تیری به سمت شهداء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

.

«اگر تیر دشمن  جـــــــــــســـــــــــم شهدا را شکافت»
«تیر بـدحـجـابـی تــو قـــــــــــلـــــــــــب شهدا را میدرد»

.


  

پاسخ به احکام شرعی