انهار
انهار
مطالب خواندنی

شناخت خون حیض؛ آیت الله بهجت

بزرگ نمایی کوچک نمایی
.
شناخت خون حیض؛  آیت الله بهجت
*قاعدگى چیست؟
[70] سؤال930. قاعدگى چیست و به چه کسى حائض گفته مى شود؟
پاسخ: خونى که به طور غالب در هر ماه چند روز از رحم زن دفع مى شود، خون حیض (قاعدگى) است و زن را به هنگام خون دیدن «حائض» مى نامند.
*تحقق عادت
[71] سؤال931. معیار پیدایى (تحقق) عادت چیست؟
پاسخ: اگر زن دوبار به یک صورت خون حیض ببیند، عادتش محقق مى شود. منتها در وقتیه و عددیه مورد اتفاق است، ولى در وقتیه یا عددیه فقط حضرت امام فرموده اند: تحقق عادت با دوبار مشکل است وشایسته است احتیاط را ترک ننماید، یعنى هنوز حکم به تحقق عادت نکند.
*معیار به هم خوردن عادت حائض
[72] سؤال932. چگونه عادت حائض به هم مى خورد؟
1) یک بار بر خلاف عادت قبلى دیده است، عادت قبلى زایل نمى شود.
2) دوبار دیده: الف) هر دو بار یک شکل بوده است: عادت قبلى زایل مى شود. ب) مختلف بوده است: روشن نیست، مگر بیش از دو بار باشد که عرفا صدق کند که این زن عادت معینى ندارد که در آن صورت، مضطربه خواهد شد.
*علامات وصفات حیض
[73] سؤال933. خون حیض به چه شناخته مى شود و علامات و صفات آن چیست؟
پاسخ: خون حیض، در اغلب اوقات و اغلب زنان، به تیرگى رنگ و غلظت و جهیدن و گرمى و سوزاندن فرج هنگام بیرون آمدن شناخته مى شود.
*شک در خروج خون
[74] سؤال934. خانم احتمال مى دهد چیزى از او خارج شده چه حکم دارد؟
پاسخ:  باید بنا را بگذارد که چیزى خارج نشده و وارسى هم واجب نیست.
*شک در چیزى که خارج شده
[75] سؤال935. خانم مى داند چیزى خارج شده اما نمى داند چیزى که خارج شده خون است یا چرک و یا ترشحات معمول و یا چیز دیگر؟
پاسخ: حکم به پاکى و طهارت آن بکند و در نتیجه نه نیاز به شستن دارد و نه غسل و وضو مى خواهد و احتیاج به وارسى هم نیست.
*شک در خروج خون از مهبل
[76] سؤال936. خانم مى داند چیزى که خارج شده خون است؛ اما نمى داند از جاى دیگر خارج شده یا از مهبلش، در این صورت چه حکمى دارد؟
پاسخ:  فقط نیاز به شستشو دارد ولى غسل و وضوى او باطل نشده است و احتیاج به وارسى هم نیست.
*اختلاف خون ها با یکدیگر
[77] سؤال937. زنى مى داند خون از فرج خارج شده اما نمى داند کدام یک از خون هاى پنج گانه (حیض، نفاس، استحاضه، زخم و بکارت) است؟
پاسخ: هر کدام حالت جداگانه اى دارد. و از جواب مسایل گذشته و آینده روشن مى شود.
*شناخت خون بکارت از حیض
[78] سؤال938. هر گاه خون حیض، اشتباه به خون بکارت شود، شناختن آن به چه طریق است؟
پاسخ:  در تشخیص و شناختن آن، باید قدرى پنبه، داخل مهبل کند وقدرى صبر نماید، و بهتر آن است که وقتى مى خواهد این عمل را انجام دهد به پشت بخواهد و پاها را بلند کند، وبعد از گذشت مدتى پنبه را آهسته بیرون آورد، پس اگر خون در دور آن واقع شده باشد، خون بکارت است واگر خون تمام پنبه را گرفته باشد، خون حیض است. در این آزمایش شرط است که زخمى اطراف فرج مثل بکارت نداشته باشد و هم چنین خون بسیار نباشد که نتوان تشخیص داد.
*وارسى در اشتباه بکارت و حیض
[79] سؤال939. اگر خونى ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، ولى احتمال خون دیگرى مثل خون جراحت وزخم را هم ندهد، چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ: باید خود را وارسى کند، یعنى مقدارى پنبه داخل فرج نماید وکمى صبر کند، بعد بیرون آورد؛ پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است واگر به همه آن رسیده، حیض مى باشد. البته باید خون زیاد نباشد تا به وسیله فوق بتواند بین خون حیض وبکارت فرق بگذارد.
*عدم تشخیص خون بکارت
[80] سؤال940. اگر خانم خونریزى داشته باشد و نداند این خون بکارت است یا خون هاى دیگر و در صورت آزمایش نتواند تشخیص دهد یا اصلاً نتواند خود را آزمایش کند، وظیفه اش چیست؟
پاسخ:  در صورت عدم امکان تشخیص وعدم حصول یقین، اگر در ایام عادت است، حکم به حیض بودن مى کند وگرنه به حالت قبلى خود عمل مى نماید.
*نماز خواندن بدون وارسى هنگام شک در حیض
[81] سؤال941. زن که نمى داند خونش حیض است یا بکارت و مى توانسته خود را وارسى کند اگر بدون وارسى نماز بخواند چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر بدون امتحان مذکور با ممکن بودن آن نماز به جا آورد، نماز باطل است هر چند بعد، ظاهر شود که خون بکارت بوده است مگر آن که به امید مطابقت با واقع نماز به جا بیاورد و در واقع هم همان باشد که امید داشته است.
*حکم خون بکارت
[82] سؤال942. بعد از نزدیکى و پاره شدن بکارت، به غیر از غسل جنابت براى نماز، براى چیزهایى که نیاز به طهارت دارد خانم ها چه وظیفه اى دارند؟
پاسخ: به غیر از تطهیر موضع حکمى ندارد.
*اشتباه بین خون زخم و حیض
[83] سؤال943. خون حیض اگر مشتبه به خون قرحه (زخم) شود، طریق شناختن آن، به چه نوع است؟
پاسخ: طریق شناختن ندارد واحتیاط واجب جمع بین تروک حائض و اعمال طاهر است؛ ولى اظهر، اعتبار خروج از طرف چپ است براى حیض بودن وخروج از راست است براى قرحه (زخم) و براى تشخیص به پشت بخوابد و انگشت وسطى را داخل کند تا بفهمد که جریان خون از راست یا چپ است، البته در صورتى که این آزمایش امکان داشته باشد؛ و گرنه به حکم کسى که طریق شناخت ندارد عمل مى کند یعنى به حالت سابق خودش رجوع مى کند؛ یعنى اگر قبلاً حیض بوده، یعنى خون حیض دیده وممکن است این خون دنباله آن باشد حیض است؛ واگر سابقا پاک بوده، وظیفه اى نسبت به حیض ندارد.
*اشتباه خون حیض با نفاس
[84] سؤال944. خانمى خونى دیده و نمى داند خون حیض است یا نفاس، مثل آن که احتمال سقط و ولادت را بدهد ولى مطمئن نباشد، چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ: اگر در ایام عادتِ زن باشد آن را خون حیض قرار مى دهد وگرنه باید به وظیفه اى که مشترک بین حیض و نفاس است عمل کند، یعنى لازم نیست آن چه بر حائض واجب است ولى بر نفساء واجب نیست وآن چه بر نفساء واجب است وبر حائض واجب نیست به جا آورد. گرچه انجام دادن مجموع وظایف حائض و نفساء، مطابق احتیاط است؛ بلکه این احتیاط در صورت امکان ترک نشود ودر صورت عدم امکان احتیاط، مخالفت قطعیه ننماید.
*شباهت حیض با خون استحاضه
[85] سؤال945. آیا خون حیض مى تواند شبیه خون استحاضه کم رنگ باشد؟
پاسخ:  بله.
*استحاضه در وقت حیض
[86] سؤال946. آیا کسى که استحاضه است مى شود حیض هم باشد؟
پاسخ:  خون که از 10 روز مى گذرد در حقیقت در بیشتر اوقات حیض با استحاضه آمیخته مى شود ولى نمى شود زن حائض مستحاضه باشد و بر عکس اگر خون خارج نشود حیض است یا نه
[87] سؤال947. خانم به خاطر دل درد یا علامت دیگر مى داند خون از رحم به مهبل آمده ولى به خاطر بسته بودن مجرا و یا وجود نوار مخصوص داخل هنوز خون بیرون نیامده آیا حائض حساب مى شود؟
پاسخ: در این حالت احتیاط ترک نشود به جمع بین تروک حائض و افعال طاهر و احتمال دارد احتیاط به ترک عبادت باشد یعنى مراعات احتمال حائض باشد. ولى به محض خروج خون ولو به وسیله چیزى، احکام حیض جارى مى شود. و خروج خون حیض ولو به اندازه سر سوزن، باعث جارى شدن احکام مى شود.
[88] سؤال948. براى شروع و ادامه آیا خارج شدن خون ملاک است یا وجود خون در داخل کافى است؟
پاسخ: براى شروع خروج مهم است و لو به وسیله چیزى، اما براى ادامه حیض وجود خون در داخل مهبل کافى است.
*هفت روز پاکى بین دو خون دیدن
[89] سؤال949. خانم که عادت معین دارد 7 روز خون ببیند و 7 روز پاک شود دو باره 3 روز خون ببیند چه حکم دارد؟
پاسخ: خون دوم استحاضه است چون: هر خونى که بعد از قطع شدن ـ خون که از جهت عادت یا غیر آن حکم به حیض بودن آن شده ـ دیده شود، اگر بین دو تا خون 10 روز پاکى فاصله نشده و چون دو تا خون از 10 روز بیشتر هستند نمى توان هر دو را حیض حساب کرد پس خون دوم استحاضه است.
*منظور از روز در احکام حیض
[90] سؤال950. منظور از روز 24 ساعت است یا از صبح تا غروب؟
پاسخ:  منظور از روز از طلوع فجر (اذان صبح) تا غروب است پس شب ها خارج است.
*ملاک احتساب ماه در صاحب عادت وقتیّه
[91] سؤال951. ملاک احتساب ماه براى صاحب عادت وقتیّه چیست؟ آیا ملاک، 30 روز تمام است یا ماه قمرى؟
پاسخ: باید همان شرطیت حیض، به این که کمتر از 3 روز و بیشتر از 10 روز نباشد را در نزدیک وقت عادت رعایت کند و کار با همین تمام مى شود و نیازى به احتساب ماه نیست.
*ترک عبادت با دیدن خون با وجود وقت معین
[92] سؤال952. به محض دیدن خون مى توانیم عبادت را ترک کنیم؟
پاسخ:  کسى که در وقت معین عادت مى شود، چه عدد روزهاى حیضش هم معین باشد یا نه، به مجرد دیدن خون در ایام عادت، هر چند صفات حیض را نداشته باشد، خود را حائض حساب مى کند و عبادت را ترک مى کند. هم چنین اگر عادتش را جلو و عقب بیندازد و چند روز قبل و بعد از عادتش خون ببیند.
*دیدن خون با نبود وقت معین
[93] سؤال953. کسى که در وقت معین عادت نمى شود و فقط عدد معین دارد چه موقع با دیدن خون عبادتش را باید ترک کند؟
پاسخ: بنابر اقوى به محض دیدن خون عبادتش را ترک نکند مگر ویژگى حیض را داشته باشد یا بداند حیض است یا بداند در 3 روز ادامه خواهد یافت در غیر این صورت تا 3 روز اعمال مستحاضه را انجام دهد و کارهایى که بر حائض حرام است را ترک کند. بعد از 3 روز تا 10 روز خود را حائض قرار دهد و دیگر اعمال مستحاضه را انجام ندهد.
*قضاى عبادت در جایى که حیض نبوده
[94] سؤال954. کسى که در وقت معین حیض مى شده اگر عبادتش را ترک کند بعد بفهمد حیض نبوده، مثلاً چون قبل از 3 روز پاک شده چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ: عبادات خود را قضا نماید.
*ترک عبادت با دیدن خون
[95] سؤال955. کسى که وقت عادت معین ندارد اما از حالات دیگر مثلاً دل درد یا این که هر ماه فقط حیض مى شود به محض دیدن خون مى داند حیض است آیا مى تواند خود را حائض قرار دهد و عبادت را ترک کند؟
پاسخ: بنابر اقوى به محض دیدن خون عبادتش را ترک نکند مگر ویژگى حیض را داشته باشد یا بداند حیض است یا بداند در 3 روز ادامه خواهد یافت و اگر عبادت را ترک کرد و معلوم شد حیض نبوده قضا کند.
*پاک وسط ایام عادت
[96] سؤال956. خانمى حداقل 3 روز متوالى خون دیده و بعد پاک شده دوباره چند روز خون دیده و کل روزهایى که خونریزى داشته با پاکى وسط از 10 روز بیشتر نشده آیا روزهاى پاک را باید غسل کند؟
پاسخ: هر دو خون با پاکى وسط همه حیض حساب مى شود چه هر دو خون در ایام عادت باشند یا هر دو خارج ایام عادت یا یکى در ایام عادت و چه هر دو ویژگى هاى حیض را داشته باشند یا نه.
*پاک وسط دو خون بیشتر از 10 روز
[97] سؤال957. خانمى حداقل 3 روز متوالى خون دیده و بعد پاک شده دوباره چند روز خون دیده و کل روزهایى که خونریزى داشته با پاکى وسط از 10 روز بیشتر شده است آیا روزهاى پاک را باید غسل کند؟
پاسخ: کسى که عادت معین دارد و یکى از دو خون یا مقدارى از آن در ایام عادت باشد، همان حیض است.
*کم ترین زمان حیض
[98] سؤال958. آیا مى شود خون حیض از 3 روز کمتر باشد؟
پاسخ:  مدت حیض کمتر از سه روز نمى شود واگر مختصرى هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست.
[99] سؤال959. اگر کمتر از سه روز خون ببیند و سپس پاک شود و بعد سه روز خون ببیند کدام حیض است؟
پاسخ: خون دوم حیض است وخون اوّل اگرچه در روزهاى عادتش باشد حیض نیست.
*حداکثر ایام حیض
[100] سؤال960. حداکثر ایام حیض چند روز است؟
پاسخ:  مدت حیض بیشتر از ده روز نمى شود.
[101] سؤال961. اگر 3 روز اوّل پشت سر هم باشد ولى چند روز پاک شود و دو باره خون ببیند چه حکمى دارد؟
پاسخ:  در صورتى که روزهایى که خون دیده و روزهایى که در وسط پاک بوده، روى هم از ده روز بیشتر نشود، تمام این مدت را حیض قرار مى دهد.
*سه روز غیر متوالى
[102] سؤال962. اگر دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود، دو باره یک روز خون ببیند حیض حساب مى شود؟
پاسخ: حیض نیست؛ زیرا باید سه روز اوّل حیض پشت سر هم باشد، پس 3 روز غیر متوالى در 10 روز کافى نیست.
[103] سؤال963. خانمى در یک ماه به این صورت خون دیده است. 3 روز خون دیده (البته 3 ساعت قبل از تمام شدن کامل 3 روز پاک شده است) و مجددا 2 روز خون دیده است. حکم این خون ها با توجه به این که 3 روز اوّل کامل نشده است چیست؟ حیض است یا استحاضه؟
پاسخ: اگر در باطن خون ندارد استحاضه است.
*شک در استمرار 3 روز اوّل
[104] سؤال964. خانمى چون نمى دانسته باید خود را اختبار (وارسى) کند، شک دارد که در 3 روز خون اتصال داشته یا خیر یا این که در روز سوم شک کند که 2 روز قبل، خون اتصال داشته یا خیر، وظیفه اش چیست؟
پاسخ: مورد احتیاط است.
*شک بین زخم و حیض
[105] سؤال965. اگر زنى بیش از سه روز خون دید وده روز یا کمتر از آن پاک شد، چنان چه نمى داند خون زخم وجراحت است یا نه آیا حیض است؟
پاسخ: اگر در ایام عادت زن باشد یا این که شرایط حیض را داشته باشد آن را خون حیض قرار مى دهد.
*دو بار حیض در یک ماه با حداقل فاصله ده روز
[106] سؤال966. اگر حائض پاک شد و بعد از گذشتن ده روز یا بیشتر، دوباره خون دید خون دوم حیض است؟
پاسخ: اگر از سه روز بیشتر طول بکشد ولى از ده روز بیشتر نباشد وسایر شرایط حیض را داشته باشد، خون دوم نیز حیض است.
*خون دیدن در غیر ایام عادت
[107] سؤال967. خانمى همیشه ماهى یک بار حیض مى شده، اگر در یک ماه دو بار خون ببیند که یکى در ایام عادت و یکى خارج از ایام عادت کدام حیض است؟
پاسخ: اگر بین دو خون حداقل 10 روز فاصله شده هر کدام که در ایام عادت است حیض و خون دیگر اگر ویژگى هاى حیض را دارد حیض حساب مى شود اما اگر ویژگى حیض را ندارد و شبیه استحاضه است باید کارهایى که بر حائض حرام است ترک کند و عبادت ها را هم انجام دهد.
*دو خون هر دو خارج از عادت
[108] سؤال968. خانمى همیشه ماهى یک بار حیض مى شده اگر در یک ماه دو بار خون ببیند که هر دو خارج از ایام عادت او باشد کدام حیض است؟
پاسخ: هر دو تا حیض است چه هر دو ویژگى حیض را داشته باشند یا هر دو ویژگى حیض را نداشته باشند یا یکى ویژگى حیض را داشته باشد و یکى نداشته باشد، اگرچه بهتر است در خون دوم که ویژگى حیض ندارد، احتیاط کند.
*اقسام زنان حائض
[109] سؤال969. زنان حائض چند قسم مى باشند؟
پاسخ: زن هاى حائض بر شش قسمند:
1) صاحب عادت وقتیه وعددیه، وآن زنى است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند وشماره روزهاى حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم آن خون ببیند.
2) صاحب عادت وقتیه، وآن زنى است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند ولى شماره روزهاى حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند ولى ماه اوّل روز هفتم وماه دوم روز هشتم از خون پاک شود.
3) صاحب عادت عددیه، وآن زنى است که شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولى وقت دیدن آن دو خون یکى نباشد، مثل آن که ماه اوّل از پنجم تا دهم وماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.
4) مضطربه، وآن زنى است که چند ماه خون دیده ولى عادت معینى پیدا نکرده، یا قبلاً عادت داشته ولى عادتش به هم خورده وعادت تازه اى پیدا نکرده است.
5) مبتدئه، و آن زنى است که دفعه اوّل خون دیدن او است.
6) ناسیه، وآن زنى است که عادت خود را فراموش کرده است.
*ترک عبادت به دیدن خون
[110] سؤال970. خانمى که عادت وقتیه وعددیه دارد (در وقت معین حیض مى شود و تعداد روزهاى عادتش هم معین است)، اگر در وقت عادت یا دو سه روز جلوتر یا دو سه روز عقب تر خون ببیند، به طورى که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته آیا مى تواند به محض دیدن خون نماز و روزه را ترک کند؟
پاسخ: اگرچه آن خون، نشانه هاى حیض را نداشته باشد، باید به احکامى که براى زن حائض گفته شد عمل کند و چنان چه بعد بفهمد حیض نبوده، مثل این که پیش از سه روز پاک شود، باید عبادت هایى را که به جا نیاورده قضا نماید.
*خون دیدن قبل و بعد عادت کمتر از 10 روز
[111] سؤال971. زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همه ى روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود چند روز حیض است؟
پاسخ: اگر روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.
*خون دیدن قبل و بعد عادت بیشتر از 10 روز
[112] سؤال972. زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همه ى روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر شود چند روز حیض است؟
پاسخ: اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونى را که در روزهاى عادت خود دیده، حیض است و خونى که پیش از عادت وبعد از آن دیده استحاضه مى باشد، و باید عبادت هایى را که در روزهاى پیش از عادت وبعد از عادت به جا نیاورده قضا نماید.
*خون دیدن وقتیه و عددیه قبلِ عادت کمتر از 10 روز
[113] سؤال973. زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود؟
پاسخ: اگر روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.
*خون دیدن وقتیه و عددیه در عادت و بعد عادت بیشتر از 10 روز
[114] سؤال974. زنى که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر شود چه حکمى دارد؟
پاسخ: فقط روزهاى عادت حیض و باقى استحاضه است.
*خون دیدن وقتیه و عددیه مقدارى از عادت و قبل عادت بیشتر از 10 روز
[115] سؤال975. زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر شود، چه حکمى دارد؟
پاسخ: روزهایى که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن، که روى هم به مقدار عادت او شود، حیض، و روزهاى اوّل را استحاضه قرار دهد.
*در وقتیه و عددیه مقدارى از عادت و بعد عادت بیشتر از 10 روز
[116] سؤال976. زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر شود؟
پاسخ:  باید روزهایى که در عادت، خون دیده با چند روز بعد از آن که روى هم به مقدار عادت او شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
*عادت اوّل تا هفتم خون از اوّل تا دوازدهم
[117] سؤال977. زنى که عادت حیض او از اوّل ماه تا هفتم است، اگر از اوّل تا دوازدهم خون ببیند چه روزهایى حیض است؟
پاسخ: هفت روز اوّل آن حیض وپنج روز بعد استحاضه مى باشد. چون زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونى که در روزهاى عادت دیده اگرچه نشانه هاى حیض را نداشته باشد، حیض است، وخونى که بعد از روزهاى عادت دیده اگرچه نشانه هاى حیض را داشته باشد استحاضه است.
*دخترانى که براى اوّلین بار عادت مى شوند
[118] سؤال978. مبتدئه (دخترى که براى اوّلین بار عادت مى شود) اگر بیشتر از ده روز خون ببیند چه حکم دارد؟
پاسخ: اگر خون دیده شده، چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنان چه خونى که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد همه حیض است والاّ، باید از اولى که خون نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد ودر عدد به خویشاوندان خود رجوع کند وبقیه را استحاضه قرار دهد.
*مضطربه (نداشتن عادت معین)
[119] سؤال979. خانمى که مضطربه است اگر چند ماه (بیش از دو ماه) پشت سرهم بیشتر از ده روز خون ببیند چه مقدار از این خون ها حیض و چه مقدار از آن استحاضه است؟
پاسخ: با نبودن تمیز و عدم امکان رجوع به اقارب احوط اختیار هفت روز در هر ماه است و این احتیاط مربوط به مبتدئه و ناسیه نیست.
*فراموشى عادت
[120] سؤال980. ناسیه، یعنى زنى که وقت وعدد عادت خود را فراموش کرده است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند چه حکم دارد؟
پاسخ: 1) در مرحله اوّل باید روزهایى را که خون او نشانه حیض دارد تا ده روز، حیض قرار دهد وبقیه را استحاضه قرار دهد.
2) اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه هاى آن تشخیص دهد، بنا بر احتیاط واجب باید هفت روز اوّل را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، مگر این که بداند به طور مسلم در روزهاى اوّل، حیض نمى شده است که در آن صورت بعد از آن روزها را باید حیض قرار دهد.
3) اگر گمان اطمینانى پیدا کرد که ایام عادتش مثل خویشان خود است عادت آن ها را براى خود انتخاب مى کند
*فراموشى وقت عادت
[121] سؤال981. خانمى همیشه عادتش در وقت معین و عدد معین بوده اما وقت خودش را فراموش کرده و قدر متیقن وقت ندارد، چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ:  محتمل، تخییر او است در تحیض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه، لکن احتیاط در تحیض در ابتداى روءیت خون در اوّل اطراف احتمال در صورت عدم تمییز مخالف، ترک نشود. وبه همین ترتیب در ماه هاى دیگر در صورت استمرار.
*فراموشى عدد عادت با دانستن اوّل وقت
[122] سؤال982. خانمى همیشه عادتش در وقت معین با عدد معین بوده اما اکنون وقت خود راداند ولى عدد خودش را فراموش کرده، او چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ:  اگر اوّل وقت را مى داند، آن را به سه روز تکمیل مى نماید، بلکه تا مقدارى که احتمال نمى دهد عادتش از آن قدر کمتر بوده است، و در بقیه تا ده روز، حکم حیضیت مى نماید، و با گذشت از ده روز، در آن مقدار که احتمال ایام عادت نمى دهد، ظاهرا باید به وظیفه مستحاضه عمل کند.
*فراموشى عدد عادت با دانستن آخر وقت
[123] سؤال983. خانمى همیشه عادتش در وقت معین با عدد معین بوده و آخر وقت خود راداند اما عدد خودش را فراموش کرده، وظیفه او چیست؟
پاسخ: اگر آخر حیضش را مى داند، تکمیل مى نماید روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز، ودر بقیه سابق، احتیاط مى نماید در هر روز احتمال دخول در عادت تا آن که مجموع، ده روز شود. وبا عدم احتمال دخول در عادت، حکم به عمل مستحاضه با عدم تمییز، در صورت تجاوز مجموع، از ده روز، اظهر است و گرنه مورد احتیاط است. و بعد از آخر حیض، غسل حیض را مقدم بر غسل استحاضه مى نماید با عدم تداخل و با استمرار خون و با این که خون متأخّر از خون حیض ـ در آن مورد که فرض شود ـ از قلیله نباشد.
*فراموشى عدد عادت با دانستن وسط وقت
[124] سؤال984. خانمى همیشه عادتش در وقت معین با عدد معین بوده اما عدد خودش را فراموش کرده است، وظیفه او چیست؟
پاسخ: اگر وسط حیض را مى داند که دو طرف مساوى است، پس وسط وطرفین حیض یقینى است ودر بقیه تا ده روز از طرفین، احتیاط مى نماید، لکن در صورت تجاوز مجموع از ده روز، در مقدار زاید که احتمال دخول در عادت نمى دهد، عمل استحاضه با عدم صفات حیض، اظهر است. و در احتیاط، غسل حیض را ضمیمه مى نماید در موارد احتمال انقطاع خون حیض و هم چنین اگر نداند غیر از حیض بودن یک روز را مثلاً در تکمیل و در احتیاط تا ده روز، مگر در صورت تجاوز از ده روز که زاید بر احتمال عادت، استحاضه است بنا بر اظهر، و در ضمیمه کردن غسل حیض در وقت احتمال انقطاع حیض واقعى.
*استقرار عادت جدید
[125] سؤال985. خانمى که صاحب عادت عددیه یا وقتیه و عددیه مى باشد، اگر چند ماه (بیشتر از دو ماه) پشت سرهم بیش از ده روز خون ببیند، آیا عادت او به هم خورده و عادت جدیدى برایش مستقر شده است؟ در این صورت حکم خون هایى که مى بیند چیست؟
پاسخ:  به دست آمدن عادت جدید تنها در صورتى است که دو مرتبه پشت سرهم به یک شکل بر خلاف عادت قبل ببیند، پس در مورد سؤال عادت جدید به وجود نیامده است.
*زوال عادت قبل
[126] سؤال986. برطرف شدن عادت به چه صورت است؟
پاسخ: زوال عادت قبل در صورتى است که به دفعات خلاف آن دیده شود به طورى که عرفا بگویند این خانم عادت معین ندارد.
*زوال عادت قبل به دو بار خلاف دیدن
[127] سؤال987. آیا دو بار عدد غیر مماثل در عادت عددیه، موجب به هم خوردن عادت مى شود؟
پاسخ:  بله.
*به هم خوردن عادت عددیه
[128] سؤال988. عادت عددیه فردى 7 روز است. یک ماه 8 روز و ماه دیگر 9 روز خون مى بیند و بعد از آن همیشه از 10 روز تجاوز مى کند. لطفا بفرمایید آیا مى توان 7 روز حیض و بقیه را استحاضه قرار داد؟
پاسخ:  این خانم مضطربه است (زنى که چند ماه خون دیده ولى عادت معینى ندارد یا عادتش به هم خورده) اگر همه خون هایى که دیده یک جور باشد، چنان چه عادت خویشان او مشخص است آن مقدار را براى خود حیض و بقیه را استحاضه قرار مى دهد. اما اگر چند روز آن نشانه ى حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه دارد، چنان چه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، واگر خونى که نشانه ى حیض را دارد کمتر از سه روز باشد باید بنابر احتیاط تا هفت روز را حیض قرار دهد.
[129] سؤال989. عادت عددیه خانمى 7 روز است. دو ماه پى در پى است که ایشان 12 روز خون مى بیند آیا عادت عددیه سابق ایشان به هم خورده است؟ وظیفه ایشان چیست؟
پاسخ:  در دو ماه اخیر عادت او 7 روز است و عادت عددیه او به هم نخورده است.
*خون دیدن بدون فاصله 10 روز
[130] سؤال990. خانمى 7 روز پس از پاک شدن خون حیض مجددا خونى با علایم حیض مى بیند که حداقل تا 7 روز ادامه مى یابد. وظیفه وى چیست؟
پاسخ: دومى محکوم به استحاضه است.
*صاحب عادت 6 روزه اى که 9 روز خون دیده
[131] سؤال991. اگر خانمى که عادت 6 روزه دارد یک ماه تا روز نهم خون ببیند و روز دهم پاک شود و روز پانزدهم مجددا خون ببیند، وظیفه او چیست و چه روزهایى را حیض و چه روزهایى را استحاضه قرار دهد؟
پاسخ: شش روز آن حیض و بقیه استحاضه است.
*لکه بینى پس از ایام عادت
[132] سؤال992. اگر شخصى که عادت شش روزه دارد روز هفتم پاک شود ولى از همان روز هفتم تا روز دوازدهم چند لحظه در وسط روز لک ببیند و بقیه روز پاک باشد وظیفه او چیست و آیا این حالت، گذشتن خون از ده روز محسوب مى شود؟
پاسخ:  بله تجاوز از ده روز است.
*به هم خوردن عادت پس از زایمان
[133] سؤال993. وقتى دختر بودم عادت معینى داشتم و بعد از ازدواج، عادتم به هم خورد و قبل از این که به صورت معین بشود باردار شدم و اکنون خون نفاس از ده روز گذشته است آیا باید عادت معین قبل از ازدواج را بگیرم یا حکم مضطربه را دارم؟
پاسخ: اگر یک مرتبه بر خلاف عادت سابق حیض دیده اید، عادت زایل نشده است؛ ولى اگر چند مرتبه باشد به نحوى که نزد عرف صدق کند عادت زایل شده است مضطربه هستید.
* لک بینى پس از عادت
[134] سؤال994. خانمى بعد از پنج روز ایام عادتش پاک شده و غسل کرده، روز هشتم یک قطره خون مى بیند، این خون چه حکمى دارد؟ و اگر عادتش به این نحو است، وظیفه او از روز پنجم تا روز هشتم چیست؟
پاسخ: در فرض سؤال که تا روز هشتم است، حکم حیض را دارد، حتى روزهایى که در بین پاک بوده است.
[135] سؤال995. خانمى بعد از روز پنجم یا ششم لک زرد رنگى مى بیند، نمى داند خون است یا نه، وظیفه او چیست؟
پاسخ: اگر عرفا صدق خون بر آن نکند و بداند که در باطن هم خون نیست، پاک شده است و الا محکوم به حیض است تا وقتى که از ده روز تجاوز نکند.
*لک بینى پس از پاکى از حیض
[136] سؤال996. اگر زنى پس از پاکى از حیض و پیش از ده روز، لکه زرد رنگى بیند که خون بودن آن مشکوک است، وظیفه اش چیست؟ آیا پاک است یا ادامه حیض قبلى محسوب مى شود؟
پاسخ: اگر خون باشد هر چند به مرتبه ضعیفه از خون یا یک نقطه اى از خون هم باشد و یا معلوم شود که در باطن به صورت خون است، محکوم به ادامه حیض است.
*ترشحات زرد رنگ که ترکیبات خونى ندارد
[137] سؤال997. پزشکان مى گویند: ترشحات زرد رنگ دو روز آخر حیض قطعا خون نیست و به هیچ وجه ترکیبات خونى ندارد بلکه سلول هاى مرده جدار داخلى رحم است که به تدریج خارج مى شود.
لطفا حکم این ترشحات را از جهت حیض بودن یا نبودن و طهارت و نجاست آن بفرمایید؟
پاسخ:  اگر زن احراز کرده که ترشحات مزبور خون نیست حکم خون ندارد و همین طور اگر شک دارد و با تفحص علم به خون بودن پیدا نشد حکم خون را ندارد
حداکثر ایام حیض
*زیاد شدن زمان خون ریزى در اثر دستگاه
[138] سؤال998. زنى که مدت خون حیض او هفت روز بوده بعد از استفاده از دستگاه جلوگیرى از حمل، روزهاى حیضش بیشتراز هفت روز و کمتر از ده روز شده است، چه حکمى دارد؟
پاسخ: همه محکوم به حیض است.
*خون ریزى در اثر نصب ابزار
[139] سؤال999. یکى از راه هاى جلوگیرى از انعقاد نطفه این است که ابزارى در دهانه رحم نصب مى کنند که این عمل موجب خونریزى مى شود و ممکن است این خونریزى مدت طولانى ادامه داشته باشد، با توجه به این که این خونریزى عمدى است، آیا حیض محسوب مى شود؟
پاسخ: عمدى بودن، مانع از حیض بودن آن نمى شود. پس اگر شرایط مذکور در رساله را دارد حیض است. (به مسأله ى 408 رساله مراجعه شود.)
*خوردن قرص براى جلوگیرى از خونریزى
[140] سؤال1000. هر گاه زن در ایام عادت ماهانه، به وسیله خوردن قرص، از آمدن خون حیض جلوگیرى نماید حکمش چیست؟
پاسخ:  تا موقعى که خون خارج نشده به حکم طاهر عمل کند
حیض و بلوغ دختر
*شک در بلوغ
[141] سؤال1001. دخترى که نمى داند بالغ شده یا نه چه حکمى دارد؟
پاسخ:  حکم به عدم بالغ شدن او مى شود. مگر خون ببیند و یقین کند حیض است که نشانه است بر بلوغ او. اما اگر خون به صفات حیض ببیند ولى به حیض بودن آن اطمینان پیدا نکند در این که بگوییم صفات حیض نشانه بر حیضیت و نشانه بر بلوغ باشد، محلّ تأمل است.
*خون قبل از 9 سالگى با نشانه حیض
[142] سؤال1002. دخترى است که هنوز 9 سالش تمام نشده و مى دانیم هنوز بالغ نشده اگر خون ببیند که نشانه هاى حیض را دارد حیض حساب مى شود؟
پاسخ:  چنین خونى استحاضه است، اگر احتمال خون هاى دیگر مثل بکارت و زخم داده نشود.
*خون قبل از 9 سالگى حیض یا استحاضه
[143] سؤال1003. در صورتى که دختر قبل از 9 سالگى خون ببیند و بداند یا حیض است یا استحاضه متوسطه و کثیره در این صورت آیا غسل بر او واجب است؟
پاسخ:  در این صورت پس از بلوغ بنابر احتیاط واجب به قصد وظیفه فعلیه خود غسل مى کند. اما اگر احتمال خون جراحت و مانند آن بدهد چیزى بر او واجب نیست.
*کسى که تاریخ ولادتش را نمى داند و خون دیده
[144] سؤال1004. دخترى که تاریخ ولادتش را نمى داند و در بلوغ خود شک دارد اگر خونى ببیند که نشانه حیض دارد آیا مى توان گفت بالغ شده؟
پاسخ:  بله، نشانه بلوغ است.
*خون قبل از 9 سالگى بدون علامت بلوغ
[145] سؤال1005. دخترى مى داند 9 سالش تمام نشده آیا خونى که دیده حیض است؟
پاسخ:  در صورتى که علامت دیگر غیر از سن مانند درشت شدن موها، بر بلوغ او نباشد، حیض نیست.
*یقین به حیض با شک در بلوغ
[146] سؤال1006. اگر دخترى نمى داند که نه سالش تمام شده یا نه خونى دید که یقین کرد خون حیض است وظیفه اش چیست؟
پاسخ:  باید آن را خون حیض قرار دهد.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -