کد14687
آدرس/نام فایل
عنوانتیری به سمت شهداء
محتوا

.

«اگر تیر دشمن  جـــــــــــســـــــــــم شهدا را شکافت»
«تیر بـدحـجـابـی تــو قـــــــــــلـــــــــــب شهدا را میدرد»

.

صفحه والدشهدا شرمنده ايم, 14679
نوع محتوا
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2014/02/20