انهار
انهار
مطالب خواندنی

خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

و بـه دوستى خدا به فقير و اسير و طفل يتيم طعام مى دهند و (گويند) ما فقط براى رضاى خدا به شما طعام مى دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسى نمى طلبيم .
جامعه اى كه بر مبناى الگوى اسلامى و مكتب علوى تشكيل شده است ، يك فرد مسلمان در برابر نيازها و گرفتاريهاى برادران دينى خود بى تفاوت نـمـى تـوانـد بـاشـد. بلكه با احساس مسئوليت ، در پى كمك به برادران خود و رفع مشكلات آنان خواهى بود. تا آنجا كه در لسان ائمه معصومين (عـليـه السلام ) كمك به برادر دينى با صد مرتبه طواف واجب خانه خدا برابرى مى كند. بر همين اساس بعد از اجراى حكم خدا و پياده كردن احكام الله ، خدمت به محرومين يكى از شيرين ترين عبادتهاست و اين سنت پيامبر و ائمه معصومين (عليه السلام ) بوده است .
سابقه كميته امداد امام خمينى (ره ) به سالهاى قبل از پيروزى انقلاب - حدودا سالهاى 1343- 1342- باز مى گردد كه تعدادى از انقلابيون كه در زمـره يـاران امام (ره ) بودند، ماءموريت پيدا كردند كه به خانواده هاى زندانيان ، نيازندان و مبارزين رسيدگى كنند. امدادگرى بويژه در دوران اوج گـيـرى انقلاب در طى سالهاى 57- 56، كه اعتصاب و تحصن همه جا را فراگرفت ، به منظور حمايت از اعتصاب كنندگان و زندانيان ، ادامه يافت . بـا پـيروزى انقلاب ، حمايت از نيازمندان در صدر برنامه ها قرار گرفت و 22 روز پس از پيروزى ، كميته امداد امام خمينى (ره ) با صدور فرمانى از جانب ايشان ، به عنوان دومين نهاد انقلابى در 14 اسفند 1357، تشكيل گرديد.
اين نهاد زير نظر مستقيم مقام ولايت و مؤ سسه اى عام المنفعه ، دايمى و غير انتفاعى است كه اساسنامه آن به توشيح و تاءييد امام (ره ) رسيده است .
مـركـز كـمـيـتـه امداد در تهران است و شعبه هاى آن در تمامى شهرها و اكثر بخشهاى كشور حتى در بعضى از كشورهاى مسلمان نشين داير مى باشد. در راءس ايـن كـميته يك شوراى پنج نفره است كه مسئوليت كليه امور را بر عهده دارد و با حكم ولى امر تعيين مى شوند. مطابق اساسنامه ، منابع مالى ايـن نهاد عبارت است از: كمكهاى مستقيم مقام معظم رهبرى ، عتبارات دولت ، كمكهاى مردمى ، مؤ سسه ها، نهادها و ارگانا، صدقات ، نذورات و هدايا،... و در آمدهاى حاصل از امور اقتصادى همين نهاد.
مديريت كميته امداد به عهده سرپرست آن است كه از اعضاى شوراى مركزى است و با راءى اكثريت انتخاب مى شود.
سـرپـرسـتـى ده مـعـاونـت دارد كـه عـبارتند از: ادارى و مالى ، پژوهش و برنامه ريزى ، خودكفايى ، خدمات درمانى ، عمران و ساختمان ، جذب هداياى مردمى ، حقوقى ، امور مجلس ، امور استانها و پشتيبانى .
ايـن نـهـاد از يك دفتر مركزى و 26 اداره كل تشكيل مى شود كه از جمله ، چهارده اداره كه زير نظر سرپرستى قرار دارد و بقيه را معاونتها نظارت و اداره مى كنند.

وظايف كميته امداد
وظايف اين نهاد بدين شرح است :
1- تلاش در جهت شناخت انواع محروميت ، رنج و كمبود، نارسايى مادى و معنوى .
2- يافتن محرومان و امداد ممكن در حد ضرورت ، براى رفع محروميت آنان از طريق اعطاى كمكهاى بلاعوض و وام و ايجاد كار مناسب .
3- اقدام در رفع درد و رنج افراد و خانواده هاى محروم ، از طريق معالجه و كمكهاى آموزشى و درمانى و مالى ، اعزام به خارج از كشور.
4- بـر طـرف كـردن كـمـبـود افـراد خـانـواده اى نـيـازمـنـد در مـنـاطـق مـخـتـلف كـشـور در حـد ضـرورت بـا اعـطـاى وام بـراى جـهـيـزيـه ، ادواج ، تحصيل ، معالجه و كمك به تعمير يا احداث مسكن و ساير موارد ضرورى .
5- آمـادگـى نـسـبـى بـراى جـبـران نـارسـايـيـهـايـى كـه در مـنـاطـق مـخـتـلف كـشـور در مـقـابـله بـا مـشـكـلات وجـود دارد، از قبيل : نارساييهاى باقيمانده از تصادفات ، اتفاقات و رويدادهاى طبيعى و تجاوزات و تعديات دشمنان داخلى و خارجى .
6- تـكـمـيـل فـعـاليـتـهـاى آمـوزشـى ، فـرهـنـگـى و تـبـليـغـاتـى در مـنـاطـقـى كـه دسـتـگـاه مـسـؤ ولى نـيـسـت يـا امـكـان كـافـى نـدارد، از قـبـيـل : كـمـك بـه دانـش آمـوزان ، مـؤ سـسـه هـاى فـرهـنـگـى ، انـجـمـن اسـلامـى ، كـتـابـخـانـه هـا، مـسـاجـد و محافل دينى .
7- همكارى و هماهنگى با ارگانهاى دولتى و نهادهاى انقلابى رسمى و مؤ سسه هاى خيريه .
8- تـهـيـه و تنظيم برنامه هاى آموزشى و فرهنگى و تربيتى در جهت رشد فكرى و تقويت روحيه امدادگرى و آموزش مهارتهاى لازم به افراد تحت پوشش .
9- تشويق و ترغيب مردم به انفاق و ايثار و كمك به محرومان و مستضعفان و كوشش در جذب هداياى مردمى .
10- فراهم آوردن امكانات و تسهيلات براى خودكفايى محرومان از طريق آموزش مهارتهاى فنى و حرفه اى و امكانات توليدى و كمكهاى سرمايه اى .

اهداف كميته امداد امام خمينى
مـقـام مـعـظـم رهبرى در ديدار با مسئولين كميته امداد در سال 1357، امداد رسانى به فقرا و گرسنگان را وظيفه اصلى و مهم كميته توصيف كردند و فرمودند:
هدف اصلى ما اين است كه در كشور هيچ فردى از گرسنگى رنج نبرد و آنگاه تاءكيد فرمودند كه هدف ما محو فقر در كشور است .

خدمات كميته امداد
كميته امداد امام هم اكنون خدمات گسترده اى را به اقشار مختلف محروم ارايه مى دهد، كه عبارتند از:
پـوشـش سـالمـندان مشمول طرح شهيد رجايى ، پرداخت و ام فرض ‍ الحسنه ، تهيه جهيزيه براى نوعروسان خانواده هاى تحت پوشش ، كمك به بيماران هموفيلى ، كليوى و تالاسمى ، خدمات درمانى و بهداشتى و اجراى بيمه درمان خانواده هاى تحت پوشش ، ارايه خدمات فرهنگى و آموزش بـه دانـش آمـوزان و دانـشـجـويـان و طـلاب تـحـت پـوشـش ، كـاريـابـى بـراى مـدد جـويـان و مـعـرفـى آنـهـا بـه مـشـاغـل مـنـاسـب ، تـهـيه و واگذارى مواد اوليه و ابزار كار و تاءمين فضاى خودكفايى ، رسيدگى و نظارت بر فعاليتهاى خودكفايى به صورت دسـتـه جـمـعـى و كـارگـاهـهـا، تـشـكـيـل دروه هـاى كـارآمـوزى ، تـاءمـيـن مـسـكـن بـراى خـانـواده هـاى بـى بـضـاعـت ، كـمـك بـه طـرح كـنـتـرل مـواليـد خاناده هاى تحت پوشش ، ايجاد شغل در روستا و كمك به بازگشت آنها از شهر به روستا، جبران ديه ، اطعام و افطاريه ، كمك به خـانـواده هـاى مـحـروم كـشـورهـاى مـسـلمـان ، جـمـع آورى صـدقـات بـه مـنـظـور هـدايـت صـحـيـح آن ، ارايه خدمات عمرانى ، بازسازى و نوسازى مناطق سيل زده و زلزله زده ، جذب و صرف كمك هاى مردم ، ارايه كمك به مهاجرين جنگ و كمك به خانواده سربازان .

جمعيت تحت پوشش كميته امداد امام خمينى (ره )
تـا پـايـان سـال 1375، تـعـداد 497 هـزار خـانـوار بـا جـمـعـيـت 266/740/1 نـفـر شـامـل ايـتـام ، بـى سـرپـرسـتـان ، از كـارافـتـادگـان و سـايـر نـيـازمـنـدان بـه صـورت دايـمـى تـحـت پـوشـش بـوده انـد كـه 804/203 خـانوار شـامـل 133/585 نـفـر در روسـتا و 273/293 خانوار شامل 113/882 نفر در شهر هستند. بعلاوه تعداد 175277 نفر نيز به صورت موردى از اين خدمات بهره مند شده اند.

حمايت از محرمان خارج از كشور
بـر اسـاس ايـنـكـه مـسـلمـانـان امـت واحـده انـد و بـراى كـمـك بـه مـحـرومـيـن مـحـدوده جـغـرافـيـايـى نـمـى تـوان قايل شد، كميته امداد دامنه فعاليتهاى خود را در چند كشور مسلمان ، به شرح زير گسترش داده است :
1- لبنان
از اواخـر سـال 1366، كـمـيـتـه امـداد يـا 16 واحـد، شـامـل يـك واحـد مـركـزى و يـك شـاخـه اصـلى و 7 مـؤ سـسـه تـابـعـه در لبـنـان مشغول فعاليت شده است كه هم اكنون 4525 خانوار با جمعيت 10029 نفر را تحت پوشش ‍ دارد.
2- افغانستان
در سـال 1371، يـك شـاخـه اصـلى در كـابـل و يـك شـاخـه فـرهـى در قـلعـه فـتـح الله خـان ، در سـال 1372، يـك شـاخـه اصـلى در مـزار شـريـف و در سـال 1373 ، يـك شـاخه اصلى در شهر باميان تاءسيس شده است كه 6742 خانوار با جمعيت 28311 نفر را به صورت دايمى و فصلى و موردى تحت پوشش ‍ دارد.
3- جمهورى آذربايجان
در سـال 1372، يـك شاخه اصلى در شهر باكو تاءسيس شد كه هم اينك بيش ‍ از هفت هزار خانوار، با جمعيتى بيش از بيست هزار نفر را تحت پوشش ‍ قرار دارد.
4- تاجيكستان
مردم تاجيك از نظر فرهنگ و سنت ، نزديكى بسيارى با ايرانيان دارند و در اين كشور 80 درصد مردم در زير خط فقر زندگى مى كنند.
هـمـزمـان بـا دهـه فـجـر 1373، كـمـيـتـه امـداد در شـهـر دوشـنـبـه تـاءسـيـس شـد كـه تـا بـه حال به بيش از سه هزار خانوار با جمعيتى بالغ بر بيست هزار نفر بطور دايمى و به تعداد زيادى به صورت موردى كمك شده است .
5- بوسنى
در سال 1372، يك شاخه از كميته امداد در كشور بوسنى تاءسيس شده است .

خدمات فوق العاده
كـمـيـتـه امـداد در طـول جـنـگ تـحـمـيـلى از طـريـق 4 پـايـگـاه اصـلى ايـسـتـگـاه صـلواتـى و 22 پـايـگـاه فـرعـى مـشـهـور در خـطـوط اول جبهه ، به رزمندگان اسلام خدمات ارايه داده و با اعزام پرسنل خود به جبهه 18 شهيد و دهها مجروح و آزاده تقديم انقلاب كرده است .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 
پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -