انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل جنابت

بزرگ نمایی کوچک نمایی
.
غسل جنابت، آیت الله صافی مدظله
سؤال117- اگر ندانیم که فرد جنب چه کسی است و خود نیز جنب باشیم و نماز بخوانیم و بعد از مدتی که نماز خواندیم معنی جنابت و فرد جنب را بفهمیم آیا باید تمام نمازهایمان را دوباره به جای آوریم؟
پاسخ: هر مقدار نماز که یقین دارید در حال جنابت خوانده اید هر چند در آن موقع معنی جنابت را نمی دانسته اید باید پس از انجام غسل جنابت قضا نمایید. والله العالم.
سؤال 118- در غسل جنابت آیا همان نیت اول برای هر سه قسمت کافی است یا آنکه برای هر قسمت باید نیت جداگانه داشت؟
پاسخ: همین مقدار که توجه دارید سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را به جهت غسل جنابت به ترتیب شستشو می دهید کافی است . والله العالم.
سؤال119- آیا فرد جنبی که غسل جنابت را به خاطر عذر بیماری نمی تواند انجام دهد آیا با تیمم بدل از غسل، می تواند تا موقعی که عذرش در انجام دادن غسل برطرف نشده در مساجد تردد نماید؟
پاسخ: بلی در فرض سؤال تا مدتی که عذر او باقی است می تواند امور مشروطه به طهارت از حدث اکبر را انجام دهد. والله العالم.
سؤال120- در رساله عملیه آمده است: آبیکه از شخص مریض خارج شود همین که با شهوت خارج شده باشد حکم منی را دارد منظور از مریض چه نوع مرضی است؟
پاسخ: منظور مریضی است که مرض او از جهنده بودن منی مانع باشد.
سؤال121- فردی بی دستور پزشک نوعی داروی اعصاب مصرف می کند که در اثر ان در دفع ادرار اختلال پیش می اید نیز در طول مدت مصرف احتلامی صورت نمی گیرد لیکن پس از دفع ادرار یا ضمن آن مایع سفید رنگ رقیقی دفع می شود. این مایع چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر شک دارد منی است یا نه حکم منی را ندارد و اگر مایع با شهوت ولو بدون جستن بیرون آید، در مورد شخص مذکور که مریض است محکوم به منی بوده است البته احتیاط آن است که برای نماز وضو هم بگیرد.
 سؤال 122- اگر مکانی یا اشیایی آلوده به عرق جنب از حرام باشد آیا اگر به آنها با دست مرطوب دست بزنیم برای نماز مسأله ای ایجاد می کند یا نه اگر اشکال دارد اگر کسی قدرت آن را نداشت کلیه آن اشیاء را بشوید تکلیف او چیست؟
پاسخ: به نظر اینجانب عرق جنب از حرام پاک است ولی مادامی که رطوبت آن باقی است نماز صحیح نیست بعد از خشکیدن اگر دست مرطوبی به محلی که عرق ان خشک شده برسد اشکال ندارد و نماز با رطوبت جدید محکوم به صحت است و محل پاک است و احتیاج به شستن ندارد . والله العالم.
سؤال123- اگر هنگام معاشقه زن و مرد بدون اینکه امیزش و دخول انجام گیرد با تحریکات جسمی و روانی، زن به اوج لذت برسد و همان حالاتی که بعد از آمیزش معمولا در زنان روی می دهد مانند سستی بدن و .. پدید آید آیا زن در این حالت جنب تلقی شده و غسل جنابت بر او لازم خواهد بود یا خیر؟
پاسخ: چنانچه در حالت مذکور منی از او خارج شود جنب شده و غسل جنابت بر او لازم می شود.
سؤال 124- مدت یک سال است ازدواج کرده ام بعد از نزدیک با شوهرم و انجام غسل، در موقع نماز صبح ترشحاتی از من خارج می شود که فکر می کنم مربوط به خودم نباشد آیا مجددا باید غسل به جا آورم یا خیر و آیا این ترشحات نجس است یا نه؟
پاسخ: اگر می دانید ترشحات مذکور بول نیست و یقین به منی بودن آن هم ندارید محکوم به طهارت است و غسل ندارد و اگر یقین به منی بودن آن دارید ولی مردد است بین منی مرد و منی خودتان نجس است ولی غسل واجب نیست.
سؤال125- در بعضی مواقع که صحنه هایی شهوت انگیز می بینم (مثل عکسهای برهنه) مایعی لزج از من خارج می شود می خواستم ببینم آیا این مایع پاک است یا نه؟ (با ستبراء یا بدون استبراء) اگر نجس است آیا تمام بدن نجس می شود یا فقط محل نجاست؟ (منظورم مسأله ای در توضیح المسائل است که در حالتی خاص عرق جنابت را نجس می داند) اگر نجس است آیا جنابت است که غسل بخواهد یا اینکه فقط باید محل نجاست را تطهیر کرد/ ( و آیا می شود مواقعی جنابت باشد و مواقعی غیر از آن).
پاسخ: در مورد سؤال اگر مایع لزج مذکور علامت منی نداشته باشد و بعد از استبراء باشد و احتمال اینکه بول باشد منتفی باشد پاک است و غسل هم لازم ندارد حتی وضو و غسل را هم باطل نمی کند ولی اگر استبراء نکرده باشید و یا احتمال بدهید که مایع مذکوربول باشد مایع مذکور محکوم به نجاست و مبطل وضو است و اگر علامن منی در ان باشد موجب غسل است ولی عرق آن نجس نیست.
سؤال126- اگر در طی ماه رطوبتی از رحم خارج شود در حالی که بعضی از نشانه های منی را داشته با این حال بدون غسل روزه گرفته و نماز خوانده. نماز و روزه اش صحیح است؟
پاسخ: اگر یقین داشته که رطوبت خارج شده منی است باید غسل کند و نمازهایی را که با آن حال خوانده قضا کند و نسبت به روزه اگر علم به منی بودن این را هم می دانسته که نباید با حال جنابت صبح کند غسل نکرده و روزه گرفته باید قضای روزه ها را نیز بگیرد و کفاره هم دارد ولی اگر شک دارد که رطوبت خارج شده منی است یا رطوبت دیگر نماز ها و ورزه ها صحیح است و نسبت به تشخیص منی در صورت شک به مسإله شماره 352 توضیح المسائل مراجعه نمایید.

منبع: جامع الاحکام، ج1

 
سؤال27- آیا با غسل جنابت احتیاطی میشود نماز خواند؟
پاسخ:زمانی با غسل جنابت میشود نماز خواند که شخص واقعاً جنب بوده و غسل کرده باشد؛ و با غسل احتیاطی نمیشود نماز خواند.
سؤال29- اگر انسان در خواب جنب شود آیا از موارد جنابت از حرام است؟
پاسخ:خیر، احتلام (جنب شدن در خواب)، جنابت از حرام نیست.
سؤال30- این که در رساله فرمودهاند: «غسل جنابت به خودی خود مستحب است» یعنی چه؟ آیا هر وقت به حمام میرویم میتوانیم یک غسل جنابت مستحبی بجای آوریم؟
پاسخ:مقصود آن است که اگر کسی جنب شود، قبل از داخل شدن وقت نماز، غسل برای او مستحب است ولی پس از داخل شدن وقت نماز یا برای انجام کارهای دیگری که شرط آن طهارت است، مثل طواف، غسل واجب میشود. و اگر شخص جنب نباشد، غسل کردن به عنوان جنابت معنا ندارد و لغو است.
سؤال31-  آیا اگر قبل از داخل شدن وقت نماز، غسل جنابت انجام دادیم میتوانیم با آن نماز بخوانیم یا وضو لازم است؟
پاسخ:چنانچه کاری که وضو را باطل میکند (مثل خوابیدن، بول کردن و...) انجام نداده باشید، میتوانید با آن غسل، نمازهای واجب و مستحب را بجای آورید و وضو گرفتن لازم نیست.
سؤال32- غسل مس میت بر عهدهام بود فراموش کردم انجام دهم، پس از یک روز جنب شدم و غسل جنابت انجام دادم، آیا کفایت میکند یا حتماً باید غسل مس میت را بجای آورم؟
پاسخ:غسل جنابت از سایر غسلها کفایت میکند؛ هر چند در موقع غسل توجهی به وجوب غسلهای دیگر نداشته باشید.
سؤال33- در مسأله 32 تکلیف نماز و روزههایم چه میشود؟
پاسخ:نمازهائی که پس از مس میت و قبل از انجام غسل جنابت خواندهاید، قضا نمایید؛ ولی روزه آن روز صحیح است و قضا ندارد.
منبع: پاسخ کوتاه به 300 سوال، دفتر اول(پایگاه اینترنتی معظم له)
سؤال16- آیا با غسل جنابت از حرام میتوان نماز خواند ؟
پاسخ:بلی، مانعی ندارد.
سؤال17- گاهی قبل از بول یا بعد از آن، مایع غلیظی خارج میشود؛ آیا این مایع، حکم منی را دارد؟ اگر شک داشته باشیم رطوبتی که خارج شده، منی است یا غیر آن، چه وظیفهای داریم؟
پاسخ:اگر علائم منی را که در رساله توضیح المسائل نوشته شده، نداشته باشد، غسل لازم نیست و به شک خود توجه ننمایید.
سؤال18- دختری غسل جنابت از استمناء بر عهده داشته ولی بدلیل آن که اصلا ملتفت مسأله نبوده که جنب شده، غسل نکرده است، و مدتی در همان حال نماز خوانده، تکلیف او چیست ؟
پاسخ:طهارت شرط واقعی برای نماز است، و باید تمام نمازهایی که بدون غسل جنابت خوانده است، قضا نماید.
سؤال19- اگر کسی یقین کند که همراه ادرار یک یا چند قطره منی از او خارج شده است، آیا باید غسل جنابت انجام دهد؟
پاسخ:بلی، با علم‌به‌ خروج‌منی‌به همراه ادرار، غسل بر او واجب است.
منبع: پاسخ کوتاه به 300 سوال، دفتر دوم(پایگاه اینترنتی معظم له)

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -