انهار
انهار
مطالب خواندنی

شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی

بزرگ نمایی کوچک نمایی
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم شرعی شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی
    
مراجع معظمی که فتاوای آنها در باره شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی ذکر شده است.
آیةالله العظمی امام خمینی:
آیةالله العظمی گلپایگانی:
آیةالله العظمی فاضل لنکرانی:
آیةالله العظمی بهجت:
آیةالله العظمی تبریزی:
آیةالله العظمی امام خامنه ای:
آیةالله العظمی شبیری زنجانی:
آیةالله العظمی سیستانی:
آیةالله العظمی وحید خراسانی:
آیةالله العظمی صافی گلپایگانی:
آیةالله العظمی مکارم شیرازی:
آیةالله العظمی نوری همدانی:
آیةالله العظمی مظاهری:
آیةالله العظمی سبحانی:
آیةالله العظمی جوادی آملی:
    
مراجع معظمی که فتاوای آنها در باره شستن لباس نجس با ماشین لباسشوئی ذکر شده است.
    
آیةالله العظمی امام خمینی (قدّس سرّه):
سـؤال: آیا لباس شستن با هر نوع ماشین لباس‏شوئى خانگى پاک کننده مى ‏باشد یا خیر؟ اگر پاک مى‏ کند شرائط آن به چه صورت است؟
پـاسـخ: اگر بعد از زوال عین نجاست؛ یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل مى‏ شوید پاک مى‏کند.
سـؤال: آیا در ماشین‏هاى لباسشوئى برقى که مقدارى آب از شیر متصل به کر داخل مخزن جمع مى‏شود و روى لباسها مى‏ریزد و بعد آب قطع مى‏شود و آب موجود در مخزن در اثر نیروى گریز از مرکز از لباسها جدا شده و بیرون مى‏رود آیا از نظر شرعى لباسها پاک است یا خیر؟
پـاسـخ: بعد از زوال عین نجاست اگر دو مرتبه، در آب قلیل شسته شود و غساله منفصل شود پاک مى‏شود.
استفتائات: ج 1، ص 119 و 120 ، س 327 و 328.
آیةالله العظمی گلپایگانی (قدّس سرّه):
سـؤال: ماشینهاى لباسشوئى برقى که لباس را خشک مى کند و تحویل مى دهد با توجه به قطع و وصل شدن آب آیا لباس را پاک مى کند یا نه ؟
پـاسـخ: ماشینها مختلف میباشند. بطور کلى اگر لباس نجس را در ظرفى بگذارند و آب پاک، هر چند قلیل باشد بقدرى بر آن بریزند که تمام آن لباس را فرا بگیرد و بعد آن را در آورند و فشار بدهند یا بوسیله‌اى فشار داده شود و اگر به بول، نجس شده پس از خالى کردن آب غساله ظرف، بار دیگر این عمل تکرار شود پاک مىشود به شرط این که نجس دیگر به آن نرسد یا به محل دیگر که نجس شده نخورد بنابر این، تطهیر با ماشینها هم به این نحو خصوصاً که آب کر یا جارى است اگر انجام شود و با نقاط دیگر ماشین اگر نجس شده باشد تماس پیدا نکند ممکن است و به هر حال، چون شبهه در موضوع است میزان، علم خود شخص است.
مجمع المسائل: 1/30/س 12.
آیةالله العظمی فاضل لنکرانی (قدّس سرّه):
سـؤال: ماشینهاى لباسشویى که لباس را شسته و خشک تحویل مى دهند، با توجه به قطع و وصل شدن آب آیا لباس را پاک مى کنند؟
پـاسـخ: به طورى که مطلعین مى گویند آب در حال اتصال به کر لباس نجس را احاطه مى کند و همه اجزاى لباس را فرا مى گیرد و در صورت قطع شدن چنانچه سه مرتبه آب لباس ها را فرا بگیرد و آبها را گرفته تخلیه کند، اگر عین نجاست در لباس باقى نمانده باشد، پاک مى شود.
جامع المسائل: 1/37/س 47.
آیةالله العظمی بهجت (قدّس سرّه):
سـؤال: ماشین هاى لباسشویى برقى که لباس را خشک مى کند و تحویل مى دهد با توجه به قطع و وصل با آب کُرّ، آیا لباس را پاک مى کند یا خیر؟
پـاسـخ: اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب متّصل به کرّ یا دو مرتبه با آب قلیل مى شوید، پاک مى کند، البته لزوم دو مرتبه در آب قلیل نسبت به لباس نجس شده ى به بول است و هم چنین در شستن به آب قلیل، ملاحظه ى سایر احکام آب کشى با آب قلیل بشود.
سـؤال: ماشین هاى لباسشویى موجود آیا تطهیر مى کنند یا پس از شستن باید دوباره لباس را آب کشید؟ (با فرض این که: برخى لباسشویى ها پس از پر شدن مخزن تا زمان تخلیه کامل، دیگر متصل به آب لوله کشى نیست. و برخى دیگر تا پایان چرخش به منظور خارج کردن غساله ى لباس هرچند به مقدارکم ولى متصل به آب لوله کشى است)
پـاسـخ: در مورد اوّل اگر آب متّصل به کر ولو براى یک لحظه هم فراگیر لباس ها نمى شود باید احتیاط رعایت شود و در فرض دوم پس از فراگیر شدن لباس هاى نجس به واسطه ى آب کر ـ در صورتى که عین نجس برطرف شده باشد ـ لباس ها پاک مى شود و تعدّد و تکرار آب کشى و یا خارج کردن غساله نیازى نیست.
استفتائات: 1/69/س 221و 222.
آیةالله العظمی تبریزی (قدّس سرّه):
سـؤال: در مورد ماشین لباسشویى استفتایى به حضرت عالى منسوب است به این مضمون که : (( چـنانچه لباسها به چیزى که با یک بار شستن پاک مى شودنجس شده باشند و عین نجاست هم در آنها نبوده و ماشین به آب کر وصل باشد، حکم به طهارت آنها مى شود؛ ولى اگر به چیزى نجس شـده اند که احتیاج به دوبار شستن دارد، درصورتى که آب قطع و وصل مى شود، پاک شدن لباسها محل اشکال است )) . سؤال من این است که : منظور از دوبار و یک بار چیست ؟ کدام نجاست است که بعد برطرف شدن عین نجاست باید دوبار آب کشیده شود وکدام یک بار ؟
پـاسـخ: لباس و مانند آن که به بول نجس شده باید دوبار پس ازبرطرف شدن عین نجس شسته شود و در هر بار بفشار مانند آن آب را از لباس خارج کند و لو آنکه بوسیله خود لباسشوئى خارج شود، واللّه العالم .
سـؤال: اگر ماشین در حال آب کشیدن، طورى لباس را بگرداند که غُساله خارج شود و دوبار لباس را آب بکشد، آیا لباس پاک مى شود ؟
پـاسـخ: چنانچه در حالى که لباس چرخانده مى شود تا آب آن خارج گردد، آب به اطراف داخل لباسشوئى در بـار اول پـاشـیـده شـود، باید آب کر در بار دوم تمام مواضع نجس شده اى که با لباس ملاقات مـى کـند فرا بگیرد و لباس در همان حال اتصال شسته شود و پس از آن غُساله خارج شود تا لباس پاک شود، واللّه العالم .
استفتائات جدید: 1/29/س 102 و 103.
آیةالله العظمی امام خامنه ای (مدّظلّه):
سـؤال: آیا لباسهائى که با لباسشوئى تمام اتوماتیک شسته مى‏شود، پاک مى‏گردد یا خیر؟ نحوه کار این لباسشوئى‏ها به این صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشوئى شسته مى‏شود، مقدارى از آب و کف پودر بر شیشه درب لباسشوئى و نوار پلاستیکى اطراف آن پاشیده مى‏شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشیده شده ولى کف پودر، درب و نوار پلاستیکى اطراف آن را به طور کامل مى‏پوشاند. در مراحل بعدى ماشین لباسشوئى لباسها را در سه نوبت با آب قلیل مى‏شوید و از آن پس آب غساله بیرون کشیده مى‏شود، امیدواریم توضیح بفرمائید، لباسهائى که به این ترتیب شسته شده‏اند، پاک هستند یا خیر؟
پـاسـخ: اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشوئى به لباسها و همه قسمت‏هاى داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است.
أجوبة الإستفتائات س 292.
آیةالله العظمی شبیری زنجانی (مدّظلّه):
سـؤال: آیا ماشین لباسشویی لباسهای نجس را پاک میکند؟
پـاسـخ: اگر قبل از قطع آب کر یا قطع آب لوله کشی شهری، آب {در داخل ماشین لباسشوئی} قسمت نجس لباس را فرا گیرد و عین نجاست هم زائل شده باشد و آب، رنگ، بو یا مزه نجاست را هم به خود نگرفته باشد، لباس پاک می شود البته در متنجّس به بول اگر با آب کُر - نه آب لوله کشی شهری - شسته می شودبنا بر احتیاط دو بار شسته شود.
استفتائات ج 1، ص 85، س 293.
آیةالله العظمی سیستانی (مدّظلّه):
سـؤال: آیا می شود به شستشوی ماشین های لباسشویی اتوماتیک برای پاک شدن لباس ها اکتفا نمود یا این که شستشوی جداگانه ای با دست و خارج از دستگاه نیاز می باشد؟
پـاسـخ: نیازی به شستن مجدد آن نیست در صورتی که عین نجات از بین برود.
استفتائات ج ۱، ص ۳۱.
آیةالله العظمی وحید خراسانی (مدّظلّه):
سـؤال: خواهشمند است بفرمائید آیا شستن لباسی که نجس است ولی عین نجاست در آن نیست با ماشین های لباس شوئی جدید که آب کشی هم می کنند صحیح است یا خیر؟
پـاسـخ: در صورتی که با شرائط مقرر شرعی آب بکشد اشکال ندارد و کار ماشینهای مختلف، متفاوت است.
سایت معظم له (نجاسات و پاک کننده ها/ س 97).
آیةالله العظمی صافی گلپایگانی (مدّظلّه):
سـؤال: ماشینهای لباسشویی تمام اتوماتیکی که لباسها را پس از شستشو با مواد شوینده سه الی پنج مرتبه با آب قلیل آبکشی مینماید، با توجه به این که در هنگام شستشوی اولیه، کف متنجس را با توجه به حجیم بودن آن به قسمتهایی از درب شیشه ای و لاستیک دور آن میرساند در صورتیکه هنگام آبکشی آب به قسمتهای مورد نظر نمیرسد آیا البسه از نظر شرعی پاک میشود در صورتیکه جواب منفی باشد چگونه باید عمل کرد؟
پـاسـخ: اگر بدانید قسمتهای از شیشه یا لاستیک اطراف درب بوسیله آب قلیل پاک نمیشود و ترشحات آن به لباسهای داخل ماشین میرسد موجب تنجیس لباسها میگردد و باید آنها را در خارج ماشین تطهیر نمائید.
جامع الاحکام 1 /30 / س 80.
آیةالله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه):
سـؤال: آیا لباس به وسیله ماشین لباسشویى اتوماتیکى که خود چند بار لباس را مىشوید و آب آن را مى کشد پاک مى شود؟
پـاسـخ: پاک است؛ خواه در حال شستن لباسها اتّصال با آب لوله کشى داشته باشد یابعد از قطع شدن، شروع به شستشو کند.
استفتائات جدید: 1/27/س 34.
آیةالله العظمی نوری همدانی (مدّظلّه):
پـاسـخ: اگر بعد از برطرف شدن عين نجاست ماشین به آب لوله کشی وصل باشد، پاك است.
هزار و يك مسأله فقهي، ۱۳۸۳،‌ ج۲، ص۱۴،‌ س ۳۵..
آیةالله العظمی مظاهری (مدّظلّه):
سـؤال: ماشین لباسشویی که لباس را خشک تحویل میدهد در چه صورتی لباس را پاک می‌کند؟ آیا عمودی و افقی بودن مخزن آن و نیز قطع و وصل آب، تاثیری‌دارد؟
پـاسـخ: مطلقاً تطهیر می کند.
رساله استفتائات، ص ۱۰۴.
آیةالله العظمی سبحانی (مدّظلّه):
پـاسـخ: اگر در پايان شستشو هنگام آبكشى مخزن لباسشويى به آب كر متصل شده و آب در حين اتصال به همه لباسها برسد لباسها پاك مى شود.
    
آیةالله العظمی جوادی آملی (مدّظلّه):
سـؤال: لباسی که لکه کوچک خون روی آن بود به صورت اتفاقی وارد ماشین لباسشویی شد پس از اتمام کار متوجه شدم لکه روی لباس باقی مانده است باتوجه به اینکه لباس به صورت اتفاقی وارد ماشین لباسشویی شده بود من قبل از ان اقدام به برطرف کردن عین نجاست نکرده بودم ولی ماشین لبا سشویی به اب کر وصل است و لباسها را پنج شش بار آب میکشد آیا ان لباس پاک است لباسهای دیگر که همراه ان لباس داخل ماشین لباسشویی بودهاند چه طور من مقلد آیةالله جوادی آملی ام در صورت در دسترس نبودن نظر ایشان بر اساس نظر امام (ره) پاسخ دهید
    
پـاسـخ: در صورتی که ماشین لباس شویی در هنگام شستشو متصل به آب کر باشد. بدون شبهه لباس ها پاک می شود و اگر موقع شسشو متصل به کر نباشد با توجه به اینکه ماشین لباس ها را چند بار می شوید و آب را تخلیه می کند. لباس ها پاک می شود.
نکته مهم و قابل توجّه:
اگر پس از شستشوی لباس نجس مانند: منی یا خون یا مدفوع؛ عین و جرم نجاست برطرف و زایل شده باشد، لباس پاک است ولو آثاری از رنگ نجاست باقی مانده باشد.؛ بنابراین باقی ماندن رنگ نجاستها اشکال ندارد و کلیه لباسها نجس نمی باشند و لازم نیست که دوباره شسته شوند.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -