مطالب خواندنی

کشتن سارق و مهاجم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

١ – شرايط دفاع مشروع در برابر متجاوز و سارق

سؤال: درباره مقاومت در مقابل جاني يا سارق براي جلوگيري از تجاوز، هتک ناموس يا سرقت؛ بفرماييد:

الف . آن جا که احتمال آبروريزي مجني عليه در کار باشد تکليف چيست؟

ب . آن جا که احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجني عليه باشد تکليف چيست؟

ج . آن جا که مال زياد، معمولي يا کم مورد تعرض باشد تکليف چيست؟

 د . آن جا که مقاومت منجر به قتل جاني يا سارق شود تکليف چيست؟

 ه . در موارد عدم جواز برخورد با جاني يا سارق، تکليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست؟

جواب: الف. بايد مقاومت کرد.

 ب. در مورد احتمال عقلائي قتل، حفظ نفس لازم است.

ج. در اين گونه موارد مي‏توان مقاومت کرد. د. هيچ اشکالي ندارد.

ه. در مواردي که دفاع جايز است ولو بلغ ما بلغ خون جاني و سارق هدر مي‏باشد و در غير آن حکم ساير مسلمين را دارد.

٢ – کشتن مدعی زنا با خواهر

سؤال: على خواهرى 22 ساله دارد. حسن چندین نوبت به خواستگارى وى رفته، ولى با مخالفت خانواده دختر روبرو گشته است. تا این که چند ماه پیش به منزل خانواده دختر رفته، و مجدّداً از خواهر على خواستگارى مى کند، ولى باز هم پاسخ منفى مى شنود. سپس حسن مدّعى مى شود که به زور به خواهر على تجاوز کرده است! على با شنیدن این سخن، عصبانى شده، و به خاطر غیرت و تعصّب، و با اسلحه گرم حسن را به قتل مى رساند. این مطالب در مراحل مختلف تحقیق و دادرسى در مراجع انتظامى و دادگاه توسّط قاتل بیان گردیده، و خواهر او نیز همین مطلب را با اندکى اختلاف تأیید کرده، و بر اظهارات حسن صحّه گذارده است. حکم این مسأله چیست؟

جواب: در صورتى که قتل جنبه عمد داشته، در این جا حکم آن قصاص است. و در صورتى که بى اختیار شده و از حالت عادّى بیرون رفته، یا خیال مى کرده کشتن متجاوز شرعاً براى او جایز است، قصاص ندارد، امّا دیه دارد. و اگر مشکوک باشد نیز دیه تعلّق مى گیرد، و قصاص نمى شود.

٣ – دفاع از جان و ناموس دیگری

سؤال: لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1ـ اگر فردى مورد تعرّض و تهاجم قرار گیرد، ولى ناتوان از دفاع مشروع باشد، و ما به کمک او برویم، لکن با وجود این که جانش در خطر است کمک ما را نپذیرد، بلکه رد کند، وظیفه ما چیست؟

2ـ در فرض مسأله، اگر ما جهت کمک به او درگیر شده، و باعث قتل مهاجم شویم، چنانچه دفع خطر مهاجم، متوقّف بر قتلش باشد، آیا در محکمه مى توان به دفاع مشروع استناد نمود؟

3ـ در فرض مذکور، یا در مورد تعرّض به عرض و ناموس غیر، اگر نتوان از باب دفاع مشروع وارد شد، از باب امر به معروف و نهى از منکر تا چه میزان امکان کمک و اقدام وجود دارد؟ اگر منجر به قتل مهاجم شود، با فرض این که دفاع متوقّف بر قتل او باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: توسّل به دفاع مشروع در فرض مسأله، که جان کسى در خطر است، مانعى ندارد.

٤ – حکم شرعی کشتن مهاجم

سؤال: آیا کشتن کسى که به انسان حمله مى کند و یا سارقى که به منزل انسان آمده است جایز است؟

جواب: در صورتى که راهى جز کشتن او نباشد جایز است و خون او هدر است.

٥ – حکم قتل جانی یا سارق توسط مدعی دفاع

سؤال: در موارد عدم جواز برخورد با جانى یا سارق، حکم قتل جانى یا سارق توسّط مدّعى دفاع چیست؟

جواب: باید ثابت شود که شخص مدّعى دفاع واقعاً در مقام دفاع از خویشتن سارق را کشته، و براى حفظ جان یا مال خود راه دیگرى نداشته است.

٦ – کشته شدن لواط کننده به دست لواط شونده

سؤال: دو نفر دست و پاى جوان 16 ساله اى را بسته، و سپس به او تجاوز کرده اند. متجاوزین پس از عمل زشت مذکور به خواب مى روند. آن جوان از غفلت آنها استفاده کرده و در حین خواب، یکى را با آهن مضروب و در نتیجه به قتل رسانده، و دیگرى را بعد از بیدارى با آلت تیزى (کارد) به قتل مى رساند. با توجّه به این که متّهم این اعمال را به عنوان دفاع از خود، و به تصوّر این که مقتولین مهدور الدّم بوده اند، انجام داده، آیا محکوم به قصاص است؟

جواب: چنانچه ثابت شود قاتل این کار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس این که مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه دیه; ولى در صورتى که ثابت شود تصوّر او این بوده که آنها مهدور الدم هستند، و حکم خدا را در مورد آنها اجرا مى کند، قصاص ندارد ولى دیه دارد.

٧ – کشتن کسی که شبانه وارد منزل شده

سؤال: شخصى نیمه شب وارد خانه اى مى شود. صاحب خانه به همراه همسرش بیرون از منزل بوده، و چهار نفر از فرزندانش در خانه بودند. پسر 18 ساله صاحبخانه با شنیدن صدایى از خواب بیدار شده، و به آشپزخانه رفته، و چاقویى بر مى دارد. در تاریکى شب صداى بسته شدن در حمام را مى شنود. با حالت ترس و چاقو در دست، به طرف حمام حرکت مى کند، وقتى به آن جا مى رسد مى بیند کسى داخل حمام پنهان شده، و در را از داخل فشار مى دهد تا بسته شود. او نیز در را از بیرون فشار مى دهد تا آن را باز کند. ناگهان در باز مى شود و شخصى 29 ساله از داخل حمّام به قصد فرار خارج مى شود. در همین حین چاقوى پسر صاحبخانه درست به قلب وى اصابت، و منجر به فوت او مى شود. حکم این مسأله چیست؟

اگر خواهر قاتل با مقتول رابطه اى داشته، و با دعوت وى وارد خانه شده، و قاتل از این امر اطّلاعى نداشته باشد، حکم مسأله چیست؟

جواب: در صورتى که قاتل به تصوّر این که فرد مزبور مهاجم است، و براى دفاع از خویش و دیگر اعضاى خانواده او را کشته، خون مقتول هدر است.

٨ – قتل دیگری در مقام دفاع

سؤال: درباره دفاع مشروع بفرمایید:

الف) اگر شخصى دیگرى را مجروح کند یا بکشد، و ادّعا کند که در مقام دفاع بوده، امّا اولیاى دم مدّعى باشند از باب دفاع نبوده، آیا قصاص و دیه ساقط است؟

ب) آیا فرد مى تواند در مقام دفاع از اقوام خویش یا افراد دیگر، مهاجمى را که به آنها تجاوز کرده به قتل برساند؟ج) فردى به خیال این که دیگرى مهاجم است، به سوى وى تیراندازى کرده، و او را مى کشد. آیا قصاص مى شود؟

جواب: الف) در صورتى که نتواند ادّعاى خود را با ادّله شرعى ثابت کند قصاص مى شود.

ب) در صورتى که هیچ راهى براى دفع متجاوز جز قتل او نباشد این کار جایز است; ولى چنان چه بعداً نتواند این مطلب را ثابت کند قصاص مى شود.

ج) در فرض سؤال فقط دیه دارد.

٩ – دفاعی که منجر به قتل رباینده شود

سؤال: اگر کسى که ربوده شده، در معرض مرگ باشد، و براى گریز از آن، راهى جز مقاتله نداشته باشد (مثل این که با ممانعت مسلّحانه رباینده مواجه شده باشد)، تکلیف او چیست؟

جواب: مى تواند از خود دفاع کند; هر چند بناچار مستلزم نابودى طرف گردد.

١٠ – کشتن مکره بر لواط یا زنا

سؤال: آیا مکرِه بر امر حرامى مثل لواط یا زنا، خونش هدر است؟ اگر راهى جز کشتن وى وجود نداشته باشد چطور؟

جواب: در صورتى که راه منحصر به کشتن باشد، خونش هدر است.

١1 – کشتن مکره بر لواط یا زنا

سؤال: آیا مکرِه بر امر حرامى مثل لواط یا زنا، خونش هدر است؟ اگر راهى جز کشتن وى وجود نداشته باشد چطور؟

جواب: در صورتى که راه منحصر به کشتن باشد، خونش هدر است.

١٢ – کشتن سارق به خاطر دفاع از اموال

سؤال: چند سارق مسلح در وسط بیابان از یک خانواده عشایری گوسفند میدزدند پس از طی چند کیلومتر که دور میشوند توسط مالباختگان تعقیب شده وبا اسلحه درگیر میشوند در درگیری یکی از سارقین مسلح کشته میشود تمامی سارقین و اولیای دم مقتول یکی از دو نفر مالباخته به نام الف را قاتل معرفی میکنند حضور الف در صحنه قتل محرز است ولی متهم به قتل حضورش را انکار میکند.

سوال: 1-آیا از موارد دفاع مشروع میباشد؟

2- آیا با قسامه امکان صدور رای قصاص است؟

3-آیا مورد از موارد تدرء الحدود و قصاص به الشبهات نیست؟

جواب: اگر این کار به عنوان دفاع از اموال صورت گرفته خون مقتول هدر است و به فرض که مشکوک شود آیا به کمتر از این مجازات امکان نجات اموال بوده یا نه مصداق (تدرو الحدود و القصاص) است.

١٣ – حکم آسیب رساندن به دزد

سؤال: آیا اگر کسی با دزدی که وارد خانه اش شده درگیر شود و به او اسیب برساند باید به او (دزد) دیه بپردازد؟

اگر اینطور است پس تکلیف این حکم (دفاع از جان و مال و ناموس واجب است) چه میشود؟

آیا با این حکم دزدان تشو یق نمیشوند؟

جواب: در صورتیکه برای دفاع از مال خود راهی جز حمله به دزد و آسیب رساندن به او نباشد دیه لازم نیست


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -