انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمی سیستانی (مدظله)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال : اگر زنی دو پسر داشته وبعد از فوت شوهرش تمام مهريه وارث خود را برده وگرفته وحال ازدواج کرده است. سهم ارث دو برادر يک ساختمان مسکونی است وبعد از يک سال يکی از برادرها فوت می کند. حال مادر می تواند ادعای ارث از پسر خود را بکند؟ اگر بله چطور وبه چه اندازه مادر از پسر فوت شده اش ارث می برد؟

پاسخ:متوفی اگر فرزند ندارد تمامی اموال وی به مادر می رسد.

سؤال : چرا ارث مرد دو برابر زن است آيا اين تبعيض نيست و چرا پدر با قتل فرزند قصاص نمي شود ولي مادر مي شود آيا اين تبعيض و موجب تجاسر و جري شدن پدر بر قتل نمي شود؟

پاسخ:خير اين تبعيض نيست بلکه دادن حق است به هر کس به مقدار نياز و احتياج او زيرا مرد بار زندگي و معاش خانواده را به دوش مي کشد و بر او واجب است نفقه همسر و فرزندان خود را بدهد ولي بر زن واجب نيست خرجي شوهر را بدهد لذا عدالت اقتضا مي کند که سهم بيشتري به مرد داده شود تا بتواند به وظيفه خود عمل کند بلکه در بيشتر اجتماعات بشري مرد توليد کننده و زحمت کش است ولي زن مصرف کننده و هيچ گونه وظيفه نسبت به ديگران ندارد.

 اسلام در جعل احکام خصوصا قوانين جزائي تمام جهات را ملاحظه مي کند و چون پدر داراي ويژگيهاي اجتماعي خاصي است لذا حکم بعدم قصاص مختص به او شده ولا اقل اينکه نان آور خانواده است از طرف ديگر، اين قبيل وقائع بسيار نادر است لذا موجب جري شدن بر قتل فرزند نمي شود زيرا پدري که فرزند خود را بکشد تمام مموازين اخلاقي و عاطفي و انساني و ديني را کنار گذاشته و کاري بر خلاف فطرت و عاطفه پدري انجام مي دهد و اين مطلب بسيار نادر مي باشد.

سؤال : حكم ارثى كه از ميت (شهيد) باقى مانده بدون اينكه نصى (وصيت نامه) يا شاهدى بر شيوه مصرف آن در دسترس باشد در حالى كه خواهران او زنده هستند و در ضمن از ميت منقول است كه مقدارى از دارائى ام را در راه خير صرف كنيد، چيست؟

پاسخ:اگر وصيت مذكور ثابت شود بايد به آن عمل كنند در غير اين صورت پس از پرداخت ديون، همه اموال او بين ورثه تفسيم مى شود و اگر فقط خواهران او مانده اند بين آنها به طور مساوى بايد تقسيم شود.

سؤال : چنانچه همه يا برخى از وراث ميت اقرار به مديون بودن او نمايند آيا اين اقرار نافذ است؟ در صورت نافذ بودن در حق تمام وارثان نافذ است يا تنها در حق اقرار كنندگان؟

پاسخ:اگر در بين اقرار كنندگان دو نفر عادل باشد دين ميت ثابت مى شود و در غير اين صورت اقرار ُمقر فقط در حصه خودش آن هم بالنسبه نافذ است.

سؤال : آيا قرآنى كه داراى قيمت زيادى است جزء حبوه محسوب مى شود ويا به ورثه مى رسد؟

پاسخ:بلى ، جزء حبوه مى باشد.

سؤال : آيا انگشتر وشمشير وعصاى قيمتى وعتيقه، جزء حبوه مى باشد؟

پاسخ:انگشتر وشمشير جزء حبوه مى باشد ولى عصا جزء حبوه نمى باشد.

سؤال : آيا نيزه وتفنگ ملحق به شمشير وحبوه است؟

پاسخ:احتياط واجب در نيزه وتفنگ مصالحه با ساير ورثه است.

سؤال : كسى كه خمس خود را حساب مى كرده ولى در سال خمس جديد قبل از اينكه سر سال شود (مثلا دو ماه مانده سر سال او شود) از دنيا برود تكليف ورثه چيست آيا خمس اين ده ماه را كه زنده بوده و ارباح سودهايى كه از تجارت عايدش شده بعد از كم كردن موونه بپردازند يا خير؟

پاسخ:موؤنه وى تا زمان فوت حساب مى شود و خمس مابقى را بايد پرداخت كرد .

سؤال : شخصى در زمان حيات خود اهل دادن خمس نبوده و به آن اعتقاد هم نداشته است آيا بعد از فوت او كه منزل وى را به قيمت ۳۵٠ ميليون تومان فروخته اند بايد خمس انرا بدهند يا نه؟

پاسخ:واجب نيست و خانه مذكور كلا جزو تركه مى باشد.

سؤال : آيا به ارث خمس تعلق مى گيرد؟

پاسخ:خمس به آن تعلق نمى گيرد.

سؤال : اگر زنى بميرد و در ايام حيات مهريه خود را طلب نكرده باشد آيا وُراث ايشان مى تواند مهريه را مطالبه كند؟

پاسخ:مى تواند .

سؤال : آيا كسي مي تواند در حال حيات تمام دارايي خود را به يك فرزند خود ببخشد در حالي كه به ديگر ورثه هيچ چيز نگذارد؟

پاسخ:مي تواند ولي اگر مريض باشد و با آن مريض بميرد اين بخشش فقط در يك سوّم اموال نافد است.

سؤال : آيا كسى كه وصيت كرده مى تواند همه ميراث خود را به يك يا دو فرزندش ببخشد و ديگر فرزندان را از ارث محروم گرداند؟

پاسخ:وصيت تا مقدار ثلث دارايى شخص نافذ است.

سؤال : اگر كسى فوت كند و برادرش نيز فوت شده باشد در صورت داشتن خواهر به فرزندان برادر ارث مى رسد؟

پاسخ:نمى رسد.

سؤال : آيا به پولى كه از پدر فوت شده به ارث مى رسد خمس تعلق مى گيرد؟

پاسخ:اگر وارث بداند كه پدرش خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كه پدرش خمس بدهكار است بايد خمس را از مال او بدهد . ولى در هر دو صورت اگر پدر به دادن خمس عقيده نداشته يا آنكه خمس نمى داده لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد .

سؤال : آيا در صورت فوت پدرم از ارث پدر بزرگم محروم مى شوم ؟

پاسخ:اگر در حين فوت پدربزرگ شما پدرتان فوت كرده باشد و عمو و عمه داشته باشيد ارث پدربزرگتان به شما نمى رسد .

سؤال : كسى كه داراى دو پسر و يك دختر مى باشد و وصيت عادلانه نكرده اكنون ارث فرزندان چگونه است ؟

پاسخ:وصيت در ثلث ما ترك نافذ است بهر نحو كه باشد و تغيير آن حرام است ، و ارث مازاد بر ثلث طبق للذكر مثل حظ الانثين تقسيم مى شود .

سؤال : آيا كتب فقهى و غيره پدر به پسر طلبه مى رسد يا بورثه كه يک پسر و دو دختر هستند مى رسد و اگر پسر هم فوت كند چگونه است؟ آيا به پسر ارشد او مى رسد يا جزء تركه هست ؟

پاسخ:كتابها بين همه ورثه ـ پسر و دو دختر ـ تقسيم مى شود، و سهم پسر بين ورثه او.

سؤال : اگر شخصي قبل از پدر و مادر فوت كند، آيا ارث پدر و مادر، به فرزندان آن شخص مى رسد؟

پاسخ:اگر فرزند ديگرى نداشته باشند و جد پدري (مادر و پدر شخص) هم فوت شده باشند، به نوه آنها ارث مى رسد.

سؤال : اگر پدر در حيات خود اموال خود را بين پسران تقسيم نمود و به دختران چيزى نداد آيا بعد از فوت والدين به دختران مى توانند از برادران خود چيزى بگيرند يا خير ؟

پاسخ:اگر املاک خود را به آنها بخشيده باشد و قبض هم شده باشد و اين بخشش در مرضى كه موجب مرگ او شده است نباشد دختران نمى توانند مطالبه كنند . و اگر تقسيم كرده باشند ، به اين معنى كه گفته باشد دختران حق ارث بردن ندارند ، اين كار او در يك سوم املاك نافذ است ، اگر وصيتى ديگر نداشته باشد ، و در دو سوم ديگر دختران ارث مى برند و همچنين اگر بخشيدن او در مرضى باشد كه منجر به مرگ او شده باشد در يك سوم نافذ است .

سؤال : آيا عروس از پدر شوهر ارث مى برد، فرزند پسرى او چطور، و سرپرستى نوه ي پسرى او با كيست ؟

پاسخ:خانم ارثى نمى برد، و پدر مرحوم اگر اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد سهم پسر ميت را مى برد و سرپرستى فرزند با جد پدرى او است و بعد از او حاكم شرع است.

سؤال : آيا انتقال نطفه مرد فوت شده به رحم همسر موجب توارث مى شود ؟

پاسخ:در فرض سوال از او ارث نمى برد.

سؤال : فردى با زن شوهر دارى زنا كرده، و بعد از طلاق گرفتن از شوهر اولى با زانى در اثر ندانستن مساله ازدواج نموده آيا فرزندان آنان ارث مى برند با خير؟

پاسخ:به احتياط واجب عقد او باطل است و احتياطا بايد طلاق بدهد، ولى فرزندان در فرض مذكور ولد شبهه هستند و حلال زاده مى باشند و از او ارث مى برند.

سؤال : آيا دختر از اموال پدر ارث مى برد ؟

پاسخ:دختر هم ارث مى برد .

سؤال : آيا ماشين و وسيله نقليه خاص مورث جزء حبوه حساب مى آيد ؟

پاسخ:خير .

سؤال : اگر پدر فوت كند آيا مادر قيم اطفال صغير مى باشد و حكم ارث حمل چيست ؟

پاسخ:اگر متوفى پدر دارد او قيم اطفال است هرچند در جاى ديگر باشد و او بايد كسى را تعيين كند كه سرپرستى اطفال را بعهده بگيرد · و اگر ندارد بايد از حاكم شرع بخواهند قيم تعيين كند و در مورد حمل اگر ممكن است با سونوگرافى مشخص كنند كه يك بچه است يا بيشتر و دختر است يا پسر ، اگر معلوم شد كه حصهً او مشخص است و در صورتى ارث مى برد كه زنده متولد شود و اگر معلوم نشد به احتياط واجب سهم يك پسر يا بيشتر باشد نگه دارند ، پس اگر دختر بود مابقى را به ورثه بازگردانند.

سؤال : در بعضى بلاد افراد در حيات خود اموال خود را بنحو توريث بين ورثه قسمت مى كند و قسمتى را نيز بنام ثلث افراز و معين مى كند و چنانچه شرط كند كه مادام در قيد حيات است حق تصرف داشته باشد اين كار كلا صحيح است و حكم آن چيست ؟

پاسخ:اگر بنحو تمليك بالفعل باشد جائز است ولى رجوع در آن نسبت به فرزندان جائز نيست ، و در اين صورت قسمتى را كه بعنوان ثلث جدا كرده ، دو سوم آنرا ميان ورثه بعد از موت بعنوان ارث تقسيم مى شود · و اگر منظور تمليك بعد از مرگ باشد وصيت است ووصيت فقط در ثلث نافذ است.

سؤال : پدرى كه براى دختر خود جهيزيه تهيه نمود و قبل از ازدواج او فوت كرده ، آيا اين جهيزيه از ماترك محسوب مى شود يا خير؟

پاسخ:اگر به دخترش نبخشيده است جزء تركه است.

سؤال : پولى كه از بابت ديه بخاطر كالبد شكافى يا برداشت عضوى از ميت گرفته مى شود در اينصورت بورثه مى رسد و حكم آن چيست ؟

پاسخ:به ورثه نمى رسد بلكه بايد در راههاى خير مصرف شود و ثوابش هديه به ميت مى شود مگر اينكه ميت مديون باشد.

سؤال : اگر مادر فوت کرده باشد، سهم اولاد او در ارث چگونه است؟

پاسخ:پسر دو برابر دختر ارث مى برد.

سؤال : آيا وسيله نقليه متعلق به پدر از فوت پدر مال پسر بزرگ است يا خير؟

پاسخ:مثل سائر اموال اوست و اختصاص به پسر بزرگتر ندارد.

سؤال : زن از شوهرش چه مقدار ارث ميبرد؟ ثمينه اعياني چيست؟ پرداخت آن بر عهده کدام از وراث است؟

پاسخ:زن يک هشتم از غير زمين مي برد ومنظور از عياني اين است که اگر ساختماني جزء ترکه باشد زن از زمين آن نميبرد ولي ساختمان و درخت وامثال آن را قيمت مي کنند و يک هشتم آن را به زن ميدهند و اين برعهده همه وراثه است به اين معني که تا حق او را ندهد فرزندان نميتوانند تقسيم کنند.

سؤال : در صورت فوت شوهر و دارا بودن دو پسر و دو دختر آيا زوجه از چه مواردي ارث مي برد؟ از زمين يا اشجار يا آب و غير اين موارد واز هر کدام چه مقدار ارث ميربد؟

پاسخ:زن از همه ما ترک ميت بجز زمين ارث مي برد و ورثه نسبت به بناء و درخت مخير هستند که خود آن را بدهند يا قيمت آن را در ضمن سهم زن در اين مورد يک هشتم مي باشد.

سؤال : وراثت اينجانب مادر و خواهر و سه برادرم هستند اما متاسفانه دو برادرم تارک الصلاة ميباشند و مقيد به مسائل شرعي نيستند آيا ميتوانم آنها را از ارث محروم نمايم؟ راه شرعي براي تعيين تکليف اموال چيست؟ به گونه اي که شخص تا زمان خودش استفاده کند و بعد از مرگ هم به کارهاي خيريه و نظائر آن صرف شود.

پاسخ:ميتوانيد يک سوم اموال خود را وصيت کنيد که در کارهاي خير مصرف شود و اگر مادر بعد از شما زنده باشد برادران ارث نميبرند.

سؤال : اگر همسري شوهر خود را دوران عقد از دست بدهد آيا نيمي از ارث به او خواهد رسيد يا تمام ارث ؟

پاسخ:تمام ارث خود را ميبرد .

سؤال : آيا برادر زاده از عمه ارث ميبرد در صورتي که برادر ايشان فوت کرده باشد؟

پاسخ:اگر فرزند وپدر و مادر و برادر و خواهر نداشته باشد برادر زاده و خواهر زاده ها ارث ميبرند.

سؤال : آيا ثلث مال را مطابق قيمت زمان فوت بايد محاسبه کرد يا به قيمت روز آيا ثلث مال را وصي بايد طبق وصيت خرج کند يا ورثه هر يک مقداري از ان را ميتواندطبق وصيت خرج کنند؟

پاسخ:به قيمت روز بايد با موافقت وصي باشد.

سؤال : اگر وارث به ثلث احتياج مبرم داشته باشد نتواند انرا مصرف کرده و سپس به مرور آن را ماهيانه يا ساليانه طبق وصيت خرج کند؟

پاسخ:جايز نيست و تاخير در انجام وصيت نيز جايز نيست.

سؤال : دخترم فوت نموده وچون فرزندي نداشته از اوبه من ارث رسيده، آيا ارث اوخمس دارد؟

پاسخ:خمس ندارد.

سؤال : شخصي از دنيا رفته واز زندگي دنيا يک باب منزل مسکوني دارد، داراي هفت فرزند مي باشد، واين فرزندان جز همين يک باب منزل هم سر پناهي ندارند، شخص متوفي وصيت کرده ۱/۳ از داراي اش را خرج اوکنند.

 سؤال اينجاست که بايد خانه بفروشد و۱/۳ را خرج کنند. در صورت فروش خانواده آواره شده وچون منبع در آمد ثابتي هم ندارند به مشکلات بسياري برخورد مي نمايند. سؤال ديگر اينکه از آنجايي که پدر خانواده مغروض بوده مبالغي هم جهت تسويه به طلبکاران پرداخت شده است. آيا مي توان اين مبالغ را جز آن ۱/۳ دانست؟

پاسخ:۱- بايد وصيت عمل شود.

 ۲- نمي شود از ثلث بپردازند بلکه ابتدا ديون را بدهند وسپس ثلث را جدا کنند وما بقي را تقسيم کنند.

سؤال : آيا زن از شوهر خود از سرقفلى مغازه ارث مى برد يا خير؟

پاسخ:زن از سرقفلى ارث مى برد.

سؤال : اگر كسى از دنيا رفت و از او پدر، مادر، زن و ده تا فرزند باقى بماند مال التركه چگونه تقسيم مى شود؟ اول حق همسر جدا شود و بعد پدر و مادر و بعد باقى مانده ما ترک بين فرزندان تقسيم شود و يا به كيفيت ديگر؟

پاسخ:يک ششم همه مال به پدر و يک ششم به مادر و يک هشتم از غير زمين به همسر داده مى شود و مابقى بين فرزندان تقسيم مى شود و سهم پسر دو برابر دختر است.

سؤال : وضعيت وصيت مازاد بر ثلث ميتي که فرزند صغير دارد ايا نافذ ميباشد يا نه؟

پاسخ:اگر ورثه کبار اجازه بدهند در مقدار سهم خودشان وصيت نافذ است.

سؤال : در عقد نامه زني که همسر دوم مردي شده است قيد گرديده كه زوجه حق خود از ما ترک زوج را پس از فوت بخشيده است و فقط حقوق وظيفه ( حقوق باز نشستکي زوج)به او تعلق ميگيرد و زوجه نيز امضاء کرده پس از ۱۸ ماه زوج مرحوم ميشود و زوجه ادعاي سهم الارث مينمايد؟

ايا شرط ضمن عقد صحيح بوده است؟

 تکليف وراث در اين زمينه چيست؟

پاسخ:شرط ياد شده به نحوه مذکور درست نيست.

زن دوم مثل ساير ورثه ارث ميبرد و نسبت به حقوق بازنشستکي مرحوم هرگونه که دولت حقوق بازنشستگي را واگذار مي کند پرداخت مي کند

سؤال : ايا برادر زاده از عمه ارث ميبرد در صورتي که برادر ايشان فوت کرده باشد؟

پاسخ:اگر فرزند وپدر و مادر و برادر و خواهر نداشته باشد برادر زاده و خواهر زاده ها هر سه ارث مى برند.

سؤال : آيا ثلث مال را مطابق قيمت زمان فوت بايد محاسبه کرد يا به قيمت روز آيا ثلث مال را وصي بايد طبق وصيت خرج کند يا ورثه هر يک مقداري از ان را ميتواند طبق وصيت خرج کنند؟

پاسخ:به قيمت روز ، بايد با موافقت وصي باشد.

سؤال : اگر وارث به ثلث احتياج مبرم داشته باشد ميتواند آنرا مصرف کرده و سپس به مرور آنرا ماهيانه يا ساليانه طبق وصيت خرج کند؟

پاسخ:جايز نيست و تاخير در انجام وصيت نيز جايز نيست.

سؤال : خانمي که شوهرش اکنون فوت کرده و بچه اي ندارد وخواهر و برادر دارد خويشان درجه اول شوهر مرحوم همسرش است يا ديگران ؟ ارثيه به همسر ميرسد يا به ديگران؟

پاسخ:يک چهارم اموال شوهر غير از زمين و ساختمان به همسر ميرسد و از ساختمان هم از يک چهارم قيمت ان ارث ميبرد و مابقي مال خواهر و برادر ميت است که هر برادري دو برابر يک خواهر ارث ميبرد.

سؤال : شخصي وصيت نموده بعد از فوت وي ۵ ، ۸ سهم از ۱۷ ملکي وي از يک شرکت با مسؤوليت محدود در اختيار يکي از بنيادهاي خيريه قرار گرفته تا به مصرف محرومين وفقرا تحت حمايت نهاد موصوف برسد متعاقباً پس از فوت موصي وراث نيز وصيت را تنفيذ نموده اند ليکن مطابق ماده ۱٠۲ قانون تجارت مصوب ۱۳٠۹ هر گونه انتقال سهام شرکت با مسؤوليت محدود منوط به رضايت سه چهارم شرکاي شرکت مي باشد .

 

به نظر مرجع معظم آيا قانون موصوف تسري به وصيت دارد واصولاً شمول قانون موصوف بر وصيت يا وقف شرعي است يا خير ؟ اگر شرکاي شرکت در فرض قانون راضي به وصيت موصي نباشد آيا وصيت باطل است وقابل عمل نيست؟ با وجود تأکيدات شارع مقدس بر انجام وصاياي ميت تکليف وصيت مذکور که بنفع محرومين است چيست ؟

پاسخ:۱ ـ تشخيص شمول قانون وعدم آن وظيفه کارشناس است واز نظر شرعي اگر قانون شامل باشد وشرکت بر اساس قانون تأسيس شده باشد وبه عنوان شرط ضمني لازم الإجرا است .

 ۲ ـ مي توانند ورثه در آمد آن مقدار از سهام را به بنياد مذکور بدهند ودر يک سند قانوني ثبت کند که گر چه رسماً سند منتقل نشده است ولي اين مقدار از سهام ملک اين بنياد است ومنافع آن به آنجا داده شود .

سؤال : اگر به فردي ارث رسيده به نصاب زکات بدهند پس از فوت وصيت کننده وعدم قبول ارثي مانند طلا باوجودي که ارث قانوني مال اوست بايد زکات بدهد؟

پاسخ:زکاتي بر او نيست.

سؤال : آيا وسيله نقليه متعلق به پدر پس از فوت پدر مال پسر بزرگ است يا خير؟

پاسخ:مثل سائر اموال اوست واختصاص به پسر بزرگتر ندارد.

سؤال : زن از شوهرش چه مقدار ارث ميبرد؟ و عياني چيست؟ پرداخت آن بر عهده کدام از وراث است؟

پاسخ:زن يک هشتم از غير زمين مي برد ومنظور از عياني اين است که اگر ساختماني جزء ترکه باشد زن از زمين آن نميبرد ولي ساختمان ودرخت وامثال آن را قيمت مي کنند ويک هشتم آن را به زن ميدهند واين برعهده همه وراث است به اين معني که تا حق اورا ندهد فرزندان نميتوانند تقسيم کنند.

سؤال : در صورت فوت شوهر ودارا بودن دوپسر ودودختر آيا زوجه از چه مواردي ارث مي برد؟ از زمين يا اشجار يا آب وغير اين موارد واز هر کدام چه مقدار ارث ميربد؟

پاسخ:زن از همه ما ترک ميت بجز زمين ارث مي برد وورثه نسبت به بناء ودرخت مخير هستند که خود آن را بدهند يا قيمت آن را در ضمن سهم زن در اين مورد يک هشتم مي باشد.

سؤال : کسي که براي عمره يا حج مستحبي مبلغي براي ثبت نام پرداخت کرده و پس از يک سال يا بيشتر از دنيا رفته است آيا پرداخت خمس بر ورثه واجب است؟

پاسخ:اگر متوفي اهل خمس بوده است تخميس آن مبلغ لازم است.

سؤال : آيا زن از شوهر خود از سرقفلي مغازه ارث مي برد يا خير؟

پاسخ:زن از سرقفلي ارث مي برد.

سؤال : باغي با درختان ميوه داريم که آب آن از چشمه اي که داخل باغ است تأمين مي شود. سهم مادرمان از اين باغ چگونه است؟

پاسخ:به غير از زمين باغ از همه اجزاء ديگر آن از جمله چشمه ارث مي برد.

سؤال : چرا ارث مرد دو برابر زن است آيا اين تبعيض نيست و چرا پدر با قتل فرزند قصاص نمي شود ولي مادر مي شود آيا اين تبعيض و موجب تجاسر و جري شدن پدر بر قتل نمي شود؟

پاسخ:خير اين تبعيض نيست بلکه دادن حق است به هر کس به مقدار نياز و احتياج او زيرا مرد بار زندگي و معاش خانواده را به دوش مي کشد و بر او واجب است نفقه همسر و فرزندان خود را بدهد ولي بر زن واجب نيست خرجي شوهر را بدهد لذا عدالت اقتضا مي کند که سهم بيشتري به مرد داده شود تا بتواند به وظيفه خود عمل کند بلکه در بيشتر اجتماعات بشري مرد توليد کننده و زحمت کش است ولي زن مصرف کننده و هيچ گونه وظيفه نسبت به ديگران ندارد.

 اسلام در جعل احکام خصوصا قوانين جزائي تمام جهات را ملاحظه مي کند و چون پدر داراي ويژگيهاي اجتماعي خاصي است لذا حکم بعدم قصاص مختص به او شده ولا اقل اينکه نان آور خانواده است از طرف ديگر، اين قبيل وقائع بسيار نادر است لذا موجب جري شدن بر قتل فرزند نمي شود زيرا پدري که فرزند خود را بکشد تمام مموازين اخلاقي و عاطفي و انساني و ديني را کنار گذاشته و کاري بر خلاف فطرت و عاطفه پدري انجام مي دهد و اين مطلب بسيار نادر مي باشد.

سؤال : زيد يک دستگاه پمپ بنزين خصوصي بعنوان ثلث خود وصيت کرده و موارد مصرف آن را براي بعد از مرگ بيان نموده است و نيز گفته است که باقيمانده سود حاصله را ورثه بالمناصفه تقسيم نمايند. اکنون به علت کاهش درآمد و يا علل ديگر ورثه مي خواهد پمپ مزبور را بفروشند حال سؤال اين است که فروش جايگاه به عنوان ثلث شرعا چطور است و تکليف ثلث متوفي چه خواهد بود؟

پاسخ:اگر تمام آن ثلث ميت است نمي توانند بفروشند و اگر ثلث آن مال ميت است مي تواند دو ثلث آن را بفروشند.

سؤال : چنانچه وارث يا وراث وصي يا عملکرد او را قبول نداشته باشند حکم چيست؟

پاسخ:وصي ولايت دارد مگر اينکه خيانت او ثابت شود.

سؤال : اگر شخصي به هنگام وفات وصيت نامه نداشته باشد تکليف ارثيه چيست؟

پاسخ:اگر ميت بدهي يا حجي به گردن داشته باشد مي دهند و مابقي را بين ورثه تقسيم مي کند.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -