انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل جنابت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

سؤال: علامت های منی در مرد و زن چیست؟ آیا هر دو یکسان متوجه خروج منی می شوند؟ و اگر بی اختیار منی خارج شود، غسل لازم دارد؟

جواب: منی علائمی دارد که در رساله نوشته شده است و تا یقین به خارج شدن منی پیدا نشود و یقین پیدا نشود که رطوبتی که خارج شده منی است، حکم به جنابت نمی شود و غسل واجب نیست و خواهران کمتر یقین پیدا می کنند.

سؤال: اگر در اثر مرض مانند قطع نخاع، بدون اراده از کسی منی خارج شود آیا موجب جنابت می شود و تکلیف شرعی او از این جهت چیست؟

جواب: جنب می شود و اگر می تواند  باید  غسل کند و گرنه تیمّم نماید و نماز بخواند و اگر به طوری است که بعد از غسل یا تیمّم نمی تواند خود را نگهدارد و نماز بخواند  برای هر نماز یک غسل در فرض امکان و یک تیمّم در فرض دیگر کافی است.

سؤال: برادری، موج انفجار باعث شده که دچار سردردهای بسیار شدید و لرزه و رعشه شود و دائماً از وی منی خارج می شود، البتّه خروج منی بدون جستن و سستی بدن صورت می گیرد؛ لطفاً وظیفۀ این شخص را از جهت ادای نماز و طهارت (غسل و ...) بیان نمایید.

جواب: اگر یقین پیدا می کند که رطوبتی که از او خارج می شود، منی است، باید به احکام جنابت عمل کند و در صورت شک، چیزی بر او نیست و اگر مرضی دارد که منی پیوسته از او خارج می شود و وقتی ندارد که نماز را در آن وقت بخواند، در صورت امکان برای هر نماز یک غسل کند و اگر ممکن نیست به جای غسل تیمم کند و نماز بخواند.

سؤال:شخصی مبتلا به بیماری حمله است، اگر این شخص در حالتی که دچار حمله شده است، جنب شود، غسل بر او واجب می شود یا خیر؟

جواب: اگر یقین پیدا کرده منی از او خارج شده، باید غسل کند.

 سؤال: اینجانب مدّت دو سال است که به بیماری احتلام دچار شده ام و با این که متأهل می باشم هفته ای 4 الی 5 بار محتلم می شوم؛ خواهشمند است در مورد چگونگی غسل جنابت، مرا راهنمایی کنید.

جواب: اگر  منی بودن آنچه از شما خارج می شود محرز باشد، محکوم به نجاست است و باید غسل جنابت با تمکّن از استعمال آب و تیمّم در صورت عدم تمکّن بجا آورید.

سؤال: آیا زن بدون عمل آمیزش هم جنب می شود یا نه؟ و در صورت مثبت بودن جواب، غسل جنابت بر او واجب است؟

جواب: ممکن است و اگر یقین پیدا کنند به خارج شدن منی، غسل واجب می شود و تا یقین پیدا نکنند، غسل واجب نیست.

سؤال: آیا دوشیزگان و بانوان هم در خواب محتلم می شوند؟

جواب: ممکن است، ولی تا یقین به خروج منی نداشته باشند، حکم به جنابت نمی شود.

سؤال: در صورت احتلام آیا ترشح بدن نجس است؟

جواب: ترشح بدن نجس نیست.

 سؤال: تکلیف کسانی که به مسأله احتلام بانوان جاهل بوده و بدون غسل مدتها اعمال عبادی خود را انجام داده اند چیست؟

جواب: اگر یقین نداشته باشند که جنب بوده اند، قضای نمازها لازم نیست و در هر صورت روزه ها قضا ندارند.

سؤال: آیا عمل استمناء برای زنان موجب غسل می شود یا نه؟

جواب: اگر یقین پیدا کند که منی خارج شده، باید غسل کند.

سؤال: اگر کسی با دست یا چیز دیگر کاری کند که منی از او خارج شود، حکمش چیست؟ جواب: عمل مزبور حرام است.

سؤال: در  بعضی از بیمارستانها برای این که بفهمند انسان بچه دار می شود یا نه، از مرد می خواهند که با عمل استمناء منی خودش  را در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، آیا این کار جایز است یا خیر؟

جواب: حرام است.

سؤال: آیا صحیح است که اگر زنی عطر زده باشد و به خیابان برود، بر او غسل جنابت واجب می شود؟

جواب: غسل واجب نمی شود.

سؤال: اخیراً در مردان با عملی(طبّی) که انجام می گیرد مجاری خروج منی را گره می زنند بطوریکه در هنگام مقاربت فقط مقداری آب لزج (که همیشه با منی همراه است) خارج می شود. بفرمایید حکم احتلام اینچنین افراد که منی از آنها خارج نمی شود چیست؟

جواب: اگر بدون مقاربت آبی از انسان در حال خواب یا بیداری خارج شود و صفات منی را نداشته باشد حکم جنابت مترتب نمی شود مگر آنکه یقین کند منی از او خارج شده است.

 سؤال: اگر کسی همیشه ترشّح داشته باشد و رطوبت آن مثل منی یا شبیه به منی است و بدون احساس و اراده است و بعد از جنب شدن یک روز تا دو روز این وضع بدتر و شدیدتر می شود آیا حکم منی را دارد یا نه؟ وظیفه و تکلیف چیست؟

جواب: تا یقین به خروج منی حاصل نشود احکام جنابت مترتب نمی شود.

سؤال: اگر دکتر در ادرار کسی تشخیص اسپرم (منی) بدهد و خود او هم بعد از ادرار آبی با لزوجت (چسبندگی)ببیند و احتمال قوی دهد که منی است، آیا آن آب حکم منی دارد؟

جواب: حکم منی ندارد، مگر علم پیدا کند که منی است.

 سؤال: کسی که شک کند جنب شده یا نه، باید غسل کند؟

جواب: تا یقین به جنابت حاصل نشود، غسل واجب نمی شود.

سؤال: در مسأله 346 احکام جنابت فرموده اید... درباره زن لازم نیست آن آب یا رطوبت با جستن و سست شدن بدن باشد بلکه اگر با شهوت باشد حکم منی دارد. تشخیص این مورد برای زنان که اغلب ترشّح می بینند و به جزئی شهوتی و خوشایندی ممکن است ترشح خارج شود چگونه است؟ خصوصاً در مورد دوشیزگان که در عقد می باشند؟

 جواب: ترشحات ذکر شده پاک است و غسل ندارد.

سؤال: دفق و فتور بدن را در جنابت زن شرط نمی دانید فقط حصول شهوت را در خروج رطوبت منی شرط جنابت فرموده اید، پس با رطوبتی که به نام مذی آن هم در موقع شهوت از مرد و زن خارج می شود چه تفاوتی دارد؟

جواب: میزان شهوتی است که مقارن با آن منی خارج می شود و با سایر حالات فرق دارد.

 سؤال: برخی اوقات زن به علت ملاعبه با همسر، تقریباً حالت انزال به او دست می دهد و بدنش سست می شود بطوری که فکر می کند جنب شده است؛ آیا پس از این حالت غسل جنابت واجب است یا نه؟

جواب: اگر یقین به انزال منی حاصل شود و از مجری به خارج برسد، غسل واجب است.

سؤال: آیا انسان در یک شب می تواند چند بار با همسر خود مجامعت کند یا خیر؟

جواب: مانع ندارد.

سؤال: اگر انسان در شب بداند که صبح برای غسل کردن، آب پیدا نمی کند، با این حال می تواند با همسر خویش نزدیکی کند؟

جواب: مانع ندارد.

 سؤال: آیا جوّ زمانی حکم اسلام را تعییر می دهد؟ مثلاً شخص ناپاک بواسطۀ جوّ می تواند در مسجد بخوابد یا خیر؟

جواب: جوّ، حکم را عوض نمی کند و اگر جنب یا حائض است نمی تواند در مسجد بخوابد.

سؤال: با توجه به این که یکی از محرمات بر شخص جنب، گذاشتن چیزی در مسجد است، اگر این چیز را به وسیلۀ چوب یا طناب به داخل مسجد بیندازد باز هم کار حرامی کرده است یا نه؟

 جواب: فرق نمی کند.

سؤال: بفرمائید کسی که به علّت شرعی نمی تواند نماز بخواند آیا می تواند  به قبرستان شهدا و مسجد جمکران برود؟

جواب: اگر جنب یا حایض است نباید به مسجد برود.

سؤال: اگر کسی جنب باشد و سوره هائی که خواندنش برای او حرام است به فکرش خطور کند و هرچه سعی کند از فکرش نرود آیا گناهی کرده است؟

جواب: مجرد خطور در ذهن حرام نیست.

سؤال: کسی که تمام پای او گچ گرفته شده، جنب شود غسل بر او واجب است یا تیمم و یا هر دو؟ و آیا می تواند داخل مسجد شود یا خیر؟

جواب: اگر می تواند غسل جبیره ای کند و حرجی نیست باید غسل کند وگرنه تیمم نماید و بعد از انجام وظیفه دخول مسجد مانع ندارد.

 سؤال: اگر فردی به قصد غسل واجب به حمام برود و خود را تطهیر نماید ولی خود غسل را سهواً بجا نیاورد، آیا همان قصد اوّلیه کفایت می کند؟

جواب: کفایت نمی کند و باید غسل را بجا آورد.

سؤال: در هنگام غسل کردن باید نیت را به زبان آورد یا صرف نیّت کافی است؟

جواب: ذکر نیت به زبان لازم نیست.

سؤال: اگر بعد از اذان صبح و ادای نماز شخصی جنب شود آیا باید غسل جنابت واجب کند یا خیر؟

جواب: نیت غسل جنابت کافی است.

 سؤال: در غسل کردن، چربیی که از خود طبیعت پوست سر است آیا مانع حساب می شود؟

جواب: اگر مانع از وصول آب نباشد اشکال ندارد.

سؤال: اگر بعد از غسل شک کند که مانعی از رسیدن آب در وقت غسل بوده یا نبوده غسل او چگونه است؟

جواب: غسل محکوم به صحّت است.

سؤال: در غسل واجب با توجه به اینکه امروزه از دوش آب در حمامها استفاده می شود گاه فرد موفق بشستن همه نقاط بدنش با دست نمی شود با اینکه آب به تمام نقاط بدنش رسیده است آیا این چنین غسلی صحیح است؟

جواب: دست کشیدن لازم نیست و چنانچه آب به تمام عضو برسد با نیت غسل کفایت می کند.

 سؤال: آیا غسل زیر دوش صحیح است؟

جواب: اشکال ندارد.

 سؤال: در غسل اگر موضع نجس از بدن را ابتدا طاهر کند و بعد مقداری آب تهیه کرده و دست خود را در آن آب بزند و به سر و گردن بکشد و آنجا را خیس کند و بعد به همین ترتیب دست خود را در آن آب زده به طرف راست بدن بکشد و بعد از آن به طرف چپ بدن، غسلش صحیح است؟

جواب: اگر آب بر بدن جاری شود که صدق شستن کند صحیح است.

سؤال: اگر انسان در غسل ترتیبی بعد از شستن سروگردن در توی حوض مثلاً باشد و تمام طرف راست و چپ او تا اول گردن توی آب باشد چنانچه در این حال به نیت طرف راست بدن را حرکتی دهد و بعداً به نیت طرف چپ بدن را حرکتی دهد آیا غسل ترتیبی محقق می شود و صحیح است؟

جواب: غسل ترتیبی به نحو مزبور صحیح است.

سؤال: اینجانب مدت مدیدی است که هنگام غسل نمودن ترتیب را رعایت ننموده ام و نماز خوانده ام اکنون حدود 5/7 سال است از تکلیف من می گذرد ، البته فکر نمی کردم رعایت ترتیب بدان صورت که در مسأله ذکر شده است باشد بلکه فکر می کردم منظور از ترتیب، شستن کامل بدن و خیس شدن کامل آن باشد چندی پیش به رساله رجوع نمودم و با کمال تأسف متوجه شدم تاکنون اشتباه کرده ام اکنون نمی دانم چقدر نماز باید قضا کنم چون نمی دانم چند نماز با این نوع غسل انجام داده ام خواهشمندم در این مورد مرا راهنمائی نمائید.

جواب: اگر غسل را باطل انجام داده اید نمازهائی که با آن حال خوانده اید و نزد شما معلوم است را باید قضا کنید.

سؤال: از سن 14 سالگی تا حال غسلها را بدین ترتیب انجام داده ام : اول نیت سر و گردن بعد سمت راست تا نصف بدن بعد سمت چپ تا نصف بدن بعد بقیۀ سمت راست تا آخر قدم بعد بقیۀ طرف چپ را تا آخر قدم، آیا صحیح است؟

جواب: غسل به این کیفیت باطل است باید اول سروگردن بعد تمام سمت راست و بعد تمام سمت چپ غسل داده بشود و تفصیل آن در رسالۀ عملیه ذکر شده است.

 سؤال: اینجانب شخص زمین گیر و فلجی هستم که خود قادر به شستشو و انجام عمل غسل نمی باشم، امّا در موقعی که دیگران مرا روی زمین خوابانیده و می شویند، به همان شکل با ریختن آب به روی سروگردن و طرف راست و چپ بدن، نیّت غسل می کنم، آیا غسل با این وضع صحیح است؟(البتّه به علت بیماری و خارج شدن رطوبت مشتبه، یقین به جنابت ندارم و این غسل را احتیاطاً انجام می دهم)

جواب: اشکال ندارد.

سؤال: آیا اگر کسی نتواند غسل ارتماسی و ترتیبی انجام دهد، می تواند در حالی که زیر دوش حمام هست نیت غسل کند یا نه؟

جواب: زیر دوش، غسل ترتیبی صحیح است.

سؤال: آیا در غسل ترتیبی، آب باید طر فین بدن را با هم فراگیرد و باید حتماً از بالا به پایین بشوییم؟

جواب: لازم نیست یک مرتبه یا با هم آب به طرفین برسد، بلکه هر طرف را می تواند  به تدریج هر طور خواست غسل دهد.

سؤال: بعضی می گویند: «حداقل مقدار آبی که برای غسل ارتماسی لازم است، باید به اندازه ای باشد که در حالت ایستاده تا ناف برسد و حتماً باید غسل را با نشستن و برخاستن انجام دهد»؛ در محل خدمت ما به علّت کمی آب رودخانه و نبود حمام، گودالی در رودخانه درست کرده اند که آب آن تا زانو و یا کمی بیشتر می باشد و ما غسل را در آن بطور درازکش، انجام می دهیم؛ البته بطوری که تمام بدنمان در این حالت زیر آب قرار می گیرد، آیا اینگونه غسل کردن صحیح است یا نه؟

جواب: در غسل ارتماسی باید آب بنحوی باشد که بشود در یک دفعه عرفی تمام بدن را فرا گیرد ولو با دراز کشیدن باشد.

سؤال: آیا در غسل ارتماسی، باید برای هر قسمت از بدن(1-سروگردن،2-طرف راست،3-طرف چپ) نیّتی جداگانه کرد یا این که برای تمام قسمتها یک نیّت کافی است؟

جواب: فرق نمی کند و غسل صحیح است.

سؤال: هل یشترط فی صحة الغسل طهارة تمام کل عضو قبلَ غسله ام یجوز_مثلاً_البدء بغسل أعلی العضو ثم تطهیر اسفله و غسله؟

 جواب: لا یجب ذلک و انما الواجب طهارة المحل قبل الغسل الوضوئی او الغسلی فلا یکفی غسل واحد للتطهیر و الوضوء او الغسل.

سؤال: یکی از برادران روحانی می فرمود: «قبل از غسل باید بدن از نجاست پاک شده باشد و پاک کردن نجاست (از جمله منی) در بین غسل، موجب بطلان غسل است» در صورت صحت مسأله، آیا نمازهای ما باطل بوده اند و باید قضا شوند؟( با توجه به این که ما قبلاً این مسأله را نمی دانستیم !)

جواب: اگر یقین دارید که هنگام غسل، بدن نجس بوده و پیش از تطهیر بدن غسل نمودید، غسل باطل است و نمازها قضاء دارد.

سؤال: شخصی به نیت غسل جنابت به حمام می رود و بدن خود را با صابون می شوید ولی در  موقع غسل کردن آب قطع می شود، آیا باز هم بدن(با توجه به این که هنوز غسل نکرده) نجس است؟

جواب: اگر آب به جاهای نجس بدن جاری شده، پاک شده است.

سؤال: آب قلیلی که برای غسل به کار می رود بعد از جدا شدن از بدن آیا نجس است؟ جواب: نجس نیست.

سؤال: در ادارات دولتی جهت نظافت کارکنان حمامی دایر نموده اند غسل کردن در آن محل جایز است یا خیر؟

جواب: اگر خلاف مقررات ادارۀ مربوطه نباشد یا اجازۀ مسؤولین غسل صحیح است.

سؤال: زمینی به عنوان تأسیس عزاخانه سید الشهداء (ع) اجراء صیغه شده ولی متأسفانه در اثر اشتباه و ندانستن حکم با کمک طاغوت زمان تبدیل به حمام گشته در حال حاضر تکلیف ما نسبت به این حمام از نظر شرعی چیست؟ چنانچه زمین دیگری برای درست کردن تکیه تهیه نمائیم جبران و اصلاح می شود یا خیر؟

جواب: اگر بر ای عزاداری زمین را تحویل نداده باشند و صاحبان پول راضی باشند تصرف در حمام مانع ندارد و در هر صورت اگر آب غسل مباح باشد غسل صحیح است.

 سؤال: محترماً معروض می دارد: آب لوله کشی شهری جیره بندی شده و دو باب حمام موجود در محل که از آب لوله کشی شهر تأمین می شد به ناچار از آب دو رشته قنات در شهر که به مصرف کشاورزی می رسد تأمین می گردد،بعضی افراد اظهار می دارند که ما راضی نیستیم که از آبمان برای مصرف در حمام برداشته شود، لازم به توضیح است که این دو باب حمام قبل از لوله کشی شهر از آب همین قنوات استفاده می کرده با این تفاوت که در آن عصر با دلو و چرخه آب کشیده می شد و اکنون با موتور پمپ، آیا تغسیل و تطهیر در این حمامها چگونه است؟

جواب: اگر حمام حق استفاده از آب قنات دارد می تواند مانند گذشته از آب قنات بر دارد در غیر این صورت برداشت آب و استفاده از آن منوط به اجازۀ تمام شرکاء است.

سؤال: در روستای ما حمامی ساخته اند  که نصف آب آن را از منبع و نصف دیگرش را از آب قنات ده تأمین می نمایند. قبل از ساختن منبع، کلّ آب حمام از قنات بوده، حالا مالکین آب اجازۀ استعمال آب را برای حمام نمی دهند؛ لطفاً بفرمایید که آیا بطور کلی استعمال آب حمام، اعمّ از غسل و غیره، جایز است یا خیر؟

جواب: اگر تأمین آب حمام از قدیم الأیام از قنات بوده، مالکین فعلی قنات حق ممانعت ندارند.

سؤال: اگر ملکی در اختیار شخصی باشد و صاحبان آن ملک شرعاً رضایت نداشته باشند آیا می توانند بدون اجازه و رضایت مالکین در آن غسل نمایند و اگر شخصی بعد از غسل، رضایت مالکین را به دست آورد غسل گذشته آن صحیح است یا خیر؟

جواب: اگر آب حمام مباح است غسل اشکال ندارد و با فرض عدم رضایت مالک شرعی تصرف جایز نیست و رضایت بعدی اثر ندارد.

سؤال: در روستای ما، در قبرستانی که تا دو سال قبل محل دفن اموات بود، حمامی ساخته اند، در موقع احداث حمّام بعضی از اعضای متلاشی نشده به دست آمد با توجّه به مسأله 641 رساله که می فرمایید: «نبش قبر مسلمان ... حرام است ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد» غسل و نظافت در این حمام چه حکمی دارد؟

جواب: اگر آب غسل مباح باشد، غسل صحیح است و بر کسی که علم نداشته باشد، تصرف مانع ندارد.

 سؤال: حاصل 54 سال زحمت و تلاش شبانه روزی حقیر یک باغ و ساختمان مسکونی (با ده سر عایله تحت تکفل) می باشد و با نهایت تأسف فاضلاب حمام عمومی به اضافه نفت سیاه بدون مجوز شرعی و قانونی وارد باغ و ساختمان این حقیر می گردد که از طرفی سلامت و بهداشت منطقه و از طرف دیگر باغ و زندگی حقیر را در خطر نابودی قرار داده که قابل کشت و برداشت نیست و برای ده سر عایله فدوی خطر امراض گوناگون ایجاد نموده آیا غسل و تطهیر و وضو را در این حمام جایز می دانید یا خیر ؟

جواب: غسل و وضوء صحیح است ولی تصرف ملک غیر و ضرر زدن به غیر حرام است باید از آن جلوگیری شود.

سؤال: شخصی در موقع غسل کردن بیش از حدّ معمول زیر دوش می ایستد و چندین بار غسل می کند، آیا غسل او صحیح است؟ (البتّه پول حمامی را نیز چند برابر می دهد!) جواب: اشکال ندارد، مگر آنکه طول دادن و تکرار کردن از روی وسواس باشد و در هر صورت غسل صحیح است.

سؤال: برای هر بار غسل چه مقدار وقت و آب لازم است؟

جواب: مقدار متعارف کافی است.

سؤال: چه کنم که در مورد غسل و طهارت زیاد شک نکنم و اعتماد به نفس داشته باشم؟

 جواب: اعتنا نکنید و وسوسه جایز نیست.

 سؤال: اگر در هنگام غسل کردن حرفی یا سخنی به اجبار زده شود آیا غسل باطل است؟

 جواب: باطل نمی شود.

سؤال: اگر انسان بعد از غسل ادرار کند و به همراه آن مقداری آب دیگر خارج شود، آیا باید دوباره غسل کند؟

جواب: اگر رطوبت مشتبه خارج شده، چنانچه قبلاً بول کرده باشد، ولو بعد از غسل، غسل واجب نمی شود.

سؤال: هل یصح الغسل اذا لم یکن المغتسل من نیّته ان یعمل ایّ عمل تترتب صحته علی الطهارة؟

جواب: لابأس به.

 سؤال: بعد از غسل جنابت، وضو برای نماز لازم نیست، آیا با این غسل می توان نافلۀ نماز را هم خواند یا مس قرآن نمود؟

جواب: می تواند نماز نافله و سایر کارهای مشروط به طهارت را انجام دهد.

سؤال: در مسأله 387 رساله آمده : «هرگاه به خیال اینکه به اندازه غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته، غسل او صحیح است » آیا با این غسل می تواند نماز بخواند یا باید برای نماز وضو بگیرد؟

جواب: اگر غسل جنابت است می تواند با آن نماز بخواند و وضو لازم نیست.

سؤال: در مسأله 359 آمده است:«اگر یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند، بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است»، آیا با این غسل می تواند نماز بخواند؟ یا باید برای نماز وضو بگیرد؟

جواب: حکم مسألۀ قبل را دارد.

سؤال: آیا کسی که جنب نیست، می تواند غسل جنابت به نیت واجب کند و با آن نماز بخواند؟

جواب: در فرض مرقوم، غسل جنابت صحیح نیست و برای نماز باید وضو بگیرد.

 سؤال: اگر انسان غسل جنابت را پیش از وقت نماز انجام دهد آیا برای نماز احتیاج به وضو دارد یا خیر؟

جواب: احتیاج به وضو ندارد.

سؤال: جنب از حرام غسل می کند، با این غسل بدون وضو می تواند نماز بخواند؟

جواب: می تواند.

سؤال: اگر انسان_نعوذ با لله_بواسطۀ کار حرامی جنب شود، عرقی که بعد از این عمل از او خارج می شود نجس است؟ و آیا می شود با غسل یا تیمم ولو در ضیق وقت که برای این جنابت انجام گرفته بدون گرفتن وضو، نماز خواند؟

جواب: عرق جنابت از حرام نجس نیست، ولی نماز با آن صحیح نیست و غسل جنابت ولو از حرام باشد، کفایت از وضو می کند و تیمم ولو در ضیق وقت در فرض مرقوم صحیح است و جنابت از حرام در غسل و تیمم با جنابت از حلال فرقی ندارد.

 سؤال: چند وقتی نماز را با غسل جمعه بجا می آوردم در این مورد متوجه شدم غسل جمعه غسل مستحبی است تکلیف نمازهای خوانده شده چیست؟

جواب: باید آنها را قضا کنید.

سؤال: آیا بین غسل های متعدد ترتیب لازم است یا خیر؟ یعنی هنگامی که شخصی جنب می باشد و بعد حیض شود و نیز چند غسل دیگر بر او واجب شود، باید اوّل غسل جنابت بکند و بعد حیض و بعد به ترتیب غسلهای دیگر؟ یا اینکه ترتیب لازم نیست؟

جواب: ترتیبی در بین اغسال نیست و می تواند  در نیت غسل جنابت سایر غسلها را هم منظور نماید و کفایت می کند.

سؤال: آیا انسان می تواند و صحیح است که به نیت چند غسل واجب و مستحب یک غسل انجام دهد؟

جواب: مانع ندارد.

سؤال: اگر کسی بعد از دوران بلوغ، از رساله در مورد غسل جنابت و جنب چیزی نفهمد و کسی هم او را راهنمائی نکند، بعد از یک سال این مسائل را یاد بگیرد و به آن عمل نماید، آیا باید نمازهائی که در ظرف این یک سال خوانده قضا کند؟

جواب: اگر نمازی که خوانده در حال جنابت بدون غسل صحیح بوده باید قضای آن را بجا آورد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -