انهار
انهار
مطالب خواندنی

برطرف کردن غائط از مخرج با غیر آب

بزرگ نمایی کوچک نمایی

برطرف کردن غائط از مخرج با غیر آب

 
_____________________________
1- آیت الله اراکی: اگر با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج برطرف کنند پاک می شود و بنا براحتیاط واجب باید حداقفل با سه قطعه باشد.
آیات عظام گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی ، صا فی: با سنگ، کلوخ، پارچه و اگر خشک و پاک باشند می شود مخرج غائط را تطهیر کرد و چنانچه رطوبت کمی داشته باشند که به مخرج نرسد (آیت الله سیستانی: که موضع را تر نکند)، اشکال ندارد، (آیات عظام گلپایگانی، صافی: ولی سزاوار است از سه دفعه کمتر نباشد اگر چه اقوی آن است که پاک می شود اگر به یک مرتبه یا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود).
آیت الله بهجت: هر گاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها، غائط را از مخرج با شرائطی که ذکر می شود، برطرف کنند، بنا براظهر مخرج پاک می شود و نماز خواندن مانعی ندارد .
آیت الله شبیری زنجانی : با سنگ و کلوخ و پارچه و دستمال کاغذی و مانند اینها می شود مخرج غائط را تطهیر کرد، ولی بنا بر احتیاط باید خشک باشد و چناننچه رطوبت کمی داشته باشد که به مخرج سرایت نکند اشکال ندارد .
 آیت الله مکارم شیرازی : هرگاه مخرج غائط را با سه قطعه سنگ یا کاغذ و مانند آن پاک کنند می توان با آن نماز خواند .
آیت الله سبحانی: هر گاه با سنگ وکاغذ و مانند اینها غائط را از مخرج برطرف کنند، می تواند با آن نماز بخواند .
آیت الله نوری: پاک می شود و نماز خواندن مانعی ندارد .
آیت الله مظاهری: اگر چه پاک نمی شود ولی نماز خواندن مانعی ندارد .
2-  آیت الله بهجت: مگر اینکه آن مقدرای که معمولا به وسیله سنگ و کهنه از بین می رود، باقی بماند .
آیت الله شبیری زنجانی : با سنگ و کلوخ و پارچه ودستمال کاغذی و مانند اینها می شود مخرج غائط را تطهیر کرد، ولی بنا بر احتیاط باید خشک باشد و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که به مخرج سرایت نکند، اشکال ندارد .
آیت الله مکارم شیرازی : ذرات کوچکی که معمولا جز با آب برطرف نمی شود باقی بماند ضرری ندارد و می تواند با آن نماز بخواند .
آیت الله نوری: پاک می شود و چنانچه چیزی هم به آن برسد، نجس نمی شود .
آیت الله سبحانی: ذرات کوچکی که جز با آب پاک نمی شود، ضرر ندارد ولی پاک شدن محل در صورت وجود ذرات نجس، نیاز به شستن دارد .
آیات عظام گلپایگانی، خوئی، اراکی ،تبریزی، فاضل لنکرانی ، سیستانی، وحید خراسانی ، صافی و مظاهری این مورد را در رساله خود نیاورده اند
3-  آیت الله اراکی: بنا براحتیاط واجب باید حداقل با سه قطعه باشد.
آیات عظام خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی: احتیاط واجب آن است که سنگ و کلوخ یا پارچه ای که غائط را با آن برطرف می کنند سه قطعه باشد و اگر باسه قطعه برطرف نشود، باید به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن ذره های کوچکی که دیده نمی شود اشکال ندارد .
آیت الله فاضل لنکرانی : لازم نیست یا سه قطعه سنگ یا سه قطعه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا پارچه هم کافی است، ولی باید از سه دفعه کمتر نباشد .
آیت الله سیستانی: مخرج غائط را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلوخ یا پارچه کاملا پاکیزه نماید کفایت می کند، ولی بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد بلکه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به قدری اضافه نماید تا مخرج کاملا پاکیزه شود، ولی باقی ماندن اثری که معمولا بدون شستن از بین نمی رود، اشکال ندارد .
آیت الله شبیری زنجانی : احتیاط آن است که سنگ یا پارچه ای که غائط را با آن برطرف می کنند سه قطعه باشد، بنابراین تطهیر با سنگی کة سه طرف داشته باشد خلاف احتیاط است، همچنین بنابراحتیاط با سه مرتبه تطهیر صورت گیرد، اگر چه با کمتر از آن مقدار نیز غائط برطرف شود و اگر با سه قطعه برطرف نشد، باید به قدری اضافه کنند تا مخرج کاملا پاک شود، ولی باقی ماندن ذره های کوچکی که دیده نمی شود اشکال ندارد .
آیت الله وحید خراسانی : احتیاط مستحب آن است که سنگ یا کلوخ یا پارچه ای که غائط را با آن برطرف می کنند، سه قطعه باشد و به کمتر از آن اگر مخرج پاکیزه شود می توان اکتفا کرد، و اگر با سه قطعه پاکیزه نشود باید اضافه نماید تا مخرج کاملا پاکیره شود، ولی باقی ماندن اثری که عادتا در مسح به سنگ و مانند آن زائل نمی شود، اشکال ندارد .
آیت الله مکارم شیرازی : هر گاه با سه قطعه سنگ ،محل را پاک کند کافی است، همچنین با سه قطعه کاغذ و پارچه .
آیت الله نوری: لازم است با سه قطعه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، با اطراف یک سنگ یا یک پارچه کافی نیست .
آیات عظام مظاهری و سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند.
4- آیات عظام خوئی، گلپایگانی، وحید خراسانی ، صافی: پاک شدن مخرج با استنجاء به سرگین و استخوان محل اشکال است.
آیت الله تبریزی: بنا براحتیاط با استخوان و سرگین مخرج پاک نمی شود .
آیت الله بهجت: اگر با سرگین یا استخوان پاک کنند، بنا براظهر پاک می شود .
آیت الله فاضل لنکرانی : اگر مخرج را با استخوان و سرگین پاک کند نمی تواند نماز بخواند .
آیت الله سیستانی: پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد .
آیت الله شبیری زنجانی : بنا براحتیاط باید از پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اجتناب نمود ولی اگر با آنها پاک نمود مخرج غائط پاک می شود، اگر چه مستحب در تکرار تطهیر با اشیاء دیگر می باشد .
آیت الله نوری: با استخوان و سرگین پاک نمی شود .
آیات عظام اراکی، مکارم شیرازی ، مظاهری، سبحانی این مورد را در رساله خود نیاورده اند .
5- آیات عظام خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی: پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبران: بر آن نوشته شده حرام است .( آیات عظام گلپایگانی ،صافی: معصیت و حرام است ).
 آیت الله بهجت: پاک کردن مخرج غائط با چیزهای مقدس که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا یا پیامبران: برآن نوشته شده، حرام است و ممکن است در صورت عدم علم و عمد یا غقلت یا خوانا نبودن نوشته، اظهر حصول طهارت است .
آیت الله فاضل لنکرانی : اگر مخرج غائط را با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته شده پاک کند نمی تواند نماز بخواند .
آیت الله سیستانی: پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده حرام است .
آیت الله شبیری زنجانی : پاک کردن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خداوند متعال یا یکی از معصومین بر آن نوشته شده، حرام است .

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -