کد1205
آدرس/نام فایل
عنوانغسل ترتیبی
محتوا
استفتائات غسل (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)
غسل ترتیبی
روزه با غسلى که به ترتیب نبوده
سؤال719. اگر شخصى در غسلى واجب ترتیب را رعایت نکرد و بعد از غسل روزه گرفت، حکم روزه ى او چگونه است؟
پاسخ: چون تعمّد بر صبح کردن با جنابت نداشته روزه اش صحیح است، مگر عمدى بوده و مى دانسته که غسلش باطل است.
رعایت نکردن ترتیب در غسل
سؤال720. اگر شخصى غسلى انجام داد و بعد از اتمام غسل احتمال داد که ترتیب را رعایت نکرده است و فکر مى کرده که فقط نیّت ترتیب کافى است، نمازهاى او چه حکمى دارد؟
پاسخ: شکّ بعد از غسل اثر ندارد و غسل او صحیح است.
شک در خارج شدن بول یا باد معده در غسل ترتیبى
سؤال721. شخصى هنگام غسل ترتیبى شک مى کند که بول یا بادى از او خارج شده یا نه، وظیفه او چیست؟
پاسخ: اعتنا نکند.
غسل با دست خیس
سؤال722. آیا خیس کردن دست در ظرف آب و کشیدن به اعضاى غسل کفایت از شستن مى کند؟
پاسخ: بله، کفایت مى کند.
خشک شدن اعضاى غسل
سؤال723. اگر کسى با مقدار کمى آب غسل کند و تا طرف چپ را مشغول مى شود، آب طرف راست به واسطه گرمى هوا یا باد و یا کمى آب خشک مى شود و یا وقتى مشغول شستن قسمت هاى پایینى طرف راست است، قسمت بالاى آن خشک مى گردد، آیا غسل او صحیح است؟
پاسخ: بله، صحیح است.
مباشرت در غسل
سؤال724. آیا در انجام غسل مباشرت شرط است و اگر کسى آب را براى انسان باز کند و یا براى رسیدن آب به برخى از مواضع به شستن بدن کمک نماید، اشکال دارد؟
پاسخ: مباشرت در حال اختیار شرط است ولى آب بازکردن دیگرى، منافى با مباشرت نیست.
رعایت ترتیب در هر عضو
سؤال730. آیا در غسل ترتیبى، رعایت ترتیب در هر عضو نیز لازم است؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب رعایت ترتیب در هر عضو لازم است، به این صورت که از بالا شروع کند و به قسمت هاى پایین عضو ختم کند و چنین نباشد که مثلاً اوّل قسمت پایین سمت چپ را بشوید و سپس قسمت بالاى سمت چپ را بشوید.
غسل با بدن خیس
سؤال731. اگر تمام بدن انسان قبل از غسل خیس باشد، آیا با اتصال آب جدید به خیسى سابق مى توان نیّت غسل کرد؟ یا رساندن و جریان یافتن آب جدید بر اعضاى غسل لازم است؟
پاسخ: با اتصال آب جدید هم، اگر جریان و شستن صدق کند کفایت مى کند.
غسل با اسم اشتباهى
سؤال732. غسل با یک اسم اشتباهى دیگر چه حکمى دارد؟
پاسخ: چون قصد وظیفه دارد، اشکال ندارد.
شستن سر و گردن با طرف راست و چپ بدن
سؤال746. هنگام شستن طرف راست و چپ، سر و گردنم را نیز مى شستم، آیا این کار صحیح بوده است؟
. گر چه لازم نبوده ولى غسل باطل نشده است.
ترتیب و موالات در غسل
سؤال747. ترتیب و موالات یعنى چه؟ و آیا در غسل شرط است؟
پاسخ: ترتیب آن است که اعمال غسل به ترتیبى که در رساله ذکر شده انجام شود، یعنى اوّل سر و گردن شسته شود و سپس طرف راست و پس از آن طرف چپ، و موالات یعنى پشت سر هم انجام دادن کارها که در غسل ترتیب لازم است، امّا موالات در آن شرط نیست.
شستن کف پا در غسل
سؤال758. کسى که نمى دانسته شستن کف پا در غسل لازم است مدتى به این ترتیب غسل نموده نسبت به نماز و روزه هاى گذشته چه تکلیفى دارد؟
پاسخ: چون به صورت طبیعى در هنگام غسل طرف چپ و راست آب به کف پا نیز مى رسد، در صورت احتمال رسیدن آب به کف پاها، غسل هاى گذشته او محکوم به صحت است.
فراموشى در شستن یک قسمت
سؤال776. در صورتى که شستن یک قسمت از بدن در غسل فراموش شود تکلیف چیست؟
پاسخ: به مسأله ى 367 رساله رجوع شود.
دست کشیدن در هنگام غسل
سؤال781. آیا در غسل دست کشیدن به بدن واجب است، یا فقط جارى کردن آب بر بدن کافى است؟
پاسخ: جارى کردن آب کافى است.
شستن ناف و عورت در غسل
سؤال797. سال ها در انجام غسل ترتیبى تمام ناف و تمام عورت را فقط با یک طرف بدن مى شستم، وظیفه چیست؟
پاسخ: اگر احتمال مى دهید که نصف آن ها با طرف دیگر هم شسته مى شده است، اعمال شما محکوم به صحّت است.
غسل ترتیبى در وان
سؤال798. کسى که غسل واجب دارد مى تواند در وان حمام به نیّت غسل ترتیبى ابتدا سر و گردن را زیر آب ببرد و تکان دهد و سپس همان طور که در وان دراز کشیده نیمه طرف راست بدن را به نیّت طرف راست زیر آب ببرد و تکان دهد و سپس به همین نحو نیمه ى طرف چپ را غسل دهد؟
پاسخ: مى تواند، ولى در همان حال هم بنابر احوط باید رعایت شستن جاهاى بالاتر و سپس پایین تر را بنماید.
نحوه ى غسل ترتیبى
سؤال799. در موقع غسل پس از شستن سر و گردن یا طرف راست، آیا لازم است از زیر دوش کنار برود و بعد طرف راست یا چپ را بشوید؟
پاسخ: لازم نیست
صفحه والداحکام غسل, 1198
نوع محتوا36
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2012/06/02