مطالب خواندنی

نام ها و القاب آقا امام زمان (علیه السلام)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «آ - ا» شروع مي شود:
1 - آمر: فرمانده2 - ابوالقاسم: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام3 - ابوصالح: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام، كه در هنگام فرياد خواهي بكار مي رود4 - ابوعبدالله: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام5 - احسان: نيكي6 - احمد: ستوده تر7 - اصل: بنيان8 - امرالله: فرمان خداوند9 - اميرالامره: فرمانرواي فرمانروايان10 - امين: امانتدار11 - ايدي: دستها، كنايه از نعمت و قدرت الهي12 - ايزد شناش: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ب» شروع مي شود:
1 - باب الله: در [رحمت] الهي2 - باسط: گسترنده3 - باطن: نهان4 - بدرالتمام: ماه شب چهارده5 - برهان الله: راهنماي الهي6 - بقيه الاخيار: يادگار خوبان7- بقيه الانبياء: يادگار پيامبران8 - بقيه الله: يادگار خدا9 - بلدالامين: سرزمين امن10 - بوار [الكافرين]: نابوده كننده كافران11 - بهرام: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، نام سياره اي است.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «پ» شروع مي شود:
1 - پرويز: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ت» شروع مي شود:
1 - تالي [كتاب الله]: همتاي كتاب خدا2 - تاييد: نيرو بخشيدن3 - تقوي: پرهيزگاري4 - تقي: پرهيزگار، پرواپيشه5 - تلادالنعم: نعمتهاي ديرين و كهن6 - تمام: بي كاستي، تمام كننده خلافت الهي در زمين.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ث» شروع مي شود:
1 - ثابت: پايدار2 - ثائر: كينه خواه [از دشمنان].

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ج» شروع مي شود:
1 - جابر: ترميم كننده2 - جامع الكلم: گردآورنده اديان [بر يك دين]3 - جعفر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام4 - جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزي كه در آن ظهور امام زمان عليه السلام را انتظار مي بريم5 - جواد [الكنس]: ستاره هايي كه در برابر شعاع آفتاب پنهان مي شوند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ح» شروع مي شود:
1 - حاشر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، اين نام در صحف حضرت ابراهيم عليه السلام آمده است2 - حاصد [فروع الغي]: دروگر [شاخه هاي گمراهي]3 - حاضر: موجود4 - حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها5 - حامد: سپاسگزار6 - حجاب: پوشش7 - حجاج: سو، جانب، [ناحيه مقدسه]8 - حجه: دليل9 - حجه الله: دليل خدا10 - حجه المعبود: دليل خداي مورد پرستش11 - حق: راستي12 - حق الجديد: راستي نوين13 - حليم: بردبار14 - حمد: سپاس:

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «خ» شروع مي شود:
1 - خائف: ترسان [از دشمنان دين]2 - خاتم الائمه: پايان بخش پيشوايان3 - خاتم الاوصياء: پايان بخش جانشينان4 - حازن: گنجينه دار5 - خسرو: فرمانروا6 - خلف: جانشين7 - خلف السلف: جانشين پيشينيان8 - خليفه الله: جانشين خدا9 - خليل: دوست، خالص10 - خنس: سياراتي كه پس از گردش باز مي گردند11 - خير: نيكوكار12 - خير [من تقمص]: [فردي كه جامه پوشيده است]13 - خيره الله: برگزيده الهي.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «د» شروع مي شود:
1 - داعي [الله]: دعوت كننده [ بسوي خدا]2 - دليل: راهنما3 - ديان: داور دين.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ذ» شروع مي شود:
1 - ذات انتقام الله: انتقام گيرنده الهي2 - ذوالبر: دارنده نيكيها3 - ذوالحلم: شكيبا4 - ذوالسيف: دارنده شمشير5 - ذوالفقار: دارنده شمشير دو دمنام ها و القاب حضرت مهدي كه ابتداي آن با حرف «ر» شروع مي شود 1 - الرحمه الواسعه: رحمت گسترده2 - رب الارض: مالك گيتي3 - رباني: دانشور [الهي]4 - رجاء الامه: اميد امت5 - رشيد: كمال يافته6 - رضي: بسيار خشنود.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ز» شروع مي شود:
1 - زكي – پيراسته.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «س» شروع مي شود:
1 - سابق: سبقت گيرنده2 - ساعه: قيامت3 - السبب المتصل: واسطه پيوسته4 - سبيل: راه [راه الهي]5 - سترالله: پوشش الهي6 - سدره المنتهي: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام7 - سديد: استوار8 - سراج: چراغ فروزان9 - سرالله: راز الهي10 - سروش ايزد: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در كتاب زرتشت، نواي غيبي الهي11 - سفينه النجاه: كشتي نجات12 - سناء: بلند مرتبه13 - سيد: سرور14 - سيدالامه: سرور امت15- سيدالخلق: سروار آفريدگان16 - سيف الله: شمشير خدا17- السيف الشاهر: شمشير از نيام كشيده.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ش» شروع مي شود:
1 - شافع: شفاعت كننده2 - شاهد: گواه3 - شريد: رانده شده بي پياه4 - شكور: بسيار سپاسگزار5 - الشمس الطالعه: خورشيد فروزان6 - شمس الظلام: خورشيد تاريكيها.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ص» شروع مي شود:
1 - صابر: شكيبا2 - صاحب: دارنده3 - صاحب الدار: لقبي خاص براي حضرت مهدي عليه السلام4 - صاحب الدين: اختيار دار آيين5 - صاحب الرجعه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام6 - صاحب الزمان: اختيار دار زمان7 - صاحب الشرف: آبرومند8 - صاحب الصمصمام: دارنده شمشير تيز9 - صاحب العصر: اختيار دار دوران10 - صاحب الغيبه: دارنده نهان زيستي11 - صاحب الناحيه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام12 - صاحب يوم الفتح: اختيار دار روز پيروزي13 - صالح: شايسته14 - صدرالخلائق: برترين آفريدگان15 - صدق: راستي16- صراط: راه17 - صمصام الاكبر: بزرگترين شمشير بران.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ض» شروع مي شود:
1 - ضحي: ميانه روز [نهايت روشني خورشيد]2 - ضرغامه: دلاور3 - ضياء: روشني.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ط» شروع مي شود:
1 - طالب: جوينده [ي خون شهيد كربلا]2 - طالب التراث: ميراث خواه3 - طاوس اهل الجنه: طاووس بهشتيان4 - طاهر: پاك5 - طريد: رانده شده6 - طيب: پاكيزه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ظ» شروع مي شود:
1 - ظاهر: روشنگر، آشكار2 - ظفر: پيروزي3 - ظهر: پشتوانه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ع» شروع مي شود:
1 - عابد: پرستشگر2 - عاقبه الدار: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام3 - عالم: دانا4 - عائذ: پناهنده5 - عبدالله: بنده خدا6 - عدل: دادگري7 - عزالموحدين: سربلندي يكتا پرستان8 - عزه: آبرو9 - عصر: زمان10 - عصمه الدين: حافظ آيين [از لغزشها]11 - عصمه العباد: بازدارنده بندگان [از لغزشها]12 - عقيد العز [عقيد عز لا يسامي]: وابسته به عزتي كه هم طرازي ندارد، لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام13 - العلم المنصوب: درفش بر پا شده14 - العلم النور: درفش نور15- علم الهدي: درفش هدايت16 - عماد: ستون17 - عين: چشم [خدا]18 - عين الحيوه: سرچشمه زندگاني.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ف» شروع مي شود:
1 - فاتح: پيروز2 - فاتق: گشايشگر3 - فاضل: دانشمند4 - فتح: پيروزي5 - فجر: سپيده صبح6 - الفرج الاعظم: گشايش برتر7 - فرج المومنين: گشايش ايمان داران8 - فردوس الاكبر: بزرگترين بهشت9 - فريد: بي همتا10 - فطره الانام: آميخته باسرشت مردمان11 - فقيد: از دست رفته12 - فيذموا: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات13 - فيروز: پيروزمند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ق» شروع مي شود:
1 - قائم: ايستاده2 - قائم الزمان: قيام كننده دوران3 - قابض: گيرنده4 - قاصم: شكننده5 - قاطع: بران6 - قرآن: خواندني7 - قسط: دادگري8 - قصر مشيد: كاخ بر افرشته9 - قطب: محور10 - القمر الزاهر: ماه درخشان11 - قوام: استواري12 - قوه: توان، نيرو13 - قيم الزمان: سرپرست زمان.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ك» شروع مي شود:
1 - كاشف الغطاء: برطرف كننده پوشش2 - كتاب مستور: نوشته پوشيده3 - كريم: بخشنده4 - كلمه الله: كلمه الهي5 - كلمه المحمود: كلمه ستوده [ي الهي]6 - كمال: فرزانه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ل» شروع مي شود:
1 - لسان الله: زبان خدا2 - لسان الصدق: زبان راستي3 - لواء اعظم: درفش شكوهمند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «م» شروع مي شود:
1- ماشع: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات عبري2 - مامور: فرمان يافته3 - مامول: آروز شده4 - مامون: ايمن يافته5 - مبدءالايات: آغازگر نشانه ها6 - مبطل: باطل كننده7 - مجاهد: تلاشگر8 - مجتهد: كوشا9 - مجدد: تجديد كننده10 - مجلي الظلمه: روشني بخش11 - مجهول: ناشناس12 - محسن: نيكوكار13 - محفوظ: ايمن14 - محقق: تحقق بحش15 - محمد: بسيار پسنديده16- محيط: فراگير17 - محيي: زندگي بخش18 - مخبر: خبر دهنده19 - مخزون: نهان شده20 - مدارالدهر: چرخ گيتي21 - مدبر: تدبير كننده22 - مدخر: ذخيره شده23 - مدرك: يابنده24 - مذكر: يادآور25 - مذل: خوار كننده26 - مرابط: مرزبان27 - مرتجي: مركز اميد28 - مرتقب: مراقب29 - مرشد: به رشد رساننده30 - مرضي: خشنود31 - مستتر: پنهان ساز32 - مستنصر: ياري خواه33 - مستودع الحكمه: جايگاه حكمت34 - مستور: پنهان35 - مشتهر: مشهور36 - مشهود: آشكار37 - مشيد: استوار كننده38- مصباح الدجي: چراغ فروزان در تاريكي39 - مصدرالامور: سرآغاز كارها40 - مضطر: درمانده41 - مطاع: پيروي شده42 - مطهر: پاكيزه43 - مظهر الفضائح: آشكارگر رسوايي ها [اي دشمنان]44 - معاذ: پناهگاه45 - معبر: تعبير كننده46 - معد: مهيا47 - معدن العلوم: گنجينه دانشها48 - معز: عزت بخش49 - معلن: آشكارگر50 - مفرج الكرب: گشاينده غمها51 - مفزع: پناه52 - مفضل: بخشنده53 - مقتصر: قانع54 - مقدره: توانايي55 - مقدم: جلودار56 - مقيم: اقامت يافته57 - ملاذ: پناه58 - منبه: هشدار دهنده59 - منتصر: ياور60- منتظر: انتظار برده شده61 - منتقم: انتقام گيرنده62 - منصور: ياري شده63 - منعم: نعمت بخش64 - منقذالامه: نجات بخش امت65 - منيرالحق: روشنگر راستي66 - موتور: ستمديده67 - موجود: حاضر68 - موعود: وعده داده شده69 - موفق: توفيق يافته70 - مهتدي: هدايت يافته71 - مهدي الامم: هدايت يافته امتها72- مهدي: هدايت يافته73 - مهذب: پاكيزه74 - ميزان الحق: ترازوي راستي75 - موتمر: گردآورنده76 - موتمن: امانتدار77 - مولف الشمل [شمل الصلاح... [: گرد آورنده جامه شايستگی]78 - مومل: آرزو شده79 - مويد: توان بخش.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ن» شروع مي شود:
1 - نازخ: دور افتاده2 - ناشر: پخش كننده3 - ناصح: خير خواه4 - ناصر: ياور5 - ناطق: گويا6 - ناظر: بيننده7 - نجم: ستاره8 - نضره الايام: خرمي روزگاران9 - نظام الدين: سامان بخش آيين10 - النعمه الباطنه: نعمت پنهان11 - نفس: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام12 - نقي: خالص13 - نور ابصار الوري: روشني ديدگان مردمان14 - نورالاتقياء: روشني پرواپيشگان15 - نورالارض: روشني زمين16- نورالاصفياء: روشني برگزيدگان17 - نورالانوار: روشني روشناييها18 - نورالباهر: روشني خيره كننده19 - نورالله: روشني الهي20 - نورالهدي: روشني هدايت21 - نور: روشني22 - نهار: روز23 - نيه الصابرين: نيت بردباران.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «و» شروع مي شود:
1 - وارث: ميراث بر2 - وارث الانبياء: ميراث بر پيامبران3 - وتر: يكتا4 - وجه الله: رخ الهي5 - وحيد: بي همتا6 - وصي الاوصياء: جانشين جانشينان7 - وعدالله: وعده الهي8 - وقايه الله: سپر الهي9 - ولي: اختياردار10 - ولي الامر: زمامدار11 - ولي الله: اختيار دار الهي12 - وهاج: بسيار تابنده.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ي» شروع مي شود:
1 - يمين: قسم.

منبع: كتابخانه تخصصی حضرت مهدی موعود (علیه السلام). یاحقّ.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -