انهار
انهار
مطالب خواندنی

قرائت

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سؤال1: من حدود یک سال و نیم است که بالغ شده ام. حدود سه ماه هم هست که مرجع تقلید دارم. در مدت این یکسال و نیم یکى از معلمان مدرسه مان مى گفت: اگر نماز را با تلفظ صحیح عربى نخوانید اشکال ندارد (البته من نظر برخى مراجع که باید نماز را با تلفظ صحیح خواند مى دانستم اما نظر شما را نمى دانستم) و من به گفته معلم قرآنمان استناد کردم و حدود شش یا هفت ماه را با تلفظ معمولى خواندم. شش هفت ماه قبلى اش هم اصلاً نمى دانستم تلفظ صحیح مهم است یا نه. حال مى خواستم بدانم تکلیف من چیست؟
پاسخ: قرائت باید صحیح باشد و اگر به گفته معلم اعتماد پیدا کردید نمازهاى گذشته را لازم نیست قضا کنید.
سؤال2: آیا خواندن دعا به زبان فارسى یا به هر زبان دیگر غیر از عربى در قنوت نمازهاى واجب جایز است؟
پاسخ: جایز است.
سؤال3: مى خواستم بدانم مى شود در نماز به جاى سوره توحید سوره حمد را خواند ؟
پاسخ: نمى شود .
سؤال4: آیا مرد باید نمازش را بلند بخواند ؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب در نمازهاى صبح ومغرب و عشا .
سؤال5: آیا نماز را باید با تلفظ صحیح عربى خواند؟
پاسخ: نماز را باید با تلفظ عربى صحیح خواند.
سؤال6: اگر نامحرم صداى زن را در حین قرائت حمد وسوره بشنود براى زن اشکالى دارد یا خیر؟
پاسخ: اشکالى ندارد.
سؤال7: امام جماعت مسجد به خاطر لهجه داشتن مِن بابِ مثال کلمه یوم را یووم مى خوانند آیا من که لهجه عربى و قرائت صحیح دارم مى توانم پشت سر ایشان نماز بخوانم؟
پاسخ: عدالت و صحت قرائت امام باید احراز شود.
سؤال8: از نظر حضرت عالى اخفاء در تلفظ حروف در قرائت قرآن مجید چه حکمى دارد و آیا رعایت آن قرائت در نماز لازم است ؟
پاسخ: این ادغام است و اشکال ندارد . اگر مقتضاى قواعد تجوید باشد صحیح است ولى در نماز رعایت قواعد لازم نیست و کافى است قرائت صحیح باشد .
سؤال9: اخفاء در تجوید قرآن چه حکمى دارد ؟
پاسخ: اگر سبب تغییر کلمه نشود مانعى ندارد .
سؤال10: آیا تلاوت قرآن توسط خانمها نزد آقایان جایز است ؟
پاسخ: اگر به کیفیتى باشد که نوعاً تهییج باشد جایز نیست .
سؤال11: شخصى نماز مى خواند و شخص دیگرى با آواز بلند قرآن مى خواند, اگر نمازهاى آن شخص جهرى باشد یا اخفاتى هر دو چه وظیفه اى دارند ؟
پاسخ: شخصى که قرآن مى خواند مناسب نیست که با بلند خواندن حواس نمازگزار را پرت کند و شخص نمازگزار هم به وظیفه خود که جهر یا اخفات باشد عمل کند .
سؤال12: حکم تلاوت و شنیدن قرآن هنگام استحمام چیست ؟
پاسخ: مانعى ندارد .
سؤال13: آیا سوره (قریش) و (فیل) با هم یک سوره حساب مى شوند ؟ و آیا سوره (الم نشرح) و (ضحى) یک سوره حساب مى شوند ؟
پاسخ: به احتیاط واجب در نماز به یکى از آنها اکتفاء نباید بکند و هر دو سوره را بخواند .
سؤال14: آیا می شود در نماز به هنگام قرائت ، برخی از حروف را بدون دلیل « مد» دارد ؟
پاسخ: مدّ مختصر اشکال ندارد .
سؤال15: اگر به قرائت توجه کنم متوجه معنی نمازم نمی شوم و تمام توجهم معطوف به تلفظ می شود نه نماز حال کدامیک مهم تر است توجه به نماز یا قرائت ؟ چاره چیست؟
پاسخ: باید قراءت را صحیح بخوانید ولی وسوسه نکنید.
سؤال16: آیا خواندن حمد و سوره نماز های مغرب و عشاء با صدای آرام جایز است ؟
پاسخ: به احتیاط واجب باید به نحو جهر خوانده شود .
سؤال17: اگر در حمد و سوره نماز بین تلفظ حرف س یا ص با ط با ت فرقی نباشد آیا نماز ما مشکلی دارد؟
پاسخ: باید سعی کنید قرائت صحیح را بیا موزد واگر میسر تبود نماز به همان نحو مقدور صحیح است.
سؤال18: آیا خواندن دعا یا قرآن برای خانمها با لحن و یا بدون لحن بین آقایا ن اشکال دارد یا نه ؟
پاسخ: اگر مهیج نباشد مانعی ندارد .
سؤال19: آیا می توان در نماز قبل از دوسوره حمد وتوحید اعوذبالله من الشیطان الرجیم گفت؟
پاسخ: مانعی ندارد.
سؤال20: اگر مدتى ندانسته قرائت نمازمان از لحاظ مخرج حروف اشکال داشته باشد آیا باید قضاى آنها را بخوانیم؟
پاسخ: اگر مقصر نبوده اید قضا ندارد
سؤال21: هنگام قرائت نماز آیا نازک تلفظ کردن کلمه الله اگر پیش از آن لام مکسور آمده باشد مانند الحمد لله واجب است؟ درشت تلفظ کردن الله در تکبیرة الاحرام ابتداى نماز چطور؟
پاسخ: هر دو جایز است.
سؤال22: اگر در حمد و سوره نماز حرف س ، ص ویا ط ، ت خوانده شود ایا نماز صحیح است ؟
پاسخ: باید سعی کنید قرائت صحیح را بیاموزید واگر میسر نبود نماز به همان نحو مقدور صحیح است
سؤال23: در مسابقات بین المللی قرائت قران یکی از قاریان خانم بود حکم معظم له در مورد قرائت قران توسط خانم چیست؟
پاسخ: اگر مهیج نباشد و مستلزم مفسده نباشد حرام نیست.
سؤال24: خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با ایات سجده چگونه باید عمل نمایند؟ایا ایه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان ایه سجده است را نباید بخواند؟
پاسخ: فقط همان چهار ایه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن ایات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.
سؤال25: رعایت تجوید در نماز آیا واجب است یا خیر مثل حروف قطب جد یا ادغامها و غیره ، وپیش نماز مسجد ما حرف سید بدون تشدید را مدتی می کشد تا ادا کند آیا نماز او و ما صحیح است یا خیر ؟
پاسخ: لازم نیست مگر در برخی از قواعد تجوید مانند حروف شمسی که لام را باید در آن ادغام کند مانند الشمس و مانند إدغام در مثل ردّ و مدّ اگر تشدید بدهد در جائیکه تشدید ندارد صحیح نیست و خودش ممکن است معذور باشد ولی نماز شما درست نیست ولی اگر فقط کلمه را می کشد بدون آنکه حرفی اضافه شوداشکال ندارد .
سؤال26: آیادر سوره حمد لین الضالین را بکشیم ؟
پاسخ: واجب است .
سؤال27: اگر در هنگام اقامه نماز ذکری را اشتباه بخوانیم و متوجه شده و آن کلمه را مجدد بخوانیم آیا نماز باطل است ؟
پاسخ: باطل نمیشود .
سؤال28: آیا می شود در نماز به هنگام قرائت ، برخی از حروف را بدون دلیل « مد» دارد ؟
پاسخ: مدّ مختصر اشکال ندارد .
سؤال29: اگر کسی پس از خواندن تشهد وبعد از صلوات آن وعجل فرجهم را هم بگوید نمازش صحیح است یا خیر ؟
پاسخ: مانعی ندارد ولی مستحب است بعد از صلوات بگوید : وتقبّل شفاعته وارفع درجته .
سؤال30: تلفظ«کفوأ» به صورت«ون» درست است یا «ان»؟
پاسخ: هر دودرست است.
سؤال31: آیا گفتن (الحمد الله) بعد از خواندن سوره حمد در نماز جماعت مستحب است یا نه ؟
پاسخ: بله مستحب است.
سؤال32: آیا گفتن (آمین) که اهل تسنن می گویند مبطل نماز است یا خیر؟
پاسخ: بلی مبطل است.
سؤال33: آیاتسبیحات اربعه حتما باید سه بار گفته شود یا یک بار کافی است ؟
پاسخ: یک بار کفایت می کند .
سؤال34: در خواندن نمازها اعم از مستحب و واجب رعایت قواعد تجویدی تا چه میزان واجب است؟
پاسخ: رعایت قواعد تجویدی لازم نیست کافی است که قرائت صحیح باشد.
سؤال35: آیا در قرائت نماز توقف در جایی که توقف جایز نیست اشکال دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -