انهار
انهار
مطالب خواندنی

احکام غسل

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات غسل (آیت الله الله العظمی سیستانی مدظله)
احکام غسل
سؤال: الف ـ آیا می توان چند غسل مستحب را با هم نیت کرده و یک غسل انجام داد؟
ب ـ چند غسل واجب با هم چه طور؟
ج ـ چند غسل واجب و مستحب با هم چه طور؟
د ـ یا اینکه براى هر نیت، یک غسل جداگانه باید انجام داد؟
پاسخ: الف و ب و ج - جایز است.
د ـ لازم نیست.
سؤال: مى خواستم بپرسم که اگر در استخر غسل کنیم و مایو به پا داشته باشیم آیا آن غسل صحیح است؟
پاسخ: اشکال ندارد اگر آب به تمام نقاط بدن برسد.
سؤال: اگر چند ساعت پس از غسل متوجه شود چسبى بر روى پاى چپ است و بداند مربوط به روز گذشته است و در موقع غسل آنرا جدا نکرده باشد آیا غسل صحیح است ؟
پاسخ: همان مقدار را به قصد غسل بشوئید کافى است ونمازهایى را که خوانده اید قضاء نمائید.
سؤال: من در غسل زیاد شک مى کنم مثلاً وقتى طرف چپ را مى شویم شک مى کنم که طرف راست بدنم را مثلاً قسمتى از آن را شسته ام یا نه در اینجا تکلیف من چیست؟هر چى فکر مى کنم که شسته ام یا نه یادم نمى آید.
پاسخ: به شک خود اعتنا نکنید.
سؤال: سوالم در مورد غسل است ، همانطور که معلوم است در وضو یکبار آب کشیدن واجب و دو بار مستحب است و سه بار حرام آیا در غسل نیز همین حکم جارى است بگونه اى که یکبار شستن بدن واجب و دوبار مستحب و سه بار حرام باشد ؟
پاسخ: حکم مزبور در غسل جارى نیست .
سؤال: آیا غسل هم باید مانند وضوء( که اجزاء وضوء باید پاک باشند ) باشد ، یعنى قبل از غسل باید مکان نجاست را تطهیر کرد؟
پاسخ: فرقى بین وضوء و غسل نیست و اگر غسل با آب کر و امثال آن باشد مى تواند با یک بار شستن هر دو کار را انجام دهد .
سؤال: آیا می توانم به جاى وضو غسل کنم؟
پاسخ: اگر از غسل هائى باشد که استحباب آن ثابت شده از وضو کفایت می کند.
سؤال: در شرایطى که نتوان غسل کرد آیا می شود بعد از اذان صبح غسل کرد؟
پاسخ: براى روزه تیمم کنید و بعد از طلوع فجر اگر ضرورت برطرف شد غسل کنید.
سؤال: پوست بدن من چرب است آیا براى وضو یا غسل اشکال ایجاد مىکند یا نه؟
پاسخ: اشکال ندارد.
سؤال: آیا مى شود با داشتن غسل بدون وضو نماز بجا آورد ؟
پاسخ: مى توان با غسل نماز بجا آور
سؤال: مدتى است که به روشى غسل مى کنم بدین صورت که پارچه اى را خیس کرده و به بدنم مى کشم آیا غسل من صحیح است ؟
پاسخ: اگر اب جریان یابد صحیح است .
سؤال: مقدارى از ابروى بنده در کودکى در اثر تصادف مو رویش نکرده است، و من آن را تاتو کرده ام (ارایشگر مو کاشته است) لطفا بفرمائید غسل و وضو چه حکمى دارد ؟ آیا باطل است یاخیر ؟
پاسخ: باطل است و بنا بر احتیاط واجب باید آنها را خارج سازید .
سؤال: چرا در احکام اسلامى داماد می تواند مادر زن خود را غسل دهد ولى مادر خود را نمی تواند غسل دهد؟
پاسخ: می تواند در صورت نبودن زن و اگر باشد بنابر احتیاط واجب نمی تواند نسبت به هردو.
سؤال: اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا مى توانم در یک غسل بگویم نیت مى کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟
پاسخ: اشکال ندارد بلکه اگر یکى از آنها را هم انجام دهید و دیگرى را اصلاً نیت نکنید هم کافى است.
سؤال: غسل تعمیم چیست و در چه زمان انجام آن واجب می باشد؟
پاسخ: چنین غسلى در اسلام نیست آنچه شنیده اید غسل تعمید است و از سنتهاى مسیحى است.
سؤال: آیا با هر غسلى مى توان نماز خواند؟
پاسخ: بلى اگر مشروع باشد چه واجب باشد و یا مستحب به استثناى غسل استحاضه متوسطه.
سؤال: غسل بدل از وضو آیا اگر انسان غسل واجب به گردن نداشته باشد و غسل مستحبى بجاى آورد با همان غسل می تواند نماز واجب بخواند یا باید وضو بگیرد؟
پاسخ: اگر غسل مشروع و مستحب باشد مى توان با آن بدون وضو نماز خواند.
سؤال: اگر انسان به خاطر ترس از آبرو به جاى غسل تیمم کند، آیا تیمم او صحیح است؟
پاسخ: چنانچه غسل کردن براى او حرجى باشد، تیمم او صحیح است.
سؤال: اگر بعد از غسل واجب مانعى بر روى بدن دیده شد که ندانستیم در حین غسل بوده یا بعد از غسل چسبیده، آیا باید دوباره غسل کرد ؟
پاسخ: غسل محکوم به صحت است و مى توانید بعد از برطرف کردن مانع، آن جا را به قصد غسل بشویید .
سؤال: آیا مى توان یک غسل با چند نیت انجام داد ؟
پاسخ: بله مى تواند .
سؤال: آیا در آب استخر و جکوزى مى شود غسل کرد ؟
پاسخ: در هر دو مورد غسل اشکال ندارد .
سؤال: در انجام غسل اگر از آدم بادى یا ادرارى خارج شود چه حکمى دارد ؟
پاسخ: مى تواند غسل را تمام کند ولى بنابر احتیاط واجب نمى تواند به این غسل جهت نماز اکتفا نماید بلکه باید وضو بگیرد .
سؤال: اگر پس از اتمام غسل بفهمد که قسمتى از طرف چپ بدن نشسته مانده ولى حدث اکبر یا اصغر هم از او سر زده آیا شستن همان قسمت کافى است یا باید دوباره غسل کند یا اصولا حکمى دیگر دارد؟
پاسخ: اگر حدث اکبر مثل جنابت صادر نشده باشد همان قسمت را بشوید کافى است و اگر حدث اکبر صادر شده باشد باید مجدد غسل نماید.
سؤال: اگر شک داشته باشیم محتلم شده ایم یا نه حکم چیست؟
پاسخ: غسل لازم نیست.
سؤال: اگر منى بدون شهوت از بدن خارج شود آیا غسل واجب است؟
پاسخ: غسل واجب مى شود.
سؤال: اگر منى بدون شهوت یک قطره شفاف خارج شود غسل جنابت واجب است؟
پاسخ: اگر منى باشد یا علائم منى را داشته باشد غسل واجب مى شود.
سؤال: غسل جنابت را مى شود زیر دوش انجام داد؟
پاسخ: انجام غسل زیر دوش اشکال ندارد.
سؤال: آیا آبی که قبل از منی از انسان خارج می شود (وذی) ، اگر از راه و ملاعبه حرام خارج شده باشد نجس است یا خیر ؟ غسل لازم است یا خیر ؟ مبطل وضو است یا خیر ؟
پاسخ: پاک است و موجب غسل نمی شود و مبطل وضو هم نیست .
سؤال: من تاحدود 27 سالگی یک مسئله را نمی دانستم و این که آدم وقتی استمنا میکند با ید غسل کند و تمام این مدت را از سن تکلیف تا 27 سالگی را نماز و روزه می گرفتم که استمنا کرده بودم ولی غسل نکرده بودم تکلیف این همه روزه و نمازهای من چیست ایا باید همه را قضا بگیرم ؟
پاسخ: هر نوع بازی با آلت تناسلی موجب غسل نیست . اگر به اوج لذت جنسی رسیده باشید و درآن حال آبی خارج شده باشدغسل واجب است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر آب زیادی خارج شود با شهوت هر چند به اوج لذت نرسد. و اگر نمازی در این حال بدون غسل خوانده اید باطل است و باید قضاء کنید ولی آن چه پس از یک غسل مشروع چه واجب مانند حیض وچه مستحب مانند جمعه خواند ه باشید صحیح است.
سؤال: رطوبتی که از خانمها به هنگام ملاعبت با همسر بدون دخول خارج میشود چه حکمی دارد و چه موقع حکم منی دارد و باید غسل انجام داد؟
پاسخ: رطوبت زیادی که به هنگام ملاعبه خارج می شود که نوعا باسستی بدن همرا ه است نجس است و موجب غسل می شود.
سؤال: 1 ـ در غسل ، آیا باید به اعضاء دست هم کشید ؟
2 ـ آیا باید با هر طرف از بدن ، عورتین را هم شست ؟
3 ـ اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم و در حین این کار دستمان با طرف
پاسخ: 1 ـ دست کشیدن لازم نیست .
2 ـ لازم نیست .
3 ـ خیر ، اشکال ندارد و بین طرف راست و چپ ترتیب معتبر نیست .
سؤال: آیا بول و ادرار غسل را باطل میکند؟
پاسخ: غسل را باطل نمی کند ولی برای نماز باید وضو گرفت و مانند حیض و جنابت است که غسل را باطل می کند.
سؤال: بابدن خیس می توان غسل جنایت کرد ؟
پاسخ: مانعی ندارد .
سؤال: روزهایی که به سن تکلیف رسیده بودم اما به هر دلیل در سالهای 4-5 سال دبستان روزه نگرفتم حال حکم ان چیست ؟
پاسخ: روزه ان ایام را قضا کنید و نسبت به کفاره اگر در جهل خود معذور بوده اید کفارهای بر شما لازم نیست و اگر افطارش عمدی بوده یا در جهل خود مقصر بوده اید باید کفاره آنرا هم بدهید.
سؤال: غسل جنابت در ایام حیض چه حکمی دارد و ایا غسل در این ایام صحیح است ؟
پاسخ: اشکال ندارد ولی حدث حیض با این غسل بر طرف نمیشود.
سؤال: با کدام غسلها میتوان نماز بدون وضو خواند ؟
پاسخ: با هر غسل واجب یا مستحبی که استحباب آن ثابت شده است میتوان نماز خواند .
سؤال: در صورتیکه با همسرم نزدیکی کنم و دخولی انجام نگیرد آیا همسرم بایستی غسل کند ؟
پاسخ: اگر شهوت حاصل شد غسل واجب است .
سؤال: در زمستان چون هوا سرد است و نمیشود همیشه پس از نزدیکی غسل نمود و امکان سر ما خوردگی زیاد است تکلیف چیست ؟ آیا می توان تیمم کرد و هر موقع هوا بهتر بود غسل کنیم ؟
پاسخ: تیمم باطل است به فرض سؤال .
سؤال: اگر زن جنب پس از غسل جنابت آبی از او خارج شود و شک کند که منی است یا خیر چه حکمی دارد ؟ و آیا دوباره باید غسل کند ؟
پاسخ: تجدید غسل لازم نیست .
سؤال: اگر شخص جنب بدلیل تنبلی غسل نکند و بجای آن تیمم کند اما بعد غسلش را انجام دهد این کار گناه دارد ؟
پاسخ: اگر با ان تیمم نماز خوانده نمازش باطل است
سؤال: در صورتی که در حال خواب انسان جنب شود(منی از آن خارج شود) وبنا به دلایلی نتواند غسل کند خواندن نماز چگونه است؟
پاسخ: نماز خواندن در فرض سوال باطل است وباید غسل کند.
سؤال: حدود چند روز بعد از غسل واجب متوجه شدم که مقدار کمی لکه به ناخنم چسبیده که احتمال می دهم از قبل غسل روی ناخن بوده آیا الان بعد از چند روز فهمیدم غسلهایم باطل بود ونمازهایم باطل شده است؟
پاسخ: غسل ونمازهای خوانده شده صحیح است.
سؤال: اگر غسل کننده در اثناء غسل محدث به حدث اصغر شود وظیفه اش چیست؟
پاسخ: غسل را تمام کند و بعد از آن وضو بگیرد.
سؤال: من لنز در چشمم میگذارم آیا برای غسل کردن باید آن را در بیاورم
پاسخ: لازم نیست.
سؤال: آیا فرد غیر جنب می تواند برای خواندن نماز غسل جنابت کند ؟
پاسخ: خیر ولی می تواتند با غسلی که مشروعیت آن ثابت باشد مانند غسل جمعه نماز بخواند .
سؤال: آیا باید با هر طرف از بدن ، عورتین را هم شست ؟
پاسخ: لازم نیست .
سؤال: اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم ودر حین این کار دستمان با طرف چپ بدن هم تماس پیدا کند ـ عمدی یا سهوی ـ ، غسل اشکال دارد ؟
پاسخ: خیر ، اشکال ندارد وبین طرف راست وچپ ترتیب معتبر نیست .
سؤال: اگر در حین غسل کردن بدن به نجاستی نجس شود ـ مثل خون چه باید کرد ؟
پاسخ: موجب بطلان غسل نمی شود ـ فقط همان موضع را تطهیر کنید .
سؤال: بعد از تطهیر وانجام غسل جنابت آبی که از انسان خارج میشود نجس است یا خیر؟
پاسخ: اگر قبل از غسل ادرار کرده وبعد از ادرار هم استبراء انجام داده است آن آب پاک است.
سؤال: با توجه به این که مووناخن جزء اعزای مرده بدن هستند آیا ناخن جزی اعضای وضوهست یا خیر همانطور که رنگ موباعث ابطال غسل نمی شود آیا لاک روی ناخن باعث ابطال غسل ووضوء میشود؟
پاسخ: ناخن جزء اعضای وضواست واگر مانعی بر آن باشد باید برطرف شود ورنگ مومانع غسل نیست.
سؤال: آیا جوهر و مرکب خشک مانع از صحت وضو و غسل می شود و یا با آن وجود وضو و غسل صحیح می باشد؟
پاسخ: اگر جوهر و مرکب دارای جرم نباشد که مانع از وصول آب به پوست بدن شوند وضو و غسل صحیح است و در صورت شک و تردید باید آن را برطرف کرد.
سؤال: آیا کرمی که به پوست مالیده می شود مانع رسیدن آب است و به هنگام وضو و غسل، باید آن را پاک کرد؟
پاسخ: ظاهراً کرم پس از مالیدن بر پوست از بین می رود و آنچه می ماند مختصر چربی، بیش نیست و مانع نفوذ آب نمی شود.
سؤال: برخی خانمها ناخنهایشان را به قصد آرایش از حد طبیعی بلندتر می کنند و چون گاهی اوقات آنها می شکنند طبیبان روکشی تجویز می کنند که تا پاسی از روز روی ناخنها می ماند و با علم به این که آن روکش و یا لاک و "مانکور" مانع از رسیدن آب به هنگام غسل و وضو به ناخنهاست آیا استفاده خانمها از چنان روکش، لاک و یا مانکور جایز است و وضو و غسل با آن چطور است؟
پاسخ: غسل و وضو با چنان چیزی که مانع از وصول آب می شود صحیح نیست و ناگزیر باید آنها را برای انجام غسل و وضوی صحیح زایل پاک کرد و قصد آرایش، مجوّز چنان کاری نمی شود.
سؤال: آیا برای غسل ترتیبى، زیر دوش ایستادن و شستن قسمت های گفته شده کافی است یا باید بعد از شستن هر قسمت از غسل آب را بست و دوباره باز کرد؟
پاسخ: مانعی ندارد و لازم نیست از زیر دوش کنار برود.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -