انهار
انهار
مطالب خواندنی

استفتائات کسب های حرام- موسیقی ـ غنا ـ رقص ـ دست زدن- آیت الله العظمی تبریزی قدس سره

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات کسب های حرام- آیت الله العظمی تبریزی قدس سره
موسیقی ـ غنا ـ رقص ـ دست زدن
سؤال 1047 ـ دست زدن و کف زدن در مجالس سخنرانی و جشن ائمه ( ع ) چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی دست زدن داخل عنوان لهو است ، و با مجالس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ مناسبت ندارد .و مناسب با این مجالس صلوات و مثل آن است ، واللّه العالم .
سؤال 1048 ـ نـوارهای موسیقی ، غنا و دایره زدن در جشن ها چه حکمی دارد ؟آیا دایره سیم دار و با غیر آن فرقی دارند ؟
پاسخ: بسمه تعالی غـنـا در مجالس عروسی مانعی ندارد ، ولی موسیقی لهوی بااستعمال آلات آن ، و گوش دادن به آن مطلقا جایز نیست .و فرقی بین مجالس عروسی و غیر آن نیست .و دایره را اگر به صورتی تغییر دهند که دیگر از آلات موسیقی حساب نشود ، زدن آن مانعی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1049 ـ آیـا نوارهای موسیقی و آواز خواننده هایی که شاد هستند ،ولی دارای طرب نیستند ، حرام است ؟
پاسخ: بسمه تعالی گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی حرام است ، هر چند در انسان تاءثیر نکند ، واللّه العالم .
سؤال 1050 ـ مرز بین موسیقی حلال و حرام را مشخص فرمایید ؟
پاسخ: بسمه تعالی موسیقی لهوی حرام است ، واللّه لعالم .
سؤال 1051 ـ گوش کردن به نوارهای موسیقی ( ترانه ) و آهنگهای صداو سیما ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی غـنا ـ آوازه خوانی مناسب با مجالس خوشگذرانی که بامضمون باطل باشد ـ و گوش دادن به آن حرام است ، بلکه بنابراحتیاط ، باید از مطلق خواندنی که با ترجیع صوت ( گرداندن صدا در حلق ) باشد ، ولو مضمون آن باطل نباشد ، اجتناب کرد .وموسیقی لهوی ـ نواختن آلات مخصوصه که مناسب با مجالس خوشگذارنی باشد ـ و گوش دادن به آن جایز نیست .و موسیقی غیر لهوی مانعی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1052 ـ زن برای زنان و مرد برای مردان برقصد ، چگونه است ؟
پاسخ: بسمه تعالی رقـص زن بـرای شـوهـرش و رقـص زن بـرای زنان در مجالس عروسی و مثل آن ـ در صورتی که اختلاط با مردان نبوده و درمعرض نگاه نامحرم نباشد ، و مشتمل بر حرام دیگری ، مثل موسیقی و غـیـره هم نباشد ـ مانعی ندارد .و رقص در غیر این دومورد ( رقص زن برای شوهرش و رقص زن برای زنان با قیودی که ذکر شد ) از مصادیق لهو است ، و سزاوار است که مؤمن ازلهو اجتناب کند ، واللّه العالم .
سؤال 1053 ـ نظر شریف شمادر زمینه آهنگهای صدا و سیما و مطلق آن ، از آهنگهای ایرانی اصیل و جز آن ، چیست ؟
پاسخ: بسمه تعالی مـوسـیـقی اگر لهوی نباشد ، گوش دادن به آن مانعی ندارد .ونواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست .و فرقی بین انواع آن از ایرانی و غیر نیست ، واللّه العالم .
سؤال 1054 ـ موسیقی لهوی چه نوع موسیقی است ؟
پاسخ: بسمه تعالی موسیقی است که مناسب مجالس خوشگذرانی است ، واللّه العالم .
سؤال 1055 ـ حضور در مجالس جشن خانمها که عروس و داماد در آن هستند ، و آهنگهای لهوی دارند ، برای مردان چه طوراست ؟
پاسخ: بسمه تعالی رفـتـن به مجالسی که اگر انسان به آن جا برود مجبور به ارتکاب معصیت می شود ، جایز نیست ، واللّه العالم .
سؤال 1056 ـ غنا و موسیقی آیا مطلقا حرام است یا تفصیلی دارند ؟
پاسخ: بسمه تعالی آواز خوانی مناسب مجالس خوشگذرانی یا مشتمل بر ترجیع همراه با مضامین باطله و مضله ، جایز نـیـست .و در مشتمل برترجیع ، ولو آن که همراه با مضامین فاسده نباشد ، احتیاط ترک نشود .
و نـواخـتن موسیقی که استعمال آلات لهو در ان مناسب مجالس خوشگذرانی باشد حرام است و نیز استماع ان جایزنیست ، واللّه العالم .
سؤال 1057 ـ موسقی مطرب یعنی چه ؟
پاسخ: بسمه تعالی زدن با آلات لهو که مناسب مجالس خوشگذرانی و اهل فسوق باشد ، حرام است ، واللّه العالم .
سؤال 1058 ـ غنا از نظر فقه و شرع چه معنی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی غنا ، خوانندگی و آوازه خوانی لهوی است که خوانندگی و گوش دادنش حرام است ، واللّه العالم .
سؤال 1059 ـ شنیدن صدای زن نامحرم با آهنگ چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی چـنـانـچـه مـوسـیقی لهوی باشد ، گوش دادن جایز نیست ، مرد باشدنوازنده موسیقی یا زن ، و همچنین خواندن و صدای زن راشنیدن و گوش دادن فی نفسه مانعی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1060 ـ آیـا موسیقی مطلقا حرام است ، یا فقط موسیقی مطرب ؟و در صورتی که موسیقی مطرب حـرام بـاشـد ، معیار تشخیص آن شخصی است یا عرفی (نوعیه ) ؟و شنیدن صداهای مشکوک چه صورت دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی موسیقی لهوی حرام است و اجتناب از شبه مصداقیه ان واجب نیست و ملاک در تشخیص موسیقی لهوی نظر عرف است ،واللّه العالم .
سؤال 1061 ـ دست زدن و دایره زدن در مجالس عروسی و غیر ان چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی دست زدن فی نفسه مانعی ندارد و دایره زدن جایز نیست ، چه در مجالسی عروسی باشد یا در غیر ان ، واللّه العالم .
سؤال 1062 ـ استماع چه نوع موسیقی هایی حرام می باشد ؟هکذاشنیدن موسیقی هایی که از صدا و سیما پخش می شود چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی استماع موسیقی لهوی که مناسب مجالس اهل فسوق وخوشگذرانی است جایز نیست ، واللّه العالم .
سؤال 1063 ـ در مجالس مخصوص عروسی رقص و خواندن ترانه برای زنها جایز است ؟
پاسخ: بسمه تعالی در فرض سؤال اگر حرام دیگری مانند زدن به آلات لهو نباشدمانعی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1064 ـ دایره زدن و کف زدن در مجالس جشن ( زنانه ) چه حکمی دارند ؟همچنین رقص زنان در مجالس زنانه ؟
پاسخ: بسمه تعالی اسـتـعـمال آلات لهو به نحو لهوی جایز نیست ، و لو در مجالس زنانه و در عروسی ها ، و رقص زن بـرای زنـان در مجالس عروسی و مثل آن ، چنانچه در معرض نگاه نامحرم نبوده ومشتمل بر حرام دیگری مثل موسیقی لهوی و غیر آن نباشد ،مانعی ندارد .و کف زدن در مجالس مذکور در سؤال فی نفسه مانعی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1065 ـ نظر شما در باره غنا و موسیقی هایی که از رادیو تلویزیون ایران پخش می گردد و همچنین در باره فیلمهای خارجی وایرانی چیست ؟و غنا به چه چیزی گفته می شود ؟
پاسخ: بسمه تعالی غنا ، آواز خوانی لهوی است ، و غنای لهوی و موسیقی لهوی خواندن ، نواختن و گوش دادن به آن حرام است و نگاه کردن به فیلمهای ایرانی و یا خارجی از مفسده ای بر آن مترتب نشود فی حد نفسه اشکال ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1066 ـ حکم کاروانهایی که با بوق و دست زدن عروس را به خیابانها می برند ، چیست ؟
پاسخ: بسمه تعالی حکم دست زدن بیان شد .
و بوق زدن ، چنانچه مزاحمتی با مردم و استراحت آنان نداشته و مخالف مقررات نباشد ، مانعی ندارد ،واللّه العالم .
سؤال 1067 ـ خواهشمند است حکم کف زدن و رقص زن و آواز خوانی را بیان نمایید ؟
پاسخ: بسمه تعالی رقـص زن بـرای شوهر ، و رقص زن برای زنان در مجالس عروسی مثل آن ، مانعی ندارد .و در غیر آن لهو است .و کف زدن فی نفسه لهو است ، و برای مؤمن سزاوار نیست که مرتکب لهوشود .و غنا ـ آوازه خوانی مناسب با مجالس خوشگذرانی که مشتمل بر مضمون باطل باشد ـ حرام است ، بلکه احتیاط واجب آن است که از هر خواندنی که با ترجیع صوت ( گرداندن صدا درحلق ) همراه باشد ، ولـو در مـضـمـون باطل نباشد اجتناب کنند .وغنا در مجالس عروسی مانعی ندارد .و استعمال آلات موسیقی آکه دف از آنها است ـ جایز نیست ، حتی در مجالس عروسی ومثل آن ، واللّه العالم .
سؤال 1068 ـ آیا شنیدن آواز و سرود زن نامحرم ، و خواندن سرودهمراه مردان ، جایز است ؟
پاسخ: بسمه تعالی صـدای زن از عـورت نـیست .و گوش دادن به آن ـ اگر غنا نباشد آفی نفسه مانعی ندارد ، ولی الـتـذاذ جـنـسـی از زن ( غـیر از همسر )به هر نحوی که باشد جایز نیست .و اگر این نحو سرود خواندن موجب فساد در جوانان شود جایز نیست .و حکم غنا قبلا بیان شده ، واللّه العالم .
سؤال 1069 ـ ملاک تشخیص موسیقی حرام چست ؟و آیا گوش دادن به موسیقی هایی که از صدا و سیما پخش می شود و نیزموسیقی هایی که تحت عنوان نوارهای مجاز در بازار یافت می شود جایز است ؟لـطـفـا قـید بفرمایید که ملاک حرمت یک امر شخصی است یا نوعی و در صورتی که ملاک عرفی است مراد عرف فقهاست یا عرف عامه مردم ؟
پاسخ: بسمه تعالی گوش دادن به موسیقی لهوی ـ یعنی آهنگهای مناسب مجالس خوشگذرانی و عیاشی حرام است و تشخیص لهویت به نظرعرف عام است ، واللّه العالم .
سؤال 1070 ـ آیا ترانه خواندن و رقصیدن در تنهایی و یا زن و شوهربرای هم اشکال دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی غنا حرام است چه غنای زن برای شوهرش باشد یا غیر آن ، چه کسی باشد یا نباشد .و رقص شخص در صـورتـی که تنها باشد وکسی دیگر نباشد ، از مصادیق لهو است .و سزاوار است که مؤمن از لهو اجتناب کند ، واللّه العالم .
سؤال 1071 ـ رقصیدن در فقه به چه معناست ؟
پاسخ: بسمه تعالی رقـص بـه همان معنایی که پیش اهل عرف متعارف است ، به کاربرده می شود ، و شرعا داخل لهو است ، واللّه العالم .
سؤال 1072 ـ آیا حکم رقص سنتی با رقصهای نوین و غربی متفاوت است ؟
پاسخ: بسمه تعالی از جهت رقص فرقی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1073 ـ آیا استفاده از بعضی آلات موسیقی حرمت مطلق دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی خرید و فروش و تهیه و ساخت آلاتی که در خصوص موسیقی لهوی استعمال می شود ، حرام است .و پولی که در مقابل ساخت یا فروش آنگرفته شود ، حرام است ، واللّه العالم .
سؤال 1074 ـ استفاده از موسیقی مناسب در ایام عزا ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی مانعی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1075 ـ نواختن آهنگهای مطب در عزا و شادی ، چه صورت دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی نواختن و استماع آهنگهای لهوی مناسب مجالس اهل فسوق ،چه در شادی و چه عزا ، حرام است ، واللّه العالم .
سؤال 1076 ـ نگاه کردن به فیلمهای سکسی از طریق ویدئو یاتلویزیونهای بیگانگان و به هر طریق دیگر ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی نشان دادن و نگاه کردن به فیلم های مذکور و هر چیزی که موجب فساد و ترویج فحشا در جوانان و غـیر آنان بشود ، جایزنیست .و اجباری که رافع تکلیف باشد ، در این موارد تحقق پیدانمی کند ، واللّه العالم .
سؤال 1077 ـ رقصیدن محارم نزد همدیگر ، و رقصیدن مرد برای زنش یا برعکس ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی رقص از لهو است ، لیکن رقص زوجه برای زوج مانعی ندارد ،واللّه العالم .
سؤال 1078 ـ دلیل حرمت موسیقی چیست و آیا روزه را باطل می کند ؟
پاسخ: بسمه تعالی موسیقی ـ نواختن با آلات مخصوصه که مناسب با مجالس خوشگذرانی باشد ـ و گوش دادن به آن جایز نیست ، ولی روزه را باطل نمی کند .و مقام ، مجال تفصیل بیش از این را ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1079 ـ خواندن یا گوش دادن ترانه از خواننده یا نوار ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی خواندن به نحو غنا و استماع آن حرام است ، واللّه العالم .
سؤال 1080 ـ استعمال آلات موسیقی ، چون تنبک ، ساز نی و.. .چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی استعمال آلات لهو به وجه لهوی حرام است ، واللّه العالم .
سؤال 1081 ـ آیـا سـکـوت در برابر مجلس لهو که در آن موسیقی می نوازند ، جایز است یا باید آن را ترک کرد ؟
پاسخ: بسمه تعالی در صـورت تمکن نهی از منکر لازم است .و اگر تمکن ندارد که نهی از منکر کند ، لا اقل خودش مرتکب عمل حرام ، مثل استماع غنانشود ، واللّه العالم .
سؤال 1082 ـ اگر موسیقی حالت لهوی نداشته باشد ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی مـوسیقی اگر لهوی نباشد ، مانعی ندارد ، و میزان در لهوی بودن آن است که به حسب نظر عرف مناسب با مجالس خوشگذرانی بوده باشد ، واللّه العالم .
سؤال 1083 ـ موسیقی در فقه به چه معنا است ؟
پاسخ: بسمه تعالی نـواختن آلات مخصوصه .به غرض خوشگذرانی و یا عشق بازی که پیش اهل فسق و فجور مرسوم است ، حرام است ، واللّه العالم .
سؤال 1084 ـ اگر شخصی در ماشین یا منزلی قرار گرفته که موسیقی غناهست ، وظیفه اش چیست ؟
پاسخ: بسمه تعالی در فـرض مـذکـور نـباید گوش بدهد .و اگر سکوت وی امضای عمل آنها محسوب می شود باید اظهار کند ، واللّه العالم .
سؤال 1085 ـ گوش فرا دادن به آواز زن اگر باعث تحریک نشود ، چگونه است ؟
پاسخ: بسمه تعالی در صورتی که غنا نباشد ، در فرض سؤال مانعی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1086 ـ گوش دادن به کلمه زن که از رادیو یا نوار پخش می گردد ،چگونه است ؟
پاسخ: بسمه تعالی در صورتی که موجب تحریک مردان بر التذاذ جنسی نباشد ،مانعی ندارد ، واللّه العالم .
سؤال 1087 ـ اگر کسی هیچ آهنگی برای او ایجاد تحریک نکند ، گوش فرا دادن به آنها ، چگونه است ؟
پاسخ: بسمه تعالی چنانچه بر آواز یا آهنگی در متعارف مردم غنا و موسیقی لهوی صدق کند ، استماع آن حرام است ، واللّه العالم .
سؤال 1088 ـ آموزش ، استماع و نواختن موسیقی ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی موسیقی لهوی استماع ، آموزش ، و استعمال آن جایز نیست ،واللّه العالم .
سؤال 1089 ـ خرید ، فروش ، آموزش ، ساختن و شنیدن نی ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی نی از آلات طرب است و موارد مذکوره اشکال دارد ، واللّه العالم .
سؤال 1090 ـ لهو یعنی چه ؟
پاسخ: بسمه تعالی سرگرمی و خوشگذرانی است که غالبا انسان را از یاد خدا وآخرت غافل می سازد ، واللّه العالم .
سؤال 1091 ـ نـگاه کردن به فیلمهای تلویزیونی یا سینمایی که شئونات اسلامی در ان رعایت نشود ، چه حکمی دارد ؟
پاسخ: بسمه تعالی از نگاه کردن به فیلمهای مفسد باید اجتناب نمود ، واللّه العالم .
سؤال 1092 ـ بـا تـوجـه به این که هیچ نوع موسیقی نداریم که با یکی ازآلات و ادوات لهو نواخته نشود ، مگر صدایی که از بوق وشیپور خارج می شود ، بفرمایید موسیقی غیر لهوی چیست ؟
پاسخ: بسمه تعالی مـوسـیـقـی کـه بـا آلات لهو نواخته می شود ، چنانچه به نحوی باشد که متناسب با مجالس لهو و عیاشی و خوشگذرانی است و انسان را از یاد خدا غاقل می کند ، حرام است .و استماع آن جایزنیست ، واللّه العالم .
سؤال 1093 ـ آیا شنیدن موسیقی که موجب طرب است برای زن وشوهر جایز است ؟
پاسخ: بسمه تعالی زوجین و غیر آن دو ، در حکم با هم فرقی ندارند ، واللّه العالم .
سؤال 1094 ـ آیا انسان می تواند آهنگهای مشکوک یا آهنگهایی که انسان را غمناک می نماید ، بشنود ؟
پاسخ: بسمه تعالی اگـر تشخیص دهد که نواختن با آلات لهو یا آواز به نحو مناسب مجالس خوشگذرانی و اهل فسوق اسـت و مـشـتمل بر مضامین باطله است ، چه غمناک و چه فرح انگیز ، و همچنین آواز باترجیح ( چهچهه ) جایز نیست ، و در مشکوک سزاوار است احتیاط شود ، واللّه العالم .

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -