کد3613
آدرس/نام فایل
عنواناقتدا در رکعت دوم
محتوا

1- ذکر تشهد در هنگام تجافی

سؤال: آیا به هنگام تجافی باید تشهد را خواند یا ساکت ماند؟

پاسخ: بهتر است تشهد بخواند یا ذکر دیگر بگوید.

2- خواندن تسبحات به جای حمد و سوره

سؤال: اگر به رکعت دوم نماز جماعت رسیدیم و اقتدا کردیم باید در رکعت دوم خودمان که برابر با رکعت سوم امام و نمازگزاران است حمد و سوره بخوانیم. حالا اگر سهوا بجای حمد و سوره در رکعت دوم جماعتمان تسبیحات اربعه بخوانیم نماز ما چه حکمی دارد؟

پاسخ: در صورتیکه بعد از رکوع متوجه شود نماز صحیح است.

3- تجافی در نماز جماعت

سؤال: آیا انجام تجافی واجب است؟

پاسخ: احتیاط واجب است.

4- نرسیدن به رکوع در حین نماز

سؤال: اگر ماموم در حین نماز به رکوع امام نرسد نمازش چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند و پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد، نیّت فرادى مى کند و نمازش صحیح است و اعاده ندارد.

5- نرسیدن به رکوع امام در رکعت سوم

سؤال: در رکعتی که امام تسبیحات میگوید مامومی که حمد و سوره میخواند اگر به رکوع امام نرسد حکمش چیست؟اگر کسی به علت ندانستن مساله به رکوع نرسد ولی به سجده برسد و نماز را با جماعت تمام کند چه؟

پاسخ: نماز را تمام کند بعدا بنابر احتیاط اعاده کند ولی اگر حمد تنها بخواند و به امام در رکوع برسد کافی است.

صفحه والدآیت الله العظمــی مکارم شیرازی(مدظله), 3484
نوع محتوا36
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2012/06/17