انهار
انهار
مطالب خواندنی

طواف نساء و نماز آن

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- ترک عمدی طواف نساء

 سؤال: زن و شوهرى به مکّه رفتند و مناسک حج را بجا آوردند، لکن چون زن شوهرش را نمى خواست طواف نسا و نماز آن را بجا نیاورد و شوهر هم این طواف و نماز را ترک کرده و به وطن خود برگشته اند اکنون وظیفه آن زن از نظر محرمیّت و بودنش در خانه شوهر چیست؟

 پاسخ: این زن و شوهر به همدیگر نامحرم هستند تا زمانى که برگردند و طواف نسا و نماز آن را بجا آورند و اگر نمى توانند لازم است براى طواف نایب بگیرند یعنى از کسانى که به مکّه مى روند خواهش کنند که به نیابت آنها طواف نسا و نماز آن را بجا آورند.

2- حد حرمت برای کسی که طواف نساء را ترک کرده

سؤال:  اگر کسى طواف نسا را در حج بجا نیاورد زن بر او حرام مى شود، آیا مقصود فقط مقاربت است و یا سایر استمتاعات نیز حرام خواهد بود و اگر اولادى به وجود آید حلال زاده است یا نه، ارث مى برد یا نمى برد؟

 پاسخ: سایر استمتاعات نیز حرام است و اگر این مسأله را عمداً هم ترک کند و فرزندى به وجود آید حلال زاده است و از او ارث مى برد.

3- نیت نائب در طواف نساء

 سؤال: نیّت نایب در طواف نساء چگونه است؟

 پاسخ: احتیاط آن است که نیّت ما فى الذّمه کند; هر چند مى تواند به نیّت منوب عنه انجام دهد.

4- تاخیر انداختن طواف نساء

سؤال:  آیا مى توان چند روز پس از سعى، طواف نساء را بجا آورد، یا باید بلافاصله پس از سعى بجا آورد؟

پاسخ:  تأخیر انداختن طواف نساء مانعى ندارد.

5- آگاهی از ترک طواف نساء پس از ازدواج

سؤال:  شخصى پس از انجام فریضه حج ازدواج کرد، و خداوند به او فرزندانى عنایت فرمود. پس از آن متوجّه شد که در حج، طواف نساء را ترک کرده است. اکنون وظیفه اش چیست؟ و همسر و فرزندانش چه حکمى دارند؟

پاسخ:  در هر حال فرزندانش حلال زاده هستند، ولى باید طواف نساء را انجام دهد، و عقد ازدوجشان را بنابر احتیاط واجب دوباره بخوانند.

6- انجام طواف نساء به نیت طواف رجال

سؤال:  مردى به همسرش گفت: «وظیفه من طواف نساء است، ولى تو باید طواف رجال بجا آورى!» زن نیز به همین نیّت طواف کرد. آیا کفایت مى کند؟

 پاسخ: چون منظورش انجام وظیفه مربوط به حج بوده، مانعى ندارد (هر چند چیزى به نام طواف رجال نداریم).

7- شک در انجام طواف نساء بعد از مراجعت از حج

سؤال:  شخصى پس از بازگشت از مکّه شک مى کند که طوافِ نساءِ حج یا عمره مفرده را بجا آورده یا نه، وظیفه اش چیست؟

پاسخ:  اگر اجمالا توجّه به وجوب طواف نساء داشته، مى گوید انجام داده ام، و اگر از وجوب آن اطّلاع نداشته، احتیاط واجب آن است که طواف نساء را انجام دهد، و اگر خودش نمى تواند، نایب بگیرد.

8- ترک طواف نساء از روی جهل

سؤال:  آیا ترک طواف نساء از روى جهل به مسأله، همانند ترک طواف زیارت حجّ و عمره است، که باید حج را اعاده نموده، و شتر قربانى نماید؟

پاسخ:  ترک طواف نساء حج را باطل نمى کند، و کفّاره هم ندارد; ولى تا زمانى که آن را بجا نیاورده همسر بر او حرام است، و بنابر احتیاط واجب آمیزش با همسرش کفّاره دارد; امّا در صورت فراموشى یا ندانستن مسأله کفّاره ندارد.

9- ملاعبه با همسر قبل از طواف نساء

 سؤال: شخصى قبل از انجام طواف نساء با همسرش ملاعبه نموده، و از روى شهوت به او دست زده است. آیا کفّاره دارد؟

 پاسخ: بنابر احتیاط واجب کفّاره دارد; ولى در صورت فراموشى یا ندانستن مسأله کفّاره ندارد.

10- ترک طواف نساء توسط نائب

سؤال:  اگر نایب طواف نساء را بجا نیاورد، آیا فقط همسر بر او حرام مى شود، یا علاوه بر آن ذمّه اش نیز مشغول است، که حتّى اگر فوت کرده باشد باید از طرف او قضا کنند؟

پاسخ:  ذمّه او مشغول است; باید خودش در حال حیات انجام دهد، و اگر نمى تواند نایب بگیرد.

11- طواف نساء برای کسانی که قادر به ازدواج نیستند

سؤال:  آیا طواف نساء بر پیرمردان و پیرزنانى که عرفاً قادر بر آمیزش جنسى نیستند و ازدواج نمى کنند، و نیز کسانى که عنین هستند، واجب است؟

پاسخ:  همه باید انجام دهند.

12- محدوده حرمت کسانی که طواف نساء را انجام نداده اند

سؤال:  آیا منظور از این که مى فرمایید: «بدون طواف نساء زن بر مرد، و مرد بر زن حلال نمى شود». فقط آمیزش جنسى است، یا سایر استمتاعات را هم شامل مى شود؟

پاسخ:  سایر استمتاعات را نیز شامل مى شود.

13- مشروعیت نطفه فرزندی که قبل از طواف نساء منعقد شده

سؤال:  هرگاه کسى که طواف نساء را ترک کرده با همسرش آمیزش کند و فرزندى به وجود آید، آیا حلال زاده است و از آنها ارث مى برد؟

 پاسخ: در هر حال فرزند او مشروع است، و از آنها ارث مى برد.

14- کفایت طواف نساء حج افراد از طواف نساء عمره مفرده

 سؤال: کسى که طوافِ نساءِ عمره مفرده را بجا نیاورده، و پس از آن حجّ اِفراد بجا آورده است، آیا طوافِ نساءِ حجّ اِفراد کفایت مى کند؟

 پاسخ: آرى کفایت مى کند.

15- آگاهی از ترک طواف نساء بعد از احرام عمره تمتع

 سؤال: شخصى طواف نساء عمره مفرده را فراموش کرده، و براى عمره تمتّع محرم شده است. طواف مذکور را پس از انجام عمره تمتّع بجا آورد، یا قبل از آن؟

 پاسخ: مى تواند بعد از انجام اعمال عمره تمتّع بجا آورد، و اگر تأخیر بیندازد طواف نساء حجّ کافى است.

16- نیابت طواف نساء از حائضی که اعمال مکه را مقدم داشته

 سؤال: خانمى که اعمال مکّه را بر وقوف عرفات مقدّم داشته، بعد از انجام سعى حائض مى گردد. شوهرش در همان زمان به نیابت از او طواف نساء را انجام مى دهد. آیا این نیابت صحیح است؟

پاسخ:  چنین نیابتى صحیح نیست. زیرا تقدیم اعمال مکّه براى کسى جایز است که خودش بخواهد آن را انجام دهد.

17- انجام طواف نساء فراموش شده عمره مفرده درعمره تمتع

سؤال:  شخصى عمره مفرده بجا آورده و بدون انجام طواف نساء به مدینه آمده، و اکنون مى خواهد براى عمره تمتّع محرم شود. آیا مجاز است بدون انجام طواف نساء محرم گردد، و پس از انجام عمره تمتّع طواف نساء را بجا آورد؟

پاسخ:  مانعى ندارد.

18- ترک طواف نساء در چند عمره مفرده

 سؤال: اگر شخصى چندین عمره مفرده بجا آورده، و در هیچ کدام طواف نساء نکرده باشد، چند طواف نساء باید بجا آورد؟

 پاسخ: یک طواف نساء براى تمام آنها کفایت مى کند.

19- انجام طواف نساء قبل از تقصیر

 سؤال: شخصى در عمره مفرده بدون این که تقصیر کند طواف نساء بجا آورده است. آیا عمره اش باطل است؟ اکنون وظیفه اش چیست؟

پاسخ:  عمره اش باطل نیست، ولى احتیاط واجب آن است که پس از تقصیر طواف نساء را اعاده کند، و بدون آن همسر بر او حلال نمى شود.

20- شک در انجام طواف نساء پس از مراجعت از مکه

 سؤال: شخصى پس از بازگشت از مکّه شک مى کند که طوافِ نساءِ حج یا عمره مفرده را بجا آورده یا نه، وظیفه اش چیست؟

 پاسخ: اگر اجمالا توجّه به وجوب طواف نساء داشته، مى گوید انجام داده ام، و اگر از وجوب آن اطّلاع نداشته، احتیاط واجب آن است که طواف نساء را انجام دهد، و اگر خودش نمى تواند، نایب بگیرد.

21- ازدواج زنی که نماز طواف نساء او باطل بوده

سؤال:  نماز طواف نساء زنی باطل بوده است و مدت ها بعد ازدواج کرده است. آیا شرعاً زن و شوهر محسوب می شوند؟

 پاسخ: اگر «طواف نساء» را ترک کند، خواه از روى عمد باشد، یا جهالت، یا فراموشى عمره مفرده او باطل نیست و کفّاره هم ندارد ولى همسر بر او حرام است، تا بازگردد و طواف کند. و اگر بازگشت ممکن نیست، یا مشکل است، نایب بگیرد و بعد از انجام این عمل عقد ازدواج را تکرار کند.

22- حکم فرزند کسی که طواف نساء را ترک کرده

 سؤال: کسی که عمداً ترک طواف کند و می داند که کسی که عمداً ترک طواف نساء کند زنش بر او حرام می شود و بعد از ترک طواف جماعی صورت بگیرد و از این جماع زن حامله شود حالا حکم بچه ای که به دنیا می آید چیست؟

حالا این جماع بعد از یک سال بعد از آن حج که در آن ترک طواف کرده اند باشد، حکم بچه متولد شده چیست؟ آیا حلال زاده است یا حرامزاده؟

پاسخ:  بچه حلال زاده است هر چند کار خلافی انجام داده است.

23- طواف وداع اهل سنت

سؤال:  آیا طواف وداعی که اهل سنت انجام می دهند همان طواف نساء می باشد؟

پاسخ:  آری، همان طواف نساء محسوب می شود.

24- خواندن نماز مستحبی هنگام طواف واجب یا مستحب

 سؤال: خواندن نماز مستحبی به هنگام طواف واجب یا مستحب چه حکمی دارد؟

 پاسخ: مانعی ندارد.

25- کسی که در هنگام شک در طواف بنا را بر بیشتر گذاشته

سؤال:  من سه سال پیش به حج مشرف شدم و در انجام طواف نسا شک کردم که 6 دور یا 7 دور طواف کردم مبنا را بر 7 گذاشتم و از طواف خارج شدم و به ایران آمدم حال سوالم این بود که آیا طواف نسا من درست است یا خیر ؟

 پاسخ: چنانچه خودتان نتوانید باید از کسانی که مشرف می شوند بخواهید به نیابت از شما طواف نساء و نماز آن را انجام دهند و خود شما هم در این جا نماز را بجا آورید و تا آن زمان با همسر خود روابط جنسی نداشته باشید (یا اگر مجرد هستید ازدواج نکنید).


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -