کد1143
آدرس/نام فایل
عنوانغسل ترتیبی؛ آیت الله سیستانی مدظله
محتوا
.
غسل ترتیبی؛ آیت الله سیستانی مدظله
سؤال: آیا برای غسل ترتیبى، زیر دوش ایستادن و شستن قسمت های گفته شده کافی است یا باید بعد از شستن هر قسمت از غسل آب را بست و دوباره باز کرد؟
پاسخ: مانعی ندارد و لازم نیست از زیر دوش کنار برود.
سؤال: مدتى است که به روشى غسل مى کنم بدین صورت که پارچه اى را خیس کرده و به بدنم مى کشم آیا غسل من صحیح است ؟
پاسخ: اگر اب جریان یابد صحیح است .
سؤال: سوالم در مورد غسل است ، همانطور که معلوم است در وضو یکبار آب کشیدن واجب و دو بار مستحب است و سه بار حرام آیا در غسل نیز همین حکم جارى است بگونه اى که یکبار شستن بدن واجب و دوبار مستحب و سه بار حرام باشد ؟
پاسخ: حکم مزبور در غسل جارى نیست .
سؤال: 1 ـ در غسل ، آیا باید به اعضاء دست هم کشید ؟

2 ـ آیا باید با هر طرف از بدن ، عورتین را هم شست ؟

3 ـ اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم و در حین این کار دستمان با طرف
پاسخ: 1 ـ دست کشیدن لازم نیست .
سؤال: اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم ودر حین این کار دستمان با طرف چپ بدن هم تماس پیدا کند ـ عمدی یا سهوی ـ ، غسل اشکال دارد ؟
پاسخ: خیر ، اشکال ندارد وبین طرف راست وچپ ترتیب معتبر نیست .
2 ـ لازم نیست .

3 ـ خیر ، اشکال ندارد و بین طرف راست و چپ ترتیب معتبر نیست .
سؤال: آیا باید با هر طرف از بدن ، عورتین را هم شست ؟
پاسخ: لازم نیست .
صفحه والد
نوع محتوا
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش