انهار
انهار
مطالب خواندنی

مسائل غسل

بزرگ نمایی کوچک نمایی
سؤال: آیا غسل جنابت ازغسلهای واجب محسوب میشود؟
مرجع تقلید: حضرت آیةالله العظمی خامنه ای (مدظله)
پاسخ: غسل جنابت به خودی خود واجب نیست ولی برای خواندن نماز واجب می شود.
*****
سؤال: اگر دو غسل جنابت و حیض واجب شده باشد آیا برای نماز باید وضو گرفت؟
مرجع تقلید: حضرت آیةالله العظمی بهجت (قدّس سرّه)
پاسخ: اگر غسل جنابت انجام شود با همان غسل میتوان نماز خواند و نباید وضو گرفت ولو اینکه غسل حیض هم با غسل جنابت انجام شده باشد. (البته با غسل حیض به تنهائی نمیتوان نماز خوان و برای نماز بنابراظهر باید پیش از غسل یا بعد از آن وضو هم بگیرد).
*****
سؤال: چند ساعت قبل از اذان ظهر جنب شده و قبل ازاذان غسل جنابت نموده آیا با آن غسل میتواند نماز واجب را خواند؟
پاسخ: مطابق فتاوای همه مراجع عظام تقلید؛ اگر جنب نزدیک اذان ظهر به نیت نماز غسل کند با آن غسل می تواند نماز بخواند.
*****
سؤال: انواع انجام غسل و کیفیت انجام هر یک از آنها؟
پاسخ: 1- غسل ترتیبی؛2- غسل ارتماسی؛
1) در غسل ترتیبی اول سر و گردن، سپس سمت راست و سپس سمت چپ بدن غسل می شود و هنگام غسل سمت راست باید مقداری از سمت چپ و هنگام غسل سمت چپ باید مقداری از سمت راست نیز شسته شود تا یقین شود مقدار واجب شسته شده است.
2) در غسل ارتماسی باید آب؛ در یک آن  تمام بدن را فرا گیرد یا در آب باشد و به نیت غسل بدن را از آب خارج کند.
سوال: چند غسل حیض به گردن دارم که انجام نداده ام و نمیدانم باید چگونه آنها را انجام دهم. و آیا باید برای هر بار غسل کردن بدنم را کاملا خشک کنم؟
مرجع تقلید: حضرت آیةالله العظمی سیستانی (مدظله)
پاسخ: اگر یک غسل نیت کنید و انجام دهید از بقیه هم کفایت میکند.
*****
سؤال: غسل جنابت و حیض را می توان با هم انجام داد؟
پاسخ: اشکال ندارد میتوان چند غسل را با انجام یک غسل نیت کرد یا میتوانید یک غسل نیت کنید و انجام دهید از بقیه هم کفایت میکند.
*****
سؤال: اگردرحالت حیض غسل جنابت بر کسی واجب شود باید غسل کند یا میتواند تا پایان حیض صبر کند؟
پاسخ: می تواند پس از پاکی از حیض هر دو غسل را نیت کرده و یک غسل انجام دهد؟
*****
سؤال: اگر برای نماز صبح غسل جنابت واجب شود میشود غسل را شب انجام داد و برای نماز صبح وضو گرفت؟
پاسخ:اگر کسی شب برای رفع کراهت و داشتن طهارت غسل کند غسلش صحیح است و لازم نیست صبر کند تا صبح شود؛ البته پس از غسل اگر باطل نشده باشد میتواند با آن نماز بخواند.
*****
سؤال:در دوره ی نامزدی درصورت احتیاج به غسل آیا ممکن است به خاطر خجالت از والدین تیمم کرد و نماز خواند ولی در اسرع وقت غسل را انجام داد؟
مرجع تقلید: حضرت آیةالله العظمی مکارم (مدظله)
پاسخ: انجام غسل برای نماز واجب و ترک آن حرام است. خجالت نباید مانع از انجام وظیفه شرعی گردد.
*****
سؤال: 1- کسی که شب غسل جنابت بر او واجب شده و امکان غسل کردن نداشته باشد برای خوابیدن هم باید تیمم کند یا نه؟
2- برای خوردن و آشامیدن چطور؟زیرا شنیده ام این اعمال در حال جنابت کراهت دارد.
3- آیا درمورد مرد و زن هم این موضوع تفاوتی دارد؟
4- آیا برای نماز با تیمم لباس ها را هم باید عوض کرد؟
پاسخ: 1- شستن دستها رفع کراهت می کند.
2- برای خوردن و آشامیدن نیز همان شستن دست ها رفع کراهت می کند.
3- در این موارد تفاوتی بین زن و مرد نیست.
4- در صورتی که لباس ها نجس باشد عوض کردن واجب است وگرنه نماز خواندن با آن لباسها اشکال ندارد.
*****
سؤال: در مورد زنان؛ 1- اگر هنگام آمیزش دخول صورت نگیرد آیا غسل واجب است؟ 2- آیا استمناء غسل دارد و اگر دارد چه نیتی باید کرد؟
پاسخ: (1) انسان به دو طریق جنب میشود و غسل بر او واجب میگردد: 1-  آمیزش و دخول (ولو هیجیک ارضا نگردند)؛ 2- احتلام و خارج شدن منی در خواب یا بیداری حتی اگر آمیزش و دخولی انجام نگرفته باشد.
(2) اگر کسی "نعوذ بالله" استمناء کند و منی از او خارج شود غسل جنابت بر او واجب میگردد و برای انجام آن باید نیت غسل کند.
*****
سؤال: آیا اگر بدن خیس باشد و با بدن خیس غسل کنیم اشکال دارد.
پاسخ: غسل با بدن خیس اشکال ندارد.
*****
سؤال: اگر در غسل بعد از شستن سر و صورت با طرف راست بدن طرف راست سر و با طرف چپ بدن نیز طرف چپ سر شسته شود. آیا اشکالی دارد؟
پاسخ: غسل سه مرحله دارد:1) شستن سر وگردن؛ 2) شستن طرف راست بدن؛ 3) شستن طرف چپ بدن. و اگر با شستن هر قسمت به جاهای دیگر هم آب برسد اشکال ندارد. ولی شستن سر در هر مرحله لازم نیست.
*****
سؤال: به دلیل کافی نبودن آب یا آب گرم جهت انجام غسل؛
1- آیا میتوان در تشت آبی ایستاد و با کاسه ای آب براعضای بدن ریخت به عبارت دیگر با آبی که از ریزش آب بر روی سایر اعضا به عمل می آید و در تشت می افتد میتوان غسل نمود؟
2 - آیا میتوان قسمتی از غسل را ارتماسی و قسمتی را ترتیبی انجام داد مثلا سر را در تشت آب فرو ببرد و بقیه اعضا را ترتیبی غسل دهد.
پاسخ: 1- اگر بدن قبلا از نجاست آب کشیده شود چنین غسلی با کیفیتی که فرموده اید اشکال ندارد. 2- بله می توان به صورتی که فرموده اید به نیت غسل تمام سر را داخل تشت کرد البته چنین غسلی نیز ترتیبی هست نه ارتماسی. ارتماسی ان است که یک مرتبه تمام بدن در فضای آب قرار گیرد.
*****
سؤال: سربازی که شب جنب شده و وقت غسل ندارد وظیفه اش چیست؟
پاسخ: برای نماز صبح تیمم کند ولی برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد تا زمانی که بتواند غسل کند.
*****
سؤال : چگونه غسل جنابت انجام دهم؟
پاسخ: کیفیت غسل به این شکل است که پس ازشستن و طهارت بدن، ابتدا سر و گردن را کاملا به نیت غسل با آب شستشو داده شود، سپس سمت راست بدن و سپس سمت چپ بدن را به همان نیت غسل با آب شستشو داده شود و باهر طرف بدن مقداری از طرف دیگر بدن را نیز شستشو دهد تا یقین حاصل کنی که به همه جا آب رسیده است.
*****
سؤال: من از خواب بلند شدم و هیچ یک از علامتهای حکم منی را ندیدم و شک کردم به اینکه غسل کنم یا نه ؛ و فکر کردم یکی از این علامتها رطوبت بدن هست اما لباسم مرطوب نشده بود حالا آیا غسل واجب می شود؟
پاسخ: اگر در جنابت شک دارید یا رطوبت منی خارج نشده باشد غسل بر شما واجب نیست و وظیفه ای ندارید.
*****
سؤال: اگر برای نماز ظهر و عصرغسل جنابت کنم آیا می توانم درصورت باطل نشدن غسل، با آن غسل نماز مغرب و عشا را هم بخوانم.
پاسخ: تا زمانی که غسل باطل نشده میتوانید نماز بخوانید.
*****
سؤال:  آیا چند غسل جنابت را می توان با یک نیت انجام داد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
سؤال:  درچه صورتی غسل جنابت بر زن واجب می شود؟
پاسخ:در دو صورت: 1) آمیزش و دخول «ولو ارضاء نشود». 2) در صورت خارج شدن منی «ولو آمیزش و دخولی هم صورت نگیرد» زیرا ممکن است در خواب محتلم شود یا در بیداری با همسرش بازی و ملاعبه داشته باشد و پس از ارضاء شدن منی از او خارج گردد.
*****
سؤال: آیا با غسل جنابت می توانم نماز بخوانم؟ یعنی وضو نگیرم و به همان غسل اکتفا کنم؟
پاسخ: با غسل جنابت می توانید نماز بخوانید و وضو لازم نیست.
*****
سؤال: اگر کسی در ماه رمضان بعد از اذان صبح محتلم بشود حتما باید قبل از اذان ظهر غسل بکند؟
پاسخ: روزه اش درست است و غسل برای نماز ظهر واجب می شود و لازم نیست حتماً قبل از اذان ظهر غسل کنید.
*****
سوال: آیا کسی که بر اثر استمناء جنب شود، عرقش حکم عرق جنب از حرام را دارد؟
پاسخ: عرق کسی که استمناء کرده عرق جنب از حرام محسوب میشود.
*****
سؤال: اگر عرق جنب از حرام نجس نیست، پس چرا در رساله ها آمده باید از آن اجتناب کرد؟ آیا پس از غسل می تواند با آن لباس نماز بخواند ؟
پاسخ: غالباً مراجع عظام عرق جنب از حرام را نجس ندانسته اند البته برخی از مراجع عظام فرموده اند: احتیاطا با لباسی که به عرق جنب از حرام آلوده شده نماز نخوانند.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -