک شىء خیس آیا اجزاى خیس انسان آنها را نجس مى کند؟

پاسخ: نجس نمى کند مگر یقین حاصل شود که آن بخار تبدیل به آب شده است.

سؤال: آیا نجاست سگ خشک با نجاست سگ خیس برابر است؟

پاسخ: اگر خشک باشد منجس نیست مگر اینکه ملاقى آن خیس باشد.

سؤال: آیا دستهاى یهود و نصارى پاک است؟

پاسخ: پاک است مگر اینکه با چیز نجس ملاقات کرده و نجس شده است.

سؤال: