شماره تلفن و آدرس پایگاه اینترنتی دفاتر مراجع عظام تقلید

بزرگ نمایی کوچک نمایی
  
شماره تلفن و آدرس پایگاه اینترنتی دفاتر مراجع عظام تقلید را در ذیل برایتان معرفی میکنیم تا شما با تماس یا ارسال سؤال به دفتر مرجع تقلیدتان، کسب تکلیف کنید.
دفتر حضرت آیةالله العظمی امام خامنه ای در قم. (کد: 025 و شماره: 37746666).
پایگاه اینترنتی: http://www.leader.ir/
دفتر حضرت آیةالله العظمی سیستانی در قم. (کد: 025 و شماره  37741415).
پایگاه اینترنتی: http://www.sistani.org/
دفتر حضرت آیةالله العظمی مکارم شیرازی در قم. (کد: 025 و شماره: 37473).
دفتر حضرت آیةالله العظمی نوری همدانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37741850).
پایگاه اینترنتی: http://www.noorihamedani.com/
دفتر حضرت آیةالله العظمی صافی گلپایگانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37479).
دفتر حضرت آیةالله العظمی شبیری زنجانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37740321).
پایگاه اینترنتی: http://www.zanjani.ir/
دفتر حضرت آیةالله العظمی تبریزی در قم. (کد: 025 و شماره: 37744286).
پایگاه اینترنتی: http://www.tabrizi.org/
دفتر حضرت آیةالله العظمی فاضل لنکرانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37706040).
پایگاه اینترنتی: http://lankarani.com/
دفتر حضرت آیةالله العظمی بهجت در قم. (کد: 025 و شماره: 37732740).
پایگاه اینترنتی: http://v0.bahjat.ir
دفتر حضرت آیةالله العظمی سبحانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37743151).
پایگاه اینترنتی: http://tohid.ir/fa/persian
دفتر حضرت آیةالله العظمی وحید خراسانی در قم. (کد: 025 و شماره: 37740611).
پایگاه اینترنتی: http://wahidkhorasani.com
دفتر حضرت آیةالله العظمی مظاهری در اصفهان. (کد: 031 و شماره: 34494691).
پایگاه اینترنتی: http://www.almazaheri.org/

  

پاسخ به احکام شرعی