مطالب خواندنی

احکام نیابت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

1- نیابت مستطیع

سؤال:  شخصى مستطیع است ولى چون ثبت نام نکرده، استطاعت رفتن به حج رانداشته است ولى اکنون به نیابت از پدرش ـ که ثبت نام کرده بود و فوت کرده ـ عازم حج است، آیا این نیابت صحیح است؟

پاسخ:  چنانچه استطاعت مالى داشته ولى بر اثر موانعى موفّق به ثبت نام نشده نیابت او صحیح است.

2- نائبی که کس دیگری را اجیر کند

سؤال:  پدرى چند فرزند دارد و تمام اموال خود را به دو تن از فرزندانش به عنوان مصالحه داده است ولى شرط کرده که بعد از مرگ از طرف وى کسى را حدّاکثر ظرف چهار سال براى اداى حَجّة الاسلام بفرستند، فرزند او طبق شرط عمل کرده و در سال چهارم کسى را براى حج از بلد خویش روانه کرده است ولى این نایب وقتى به شهر دیگر رسید خودش نرفت و کسى دیگر را براى حجّ میقاتى فرستاد و حجّ میقاتى انجام گرفته است در حالى که فرزندان این میّت از این جریان خبر نداشتند(ناگفته نماند که حجّ میقاتى براى مردم آن جا شناخته شده نیست و از نیابت براى حجّ بلدى انصراف دارد) سؤال این است که:

الف) آیا نایب، حقّ نایب ساختن شخص دوّم را دارد؟

ب) آیاحجّ انجام گرفته ازطرف میّت صحیح است و میّت برىء الذّمّه شده است؟

ج) حکم مصالحه چیست؟

د) آیا به شرط عمل شده؟ زیرا فرزندان دیگر میّت،مدعى هستند که به شرط عمل نشده است لذا باید ما ترک به عنوان ارث بین ورثه تقسیم شود.

پاسخ:  الف) نایب حقّ نایب قراردادن دیگرى را ندارد

ب) حجّ انجام گرفته صحیح است و میّت برى الذّمّه شده است.

ج) مصالحه به قوّت خود باقى است.

د) پسر باید پول حجّ را از نایب اوّل باز پس بگیرد و بهتر آن است که میان ورثه تقسیم کند.

3- نذر احرام قبل از میقات برای نائب

سؤال:  زنى هستم که نیابتاً به حج مشرف شده ام آیا نذر احرام قبل از میقات براى من جایز است؟

 پاسخ: مانعى ندارد.

4- کسی که شبها قادر به رمی جمرات است

 سؤال: زنى که روز دهم و یازدهم و دوازدهم قادر به رمى جمرات نیست، ولى مى تواند شبها رمى جمره نماید و یا در روز سیزدهم قضاى هر سه روز را به جا آورد آیا مى تواند از طرف کسى نایب شود؟ و در صورت امکان آیا همه صور مذکوره یکسانند و یا آن که فرق دارند؟

 پاسخ: نیابت او صحیح است و باید شبها به جاى روز رمى کند.

5- اجیر گرفتن توسط نائب

 سؤال: آیا نایب حقّ نایب گرفتن دارد و در صورت انجام این عمل آیا میّت برىء الذّمّه مى شود؟

 پاسخ: نایب حقّ نایب قرار دادن دیگرى را نداشته است ولى حجّ انجام گرفته صحیح است و میّت برىء الذّمّه شده است ولى نایب نسبت به پولى که گرفته مدیون است.

6- عدم لزوم انجام طواف نساء برای نائب

 سؤال: کسى که حجّ نیابتى انجام مى دهد علاوه بر طواف نسا که براى منوبٌ عنه به جا مى آورد آیا واجب است که براى خود نیز طواف نسا انجام دهد؟

پاسخ:  واجب نیست.

7- نیابت از مستطیع در حال حیات

سؤال:  پیرزنى هستم مستطیع، که به علّت کهولت سن توانایى انجام اعمال حج را ندارم. آیا مى توانم در حال حیات کسى را به نیابت خود به حج بفرستم، و حال آن که امید بهبودى در آینده نیز ندارم؟

 پاسخ: باید نایب بگیرید.

8- نیابت از شخص مریض در حال حیات

 سؤال: اینجانب که به علّت کهولت سن و بالا بودن قندخون و بیماریهاى دیگر قادر به انجام فریضه حج نمى باشم، آیا مى توانم کسى را به نیابت از طرف خودم به حج بفرستم؟

 پاسخ: اگر قبلا از جمیع جهات مستطیع بوده، و اقدامى براى انجام حج نکرده اید، واجب است نایب بفرستید، و اگر قبلا مستطیع نبوده اید، نایب گرفتن مستحبّ است.

9- نیابت خدمه کاروان از طرف والدین

سؤال:  اگر کسى به عنوان خدمه یک بار به حج مشرّف شود و حجّ خویش را بجاى آورد، آیا مى تواند در سفر دوّم، که به همین عنوان مشرّف مى شود، به نیابت از پدر یا مادر متوفّایش حج بجا آورد؟ در چنین صورتى، آیا حج از عهده پدر و مادرش برداشته مى شود؟

پاسخ:  مانعى ندارد، و حج براى آنها صحیح است.

10- حج نیابتی بدون اطلاع منوب عنه

سؤال:  فرزندى اختیار تمام اموال پدرش را دارد، و پدرش نمى تواند حج بجا آورد. فرزند بدون اطّلاع پدر، شخصى را براى وى اجیر کرده و خودش نیز براى انجام حجّ خویش مشرّف شده است. آیا حجّ اجیر از سوى پدر صحیح است؟ اگر در مدینه قصد کند که همه مخارج اجیر را از مال خودش محاسبه کند، آیا اشکال برطرف مى شود؟

پاسخ:  در فرض مزبور نیابت از طرف پدر صحیح نیست، مگر این که با اطّلاع و موافقت او باشد، و حج از طرف پدر واقع نمى شود، و فرقى بین دو صورت فوق نیست.

11- نیابت فرزند از پدری که قبلا مستطیع بوده

 سؤال: شخصى قبلا مستطیع بوده و به حج نرفته، و اکنون هیچ گونه توانایى مالى جهت انجام حج ندارد، آیا فرزندش مى تواند به صورت مجّانى از طرف پدر حجّ نیابتى انجام دهد؟

پاسخ:  نیابت در حجّ واجب از طرف انسان زنده صحیح نیست، مگر در صورتى که شخص از جهت پیرى یا بیمارى نتواند به حج برود، و از توانایى و خوب شدن وى تا آخر عمر مأیوس باشد.

12- نیابت از کسی که پس از عمره مفرده فوت شود

 سؤال: فقها مى فرمایند: «نیابت از سوى کسى که بعد از استطاعت، به مکّه مشرّف شده، و پس از دخول در حرم فوت کرده، لازم نیست». حال اگر شخصى بعد از تمام کردن عمره تمتّع از دنیا برود، آیا در این صورت هم نیابت لازم نیست؟

پاسخ:  نیابت لازم نیست.

13- گرفتن نائب برای مستطیعی که در حج دیوانه شده

سؤال:  شخصى پس از تشرّف به مدینه منوّره بر اثر حوادثى دیوانه مى شود. با توجّه به این که حج سابقاً بر او مستقر شده، آیا مى توان براى او نایب گرفت؟ اگر نیابت جایز نباشد، تبرّع حج از سوى او چه حکمى دارد؟

پاسخ:  اگر امید به بهبودى او نباشد، گرفتن نایب مانعى ندارد.

14- عدم لزوم عمل بر طبق فتوای مرجع منوب عنه

 سؤال: آیا بر نایب واجب است که طبق فتواى مرجع تقلید منوب عنه اعمال حج خود را انجام دهد، یا باید مطابق وظیفه خودش عمل کند؟

پاسخ:  ملاک وظیفه خود اوست، ولى اگر به کیفیّت خاصّى اجیر شده، مثلا از او خواسته اند که بر طبق فلان فتوى عمل کند، باید طورى انجام دهد که هم آن کیفیّت خاص مراعات شود، و هم وظیفه اش انجام گردد.

15- عدم لزوم سوال از مرجع تقلید منوب عنه

 سؤال: آیا در مسأله نیابت حج لازم است اجیر و مستأجر از یکدیگر سؤال کنند که مقلّد چه کسى هستند؟

پاسخ:  لازم نیست، و اجیر مطابق تقلید خودش عمل مى کند.

16- نحوه نیت کسی که از طرف نایب وکیل در قربانی کردن شده

 سؤال: کسى که حجّ نیابى انجام مى دهد اگر در قربانى، شخص دیگرى را وکیل کند، قربانى کننده، که نایبِ نایب است، چگونه نیّت نماید؟ آیا باید نیّت کند که به وکالت از سوى میّت قربانى مى کنم، یا به وکالت از سوى نایب میّت؟ و در هر صورت، آیا ذکر نام میّت هم لازم است؟

پاسخ:  بردن نام میّت لازم نیست، بلکه کافى است نیّت کند که آنچه را بر عهده نایب است انجام مى دهد.

17- شک در نیت نیابت هنگام احرام

 سؤال: نایبى پس از ورود به مکّه شک مى کند که آیا هنگام نیّتِ احرام، نیّتِ نیابت کرده یا نه؟ آیا باید به میقات برگردد و مجدّداً به نیّت منوب عنه مُحرم شود، یا حج براى خودش محسوب مى شود، و دیگر نمى تواند نایب باشد؟

 پاسخ: در نیّت، گذراندن از ذهن لازم نیست. اگر انگیزه او از آمدن به مکّه و احرام نیابت بوده، عمل را به عنوان نیابت انجام مى دهد، ولى اگر از اوّل مردّد بوده به چه قصدى حج بجا آورد، مى تواند به نیّت اجمالى (یعنى همان نیّت موقع احرام) عمل خود را به اتمام برساند، ولى براى نیابت کفایت نمى کند.

18- عدول از نیت پس از احرام

 سؤال: شخصى در میقات محرم شده، و لبّیک مى گوید، سپس به فکر مى افتد که چون سفر دوّم اوست، براى پدر، یا مادر، یا یکى از خویشاوندان، حجّ تبرّعى انجام دهد. آیا مى تواند عدول کند، و دوباره به نیّت شخص مورد نظر محرم شود؟

 پاسخ: اگر به احرام صحیح محرم شده نمى تواند نیّت را عوض کند; بلکه باید عملش را به همان نیّتى که در احرام داشته به انجام برساند.

19- آگاهی نائب از استطاعت خود پس از احرام

 سؤال: شخصى به عنوان نیابت از دیگرى در مسجد شجره محرم شده، و به مکّه آمده است. در جلسات آموزشى مناسک حج، متوجّه مى شود که خودش مستطیع بوده است، اکنون چه وظیفه اى دارد؟

پاسخ:  احتیاطاً عمره را تمام کند، و طواف نساء را بجا آورد، و سپس به میقات برگردد، و براى حجّ خودش محرم شود. این در صورتى است که اجیر نشده باشد، و گرنه اجاره او صحیح است، و در آن سال مستطیع نیست.

20- انجام دو حج در یک سال

سؤال:  آیا جایز است در یک سال اصالتاً از طرف خودم و نیابتاً از طرف دیگرى حج بجا آورم؟

پاسخ:  در یک سال نمى توان بیش از یک حج انجام داد، ولى مى توان در هر ماه قمرى یک عمره مفرده بجا آورد.

21- انجام یک عمره مفرده به نیابت از چند نفر

 سؤال: آیا انجام یک عمره مفرده استحبابى به نیّت خود، و به نیابت تبرّعى از دیگران صحیح است؟

پاسخ:  احتیاط آن است که آن را به نیّت خود بجا آورد، و هر مقدار از ثواب آن را که مى خواهد به دیگران هدیه کند.

22- معذور شدن نائب بعد از انجام عمره تمتع

سؤال:  نایب عمره تمتّع را انجام داده، و بعد ناچار شده که به ایران باز گردد. آیا مى تواند بقیّه اعمال را به دیگرى واگذار نماید، تا حج تمتّع را تکمیل کند؟

پاسخ:  نمى تواند.

23- نیابت از چند نفر به صورت مشترک

سؤال:  جنابعالى نیابت از چند نفر را به صورت مشترک جایز نمى دانید. آیا در این مساله بین اشتراک خود و دیگران، یا اشتراک چند نفر بدون خودش تفاوتى هست؟

پاسخ:  صورت اخیر اشکال ندارد (البتّه در حج و عمره استحبابى).

24- نیابت حج یا عمره از طرف جنین

سؤال:  نیابت حج، یا عمره، یا طواف از سوى جنین در رحم چه حکمى دارد؟

پاسخ:  مشروع نیست.

25- نائب گرفتن برای مجنون بدون اذن ولی

سؤال:  شخصى پس از احرام عمره تمتّع متأسّفانه دیوانه شد دوستانش بدون اجازه وى برایش نایب گرفته، یا تبرّعاً و مجّانى بقیّه اعمالش را به جا آورده اند. آیا این کار براى آن شخص کفایت کرده، و از احرام خارج شده است؟ اگر پولى خرج شده باشد، آیا مى توان از ولىّ مجنون گرفت؟

پاسخ:  نیابت مزبور کفایت نمى کند، و شخص اوّل همچنان در احرام باقى است، و پولى که خرج شده از جیب کسى که خرج کرده رفته، و نمى تواند از ولىّ مجنون بگیرد، ولى چنانچه او را فریب داده باشد، مثلا کسى گفته باشد شما این کار را انجام دهید من اجرت آن را از ولىّ او مى گیرم و به شما مى دهم، در این صورت مى تواند از همین شخص بگیرد، و احتیاط آن است که ولىّ مجنون براى او نایب بگیرد که بقیّه اعمالش را انجام دهند.

26- نیابت خدمه ای که قبل از طلوع آفتاب به مشعر برسد

 سؤال: آیا نیابت خدمه اى که پیش از طلوع صبح به همراه خانمها به منى مى روند، ولى قبل از طلوع آفتاب خود را به مشعر رسانده، و وقوف رکنى مشعر را درک مى کنند، صحیح است؟

پاسخ:  اگر لازم است با زنها به منى بروند گناهى نکرده اند، و چنانچه از ذوى الاعذار نبوده اند (یعنى عذرشان عارضى است)، در فرض سؤال نیابت آنها اشکال ندارد.

27- انجام مستحبات حج توسط نائب

سؤال:  کسانى که به جهت حجّ نیابتى به حج مشرّف مى شوند، علاوه بر اعمال واجب، چه مقدار از مستحبّات را باید به نیابت از منوب عنه انجام دهند؟

پاسخ:  به مقدارى که معمول و متعارف در میان حجّاج است.

28- نائب گرفتن برای کسی که در صحرای عرفات دیوانه شده

 سؤال: زنى در روز نهم ذى الحجّه، در صحراى عرفات دیوانه مى شود، و او را به بیمارستان منتقل مى کنند. همراهانش تا آخرین لحظه اى که مى توانستند در مکّه بمانند، همراهش ماندند، ولى متأسّفانه بهبودى نیافت. آیا شوهرش که همراه اوست مى تواند براى او نایب بگیرد، یا خودش باقى اعمال او را انجام دهد؟

پاسخ:  در صورتى که سال اوّل استطاعت اوست حج بر او واجب نشده، و لازم نیست براى او نایب بگیرند، و اگر عاقل شد باید به وظائف خود عمل کند، و چنانچه وقت گذشته لااقل اعمال عمره مفرده را بجا آورد تا از احرام خارج شود.

29- نیابت کسی که یقین دارد لباس احرامش نجس خواهد شد

سؤال:  روحانى کاروان، که به مقتضاى وظیفه اش باید بر اعمال حجّاج نظارت داشته باشد، مى داند که احرامى او در روز عید در قربانگاه آلوده به خون خواهد شد، و باید چند ساعتى در احرامى نجس باشد، تکلیفش چیست؟ آیا با علم به این مطلب مى تواند حجّ نیابتى به جا آورد؟

پاسخ:  اگر قادر بر تطهیر یا تعویض آن نباشد اشکال ندارد، و نیابتش صحیح است.

30- ترک طواف نساء توسط نائب

 سؤال: اگر نایب طواف نساء را بجا نیاورد، آیا فقط همسر بر او حرام مى شود، یا علاوه بر آن ذمّه اش نیز مشغول است، که حتّى اگر فوت کرده باشد باید از طرف او قضا کنند؟

 پاسخ: ذمّه او مشغول است; باید خودش در حال حیات انجام دهد، و اگر نمى تواند نایب بگیرد.

31- رمی جمرات در شب توسط نائب

سؤال:  شخصى جهت رمى جمرات نایب شده است. آیا مى تواند شبانه رمى نیابتى را انجام دهد؟ همچنین کسى که در تمام مناسک حج نایب شده، و از ابتدا مى دانسته که نمى تواند رمى کند، یا نمى تواند در روز رمى نماید، یا نسبت به رمى در روز کوتاهى مى کند، حکمش چیست؟

پاسخ: نایب باید اعمال اختیارى حج را انجام دهد، و اگر معذور باشد نمى تواند نایب شود. البتّه عذرهایى که به طور طبیعى گاه در حج پیش مى آید مانع نیابت نیست، و کسى که در رمى نایب شده باید در روز رمى کند. مسامحه و کوتاهى در رمى موجب بطلان نیابت نمى شود، هر چند در فرض سؤال جایز نیست.

32- انجام رمی جمرات در شب توسط زنان نائب

سؤال:  فرموده اید: «رمى در شب دهم براى زنان جایز است، خواه توانایى رمى در روز را داشته باشند یا نه». آیا با این حال زنان مى توانند نایب شوند؟

 پاسخ: نیابت آنها مانعى ندارد، و در شب رمى مى کنند.

33- رمی در شب برای مردی که از طرف زن نائب شده

 سؤال: هرگاه مردى که قادر است رمى را در روز انجام دهد، نایب زنى در رمى جمرات شود، آیا مى تواند رمى زن را در شب انجام دهد؟

پاسخ:  باید رمى را در روز انجام دهد.

34- نائب شدن افرادی که از انجام بعضی اعمال معذورند

سؤال:  افرادى که از انجام آن دسته از مناسک حج معذورند که حتّى ترک عمدى آن ضررى به حج نمى زند، مانند رمى جمرات در روز یازدهم و دوازدهم، و بیتوته در منى در شبهاى مذکور، آیا چنین اشخاصى مى توانند نایب شوند؟

پاسخ:  چنانچه عذرهاى مذکور از ابتداى نیابت وجود داشته باشد نمى توانند نایب شوند; ولى عذرهایى که گاه در حج پیش مى آید، مانع از نیابت نیست.

35- ترتیب رمی جمرات برای کسی که از دیگری هم نیابت دارد

سؤال:  کسى که به نیابت از دیگرى رمى جمره مى کند، آیا کافى است پس از رمى هر جمره براى خودش، به نیابت از دیگرى آن جمره را رمى کند، هر چند از چندین نفر نیابت داشته باشد؟ یا باید ابتدا هر سه جمره را به قصد خود رمى کند، سپس به نیّت هر یک از کسانى که از آنها نیابت کرده به شکل بالا عمل کند؟

 پاسخ: هر دو صورت صحیح است.

36- انجام عمره مفرده نیابتی بین عمره و حج تمتع

سؤال:  آیا کسی که برای عمره تمتع محرم شده و وارد مکه می شود می تواند در فاصله عمره تمتع تا حج تمتع به نیابت نزدیکان خود که فوت نموده اند به مسجد تنعیم برود و از آنجا محرم شده و عمره مفرده نیابتی بجا آورد؟

پاسخ:  نباید عمره مفرده به جا آورده شود و اگر به جا آورند صحت آن محل اشکال است ولی ضرری به عمره و حج تمتع نمی زند.

37- نیت طواف اعاده ای

سؤال:  به کسی گفته شده باید طواف ها را دوباره انجام دهد. نائب او به چه نیتی باید از طرف او در طواف هایی که شک دارد و در طواف هایی که مطمئن است اشتباه بوده، آنها را انجام دهد؟

پاسخ:  به نیت احتیاط انجام دهد.

38- نحوه نیت نائب در اعاده طواف

سؤال:  به کسی گفته شده باید طواف ها را دوباره انجام دهد. نائب او به چه نیتی باید از طرف او در طواف هایی که شک دارد و در طواف هایی که مطمئن است اشتباه بوده، آنها را انجام دهد؟

پاسخ:  به نیت احتیاط انجام دهد.

39- اشتباه در تطبیق منوب عنه در اعمال حج

سؤال:  دائره امکان اشتباه در تطبیق عبادات تابع چه ضابطه ای است؟

اگر نائب بعد از انجام معظم اعمال حج تمتع مثلاً بعد از وقوف در عرفات متوجه شود که برای حج همان سال از طرف شخص دیگری قبلا اجیر شده است آیا باید اعمال را به نیابت از منوب عنهی که تاکنون عمل را به نیت او بجا آورده ادامه دهد یا اینکه میتواند اعمال حج همان سال را برای مستاجر قرار داده و اعمال حج را برای منوب عنه در سال دیگر بجا آورد؟

 پاسخ: باید برای همان فردی که قصد کرده ادامه دهد.

40- نیابت خدمه با فرض خروج از حرم

سؤال:  اگر خدمه حج تمتع در ماه ذلی القعده به مکه برسد و عمره تمتع انجام دهد و در ماه ذی الحجه به او گفته شود به جهت انجام کارهای کاروان به عرفات یا منطقه ای دیگر در خارج حرم برود آیا نیابت او اشکالی دارد یا خیر؟ و آیا باید دوباره محرم به مگه بازگردد؟

 پاسخ: نیابت او اشکالی ندارد.

41- نائبی که اعمال حج را به اتمام نرسانده

 سؤال: شخصى در حج اجیر کس دیگرى بوده است،بعد از انجام عمره تمتع، به سکته قلبى دچار شده و از برگزارى اعمال حج معذور گردید و به ایران مراجعت کرده است و در سال آینده مى خواهد مشرّف شود، آیا اعلام این وضعیت به اولیاى منوبٌ عنه و اجازه مجدّد به نیابت از منوبٌ عنه در سال آینده لازم است؟

 پاسخ: چنانچه براى سال معینى اجیر شده، اعلام و اجازه لازم است.

42- نایبی که عمره تمتع را در ذی القعده انجام داده و از حرم خارج شده

 سؤال: اگر خدمه حج تمتع در ماه ذی القعده به مکه برسد و عمره تمتع انجام دهد و در ماه ذی الحجه به او گفته شود به جهت انجام کارهای کاروان به عرفات یا منطقه ای دیگر در خارج حرم برود نیابت او اشکالی دارد یا خیر؟ و آیا باید دوباره به مکه بازگردد؟

 پاسخ: نیابت او اشکالی ندارد و نیازی به احرام مجدّد نیست.

43- وقوف اضطراری در مشعر برای خدمه ای که نایب شده

سؤال:  آیا وقوف اضطراری در مشعر به همراه مضطرین و خانم ها و زدن سنگ در شب عید قربان برای خدمه کاروان که قبول نیابت کرده جایز است؟

 پاسخ: وقوف اضطراری مانعی ندارد ولی زدن سنگ را به روز موکول کند؛ و اگر بتواند خانم ها را در منی اسکان دهد و خودش بین الطلوعین به مشعر بازگردد.

44- نایبی که اول عمره ای برای خود انجام داده و بعد عمره نیابتی

سؤال:  اگر شخصی را نایب کند که در این ماه رجب عمره انجام دهد، ولی نایب (که دفعه اول اوست) به نیت خودش محرم شده و عمره انجام داده. و بعد مجددا محرم شده به نیابت از منوب عنه! آیا کفایت از منوب عنه می کند؟

در هر حال تکلیف این نیابت و اجرتی که گرفته چیست؟

 پاسخ: لازم است در ماه دیگر انجام دهد و در صورتی که مقید به ماه رجب کرده و در رجب برای خودش به جا آورده اصل استیجار اشکال و بنابر احتیاط واجب باید اجرت را پس دهد مگر این که اجازه بگیرد و دیگری را در همان ماه نایب بگیرد.

45- منظور از عذرهایی که نیابت با آن صحیح است

 سؤال: معیار این نظر جدیدتان که فرمودید معذوری که حجش برای خودش صحیح است نیابتش هم صحیح است چیست ؟ چه عذرهایی منظور است ؟

 پاسخ: معیار عذرهایی است که قابل بر طرف شدن نیست؛ مثلا معلولیت جسمانی دارد.

46- نایب شدن کسی که حج بر خود او مستقر گشته

سؤال:  من خودم به واسطه سهم الارث واجب الحج شده بودم اما پول خود را صرف خرید خانه کردم. دو سال پیش به نیابت از خواهرم که فوت شده است ثبت نام حج کردم. آیا این حج صحیح است و می توانم به نیابت از ایشان بروم یا خیر؟ در حال حاضر برای ثبت نام خودم موجودی ندارم.

 پاسخ: حج بر شما در اولین فرصت واجب است ولی با این حال نیابت از دیگری صحیح است و برای او محسوب می شود نه برای شما.

47- جابجا شدن دو حج نیابتی

 سؤال: دو حج نیابتى جابجا شده است به این صورت که مثلاً براى (زید) مبلغ «الف» و براى (عمرو) مبلغ «ب» بوده ولى نایبى که مبلغ «الف» را گرفته به او گفته‏اند از طرف (عمرو) نایب است و همچنین به نایبى که مبلغ «ب» را گرفته گفته‏اند از طرف (زید) نایب است، حکم مسئله چگونه است؟

 پاسخ: اگر نیت کرده این حج از طرف صاحب الوجه است، براى صاحب همان وجه مى‏شود حالا اسمش هر چه باشد و از قبیل خطا در تطبیق است یعنى صاحب وجه را خطأً تطبیق بر دیگرى کرده؛ مثل اینکه نیت مى‏کند اقتداى نماز را به امام حاضر باشد اما خطأً تطبیق بر (عمرو) مى‏کند در حالى که پیشنماز (زید) است، چون نیت امام حاضر است، نماز صحیح است.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -