تصرف کشمیر توسط قوای «سلطان محمود غزنوی» (396 ق)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
  

پاسخ به احکام شرعی