کد1010
آدرس/نام فایل
عنواناعمال مخصوص شب سیزدهم رمضان
محتوا
اعمال شب سیزدهم رمضان
شب سیزدهم اول لیالى بیض است و در آن سه عمل است:
اول: غسل
دوم: چهار رکعت نماز، در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید
سوم: دو رکعت نماز که در شب سیزدهم رجب و شعبان نیز خوانده مى‏شود، در هر رکعت بعد از حمد یس و تبارک الملک و توحید بخواند و در شب چهاردهم این نماز خوانده مى‏شود به چهار رکعت به دو سلام و در سابق در شرح دعاى مجیر گذشت که هر که آن را در ایام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود اگر چه به عدد قطرات باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد
صفحه والداعمال ماه مبارک رمضان, 1000
نوع محتوا
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2012/10/07