مطالب خواندنی

شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی

بزرگ نمایی کوچک نمایی
آیةالله العظمی امام خمینی (قدّس سرّه):
سؤال: آیا لباس شستن با هر نوع ماشین لباس‏شوئى خانگى پاک کننده مى‏باشد یا خیر؟ اگر پاک مى‏کند شرائط آن به چه صورت است؟
پاسخ: اگر بعد از زوال عین نجاست؛ یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل مى‏شوید پاک مى‏کند.
سؤال: آیا در ماشین‏هاى لباسشوئى برقى که مقدارى آب از شیر متصل به کر داخل مخزن جمع مى‏شود و روى لباسها مى‏ریزد و بعد آب قطع مى‏شود و آب موجود در مخزن در اثر نیروى گریز از مرکز از لباسها جدا شده و بیرون مى‏رود آیا از نظر شرعى لباسها پاک است یا خیر؟
پاسخ: بعد از زوال عین نجاست اگر دو مرتبه، در آب قلیل شسته شود و غساله منفصل شود پاک مى‏شود.
استفتائات: ج 1، ص 119 و 120 ، س 327 و 328.
آیةالله العظمی امام خامنه ای (مدّظلّه):
سؤال: آیا لباسهائى که با لباسشوئى تمام اتوماتیک شسته مى‏شود، پاک مى‏گردد یا خیر؟ نحوه کار این لباسشوئى‏ها به این صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشوئى شسته مى‏شود، مقدارى از آب و کف پودر بر شیشه درب لباسشوئى و نوار پلاستیکى اطراف آن پاشیده مى‏شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشیده شده ولى کف پودر، درب و نوار پلاستیکى اطراف آن را به طور کامل مى‏پوشاند. در مراحل بعدى ماشین لباسشوئى لباسها را در سه نوبت با آب قلیل مى‏شوید و از آن پس آب غساله بیرون کشیده مى‏شود، امیدواریم توضیح بفرمائید، لباسهائى که به این ترتیب شسته شده‏اند، پاک هستند یا خیر؟
پاسخ: اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشوئى به لباسها و همه قسمت‏هاى داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است.
أجوبة الإستفتائات س 292
آیةالله العظمی سیستانی (مدّظلّه):
سؤال: آيا شستن با ماشين لباسشويي اتوماتيک جهت آبکشي لباس نجس کفايت ميکند؟
پاسخ: اگر عين نجس زائل شود کفايت مي کند.
سؤال: لباسهائى كه اثر خون رويش است اگر در ماشين لباسشوئى بيندازيم و رنگش باقى بماند طاهر است يا نه؟ و آيا خون حيض با خونهاى ديگر فرق مى كند؟
پاسخ: اگر خون برطرف شود پاك است ولو رنگ آن باقى مانده باشد.
سایت معظم له (سـؤال و جوابها/ نجاسات/ ش 43 و 49)
آیةالله العظمی وحید خراسانی (مدّظلّه):
سؤال: خواهشمند است بفرمائید آیا شستن لباسی که نجس است ولی عین نجاست در آن نیست با ماشین های لباس شوئی جدید که آب کشی هم می کنند صحیح است یا خیر؟
پاسخ: در صورتی که با شرائط مقرر شرعی آب بکشد اشکال ندارد و کار ماشینهای مختلف، متفاوت است.
سایت معظم له (نجاسات و پاک کننده ها/ س 97)
آیةالله العظمی فاضل لنکرانی (قدّس سرّه):
سؤال: ماشینهاى لباسشویى که لباس را شسته و خشک تحویل مى دهند، با توجه به قطع و وصل شدن آب آیا لباس را پاک مى کنند؟
پاسخ: به طورى که مطلعین مى گویند آب در حال اتصال به کر لباس نجس را احاطه مى کند و همه اجزاى لباس را فرا مى گیرد و در صورت قطع شدن چنانچه سه مرتبه آب لباس ها را فرابگیرد و آبها را گرفته تخلیه کند، اگر عین نجاست در لباس باقى نمانده باشد، پاک مى شود.
جامع المسائل: 1/37/س 47
آیةالله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه):
سؤال: آیا لباس به وسیله ماشین لباسشویى اتوماتیکى که خود چند بار لباس را مىشوید و آب آن را مى کشد پاک مى شود؟
پاسخ: پاک است؛ خواه در حال شستن لباسها اتّصال با آب لوله کشى داشته باشد یابعد از قطع شدن، شروع به شستشو کند.
استفتائات جدید: 1/27/س 34
آیةالله العظمی بهجت (قدّس سرّه):
سؤال: ماشین هاى لباسشویى برقى که لباس را خشک مى کند و تحویل مى دهد با توجه به قطع و وصل با آب کُرّ، آیا لباس را پاک مى کند یا خیر؟
پاسخ: اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب متّصل به کرّ یا دو مرتبه با آب قلیل مى شوید، پاک مى کند، البته لزوم دو مرتبه در آب قلیل نسبت به لباس نجس شده ى به بول است و هم چنین در شستن به آب قلیل، ملاحظه ى سایر احکام آب کشى با آب قلیل بشود.
سؤال: ماشین هاى لباسشویى موجود آیا تطهیر مى کنند یا پس از شستن باید دوباره لباس را آب کشید؟ (با فرض این که: برخى لباسشویى ها پس از پر شدن مخزن تا زمان تخلیه کامل، دیگر متصل به آب لوله کشى نیست. و برخى دیگر تا پایان چرخش به منظور خارج کردن غساله ى لباس هرچند به مقدارکم ولى متصل به آب لوله کشى است)
پاسخ: در مورد اوّل اگر آب متّصل به کر ولو براى یک لحظه هم فراگیر لباس ها نمى شود باید احتیاط رعایت شود و در فرض دوم پس از فراگیر شدن لباس هاى نجس به واسطه ى آب کر ـ در صورتى که عین نجس برطرف شده باشد ـ لباس ها پاک مى شود و تعدّد و تکرار آب کشى و یا خارج کردن غساله نیازى نیست.
استفتائات: 1/69/س 221و 222
آیةالله العظمی تبریزی (قدّس سرّه):
سؤال: در مورد ماشین لباسشویى استفتایى به حضرت عالى منسوب است به این مضمون که : (( چـنانچه لباسها به چیزى که با یک بار شستن پاک مى شودنجس شده باشند و عین نجاست هم در آنها نبوده و ماشین به آب کر وصل باشد، حکم به طهارت آنها مى شود؛ ولى اگر به چیزى نجس شـده اند که احتیاج به دوبار شستن دارد، درصورتى که آب قطع و وصل مى شود، پاک شدن لباسها محل اشکال است )) . سؤال من این است که : منظور از دوبار و یک بار چیست ؟ کدام نجاست است که بعد برطرف شدن عین نجاست باید دوبار آب کشیده شود وکدام یک بار ؟
پاسخ: لباس و مانند آن که به بول نجس شده باید دوبار پس ازبرطرف شدن عین نجس شسته شود و در هر بار بفشار مانند آن آب را از لباس خارج کند و لو آنکه بوسیله خود لباسشوئى خارج شود، واللّه العالم .
سؤال: اگر ماشین در حال آب کشیدن، طورى لباس را بگرداند که غساله خارج شود و دوبار لباس را آب بکشد، آیا لباس پاک مى شود ؟
پاسخ: چنانچه در حالى که لباس چرخانده مى شود تا آب آن خارج گردد، آب به اطراف داخل لباسشوئى در بـار اول پـاشـیـده شـود، باید آب کر در بار دوم تمام مواضع نجس شده اى که با لباس ملاقات مـى کـند فرا بگیرد و لباس در همان حال اتصال شسته شود و پس از آن غساله خارج شود تا لباس پاک شود، واللّه العالم .
استفتائات جدید: 1/29/س 102 و 103
آیةالله العظمی گلپایگانی (قدّس سرّه):
سؤال: ماشینهاى لباسشوئى برقى که لباس را خشک مىکند و تحویل مىدهد با توجه به قطع و وصل شدن آب آیا لباس را پاک مىکند یا نه ؟
پاسخ: ماشینها مختلف میباشند . بطور کلى اگر لباس نجس را در ظرفى بگذارند و آب پاک ، هر چند قلیل باشد بقدرى بر آن بریزند که تمام آن لباس را فرا بگیرد و بعد آن را در آورند و فشار بدهند یا بوسیله‌اى فشار داده شود و اگر به بول ، نجس شده پس از خالى کردن آب غساله ظرف ، بار دیگر این عمل تکرار شود پاک مىشود به شرط این که نجس دیگر به آن نرسد یا به محل دیگر که نجس شده نخورد بنابر این ، تطهیر با ماشینها هم به این نحو خصوصا که آب کر یا جارى است اگر انجام شود و با نقاط دیگر ماشین اگر نجس شده باشد تماس پیدا نکند ممکن است و به هر حال ، چون شبهه در موضوع است میزان ، علم خود شخص است.
مجمع المسائل: 1/30/س 12
آیةالله العظمی صافی گلپایگانی (مدّظلّه):
سؤال: ماشینهای لباسشویی تمام اتوماتیکی که لباسها را پس از شستشو با مواد شوینده سه الی پنج مرتبه با آب قلیل آبکشی مینماید، با توجه به این که در هنگام شستشوی اولیه، کف متنجس را با توجه به حجیم بودن آن به قسمتهایی از درب شیشه ای و لاستیک دور آن میرساند در صورتیکه هنگام آبکشی آب به قسمتهای مورد نظر نمیرسد آیا البسه از نظر شرعی پاک میشود در صورتیکه جواب منفی باشد چگونه باید عمل کرد؟
پاسخ: اگر بدانید قسمتهای از شیشه یا لاستیک اطراف درب بوسیله آب قلیل پاک نمیشود و ترشحات آن به لباسهای داخل ماشین میرسد موجب تنجیس لباسها میگردد و باید آنها را در خارج ماشین تطهیر نمائید.
جامع الاحکام 1 /30 / س 80

  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -