مطالب خواندنی

تکبیرة الاحرام

بزرگ نمایی کوچک نمایی
تکبیرة الاحرام
(مسأله 948)گفتن الله اکبر در اول هر نماز واجب و رکن است و باید 1 حروف «الله» و حروف «اکبر» و دو کلمه «الله اکبر» را پشت سر هم بگوید2 و نیز باید این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود3 واگر به عربی غلط بگوید، یا مثلاً ترجمه آن را به فارسی بگوید صحیح نیست. 4
1- بهجت: باید بنابراحوط...
2- مظاهری: [و نیز رجوع کنید به مسأله اختصاصی 886 بعد از مسأله 998 متن اصلی].
زنجانی: گفتن «الله اکبر» در اول هر نماز واجب و در برخی صورت ها رکن است.  بدین شکل که اگر آن را فراموش کند و قبل از رکوع متوجه شود نمازش باطل است ، ولی اگر در رکوع یا بعد از آن متوجه شود رکنی را ترک نکرده نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که نماز را دوباره بخواند و باید حروف «الله» و حروف «اکبر» را پشت سر هم بگوید...
3- بهجت: باید کسی که می تواند، این دو کلمه را به عربی صحیح بگوید...
4- وحید: اگر به عربی غلط بگوید یا ترجمه آن را بگوید باطل است.
*****
مکارم: مسأله- اوّلین جزء نماز الله اکبر است که آن را تکبیرة الاحرام می گویند و ترک آن خواه از روی عمد باشد یا سهو، نماز را باطل می کند امّا اضافه کردن ان (یعنی بجای یک الله اکبر مثلاً دو مرتبه الله اکبر بگوید) اگر عمدی باشد موجب باطل شدن نماز است.«الله اکبر» مانند سایر ذکرهای نماز و حمد و سوره باید به عربی صحیح گفته شود و عربی غلط یا ترجمه آن کافی نیست.
(مسأله 949) احتیاط واجب1 آن است که تکبیرة الاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن می خواند مثلاً به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می خواند نچسباند2.
این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم ،بهجت و مظاهری نیست .
 1- تبریزی، سیستانی: احتیاط مستحبّ...
2- زنجانی: یعنی همزه «الله اکبر» را به جهت اتصال به قبل ساقط نکند.
(مسأله 950) اگر انسان بخواهد 1 «الله اکبر» را به چیزی که بعد از آن می خواند مثلاً به «بسم الله الرحمن الرحیم» بچسباند 2باید«ر» اکبر را پیش بدهد3.
این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست .
1- زنجانی: نمازگزار می تواند ...
2- زنجانی:  و در این صورت بنابراحتیاط مستحب «ر» را پیش بدهد.
3- خویی: ولی احتیاط واجب آن است که در نماز واجب نچسباند.
فاضل، تبریزی، سیستانی: بهتر است حرف «راء» اکبر را ضمّه بدهد هر چند احتیاط مستحب است که در نماز واجب متّصل نکند.
مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 1004.
******
وحید: مسأله- احتیاط مستحب آن است که الله اکبر را به چیزی که بعد از آن می خواند مثلا به بسم الله الرحمن الرحیم نچسباند، و اگر خواست وصل کند باید «ر» «الله اکبرُ» را پیش -یعنی ضمه- بدهد.
(مسأله 951)موقع گفتن تکبیرة الاحرام 1، باید بدن ارام باشد واگر عمداً در حالی که بدنش حرکت دارد، تکبیرة الاحرام را بگوید باطل است2 و چنانچه سهواً حرکت کند بنابراحتیاط واجب، اول، عملی که نماز را باطل می کند انجام دهد و دوباره تکبیربگوید.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
1- سیستانی: در نماز واجب...
2- اراکی، گلپایگانی، خوئی، سیستانی، تبریزی، صافی، نوری، وحید: [پایان مسأله]
بهجت: و همچنین بنابراحتیاط اگر سهواً یا از روی فراموشی باشد، نیز باطل است.
*****
زنجانی: مسأله- موقع گفتن تکبیرة الاحرام باید سر و بدن آرام باشد و اگر با علم و عمد در حالی که سر یا بدنش حرکت دارد تکبیرةالاحرام را بگوید نمازش باطل است.
مکارم: مسأله- باید موقع گفتن تکبیرة الاحرام بدن آرام باشد  و اگر در حالی که مثلاً قدم بر می دارد الله اکبر بگوید باطل است و چنانچه سهوا بگوید احتیاط واجب ان است کاری کند که نماز باطل شود(مثلاً صورت را به طرف پشت قبله کند) و دوباره تکبیر بگوید.
(مسأله 952)تکبیر و حمد و سوره1 و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش بشنود2 واگر به واسطه سنگینی یا کری گوش یا سر و صدای زیاد نمی شنود باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود3.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
1- مکارم: و سایر ذکرهای نماز را باید طوری بخواند که اگر مانعی در کار نباشد، حداقل خودش آن را بشنود.
مظاهری: نماز را باید طوری بخواند که لااقل خودش بشنود...
2- سیستانی: خودش لااقل همهمه خود را بشنود...
3- زنجانی: باید طوری بگوید که اگر افراد متعارف بگویند و مانعی نباشد خودشان بشنوند.
(مسأله 953)کسی که لال است1 یا زبان او مرضی دارد که نمی تواند 2 «الله اکبر» را درست بگوید، باید به هر طوری که می تواند بگوید و اگر هیچ نمی تواند بگوید3 باید4 در قلب خود بگذراند و برای تکبیر اشاره کند و زبانش را هم اگر می تواند حرکت دهد. 5
این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.
1- سیستانی: کسی که به واسطه عارضه ای لال شده...
2- زنجانی: کسی که به خاطر بیماری یا لال بودن نمی تواند...
3- بهجت: برای تکبیر بنابرأحوط با انگشت اشاره کند و اگر می تواند زبانش را هم حرکت دهد.
سیستانی: باید تکبیر را در قلب خود بگذراند و برای او به طوری که مناسب حکایت لفظش باشد با انگشتش اشاره کند و زبان و لبش را هم اگر می تواند حرکت دهد، و اما کسی که  لال مادرزاد است، باید زبان و لبش را به طوری که شبیه کسی است که تلفظ به تکبیر می کند، حرکت دهد و در ان حال با انگشتش نیز اشاره نماید.
4-    خوئی،تبریزی: بنابراحتیاط...
5-    وحید: برای تکبیر زبانش را حرکت دهد و به انگشت هم به آن اشاره کند.
*****
مکارم: مسأله- کسانی که به خاطر بیماری یا لال بودن نمی توانند تکبیر را درست بگویند باید هر طوری می توانند بگویند و اگر هیچ نمی توانند بگویند، احتیاط واجب آن است که اشاره کنند و با زبانی که در میان افراد کر و لال متعارف است، آن را ادا نمایند و در قلب خود نیز بگذرانند.
مظاهری: مسأله- کسی که لال است یا زبان او مرضی دارد که نمی تواند نماز را درست بگوید باید به هر طور که می تواند بگوید و اگر هیچ نمی تواند بگوید در باید در قلب خود بگذراند.
(مسأله 954) مستحب است بعد از تکبیرة الاحرام بگوید1.«یا محسنُ قدْ اتاکَ المُسییءُ و قدْ اَمَرْتَ المحسنَ انْ یتجاوزَ عن المسییء انت المحسنُ و انا المُسییءُ بحق محمدٍ  و آل محمد صلّ علی محمد  و آل محمد و تجاوزِ عنْ قبیح ما تعلمُ منّی»
یعنی ای خدایی که به بندگان احسان می کنی بنده گنهکار به در خانه تو آمده و تو امر کرده ای که نیکوکار از گنهکار بگذرد، تو نیکوکاری و من گناهکار، به حق محمد و ال محمد صلی الله علیه وآله وسلم رحمت خود را بر محمد و آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم بفرست و از بدیهایی که میدانی از من سر زده بگذر.
این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت سبحانی نیست .
1- فاضل، زنجانی، وحید: مستحب است قبل از تکبیرة الاحرام بگوید: ...
مکارم: مستحب است بعد از تکبیرة الاحرام به قصد رجاء این دعا را بخوانند:...
سیستانی: خوب است قبل از تکبیرة الاحرام به قصد رجاء بگوید:...
(مسأله 955) مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز ، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد1.
این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.
1- بهجت: دستها را تا مقابل گوشها یا مقابل صورت یا گونه ها یا مقابل پایین گردن بالا ببرد. و نباید دستها را از مقابل گوشها و سر بالا تر ببرد؛ و مستحب است در نماز جماعت امام تکبیر را بلند و مأموم آهسته بگوید.
(مسأله 956)اگر شک کند که تکبیرة الاحرام را گفته یا نه چنانچه مشغول خواندن چیزی1 شده، به شک خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده، باید تکبیر را بگوید.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
1- خوئی، تبریزی، سیستانی، زنجانی، وحید: چیزی از قرائت...
فاضل: چیزی از قرائت یا ذکرهای مستحب قبل از آن مثل استعاذه...
(مسأله 957)اگر بعد از گفتن تکبیرة الاحرام 1شک کند که آن را صحیح گفته یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند2.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
1- فاضل: و قبل از خواندن چیزی ...
2- فاضل: [ولی] مستحب است نماز را تمام کند و دوباره بخواند.
 
اراکی: بنابراحتیاط واجب نماز را تمام کند و دوباره بخواند.
گلپایگانی، صافی: چنانچه مشغول خواندن چیزی شده به شک خود اعتنا نکند و همچنین است اگر چیزی نخوانده ولکن احتیاط مستحب آن است که در این صورت نماز را تمام کند و دوباره بخواند.
خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید: چه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا نه، به شک خود اعتنا نکند.(وحید: واحتیاط مستحب آن است که نماز را تمام کند و بعد اعاده نماید).
زنجانی: چه مشغول چیزی شده باشد یا نه، به احتیاط واجب تکبیرة الاحرام او محکوم به بطلان است و احتیاط مستحب آن است که نماز را تمام کند، و دوباره اعاده کند ولی می تواند آن را قطع کند و سپس اعاده کند.

  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -