انهار
انهار
مطالب خواندنی

وظیفه مبطون

بزرگ نمایی کوچک نمایی


1- يعني كسي كه مرضي دارد كه غائط، بدون اختيار از اوخارج مي شود و نمي تواند از بيرون آمدن آن خودداري كند.

2-  سيستاني: وضو و قسمتي از نماز .

3-  شبیری زنجانی ، سيستاني: يك يا چند دفعه .

4- اراكي: و احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره با يك وضو بخواند .

خوئي: اگر وضو گرفتن بعد از هر دفعه سخت نيست، احتياط آن است ظرف آبي پهلوي خود بگذارد و هر وقت غائط خارج شد فورا وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند و احتياط واجب آن است كسي كه نمي تواند غائط خود را از غائط نگاه دارد و وضو در بين نماز موجب به هم خوردن موالات نماز شود، همان نماز را دوباره با يك وضو بخواند و اگر در بين نماز وضوي او باطل شد اعتنا نكند.

بهجت: اگر وضو گرفتن بعد از هر دفعه سخت نيست، و عسر وحرج در كارنيست و كاري كه نمازش را باطل مي كند پيش نمي آيد، بايد ظرف آبي پهلوي خود بگذارد و هر وقت غائط خارج شد فورا وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند.و احتياط مستحب آن است كه نماز را دوباره با يك وضو بخواند و اگر در بين نماز وضوي او باطل شد اعتنا نكند.

فاضل لنکرانی : اگر براي او حرجي نيست بايد ظرف آبي پهلوي خود بگذارد و هر وقت غائط خارج شد وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند.

تبريزي: اگر غائط پي در پي خارج مي شود و در صورتي كه وضو گرفتن سخت نباشد بعد ازخارج شدن در اثناء نماز فورا وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند و بايد از قبله منصرف نشود و مبطل ديگري از نماز را مرتكب نشود..

وحید خراسانی : اگر همان نماز با يك وضو كفايت مي كند.هر چند احتياط مستحب اين است هر وقت بول يا غائط خارج شد در فاصله اي كه موالات به هم نخورد، وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند.

سيستاني:احتياط لازم آن است كه در مهلتي كه دارد وضو گرفته و نماز بخواند ولي در ميان نماز لازم نيست به سبب بول يا غائط خارج شده وضو را تجديد كند

شبیری زنجانی :اگر وضو گرفتن بعد از هر بار خروج غائط براي او حرجي نيست، بايد آبي در كنار خود قرار دهد و بعد از هر دفعه خروج غائط فورا با رعايت شرايط نماز؛ مانند روبه قبله بودن، وضو بگيرد و نماز را از جايي كه قطع كرده ادامه دهد و اگر اين كار براي او حرجي است، مي تواند با همان حال نماز بخواند و تنها حدث به نحو متعارف وضوي او باطل مي كند.

مکارم شیرازی :اگر وضو گرفتن بعد از هر كدام مشكل نيست، در اين صورت بايد بنا براحيتاط واجب ظرف آبي پهلوي خود بگذارد و هر وقت چيزي از اوخارج شد وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند اما اگر چنان پي درپي از او خارج مي شود كه اين كار براي او مشقت بار است يك وضو كافي است.

سبحاني:اگر وضو گرفتن بعد از هر كدام مشكل نيست، در اين صورت بايد بنا براحيتاط واجب ظرف آبي پهلوي خود بگذارد و هر وقت چيزي ازاوخارج شد وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند و حتي الامكان همان نماز را با يك وضو، دوباره بخواند و اگر در بين آن نماز وضوي او باطل شد اعتنا نكند، اما اگر چنان پي در پي از او خارج مي شود كه اين كار براي او مشقت باراست، يك وضو كافي است .

مظاهري:اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.

5- خوئی: اگر بول

 گلپايگاني، بهجت، تبریزیی، سیستانی، وحید، مکارم، صافي: اگر بول يا غائط.

6- خوئي، تبريزي: اگر بول او طوري پي در پي از اوخارج مي شود(خوئي: كه وضو گرفتن بعد از هر دفعه براي او سخت است) براي هر نمازش بدون اشكال يك وضو كفايت مي كند، بلكه اظهر اين است كه يك وضو براي چندين نمازنيز كافي است مگر اين كه محدث به حدث ديگري گردد و بهتر آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد.(تبريزي: و اين چنين است اگر غائط از او پي در پي خارج شود و تجديد وضو سخت باشد).

فاضل لنکرانی :كسي كه غائط پي درپي از او خارج مي شود بايد مثل مسأله قبل عمل كند تا وقتي كه براي او حرجي باشد.[و] در فرض سابق اگر به طوري باشد كه نمي تواند هيچ مقدار از نماز خود را با وضو بخواند  براي هر نماز يك وضو بگيرد و اگر در بين دو نماز، غائط از او خارج نشود مي تواند با يك وضو هر دو نماز را بخواند.

وحید خراسانی :كسي كه بول يا غائط پي در پي از اوخارج مي شود يك وضو براي چندين نماز او كافي است، مگر اين كه محدث به حدث ديگري گردد و بهتر آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد، و براي به جا آوردن سجده و تشهد قضا شده و نماز احتياط وضوي ديگري لازم نيست.

شبیری زنجانی :كسي كه نمي تواند از خروج غائط جلوگيري كند و وضو گرفتن بعد از هر دفعه براي او حرجي است لازم نيست براي هر نماز وضو بگيرد ولي اگر حرجي نيست بايد براي هر نماز يك وضو بگيرد، و فورا مشغول نماز شود و اگر از او غائط خارج شود به دستور مسأله [307] رفتار كند.

مکارم شیرازی ، سبحاني:چنان كه گفته شد، هر گاه غائط  طوري پي در پي از او خارج شود كه وضو گرفتن بعد از هر دفعه براي او بسيار مشكل است يك وضو كافي است، بلكه مي تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان يك وضو بخواند، هر چند احتياط آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد .[و] هر گاه اينگونه افراد با اختيار خود بول يا غائط كنند بايد وضو بگيرند.

سيستاني:كسي كه بول يا غائط طوري پي درپي از اوخارج مي شود كه به مقدار وضو و قسمتي از نماز مهلت پيدا نمي كند يك وضو براي چندين نمازش كافي است مگر اينكه چيز ديگري كه وضو را باطل مي كند مانند خواب از او سر بزند و يا بول و غائط بطور طبيعي از او خارج شود، و بهتر آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد، ولي براي سجده و تشهد قضا شده و نماز احتياط وضوي ديگري لازم نيست.

مظاهري : اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.

7- امام خمینی ، فاضل لنکرانی ، نوري، مظاهري: مگر اختيارا غائط كند يا چيز ديگري كه وضو را باطل مي كند پيش آيد.

گلپايگاني، اراكي، صافي:به احيتاط واجب براي هر نماز يك وضو بگيرد.

بهجت:به احتياط واجب براي هر نماز يك وضو بگيرد و اگر با تيمم مي تواند مقداري از نماز را بخواند، تيمم هم بنمايد.

مکارم شیرازی :يك وضو كافي است، بلكه مي تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان يك وضو بخواند، هر چند احتياط آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد [و] هرگاه اين گونه افراد با اختيار خود غائط كنند بايد وضو بگيرند.

خوئي، تبريزي، شبیری زنجانی ، سيستاني، وحید خراسانی  و سبحاني اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.

8-  خوئي: اگر بول

 گلپايگاني، بهجت، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی ،.مکارم شیرازی ،صافي: اگر بول يا غائط

9-  خوئي، تبريزي: اگر وضو گرفتن بعد از هر دفعه براي او سخت است براي هر نمازش بدون اشكال يك وضو كفايت مي كند، بلكه بنا بر اظهر يك وضو براي چندين نماز نيز كافي است مگر اين كه محدث به حدث ديگري گردد و بهتر آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد.

وحید خراسانی :يك وضو براي چندين نماز كافي است مگراين كه محدث به حدث ديگري گردد و بهتر آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد.

سيستاني:اگر به مقدار وضو و قسمتي از نماز مهلت مهلت پيدا نمي كند يك وضو براي چندين نمازش كافي است مگر اينكه چيز ديگري كه وضو را باطل مي كند مانند خواب از او سر بزند و يا غائط بطور طبيعي از او خارج شود.

10-  خوئي، تبريزي، سيستاني، و حيد: لازم نيست فورا نماز بخواند، اگر چه بهتر است.(وحید خراسانی : اگر چه احتياط مستحب است).

شبیری زنجانی ، مظاهري:اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

11-  كه بايد بعد از نماز خوانده شوند.

12- خوئي، تبريزي، سيستاني، و حيد: براي سجده و تشهد قضا شده و نماز احتياط وضوي ديگري لازم نيست .

امام خمینی ، اراكي، گلپايگاني، فاضل لنکرانی ،بهجت، صافي، مکارم شیرازی ، نوري، سبحاني:به شرط اينكه ميان نماز و اين كارها فاصله اي نيندازد و آنها را بعد از نماز فورا انجام دهد.    [كلمه «فورا» در رساله آيت الله بهجت نيست]

شبیری زنجانی :سجده و تشهد فراموش شده يا نماز احتياط غائط از وي خارج شود، چنانچه حرجي نيست، بايد وضو بگيرد و بقيه عمل را انجام دهد و بنا بر احتياط در سجده سهو نيز همين طور رفتار كند.

مظاهري:اين مسأله را در رساله خود نياورده اند.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -